Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Соціальний і правовий захист працівників СБУТакож важливе місце і значення для кадрів посідає соціальний і правовий захист військовослужбовців і працівників Служби безпеки України. Держава гарантує забезпечує соціальний і правовий захист військовослужбовців і працівників Служби безпеки України. Військовослужбовці Служби безпеки України як і ординарні громадяни користуються політичними, соціально-економічними та особистими правами і свободами, атакож пільгами , що встановлюються відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", Закону України Про Службу безпеки України.[1].

Право користуватися пільгами зберігається за військовослужбовцями Служби безпеки України, яких звільнено зі служби за віком, через хворобу чи за вислугою років.

Соціальний захист працівників, що уклали трудовий договір із Службою безпеки України, забезпечується на загальних підставах відповідно до чинного законодавства про працю.

Військовослужбовці Служби безпеки України при виконанні покладених на них обов'язків звісно є представниками влади, вони діють від імені держави і перебувають під її захистом. Передбачається недоторканність їх особи, їхня честь і гідність охороняються законодавством.

Близькі родичі військовослужбовців Служби безпеки України як і самі військовослужбовці підлягають державному захисту. Тобто правопорушення щодо близькихродичів військовослужбовців Служби безпеки України, вчинені у зв'язку з виконанням покладених на цих військовослужбовців обов'язків, тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом.

Також під захистом держави знаходяться особи, які допомагають і сприяють роботі і виконанню завдань Служби безпеки України, а також сюди входять і пенсіонери ,що працювали у Службі безпеки України.

Особам, що допомагають і сприяють Службі безпеки України, гарантується конфіденційність відносин. Розголошення даних про такі відносини, інші правопорушення щодо цих громадян та членів їх родин, які здійснюються у зв'язку зїх діяльністю по забезпеченню державної безпеки, тягнуть за собою встановлену законодавством відповідальність.Також працівники Служби безпеки України в разі залучення їх до заходів щодо забезпечення державної безпеки, не є пов'язані безпосередньо з їх функціональними обов'язками, користуються правами, які надаються військовослужбовцям Служби безпеки України пунктами 1,4, 6 і 7 статті 25 згідно

Закону України "Про Службу безпеки України" Згідно статті 25

вищезазначеними пунктами є:

п.1 вимагати від громадян та посадових осіб припинення правопорушень і
дій, що перешкоджають здійсненню повноважень Служби безпеки України,
перевіряти у зв'язку з цим документи, які посвідчують їх особу, а також проводити
огляд осіб, їх речей і транспортних засобів, якщо є загроза втечі підозрюваного
або знищення чи приховання речових доказів злочинної діяльності;

п.4 входити у порядку, погодженому з адміністрацією підприємств, установ
та організацій і командуванням військових частин, на їх територію і в службові
приміщення;

п.6 використовувати з наступним відшкодуванням витрат та збитків
транспортні засоби, які належать підприємствам, установам і організаціям,
військовим частинам і громадянам (крім транспортних засобів дипломатичних,
консульських та інших представництв іноземних держав і організацій,
транспортних засобів спеціального призначення), для проїзду до місця події
припинення злочинів, переслідування та затримання осіб, які підозрюються в їх вчиненні, доставки до лікувальних установ осіб, що потребують термінової медичної допомоги;п.7 виключно при безпосередньому припиненні злочинів, розслідування яких
віднесено законодавством до компетенції Служби безпеки України, переслідуванні
осіб, що підозрюються у їх вчиненні, заходити в жилі, службові, виробничі та
інші приміщення, на території і земельні ділянки та оглядати їх з наступним
повідомленням прокурора протягом 24 годин.

У вищезазначених випадках на них поширюються гарантії правового захисту, що встановлені для військовослужбовців Служби безпеки України. Також не допускається розголошення факту належності співробітників Служби безпеки України до її оперативних підрозділів.[1].

Також в разі загибелі військовослужбовця Службибезпеки України у зв'язку з виконанням відповідних службових обов'язків сім'ї загиблого або його утриманцям виплачується одноразова допомога у розмірі яка прирівнюється до десятирічного грошового забезпечення за останньою посадою, яку він займав, і призначається пенсія у зв'язку з втратою годувальника в розмірі місячного посадового окладу.

У разі каліцтва, що було заподіяне військовослужбовцю Служби безпеки України у зв'язку з виконанням службових обов'язків, а також інвалідності, що настало у період проходження служби чи після закінчення цього строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце у період проходження служби, то йому виплачується одноразовадопомога в розмірі від трирічного до п'ятирічного грошового забезпечення (залежно від ступеня втрати працездатності) і відповідно призначається пенсія по інвалідності.

Що до збитків, які завдані майну військовослужбовця Служби безпеки України або членам його родини у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків, компенсуються йому, а в разі його загибелі - членам його сім"ї у повному обсязі за рахунок коштів державного бюджету.Вищесказане поширюються на працівників Служби безпеки України та осіб, залучених до заходів щодо забезпечення державної безпеки, а також на пенсіонерів Служби безпеки України.

Форми та розміри грошового забезпечення військовослужбовців Служби безпеки України займається Президент України. Також ці форми та розміри повинні забезпечувати достатні матеріальні умови для комплектування Служби безпеки України якісним складом військовослужбовців, враховувати характер, умови роботи, стимулювати досягнення високих результатів у службовій діяльності.

Висновок

Отже, за 15 років свого існування та відповідно до поставлених вимог Служба Безпеки України гідно справляється з завданнями, що покладаються на неї згідно з законодавством та керівництвом держави .Саме ці завдання були описані в першому розділі цієї курсової роботи. Найпровіднішими завданнями Служби безпеки України є перш за все: захист територіальної цілісності, Конституційного ладу, законних прав громадян .Але найпріорітетнішими завданнями були і є контррозвідка і розвідка. Контррозвідка служить для забезпечення державної безпеки в її межах. Розвідка служить перш за все для забезпечення зовнішньої безпеки. Тобто для попередження, загрози з боку тієї держави , яка може зробити агресію в бік України. Також для знешкодження злочинців , що вчинили злочини в великих масштабах і покинули територію України.

Також вкрай важливим було дослідження другого розділу в якому йшлося про Систему і організацію діяльності Служби безпеки України. Отже, важливими компонентами системи і організації діяльності СБ України є Центральне управління, відповідно обласні управління і підпорядковані до них регіональні управління. Також важливими елементами в управлінні службою є Голова СБ України та Колегія Служби безпеки України. Голова СБ України координує роботу всіма управліннями також керує апаратом Центрального управління. Колегія СБ України являє собою дорадчий орган в апараті Центрального управління.

Також у третьому розділі було окреслено особливості кадрового складу Служби безпеки України. Кадри Служби безпеки України складаються з співробітників – військовослужбовців, військовослужбовців строкової служби та працівників, що уклали договір з СБ України.Також в цьому розділі йшлося про соціальний і правовий захист працівників СБ України. Про те , що кожен працівник СБУ має право на соціальний і правовий захист і окрім себе і захист своїх сімей і рідних.

 


Використана література

1. Басай В.Д. Судові та правоохоронні органи України. Івано-Франківськ, 2002. 820 с.

2. Грошевий Ю.М., Марочкін І.Є. Органи судової влади в Україні. -К.:"ІнЮре", 1997. -20 с.

3. Данільян О.Г. Національна безпека України: сутність, структура та напрямки реалізації. “Атіка” , 2004.-с.250.

4. Законодавство України про судову і правоохоронну діяльність. -- К.: "Юрінкомінтер", 2001. - 350 с.

5. Мельник М.І., Хавронюк М.І. Суд та інші правоохоронні органи.
Правоохоронна діяльність: закони і коментарі. Навчальний посібник. -
К:"Атіка",2000.-512с.

6. Молдован В.А. Правоохоронні органи. Курс лекцій. - К,:
"Юмана", 1998.-160 с.

7. На сторожі безпеки Держави: українській спецслужбі 10 років. 2002.-с. 170.

8. Організація судових та правоохоронних органів / І.Є.Марочкін,
Н.В.Сибільова, О.Б.Зозулинський та ін. - Харків: Національна юрид. акад.
України, 1996. -138 с.

9. Організація судових та правоохоронних органів / за ред.
І.Є.Марочкіна, Н.В.Сибільової, О.М. Толочка. -Харків: "Право", 2000.
-269 с.

10. Осадчий В. Правоохоронні органи як суб`єкти кримінально-правового захисту.//Право України-1999-№11.-с.71.

11. Правознавство. Демський С.Е., Ковальський В.С., Колодій А.М. За ред. Копейчикова- К : Юрінком Інтер, 2002.- 736 с.

 

Нормативно-правові акти

 

1. Закон України "Про Службу безпеки України" (Відомості Верховної Ради (ВВР),від ,1992 №22 cт. 303)

2. Закон України "Про оперативно-розшукову дiяльнiсть" (Відомості Верховної Ради (ВВР),від ,1992 №27 cт. 382)

3. Закон України "Про боротьбу з корупцiєю"(Відомості Верховної Ради (ВВР),від, 2001 №17 cт. 281)

4. Закон України "Про органiзацiйно-правовi основи боротьби з органiзованою злочиннiстю"

5. Закон України "Про державну таємницю"( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 9, ст.153 )

6. Закон України "Про боротьбу з тероризмом" ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 25, ст.180 )

7. Закон України "Про контррозвідувальну діяльність" ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 23, ст.170 )

8. Закон України "Про розвідувальні органи України" ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 12, ст.200 )

9. Наказ Служби безпеки України “Звід відомостей, що становлять державну таємницю” від 12.02.2005

10. Наказ Служби безпеки України "Зміни та доповнення до Звід відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12.08.2005

11. Закон України "Про загальну структуру і чисельність Служби безпеки України" ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 4, ст.53 )

12. Закон України "Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України"

 

 


Просмотров 1054

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!