Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Тема 12. Облік витрат майбутніх періодівПитання для обговорювання

1.Витрати майбутніх періодів та їх класифікація.

2.Облік витрат майбутніх періодів.

Навчальні завдання

Задача 1

Необхідно:

– вказати кореспонденцію рахунків та первинні документи;

– визначити необхідні суми;

– скласти регістри обліку по рахунках 39 та 31.

Дані для виконання:

Журнал реєстрації господарських операцій

№ п/п Зміст операції Сума, грн. Дт Кт
Списання витрат по здійсненню передоплати за оренду приміщення
1. Сплачено з рахунку в банку передоплату за оренду службового приміщення адміністративного призначення строком на 12 місяців 50000,0    
2. Згідно з договором про оренду приміщення № 258 і платіжним дорученням № 125 від 01.09 зроблено розрахунок бухгалтерії про списання передплати за оренду службового приміщення щомісяця      
3. Сплачено з рахунку в банку підписній агенції вартість періодичних видань на ІV квартал   900,0    
4. Списана частина вартості періодичних видань за ІІІ квартал   300,0    

 

Задача 2

Машинобудівний завод, який випускає верстати, витрати на освоєння нової продукції становлять 360000 грн. Передбачається списання витрат протягом 3 років, плановий випуск продукції становить 48000 шт.

Необхідно: відобразити на рахунках розподіл та списання витрат майбутніх періодів.

Тести

1. Витрати майбутніх періодів – це …

2. До витрат майбутніх періодів відносять:

а) витрати, пов’язані з освоєнням нових виробництв та агрегатів;

б) сплачену авансом орендну плату, передплати на газети, журнали, періодичні та довідкові видання тощо.

в) своєчасно невидана заробітна плата працівникам підприємства;

г) вірні відповіді наведено в пунктах а) та б).

3. Витрати, пов’язані з освоєнням нових виробництв та агрегатів списуються:а) щомісячно в розмірах, встановлених у спеціальних розрахунках;

б) щорічно;

в) щоквартально;

г) не списується взагалі.

4. Для обліку витрат майбутніх періодів призначено рахунок:

а) 15;

б) 39;

в) 94;

г) 98.

5. Регістром синтетичного обліку витрат майбутніх періодів є:

а) журнал 2;

б) відомість 3.2

в) журнал 4;

г) журнал 5.

6. Яким бухгалтерським записом відображається господарська операція: «На собівартість продукції віднесено частку витрат майбутніх періодів»:

а) Дт 23 Кт 20;

б) Дт 23 Кт 66;

в) Дт 98 Кт 64;

г) Дт 23 Кт 39.

7. Яким бухгалтерським записом відображається господарська операція: «Сплачено з каси за підписку на періодичні видання»:

а) Дт 63 Кт 30;

б) Дт 64 Кт 31;

в) Дт 79 Кт 95;

г) Дт 39 Кт 30.

8. Яким бухгалтерським записом відображається господарська операція: «Нараховано заробітну плату працівникам, які зайняті у виробництві нових видів продукції»:

а) Дт 66 Кт 65;

б) Дт 66 Кт 64;

в) Дт 39 Кт 65;

г) Дт 39 Кт 66.

9. Яким бухгалтерським записом відображається господарська операція: «Здійснено нарахування Єдиного соціального внеску на фонд оплати праці працівників, які зайняті у виробництві нових видів продукції»:

а) Дт 66 Кт 65;

б) Дт 66 Кт 64;

в) Дт 39 Кт 65;

г) Дт 39 Кт 66.

10. Яким бухгалтерським записом відображається господарська операція: «Витрачено виробничі запаси в процесі підготовки та освоєння нових видів продукції»:а) Дт 46 Кт 40;

б) Дт 20 Кт 63;

в) Дт 39 Кт 20;

г) Дт 39 Кт 66.

Контрольні питання

1. Що таке витрати майбутніх періодів?

2. Що відносять до витрат майбутніх періодів?

3. Який порядок списання витрат майбутніх періодів?

4. На підставі яких первинних документів відображаються в обліку витрати майбутніх періодів?

5. Який рахунок призначено для обліку витрат майбутніх періодів?

6. Що є регістром синтетичного обліку витрат майбутніх періодів?

7. В якій формі звітності відображається сума витрат майбутніх періодів?

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Бабіч В.В. Фінансовий облік (облік активів): навч. посіб. / В.В. Бабіч, С.В. Сагова. - 2-ге вид., без змін. - К.: КНЕУ, 2007. - 288 с.

2. Бухгалтерський фінансовий облік: підручник / Ф.Ф. Бутинець та ін.; за заг. ред. Ф.Ф. Бутинця. - 8-е вид., доп. і перероб. - Житомир: Рута, 2009.-912 с.

3. Бухгалтерський фінансовий облік в Україні: навч. посіб. / В.М. Добровський та ін.; за ред. В.М. Добровського. - К.: А.С.К., 2009. - 976 с.

4. Верхоглядова Н.І. Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика: навч. посіб. / Н.І. Верхоглядова. - К.: ЦУЛ, 2010. - 536 с.

5. Волкова І.А. Фінансовий облік - 2: навч. посіб. / І.А. Волкова. - К.: ЦУЛ, 2009. - 224 с.

6. Гавриловська Л.М. Фінансовий облік - 1: навч.-метод, посіб. / Л.М. Гавриловська, А.С. Ларіонова. - К.: КНЕУ, 2006 - 320 с.

7. Гавриловська Л.М. Фінансовий облік - 2: навч.-метод, посіб. / Л.М. Гавриловська, Т.В. Головко, А.С. Ларіонова, - К.: КНЕУ, 2008.-280 с.

8. Гладких Т.В. Фінансовий облік: навч. посіб. / Т.В. Гладких - К.: ЦУЛ, 2007.-480 с.

9. Голов С.Ф. Фінансовий облік: підручник. / С.Ф. Голов, В.М. Кос- тюченко, І.Ю. Кравченко, Г.А. Ямборко. - К.: Лібра, 2005. - 976 с.10. Коблянська О.І. Фінансовий облік: навч. посіб. / О.І. Коблян- ська. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Знання, 2007. - 471 с.

Крупка Я.Д., Задорожний З.В., Микитюк Н.Я. та ін. Фінансовий облік [Текст]: Підручник / Я.Д. Крупка, З.В. Задорожний, Н.Я. Микитюк та ін. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К: КОНДОР-Видавництво. 2013. – 551 с.

12. Лень В.С. Фінансовий облік: навч. посіб. / В.С. Лень. - К.: Акаде­мія, 2011.-608 с.

13. Лишиленко О.В. Фінансовий облік: підручник / О.В. Лишилен- ко. - 2-ге вид., перероб і доп. - К.: ЦНЛ, 2008. - 556 с.

14. Нашкерська Г.В. Фінансовий облік: навч. посіб. / Г.В. Нашкерська. - К.: Кондор, 2009. - 502 с.

15. Орлова В.К., Орлов М.С., Хома С.В. Фінансовий облік. - К: Центр учбової літератури, 2010. – 510с.

 

16. Сук Л.К. Фінансовий облік: навч. посіб. / Л.К. Сук, П.Л. Сук. - К.: Знання, 2010. - 631 с.

17. Фінансовий облік 2: Навч. посіб. / [Н.М. Ткаченко, О.В. Ворович, І.Л. Цюцяк]; за ред.. Н.М. Ткаченко. – К.: Алерта, 2014. – 456 с.

18.Шара Є.Ю., Андрієнко О.М., Жидеєва Л.І Бухгалтерський фінансовий та податковий облік- К.: Центр учбової літератури, 2011. - 424 с.

Інформаційні ресурси

 

1.Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://buhgalter911.com/Res/MSBO/MSBO.aspx

2. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності (наказ Мінфіну від 28.03.2013 р. №433) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://buhgalter911.com/Res/Zakoni/MetodRek/metod_fin_otch_433.aspx

3. Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://buhgalter911.com/Res/Zakoni/MetodRek/metod_uchet_polit.aspxітики

4. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://buhgalter911.com/Res/NPSBO/NPSBO1.aspx

5.Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Консолідована фінансова звітність" [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://buhgalter911.com/Res/NPSBO/NPSBO2.aspx

6.Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PlanSchetov.aspx

7.Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій
підприємств і організацій [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/InstrukciyaKPlanuSchetov.aspx

8.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах" [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO6.aspx

9.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO7.aspx

10.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи" [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO8.aspx

11.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO9.aspx

12.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість" [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO10.aspx

13.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання" [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO11.aspx

14.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції" [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO12.aspx

15.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13
"Фінансові інструменти" [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO13.aspx

16.Положення (стандарт)бухгалтерського обліку 14 "Оренда" [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO14.aspx

17.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід" [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO15.aspx

18.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO16.aspx

19.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток" [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO17.aspx

20.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 "Будівельні контракти" [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO18.aspx

21.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 "Консолідована фінансова звітність" [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO20.aspx

22.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних курсів" [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO21.aspx

23.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 24 "Прибуток на акцію" [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO24.aspx

24.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO25.aspx

25.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 "Виплати працівникам" [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO26.aspx

26.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27
"Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність" [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO27.aspx

27.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28
"Зменшення корисності активів" [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO28.aspx

28.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи" [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO30.aspx

29.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31 "Фінансові витрати" [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO31.aspx

30.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 32 "Інвестиційна нерухомість" [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO32.aspx


Просмотров 424

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!