Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИНавчально-методичний посібник

для самостійної роботи

Та практичних занять

З навчальної дисципліни

“Цивільне право України”

Частина 1

(відповідно до вимог ECTS)

Для студентів ІІ курсу

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч.1 (відповідно до вимог ECTS) для студентів ІI курсу / Уклад.: В.І. Борисова, В.Л. Яроцький, Л.М. Баранова та ін. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2007. – 106 с.

 

 

У к л а д а ч і: В.І. Борисова,

В.Л. Яроцький,

Л.М. Баранова,

М.В. Домашенко,

І.В. Жилінкова,

В.М. Ігнатенко,

Н.В. Коробцова,

В.М. Крижна,

О.П. Печений,

І.Й. Пучковська,

С.Є. Сиротенко,

О.М. Соловйов,

І.В. Спасибо-Фатєєва,

В.Ю. Чуйкова,

В.П. Янишен,

Н.Є. Яркіна.

Рекомендовано до видання редакційно-видавничою радою

академії (протокол № 13 від 11.05.2007 р.)

 

 

© Національна юридична академія України, 2007

 

Зміст

 

1. Вступ........................................................................................3

2. Загальний розрахунок годин лекцій, практичних

занять, самостійної роботи.....................................................5

3. Програма навчальної дисципліни “Цивільне право

України ”. Частина 1................................................................7

4. Завдання до практичних занять та самостійної

роботи......................................................................................20

5. Основні поняття і терміни......................................................90

6. Поточний (модульний) контроль знань студентів...............94

7. Індивідуальна робота студентів (індивідуальні

навчально-дослідні завдання)................................................96

8. Програмні питання з навчальної дисципліни “Цивільне

право України”. Ч.1................................................................97

9. Критерії оцінки успішності студентів ..................................10210. Список рекомендованої літератури.....................................104

Вступ

 

Цивільне право України є однією з фундаментальних навчальних дисциплін. Її вивчення сприяє усвідомленню майбутніми фахівцями значення норм права, які регулюють особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини) між фізичними та юридичними особами, а також іншими їх учасниками – державою Україна, АРК, територіальними громадами, іноземними державами та іншими суб’єктами публічного права, а також зростаючої ролі цивільного законодавства в умовах ринкової економіки.

Завданням навчальної дисципліни є: опанування студентами необхідними теоретичними положеннями, що вироблені цивілістичною думкою; освоєння нормативного матеріалу, закріпленого системою цивільного законодавства України; ознайомлення з судовою та іншою практикою застосування норм цивільного законодавства.

Навчальна дисципліна “Цивільне право України”. Ч.1 передбачає вивчення питань про предмет і метод цивільного права, його систему і джерела; загальних положень цивільного права, зокрема положень про цивільні правовідносини, фізичних і юридичних осіб та інших учасників цивільних відносин, об’єкти цивільних прав, правочини, відносини представництва, строки та терміни, здійснення та захист цивільних прав, виконання цивільних обов’язків, цивільно-правову відповідальність, а також засвоєння положень таких підгалузей права, як: речове, інтелектуальної власності, спадкове тощо.Оволодіння студентами наведеними вище питаннями передбачає засвоєння основних правових категорій та інститутів першої частини цивільного права, формування правового мислення, вироблення вмінь тлумачити і аналізувати норми цивільного законодавства, набуття навичок практичного застосування теоретичних знань та цивільно-правових норм до конкретних відносин.

При вивченні цивільного права України використовуються такі форми навчальної роботи: лекції, практичні заняття, колоквіуми, ділові ігри, консультації; індивідуальні навчально-дослідні завдання; самостійна робота студентів. Методично вони забезпечуються програмою навчальної дисципліни “Цивільне право України”, завданнями до практичних занять для студентів II курсу, завданнями для індивідуальної роботи студентів, тестами.

Оцінювання знань студентів здійснюється на основі результатів поточного модульного контролю (ПМК) і підсумкового контролю знань (ПКЗ). Підсумковою формою контролю знань студентів є іспит, метою якого є перевірка рівня засвоєння теоретичних знань, уміння застосовувати ці знання при вирішенні конкретних практичних завдань.

У результаті вивчення навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч.1 студенти повинні:

знатистан основних проблем науки цивільного права;

вільно орієнтуватися в системі цивільного законодавства та судовій практиці з цивільних справ;

уміти правильно тлумачити та застосовувати норми цивільного права; грамотно проводити юридичний аналіз обставин, що склалися у конкретних відносинах; самостійно працювати з учбовими першоджерелами; використовувати здобутки науки цивільного права для вирішення казусів, обґрунтовано і мотивовано приймати рішення по завданнях та належно їх оформлювати.
2. Загальний розрахунок годин лекцій, практичних занять, самостійної роботи

  № п/п     Тема Всього годин У тому числі
лекції практичні заняття самостійна робота
  ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I. Загальні положення цивільного права. Суб’єктний склад цивільних правовідносин  
Цивільне право – галузь приватного права
Цивільне право як наука та навчальний курс
Джерела цивільного права
Загальна характеристика цивільного права зарубіжних країн
Поняття, зміст та види цивільних правовідносин
Фізична особа як суб’єкт цивільних правовідносин
Юридична особа як суб’єкт цивільних правовідносин
Участь держави Україна, Автономної Республіки Крим (АРК), територіальних громад у цивільних відносинах
  ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IІ. Об’єкти цивільних прав. Правочини. Представництво  
Об’єкти цивільних прав
Правочини
Представництво
  ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IІІ. Здійснення і захист суб’єктивних цивільних прав, виконання обов’язків. Строки. Особисті немайнові права  
Здійснення цивільних прав і виконання цивільних обов’язків. Захист цивільних прав

Закінчення

Цивільно-правова відповідальність
Строки та терміни у цивільному праві. Позовна давність
Особисті немайнові права фізичної особи та їх захист
  ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IV. Речове право  
Право власності та інші речові права
Окремі об’єкти права власності
Право спільної власності
Речові права на чуже майно
Захист права власності та інших речових прав
  ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬV. Спадкове право  
Загальні положення про спадкування
Спадкування за заповітом
Спадкування за законом
Спадковий договір
  ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬVІ. Право інтелектуальної власності  
Загальні положення про інтелектуальну власність
Авторське право та суміжні права
Патентне право
Правові засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг
Інші види прав інтелектуальної власності
Всього 216*

 

 

----------------

* Індивідуальна робота – 26 год.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою Національної юридичної

академії України ім. Ярослава Мудрого

(протокол № 13 від 11.05.2007 р.)

 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Просмотров 450

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!