Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Зміст і структура основних етапів педагогічного дослідженняЕтапи розвитку наук.-педагог.знання. Функції педагог.освіти

Педагогіка – це наука про виховання особистості, яка виникла із розвитком самого сус-ва, але поступово.

Спартанське та афінське виховання. З 17ст.педагогіка сфомувал. як окрема наука. Етапи становлення: І етап-зародження педагогічних ідей в системі філософських вчень (Сократ, Платон, Арістотель(зробив вікову періодизацію)). ІІ етап-формування педагогічних теорій, поглядів в межах філософсько-педагог.творів(Франсуа Рабле «Гаргантюа і Пантагрюель»,де змальов. Певні проблеми навчання і виховання).ІІІ етап-перехід від гіпотетичних і утопічних теорій до концепцій, які базуються на педагогічній практиці та експерименті(Каменський, Песталоцці, Дістервег).Функції педагогічн.науки: 1)теоретична(передбачає вивч. І узагальнення передового педагогічного досвіду, та побудову на його основі моделей перетворення педагогічної дійсності); 2) конструктивно-технологічна(полягає в розробці нових методів, форм, засобів, технолог.навчання і виховання); 3) прогностична(прогнозування тенденцій розвитку педагогічн.явищ).

 

2. Диференціація та інтеграція…

Виділяють такі галузі педагогіки: 1. Загальна пед-ка(проблеми навчання і виховання особистості, вона є основною).2. Вікова пед-ка(дошкільна, пед.-ка школи, пед.-ка вищої школи, андрагогіка(педагогіка дорослих)). 3. Спеціальна пед.—ка(проблемне виховання для дітей з вадами :тифлопедагог-ка, сурдопед-ка, олігофренопед-ка, логопедія). 4. Історія пед.-ки(вивчення проблеми пед.-ки, Коменський).5. Порівняльна пед.-ка(порівнює системи пед.-ки). 6. Галузеві педагогіки(театральна, військова, правнича, інженерна). 7. Теорія навчання або дидактика, теорія виховання.

3. Парадигми освіти і виховання…

В 90рр.було введено термін в пед.-ці – парадигма. Педагогічна парадигма – це стандартний перелік педагогічних установок і стереотипів, цінностей, які забезпечують цілісність діяльності. Склалися 5 парадигм: 1. Парадигма знання, уміння, навички. Основний стереотип:головною є діяльність педагога, яка полягає в передачі знань, умінь, навичок. 2. Когнітивна(пізнавальна)парадигма розвивального навчання.Основн.стереотип:якщо головним в людини є свідомість і мислення, а вищою формою мислення є науково-теоретична форма, то головне завдання освіти полягає в розвитку науково-теоретичного мислення. 3. Гуманістична пар-ма – той хто навчається – знає, що йому необхідно вчити і навіщо. Тому навчання має базуватися не на примусі, а на внутрішній мотивації. 4. Прагматична парадигма(Основний стереотип: продуктивним є лише те навчання і вих.-ня, яке дає можливість особистості отримати в майбутньому матеріальну і статусну користь). 5. Парадигма об’єктивного сенсу – (основний стереотип: головною є соціалізація(вхід людини в сус-во)людини, а провідним фактором соціалізації є виховання, а навчання виступає як складова виховання).. 

4. Аналіз моделей освіти…

Освіта-це процес і результат оволодіння знаннями, уміннями і навичками та формування на їх основі світогляду та різних якостей особистості.Освіта як система. Виділяють 6 моделей освіти:1)модель освіти як державно-відомча організація, де освіта розглядається як самостійний напрямок серед різних галузей, характеризується жорсткою централізацією цілей та змісту навчання;2)модель розвивального навчання(освіта розглядається як кооперація дільності освітніх систем різного рівня, яка забезпечує всебічний творчий розвиток особистості і розвиток теоретичного мислення);3)традиційна модель освіти(це модель систематичної освіти, основна мета якої формування базових знань, умінь і навичок, які дозволяють особистості в подальшому перейти до вироблення знань, умінь і навичок більш високого рівня);4) раціоналістична модель освіти(передбачає таку організацію освіти, яка забезпечить набуття знань, умінь і навичок, які дозволять особистості пристосуватися до життя в сус-ві);5) феноменологічна модель освіти(передбачає персональний характер освіти, створення умов для саморозвитку особистості);6) не інституційна модель освіти(орієнтована на освіту поза освітніми закладми(освіта ч/з інтернет, самоосвіта, неформальна освіта). 

Зміст і структура основних етапів педагогічного дослідження.

Педагогічне дослідження – процес формування нових педагогічних знань; вид пізнавальної діяльності, спрямований на розвиток об’єктивних закономірностей навчання, виховання і розвитку.Етапи педагогічного дослідження. 1. Визначення проблеми дослідження, яка має актуальне, життєве значення. 2. Ґрунтовне, всебічне і глибоке вивчення встановлених наукою фактів, положень, висновків. Під час вивчення літературних джерел з'ясовують головну ідею, позицію автора та особливості наукового доробку з досліджуваної проблеми. 3. Вивчення шкільної практики. У процесі аналізу літератури про досвід школи слід з'ясувати: що у вирішенні цієї проблеми вчитель здійснює найуспішніше, з якими труднощами він стикається; типові недоліки в його роботі з цього питання, головні причини труднощів і недоліків. 4. Формулювання гіпотези, тобто наукового припущення, ймовірного висновку з дослідження. 5. Здійснення експериментальної роботи. 6. Вивчення передового досвіду. 7. Зіставлення експериментальних даних з масовою практикою. 8. Узагальнення результатів дослідження, формулювання наукових висновків, доведення або спростування гіпотези. 9. Оформлення результатів дослідження, їх упровадження в життя. Процес і результати науково-педагогічного дослідження фіксуються багатьма способами. Для цього вироблено певні типи документації: анкети, плани спостереження, здійснення педагогічних експериментів, втілення результатів дослідження в практику, магнітофонні записи, фотокартки, кінострічки; протоколи обговорення уроків, виховних заходів та ін.; конспекти опрацьованої літератури, архівних матеріалів; описи досвіду роботи шкіл та інших виховних закладів; статистичні дані, математичні обчислення.

 


Просмотров 750

Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2020 год. Все права принадлежат их авторам!