Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Педагогічна техніка. Зовнішня і внутрішняПедагогічна техніка — це сукупність раціональних засобів, умінь та особливостей поведінки педагога, спрямованих на ефективну реалізацію обраних ним методів і прийомів навчально-ви­ховної роботи з окремим індивідом чи колективом відповідно до поставленої мети навчання та виховання з урахуванням конкретних об´єктивних і суб´єктивних умов.Важливими вимогами педагогічної техніки є:—мистецтво одягатися з урахуванням особливостей професійної діяльності;—володіння своїм тілом: уміння ходити, сидіти, стояти;—володіння мімікою, жестами;—сформованість мовленнєвої культури: правильне професійне дихання, чітка дикція, належні темп і ритм, логічна побудова висловлювань тощо;—вироблення оптимального стилю в навчально-виховній діяльності;—уміння вправно й доцільно здійснювати окремі дидактичні операції (писати на дошці, користуватися технічними й наочними засобами навчання, ставити запитання, слухати відповіді, оцінювати навчальну діяльність студентів і т. ін.);—здатність керувати своїм психічним станом і станом вихованців. Внутрішня техніка — створення внутрішнього переживання особистості, психологічне налаштовування вчителя на майбутню діяльність через вплив на розум, волю й почуття. Викладач повинен працювати над таким синтезом якостей і властивостей особистості, які дадуть змогу впевнено, без зайвого емоційного напруження здійснювати свою професійну діяльність:- педагогічний оптимізм;- впевненість у собі, відсутність страху перед аудиторією;- вміння володіти собою, відсутність емоційного напруження;- наявність вольових якостей (цілеспрямованість, самовладання, рішучість).Зовнішня техніка — втілення внутрішнього переживання вчителя в його тілесній природі: міміці, голосі, мовленні, рухах, пластиці. Пантоміміка — виражальні рухи всього тіла або окремої його частини, пластика тіла. Вона допомагає виділити у зовнішності головне, малює образ. Усі рухи і пози повинні відзначатися витонченістю і простотою. Жест педагога мусить бути органічним і стриманим, без різких широких вимахів і гострих кутів. Перевага віддається округлій і скупій жестикуляції.Основні вимоги до жестів: невимушеність, стриманість і доцільність. Міміка— виражальні рухи м’язів обличчя. 

24. Зв’язок дидактики…

Дидактика – це галузь педагогіки, яка містить теорію навчання та освіти. Зв’язок дид-ки та методики навч. змінювався в процесі становлення педагогіки. Спочатку методика була рецепторним розділом дидактики. Поступово дидакт. і метод. Стали самостійними педагогічними дисциплінами. Метод.навч.-це сукупність практичних приписів для вчителя(метод.роз-ку мовлення, вмінь, техніки читання).Дидактика стосовно методик виконує методологічну функцію. Фун-ї методики:1)теоретична;2)практична. Об’єкт дослідження є однаково спільним для багатьох галузей. У дид-ки і мет-ки одинаків об’єкт дослідження – це процес навчання(певний аспект об’єкта). Предмет дид-ки – це сукупність, закономірності, зміст, принципи,методи, організації форми і засоби навчання. Предметом мет-ки – є цілі,зміст,методи, засоби і форми викладання конкретної дисципліни. Дидакт від методиста відрізняється рівнем ступеня…

 

25. Наукові засади методики…

Наук.засади метод.навч.дисциплін-це вимоги, які ставлять інші науки до методики викладання:філософ.,логіка, педагогіка. Філософія висуває:принципи методологічного викладання:-принцип розвитку(які були,є,будуть); -принцип взаємовз’язку; -принцип суперечності; -принцип єдності теорії і практики як критерію істинності теорії.Логіка висуває: логічні засади метод.виклд.:-дотримання логічних законів у викладанні;- забезпеч.логічн.послідовності у викладанні; - забезпеч.логічн.послідовності у викладанні окремої дисципліни та циклу дисциплін.;- забезпеч.логічн.послідовності у розкритті змісту певної теми. Дид-ка висуває: науково-педагог.засади методичн.викладання:обов’язковим є дотримання принципів навчання. Психолого-педагогічні засади метод.виклад.:потрібно враховувати соціально-психологічні властивості студентів;особливості психології педагогів;особливості сприйняття навчального матеріалу студентів.27. Сутність та структура…

Навчання-це процес взаємодії педагога з учнями/студентами, який спрямований на розв’язання завдань освіти, навчання і розвитку особистості. Процес навч-я склад. з 2-х процесів:а) викладання-діяльність педагога, яка полягає в організації навчально-пізнавальної діяльності учн./студ., наданні їм допомоги, стимулювання, інтересу, самостійності учн./студ, оцінюванні знань, аналізі результатів діяльності учн./студ.;б) учіння – діяльність учн./студ., яка полягає в освоєнні, закріпленні і застосуванні знань, умінь і навичок, само стимулювання до пошуку, самооцінці навчальних досягнень.

 

28. Мотиви учння…

Мотиви учіння-це внутрішні психічні сили, які стимулюють навч.-пізнав. діяльність особистості. Мотиви учіння школярів: а) позитивні(моральні, соціальні мотиви, мотиви самовиховання, професійні мотиви, мотиви спілкування, пізнавальні мотиви(самі основні)); б) негативні(мотив страху, мотиви користолюбства і лідерства, матеріальні мотиви). Мотиви учіння студентів:а) опосередковані(напрямі)мотиви далекої дії – визначають соціальні і професійні перспективи особистості;б) опосередковані мотиви близької дії-пов’язані з конкретною ситуацією навчання студента в даному ВНЗ на даному факультеті, в даній групі;в) мотиви, зумовлені самим процесом навчання.

 


Просмотров 934

Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2020 год. Все права принадлежат их авторам!