Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Індивідуальна робота студентів(індивідуальні навчально-дослідні завдання)

 

Відповідно до “Положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців” індивідуальна робота студентів з цивільного права включає до себе:

– анотації прочитаної додаткової літератури з курсу, бібліографічний опис тощо;

– узагальнення судової практики з цивільних справ;

– есе за вузькоспеціальною проблематикою;

– підготовку наукових статей та доповідей;

– складання термінологічних словників;

– створення баз нормативно-правових актів за тематикою навчального курсу.

Вибір студентом індивідуальної роботи здійснюється за погодженням з кафедрою на початку навчального року. Організацію, контроль та оцінку якості виконання індивідуальної роботи студентів здійснює керівник, який закріплюється кафедрою за студентською навчальною групою. За індивідуальну роботу студент має можливість отримати максимально 8 балів.

Результати індивідуальної роботи надаються студентом для перевірки та оцінювання за 15 днів до початку екзаменаційної сесії.

 

 

8. Програмні питання з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч.1

1. Предмет цивільного права.

2. Диспозитивний метод регулювання цивільних відносин та чинники, що його зумовлюють.

3. Принципи цивільного права.

4. Функції та система цивільного права.

5. Поняття та види джерел цивільного права.

6. Акти цивільного законодавства та їх дія у часі, просторі та за колом осіб.

7. Аналогія закону та аналогія права.

8. Поняття, елементи та види цивільних правовідносин.

9. Підстави виникнення цивільних прав та обов’язків.

10. Цивільна правоздатність фізичної особи.

11. Цивільна дієздатність фізичної особи та її зміст.

12. Часткова цивільна дієздатність.

13. Неповна цивільна дієздатність. Надання повної цивільної дієздатності фізичній особі, яка не досягла вісімнадцяти років.

14. Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи.

15. Визнання фізичної особи недієздатною.

16. Опіка і піклування.17. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою.

18. Оголошення фізичної особи померлою.

19. Фізична особа як підприємець.

20. Поняття юридичної особи та її ознаки.

21. Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права.

22. Індивідуалізація юридичних осіб.

23. Створення юридичних осіб приватного права.

24. Цивільна правоздатність та дієздатність юридичної особи приватного права. Органи юридичної особи.

25. Філії та представництва юридичної особи.

26. Припинення юридичної особи з правонаступництвом.

27. Припинення юридичної особи без правонаступництва.

28. Господарські товариства та їх форми.

29. Повне товариство.

30. Командитне товариство.

31. Товариство з обмеженою відповідальністю.

32. Товариство з додатковою відповідальністю.

33. Акціонерне товариство.

34. Виробничий кооператив.

35. Загальна характеристика непідприємницьких товариств і установ.

36. Участь держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах.

37. Поняття та види об’єктів цивільних прав.

38. Речі та їх класифікація.

39. Гроші і валютні цінності як об’єкти цивільних прав.

40. Поняття цінних паперів як об’єктів цивільних прав. Класифікація цінних паперів.

41. Нематеріальні блага як об’єкти цивільних прав.

42. Поняття правочину та його ознаки. Класифікації правочинів.

43. Загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину.44. Форма правочину. Державна реєстрація правочинів.

45. Тлумачення правочину. Відмова від правочину.

46. Поняття та види недійсних правочинів.

47. Правові наслідки недійсності правочину.

48. Поняття та види представництва.

49. Довіреність (поняття, види, форма, строк).

50. Припинення представництва за довіреністю.

51. Вчинення правочинів з перевищенням повноважень. Передоручення.

52. Поняття, засади та межі здійснення суб’єктивних цивільних прав.

53. Поняття та засади виконання цивільних обов’язків.

54. Загальні засади захисту цивільних прав та інтересів.

55. Захист цивільних прав та інтересів юрисдикційними органами.

56. Самозахист цивільних прав.

57. Поняття, ознаки та функції цивільно-правової відповідальності.

58. Види цивільно-правової відповідальності.

59. Умови цивільно-правової відповідальності.

60. Підстави звільнення від цивільно-правової відповідальності.

61. Поняття строку та терміну. Види строків. Порядок їх обчислення.

62. Поняття позовної давності та межі її застосування.

63. Строки позовної давності. Зміна тривалості позовної давності.

64. Початок перебігу позовної давності.

65. Зупинення та переривання перебігу позовної давності.

66. Наслідки спливу позовної давності.

67. Особисті немайнові права (поняття, загальна характеристика, види та захист).

68. Загальна характеристика речового права.

69. Поняття права власності. Право власності в об’єктивному і суб’єктивному розумінні.

70. Суб’єкти і об’єкти права власності.

71. Зміст права власності.Здійснення права власності.

72. Право власності на земельну ділянку. Самочинне будівництво.

73. Право власності на житло.


Просмотров 249

Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2020 год. Все права принадлежат их авторам!