Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Міжнародно-правове регулювання і діяльності транснаціональних корпораційПоки що у світі не існує універсального (глобального) міждержавного нормативно-правового акта, який би регулював діяльність ТНК. Нечисленні міжнародно-правові акти з цієї проблематики є або регіональними, або такими, яким бракує імперативного характеру.

Декларація про міжнародні інвестиції та багатонаціональні підприємства від 21 червня 1976 p., Керівні принципи для багатонаціональних підприємств (що є додатком до цієї Декларації) мають диспозитивний характер, хоча й містять такі принципи, як дотримання норм міжнародного права, підпорядкованість праву країни перебування, співробітництво з країною перебування.

Діяльності ТНК стосуються також положення Кодексу іноземних інвестицій (його прийняли в 1970 р. латиноамериканські країни-члени Андського пакту 1969 р. — Болівія, Колумбія, Перу, Еквадор, Чилі). Контролює діяльність ТНК Комісія Картахенської угоди, яку було створено в межах зазначеної групи держав.

У правничій літературі опрацьовується концепція про те, що правове регулювання діяльності ТНК повинне виконуватися на двох рівнях — національному та міжнародному. Сконцентруємо увагу на міжнародному рівні. При цьому зазначимо, що висуваються пропозиції щодо розгляду ТНК як міжнародних юридичних осіб. Очевидно, більшість фахівців з цим не згодні, оскільки міжнародними юридичними особами є такі, що безпосередньо створюються міжнародним договором або ж на основі національного законодавства, прийнятого відповідно до міжнародного договору. Цим двом критеріям ТНК не відповідають, отже, згідно з нинішньою правосвідомістю вони не можуть мати статус міжнародної юридичної особи.

Генеральна Асамблея ООН 12 грудня 1974 р. більшістю голосів при поіменному голосуванні (120 — "за", 6 — "проти", 10 — "утрималися") прийняла Хартію економічних прав і обов'язків держав.

У пп. 6 п. 2 ст. 2 Хартії зафіксовано, що кожна держава має право регулювати і контролювати діяльність ТНК у межах дії національної юрисдикції та вживати заходів для забезпечення того, щоб така діяльність не суперечила її законам, нормам та постановам і відповідала економічній та соціальній політиці країни. Транснаціональні корпорації не повинні втручатися у внутрішні справи приймальної держави. Кожна держава з урахуванням своїх суверенних прав повинна співробітничати з іншими державами щодо здійснення права, викладеного в цьому підпункті.На вимогу країн, що розвиваються (а вони мають особливі антипатії до діяльності ТНК), у межах ООН ще 1974 р. було створено Міжурядову комісію ООН з ТНК та Центр з ТНК. Перед ними було поставлено завдання створити Кодекс поведінки ТНК. Кодекс вважався спробою формалізувати підпорядкування діяльності ТНК певним правилам. Він мав стати своєрідним "прокрустовим ложе", де б "відрубувалися загарбницькі руки" ТНК. У Директивних

принципах для транснаціональних корпорацій, прийнятих Організацією Економічного Співробітництва і Розвитку у 1976 p., було сформульовано рекомендації щодо діяльності ТНК. Ці рекомендації у 1984 р. були викладені в новій редакції. Директивні принципи, зокрема, згадують про дотримання податкового законодавства, правил конкуренції, необхідність публікації інформації тощо.

На створення "правил гри" для ТНК були спрямовані підготовлений ЮНКТАД і прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН у 1980 р. Комплекс узгоджених на багатосторонній основі принципів і правил для контролю за обмежувальною діловою практикою, а також резолюція № 3514 XXX сесії Генеральної Асамблеї ООН "Заходи проти корупції, яка практикується ТНК та іншими корпораціями, їх посередниками та іншими причетними до справи сторонами".Застережимо, що зазначені документи мають лише рекомендаційний характер, а цього замало для справді дієвого регулювання такої великої і потенційно небезпечної сили, як ТНК.

Щоб ТНК поводилися чемно, потрібно не "м'яке" законодавство (soft law) рекомендаційного гатунку, а жорстке й рішуче.

Минуло вже понад чверть століття, як правники світу заходилися формувати правила поведінки для ТНК. Проте Кодекс поведінки ТНК поки що не прийнятий, хоча його проект вже створено. Останній складається з таких частин: І. Преамбула і цілі.

II. Визначення та сфера застосування.

III. Діяльність ТНК:

A. Загальні та політичні положення.

B. Економічні, фінансові та соціальні положення.

C. Надання гласності інформації.

IV. Режим ТНК.

V. Міжурядове співробітництво.

VI. Здійснення Кодексу поведінки.

У Кодексі поведінки, зокрема, зафіксовані принципи, якими мають керуватися ТНК у своїй діяльності:

• повага до суверенітету країн, де вони здійснюють свою діяльність;

• підпорядкування законам цих країн;

• урахування економічних цілей і завдань політики, що здійснюється в цих країнах;

• повага до соціально-культурних цілей, цінностей і традицій країн, де вони здійснюють свою діяльність;

• невтручання у внутрішні справи країн;

• відмова від того, щоб займатися діяльністю політичного характеру;

• утримання від практики корупції;

• дотримання законів і постанов, що стосуються обмежень у діловій практиці, утримання від застосування цих обмежень;

• дотримання положень, що стосуються передання технологій та охорони довкілля.У межах СНД 6 березня 1998 р. у Москві було підписано Конвенцію про транснаціональні корпорації. Верховна Рада України 13 липня 1999 р. прийняла закон № 921-XIV про ратифікацію цієї Конвенції. Цей невеликий за обсягом закон містить такі статті-застереження:

1. Транснаціональні корпорації на території України та за її межами у разі, коли їх створення може призвести до монополізації товарних ринків в Україні, впливає чи може вплинути на економічну конкуренцію на її території, створюються за згодою Антимонопольного комітету України в порядку, передбаченому антимонопольним законодавством України.

2. Україна зобов'язується застосовувати положення Конвенції про транснаціональні корпорації, за винятком другого та восьмого абзаців преамбули і слів у ст. 19 "Економічний Суд Співдружності Незалежних Держав чи інші".

Транснаціональні корпорації не зникли. їх діяльність не припинилася. Отже, сучасні й майбутні правники мають широке поле для діяльності, пов'язаної зі створенням ефективної міжнародно-правової бази, що регламентує діяльність ТНК.


Список використаної літератури:

1. Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. А. М. Прохоров. — М.:БСЭ, 1998.

2. Вельяминов Г. М. Основы международного экономического права. — М.: ТЕИС, 1994.

3. Дахно I. I. Антимонопольне право. — К.: Четверта хвиля, 1998.

4. Дахно И. И. Патентно-лицензионная работа. — К.: Блиц-информ, 1996.

5. Дахно И. И. Патентоведение. — Харьков: Ксилон, 1997.

6. Действующее международное право. — М.: Изд-во Моск. независимого ин-та междунар. права, 1996. — Т. 1—3.

7. Додонов В. Н., Панов В. П., Румянцев О. Г. Международное право: Словарь-справочник. — М.: ИНФРА-М, 1997.

8. Международное право: Учебник / Под ред. Г. Н. Тункина. — М.: Юрид. лит., 1994.

9. Международное частное право: Действующие нормативные акты. — М.:

10. Изд-во ин-та междунар. права и экономики, 1997.

11. Международное частное право // Сб. документов. — М.: Изд-во "БЕК", 1997.

12. Опришко В. Ф. Міжнародне економічне право. — К.: Либідь, 1995.

13. Основы права Европейского Союза: Учеб. пособие / Под ред. С. Ю. Каш-кина. — М.: Белые альвы, 1997.

14. Панов В. П. Международное право: Учеб. материалы. — М.: ИНФРА-М, 1997.

15. Тынель А., Функ Я., Хвалей В. Курс международного торгового права. — Минск: Амалфея, 1999.

16. Шлеплер Х.-А. Международные экономические организации: Справочник. — М.: Междунар. отношения, 1999.

17. Шумилов В. М. Международное экономическое право. — М.: Издат.-кон-салтинг. фирма "Де-Ка", 1999.

18. Business Guide to the Uruguay Round. — Geneva: ITC/CS, 1995.

19. Chuan J. С Т. Law of International Trade. — London: Sweet & Maxwell, 1998.

20. Competition law of the European communities. Rules applicable to undertakings. — Brussels, 1990. — Vol. 1.

21. Contemporary business low principles and cases / R. C. Hoeber et al. — 3 ed. — N. Y.: Mac Grow Hill book company, 1986.

22. Oxford Paperback Encyclopedia. — London: Oxford Univ. Press, 1998.

23. Trebilcock Michael J., Howse Robert. The Regulation of International Trade. — London: Routledge, 1997.

 


Просмотров 400

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!