Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Основні функції діяльності СБУСлужба безпеки України як правоохоронний орган


 

Зміст

Вступ

РОЗДІЛ I. Завдання Служби Безпеки України

1.1 Основні функції діяльності СБУ

1.2 Контррозвідка

1.3 Розвідка

РОЗДІЛ II. Система й організація Служби безпеки України

2.1 Центральне управління Служби безпеки України

2.2 Регіональні органи СБУ

2.3 Голова СБУ

2.4 Колегія СБУ

РОЗДІЛ III. Кадровий склад Служби Безпеки України

3.1 Поняття і характеристика сучасних кадрів СБУ

3.2 Соціальний і правовий захист працівників СБУ

Висновок

Використані джерела


Вступ

Після проголошення незалежності України відразу ж постало питання про необхідність реформи колишньої радянської системи органів державної безпеки. 20 вересня 1991 року Верховною Радою України було прийнято постанову “Про створення Служби національної безпеки України”. Цією ж постановою було ліквідовано Комітет державної безпеки (КДБ) УРСР. Але остаточно було закріплено новий орган Законом України “Про Службу безпеки України” від 25 березня 1992 року. Працювати доводилося в умовах вкрай нестабіль­ної ситуації, гострого і неоднозначно критичного ставлення суспіль­ства до "наступниці колишнього КДБ", в період політичних прис­трастей і загострення соціально-економічної ситуації.

Отже, метою курсової роботи перш за все є дослідити основні критетерії і особливості функціонування правоохоронного органу - Служби безпеки України .Як вже зазначачалося вище Служба безпеки України стала правонаступницею колишнього Комітету державної Безпеки (КДБ) УРСР. Поставши принципово новим правоохороним органом СБ України помітно відрізнялася від колишного КДБ.Як загалом із новим державотворчим процесом України перед СБ України почав формуватися новий предмет її діяльності , що саме і є можна сказати об’єктом дослідження цієї курсової роботи. В об’єкт дослідження курсової роботи включаються перш за все особливості і функції діяльності Служби безпеки України, тобто , які притаманні йому , правоохоронному органу , що не належать до завдань інших правоохоронних органів. Також важливим компонентом дослідження є дослідити особливості структури цього правоохоронного органу. Тобто за якою особливістю створюється система Служби Безпеки України, з яких структурних підрозділів вона складється , також особливості керівного апарату і за яким принципом є розподіл його системи.Також вкрай важливим важливим об’єктом дослідження є його кадровий склад. Тобто визначається , які типи кадрів є і за яким принципом і на яких підставах можуть працювати співробітники Служби безпеки України.РОЗДІЛ I. Завдання Служби Безпеки України

Основні функції діяльності СБУ

На сьогодні СБ України здатна у повному обсязі вирішувати всі завдання, які визначені Законом України "Про Службу безпеки України" та ті , що ставляться вищим керівництвом держави. При цьому головний акцент робиться на найприорітетніших, найважливіших завданнях, притаманних саме спецслужбі. Таких, які, окрім органів безпеки, ніхто не вирішить.

Відповідно до закону на органи служби безпеки покладаються такі завдання:

1) здійснювати інформаційно-аналітичну роботу в інтересах ефективного проведення органами державної влади та управління України внутрішньої і зовнішньої діяльності, вирішення проблем оборони, соціально-економічного будівництва, науково-технічного прогресу, екології та інших питань, пов'язаних з національною безпекою України;2)здійснювати заходи контррозвідувального забезпечення дипломатичних
представництв, консульських та інших державних установ, а також заходи,
пов'язані з охороною державних інтересів у сфері зовнішньополітичної та
зовнішньоекономічної діяльності, безпекою громадян України за кордоном;

3)виявляти, припиняти та розкривати злочини, розслідування яких
віднесено законодавством до компетенції Служби безпеки України; проводити дізнання і слідство у цих справах; розшукувати осіб, які переховуються у зв'язку із вчиненням зазначених злочинів;

4)здійснювати контррозвідувальні заходи з метою попередження,
виявлення, припинення і розкриття будь-яких форм розвідувально-підривної діяльності проти України;

5)забезпечувати захист державного суверенітету, конституційного ладу і
територіальної цілісності України від протиправних посягань з боку окремих осіб та їх об'єднань;

6)здійснювати контррозвідувадьне забезпечення оборонного комплексу,
Збройних Сил України, інших військових формувань, дислокованих на території України, енергетики, транспорту, зв'язку, а також важливих об'єктів інших галузей господарства;

7)брати участь у розробці і здійсненні заходів щодо захисту державних
таємниць України, сприяти у порядку, передбаченому законодавством,
підприємствам, установам, організаціям та підприємцям у збереженні комерційної таємниці, розголошення якої може завдати шкоди життєво важливим інтересам України;

8)здійснювати відповідно до законодавства профілактику правопорушень
у сфері державної безпеки;

9)у межах визначеної законодавством компетенції забезпечувати захист
особистої безпеки громадян і осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві , у разі надходження від них, членів їх сімей та близьких родичів заяви, звернення керівника відповідного державного органу чи отримання оперативної та іншої інформації про наявність загрози їх життю, здоров'ю, житлу чи майну; брати участь у реабілітації і поновленні прав незаконно репресованих осіб;10)сприяти Прикордонним військам України в охороні державного кордону України;

11)сприяти забезпеченню режиму воєнного та надзвичайного стану в разі
їх оголошення, а також ліквідації наслідків стихійного лиха, значних аварій, катастроф , епідемій та інших надзвичайних ситуацій;

12)подавати наявними силами і засобами, в тому числі і технічними,
допомогу органам внутрішніх справ, іншим правоохоронним органам у боротьбі із злочинністю;

13)брати участь у розробці заходів і вирішенні питань, що стосуються в'їзду в Україну та виїзду за кордон, перебування на її території іноземців та осіб без громадянства, прикордонного режиму і митних правил;

14)забезпечувати засекреченим і шифрованим зв'язком державні органи
України і посадових осіб відповідно до переліку, який встановлюється Кабінетом Міністрів України;

15)проводити наукові дослідження і дослідно-конструкторські роботи,
впроваджувати їх результати в практику діяльності Служби безпеки України;

16)виконувати за дорученням Верховної Ради України або Президента
України інші завдання, безпосередньо спрямовані на забезпечення внутрішньої та зовнішньої безпеки держави. ­­­­[1].

Контррозвідка

Контррозвiдувальна дiяльнiсть — спецiальний вид дiяльностi у сферi забезпечення державної безпеки, яка здiйснюється з використанням системи розвiдувальних, контррозвiдувальних, пошукових, режимних, адмiнiстративно-правових заходiв, спрямованих на попередження, своєчасне виявлення i запобiгання зовнiшнiм та внутрiшнiм загрозам безпецi України, розвiдувальним, терористичним та iншим протиправним посяганням спецiальних служб iноземних держав, а також органiзацiй, окремих груп та осiб на iнтереси України.

Метою контррозвiдувальної дiяльностi є попередження, своєчасне виявлення i запобiгання зовнiшнiм та внутрiшнiм загрозам безпецi України, припинення розвiдувальних, терористичних та iнших протиправних посягань спецiальних служб iноземних держав, а також органiзацiй, окремих груп та осiб на державну безпеку України, усунення умов, що їм сприяють, та причин їх виникнення­­­­.[5; ст. 330-332.]

Завданнями контррозвiдувальної дiяльностi є:

· добування, аналiтична обробка та використання iнформацiї, що мiстить ознаки або факти розвiдувальної, терористичної та iншої дiяльностi спецiальних служб iноземних держав, а також органiзацiй, окремих груп та осiб на шкоду державнiй безпецi України;

· протидiя розвiдувальнiй, терористичнiй та iншiй дiяльностi спецiальних служб iноземних держав, а також органiзацiй, окремих груп та осiб на шкоду державнiй безпецi України;

· розроблення i реалiзацiя заходiв щодо запобiгання, усунення та нейтралiзацiї загроз iнтересам держави, суспiльства та правам громадян.

Правову основу контррозвiдувальної дiяльностi становлять:Конституцiя України, Закон "Про контррозвідувальну діяльність",Закон України "Про оперативно-розшукову дiяльнiсть", Закон України "Про боротьбу з корупцiєю",Закон України "Про органiзацiйно-правовi основи боротьби з органiзованою злочиннiстю" ,Закон України "Про державну таємницю" ,Закон України "Про боротьбу з тероризмом" чиннi мiжнароднi договори України, згода на обов’язковiсть яких надана Верховною Радою України, України, а також прийнятi вiдповiдно до них підзаконні нормативно-правовi акти.

Основними принципами контррозвiдувальної дiяльностi є:

· законнiсть;

· повага i дотримання прав та свобод людини i громадянина;

· позапартiйнiсть;

· безперервнiсть;

· конспiрацiя, поєднання гласних та негласних форм i методiв дiяльностi;

· комплексне використання правових, профiлактичних та органiзацiйних заходiв;

· адекватнiсть заходiв щодо захисту державної безпеки реальним i потенцiйним загрозам;

· взаємодiя з органами державної влади України, органами мiсцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, юридичними та фiзичними особами;

· пiдконтрольнiсть та пiдзвiтнiсть вiдповiдним органам державної влади в межах, передбачених законом.

Право на здiйснення контррозвiдувальної дiяльностi має спецiально уповноважений орган державної влади у сферi контррозвiдувальної діяльності- Служба безпеки України.

Окремi контррозвiдувальнi заходи виключно в iнтересах забезпечення охорони державного кордону України, посадових осiб, стосовно яких здiйснюється державна охорона, а також забезпечення безпеки своїх сил i засобiв, iнформацiйних систем та оперативних облiкiв можуть проводити розвiдувальнi органи України та Управлiння державної охорони України, яким законами України “Про оперативно-розшукову дiяльнiсть” та “Про розвiдувальнi органи України” надано право здiйснювати оперативно-розшукову чи розвiдувальну діяльність.

Правоохороннi та iншi органи державної влади, органи мiсцевого самоврядування, пiдприємства, установи та органiзацiї України, незалежно вiд форми власностi, в межах, визначених законами України та iншими нормативно-правовими актами, сприяють органам i пiдроздiлам Служби безпеки України у проведеннi контррозвiдувальної дiяльностi в iнтересах забезпечення державної безпеки.

Пiдставами для проведення контррозвiдувальної дiяльностi є:

1) наявнiсть достатньої iнформацiї, що потребує перевiрки за допомогою спецiальних форм, методiв i засобiв, про:

ü здiйснення розвiдувальної дiяльностi проти України спецiальними службами iноземних держав, а також органiзацiями, окремими групами i особами;

ü посягання на державний суверенiтет, конституцiйний лад i територiальну цiлiснiсть України;

ü терористичнi посягання чи терористичну дiяльнiсть, злочини проти миру, безпеки людства та мiжнародного правопорядку;

2) виконання визначених законом завдань щодо:

· контррозвiдувального забезпечення економiчного, iнформацiйного, науково-технiчного потенцiалу, оборонно-промислового i транспортного комплексiв та їх об’єктiв, нацiональної системи зв’язку, Збройних Сил України та iнших утворених вiдповiдно до законiв України вiйськових формувань, вiйськово-технiчного спiвробiтництва, дотримання мiжнародних режимiв нерозповсюдження, а також закордонних дипломатичних установ України i безпеки громадян України за кордоном;

· контррозвiдувального захисту органiв державної влади, правоохоронних i розвiдувальних органiв, охорони державної таємницi;

· захисту посольств i представництв iноземних держав в Українi та їх спiвробiтникiв вiд терористичних посягань;

· вивчення i перевiрки осiб, якi оформлюються для допуску до державної таємницi, до роботи з ядерними матерiалами та на ядерних установках чи залучених до конфiденцiйного спiвробiтництва;

· забезпечення власної безпеки, у тому числi спiвробiтникiв органiв та пiдроздiлiв, що здiйснюють контррозвiдувальну дiяльнiсть, членiв їх сiмей та осiб, якi допомагають i сприяють у здiйсненнi контррозвiдувальної дiяльностi;

· iнформацiйно-аналiтичного забезпечення органiв державної влади (щодо загроз державнiй безпецi України);

3) потреба виявлення технiчними засобами i припинення роботи радiоелектронних та iнших пристроїв, функцiонування яких створює загрози державнiй безпецi України чи передумови до витоку iнформацiї з обмеженим доступом, а також радiовипромiнювань радiоелектронних засобiв, що використовуються у протиправних цiлях. ­­­­[7].

Iнформацiя про пiдстави, може мiститися у заявах i повiдомленнях громадян, осiб, залучених до конфiденцiйного спiвробiтництва, посадових та службових осiб, громадських органiзацiй, засобiв масової iнформацiї; у матерiалах органiв дiзнання, досудового слiдства та суду; у запитах, iнформацiях та матерiалах спецiальних служб i правоохоронних органiв iноземних держав, мiжнародних установ i органiзацiй; матерiалах правоохоронних органiв та iнших органiв державної влади України щодо загроз державнiй безпецi України, матерiалах Служби безпеки України щодо органiзацiї, здiйснення, форм i методiв терористичної, розвiдувальної та iншої дiяльностi на шкоду державнiй безпецi України; у запитах визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України повноважних державних органiв, установ та органiзацiй щодо надання допуску особам до державної таємницi i роботи з ядерними матерiалами та на ядерних установках.

В ходi контррозвiдувальної дiяльностi органи, пiдроздiли та спiвробiтники Служби безпеки України мають право:

1) здiйснювати контррозвiдувальний пошук, розвiдувальнi i оперативно-розшуковi заходи з використанням оперативних та оперативно-технiчних сил i засобiв, опитувати осiб за їх згодою, використовувати їх добровiльну допомогу;

2) виявляти, фiксувати i документувати гласно i негласно розвiдувальнi, терористичнi та iншi посягання на державну безпеку України, вести їх оперативний облiк, здiйснювати вiзуальне спостереження в громадських мiсцях iз застосуванням фото-, кiно- i вiдеозйомки, оптичних та радiоприладiв, iнших технiчних засобiв;

3) проводити контррозвiдувальнi операцiї та вiдповiднi оперативнi i оперативно-технiчнi заходи з метою попередження, своєчасного виявлення i припинення розвiдувально-пiдривної, терористичної та iншої протиправної дiяльностi на шкоду державнiй безпецi України;

4) мати гласних i негласних штатних i позаштатних працiвникiв, створювати з метою конспiрацiї пiдприємства, установи та органiзацiї, використовувати документи, що зашифровують особу чи вiдомчу належнiсть працiвникiв, примiщень i транспортних засобiв органiв та пiдроздiлiв, що здiйснюють контррозвiдувальну дiяльнiсть;

5) витребовувати, збирати i вивчати, за наявностi визначених законом пiдстав, документи та вiдомостi, що характеризують дiяльнiсть пiдприємств, установ, органiзацiй, а також спосiб життя окремих осiб, джерела i розмiри їх доходiв для попередження i припинення розвiдувальних, терористичних та iнших протиправних посягань на державну безпеку України;

6) виключно з метою попередження, своєчасного виявлення i припинення розвiдувальних, терористичних та iнших посягань на державну безпеку України, отримання розвiдувальної iнформацiї в iнтересах контррозвiдки здiйснювати на пiдставi вiдповiдної контррозвiдувальної справи заходи, визначенi частиною другою статтi 8 Закону України “Про оперативно-розшукову дiяльнiсть”,— лише за рiшенням суду, без розголошення третiй сторонi, а у випадках, передбачених частиною третьою статтi 8 зазначеного Закону,— у порядку, погодженому з Генеральним прокурором України та Головою Верховного Суду України;

7) затримувати i тримати у спецiально вiдведених для цього мiсцях:

ü осiб, пiдозрюваних у пiдготовцi чи проведеннi розвiдувально-пiдривної, терористичної дiяльностi та вчиненнi iнших злочинiв, розслiдування яких вiднесено до компетенцiї органiв Служби безпеки України,— на строки i в порядку, що передбаченi законами України;

ü осiб, якi проникли на об’єкти та у мiсця, що охороняються органами i пiдроздiлами Служби безпеки України,— на строк до трьох годин, а у разi нагальної необхiдностi запобiгання злочиновi чи його припинення та з метою встановлення особи — до сiмдесяти двох годин з повiдомленням про це суду протягом 24 годин з моменту затримання для перевiрки обґрунтованостi цього запобiжного заходу.

ü Проводити особистий огляд вказаних осiб та огляд речей, що знаходяться при них, транспортних засобiв i вилучати документи та предмети, якi можуть бути речовими доказами або є небезпечними для життя i здоров’я людей;

8) виключно для припинення розвiдувальних, терористичних та iнших протиправних посягань на державну безпеку України, а також при переслiдуваннi осiб, пiдозрюваних у проведеннi такої дiяльностi, у будь-який час безперешкодно заходити i перебувати на територiї та в примiщеннях органiв державної влади та їх структурних пiдроздiлiв, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ та органiзацiй, незалежно вiд форми власностi, а на вiйськовi об’єкти, що охороняються,— в установленому порядку;

9) перебувати у порядку, погодженому з керiвниками органiв охорони державного кордону Прикордонних вiйськ України, для вжиття контррозвiдувальних заходiв у межах прикордонної смуги, контрольованого прикордонного району, в пунктах пропуску через державний кордон i територiальному морi України;

10) у невiдкладних випадках при здiйсненнi контррозвiдувальних заходiв безперешкодно користуватися засобами зв’язку, що належать пiдприємствам, установам i органiзацiям, а засобами зв’язку, що належать громадянам,— за їх згодою, з наступним вiдшкодуванням витрат за їх вимогою;

11) в iнтересах забезпечення державної безпеки та виконання завдань контррозвiдувальної дiяльностi органiзовувати, координувати i проводити науковi та науково-технiчнi дослiдження, створювати у порядку, визначеному законодавством України, вiдповiднi науковi установи та мiжвiдомчi координацiйно-дорадчi органи;

12) зберiгати, носити, застосовувати, використовувати зброю, спецiальнi засоби, вживати заходiв фiзичного впливу вiдповiдно до законiв України та iнших актiв законодавства України, провозити зброю та спецiальнi засоби в усiх видах транспорту;

13) користуватися правами, визначеними законами України “Про Службу безпеки України”, “Про державну таємницю” та iншими законами України.

Наданi права спiвробiтники органiв та пiдроздiлiв, що здiйснюють контррозвiдувальну дiяльнiсть, не можуть використовувати у протиправних цiлях. У разi невиконання цих вимог вони несуть вiдповiдальнiсть, встановлену законом.

Вiдомостi про органiзацiю, плани, змiст, форми, методи, засоби, фiнансування та матерiально-технiчне забезпечення, результати контррозвiдувальної дiяльностi, наукових i науково-технiчних розробок з питань забезпечення державної безпеки, а також про осiб, якi спiвробiтничають або ранiше спiвробiтничали на конфiденцiйнiй основi з органами та пiдроздiлами Служби безпеки України, що здiйснюють контррозвiдувальну дiяльнiсть, узагальнюючi вiдомостi про особовий склад цих органiв та пiдроздiлiв становлять державну таємницю i пiдлягають захисту . ­­­­[2].

Розвідка

Розвiдувальна дiяльнiсть — дiяльнiсть спецiальних органiв державної влади, спрямована на захист нацiональних iнтересiв України вiд зовнiшнiх загроз, сприяння формуванню i реалiзацiї державної полiтики у сферах нацiональної безпеки i оборони;

Розвiдувальна iнформацiя — добутi вiдомостi про реальнi та потенцiйнi можливостi, плани, намiри i дiї iноземних держав, органiзацiй та окремих осiб, що загрожують нацiональним iнтересам України, а також про подiї i обставини, що стосуються нацiональної безпеки i оборони;

Розвiдувальнi органи України — спецiальнi пiдроздiли центральних органiв виконавчої влади, якi здiйснюють розвiдувальну дiяльнiсть з метою захисту нацiональних iнтересiв України вiд зовнiшнiх загроз.

Правову основу дiяльностi розвiдувальних органiв України становлять Конституцiя України, Закон України “Про розвідувальні органи України”, Закон "Про оперативно-розшукову дiяльнiсть" Закон а також прийнятi вiдповiдно до них iншi нормативно-правовi акти. ­­­­[8].

Отже сновними завданнями розвiдки органiв СБ України є:

· насамперед добування, аналiтична обробка та надання визначеним законом органам державної влади розвiдувальної iнформацiї;

· сприяння спецiальними заходами здiйсненню державної полiтики України в економiчнiй, полiтичнiй, воєннiй, вiйськово-технiчнiй, екологiчнiй та iнформацiйнiй сферах, змiцнення обороноздатностi, економiчного i науково-технiчного розвитку;

· забезпечення безпечного функцiонування установ України за кордоном, безпеки спiвробiтникiв цих установ та членiв їх сiмей у країнi перебування, а також вiдряджених за кордон громадян України, якi обiзнанi у вiдомостях, що становлять державну таємницю;

· участь у боротьбi з мiжнародною органiзованою злочиннiстю, в тому числi з тероризмом, незаконним обiгом наркотичних засобiв, незаконною торгiвлею зброєю i технологiєю її виготовлення, незаконною мiграцiєю.


Просмотров 3686

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!