Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Якою бухгалтерською проводкою списується собівартість реалізованої продукції сільськогосподарського виробництва?а) Д-т 901 К-т 27;

б) Д-т 902 К-т 26;

в) Д-т 903 К-т 27:

г) Д-т 27 К-т 901.

13. Методи обліку доходу від продажу готової продукції пов’язаним особам регулюється:

а) П(с)БО 3;

б)П(с)БО15;

в) П(с)БО 23;

Контрольні питання

1.Які стандарти регламентують облік готової продукції?

2.Що є готовою продукцією згідно з П(С)БО 9?

3.У яких випадках готова продукція не визнається активом?

4.Які витрати включаються до собівартості готової продукції згідно з П(С)БО 16?

5.З чого складається собівартість реалізованої готової продукції?

6.Які відмінності між первісною вартістю, чистою вартістю реалізації, справедливою вартістю готової продукції?

7.У чому полягають відмінності між супутньою та побічною продукцією?

8.У яких вимірниках здійснюється облік готової продукції?

9.Який порядок оприбуткування готової продукції з вироб­ництва на склад та документального оформлення цієї операції?

10.Як обліковується готова продукція на складах і в бухгалтерії?

11.Який порядок документального оформлення відпуску готової продукції покупцям?

12.Як організовується аналітичний облік готової продукції?

 

Тема 10. Облік поточних фінансових інвестицій

Питання для обговорення

1.Визначення та класифікація фінансових інвестицій.

2.Облік фінансових інвестицій.

 

Навчальні завдання

Задача 1

В жовтні підприємство «Алекс» мало тимчасово вільні кошти, які могли бути вилучені на декілька місяців. Керівництво прийняло рішення купити акції інших компаній.

20 жовтня 20012 р. було придбано:

- 5000 акцій компанії «Південь» по 6 грн. за 1 шт. при номінальній вартості 5 грн.

- 1000 акцій ВАТ «Північ» за 15 000 грн. при номінальній ціні 20 грн. кожна.

10 грудня отримано від підприємства «Північ» дивіденди у розмірі 30% від номінальної вартості акцій.

20 грудня половину акцій компанії «Південь» продано за 20 000 грн. На 31 грудня 2012 року ринкова вартість акцій за 1 шт. склала, (грн.):

- підприємства «Південь» — 7- підприємства «Північ» — 20.

Необхідно:

1. Відобразити в бухгалтерському обліку підприємства «Алекс» всі наведені події.

2. Визначити балансову вартість інвестицій на кінець року.

3. Визначити фінансовий результат від операцій з акціями в 2012 році.

Задача 2

Підприємство “Х” придбало 2000 акцій підприємства “У” на загальну суму 15000грн. Витрати, пов’язані з придбанням, становили 1250 грн. Зробити необхідні бухгалтерські поведення.

Задача 3

Підприємство “Х” отримало від підприємства “У” дивіденди у сумі 0,5 грн. на одну акцію. (Продовження задачі 2)

Зробити необхідні бухгалтерські проведення.

 

Тести

1. У статті «Поточні фінансові інвестиції» відображають:

а) фінансові інвестиції на строк, що не перевищує один рік, які можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент;

б) фінансові інвестиції на період більше одного року, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент;

в) короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості.

г) немає правільної відповіді.

 

2. Що з наведеного нижче є фінансовими активами?

а) виробничі запаси;

б) аванси, видані постачальникам;

в) дебіторська заборгованість;

г) нематеріальні активи.

 

3. Що з наведеного нижче не є фінансовими активами?

а) фінансові інвестиції;б) виробничі запаси;

в) дебіторська заборгованість;

г) грошові кошти.

 

4. Що з наведеного нижче є фінансовими зобов’язаннями?

а) інструмент власного капіталу;

б) облігації до сплати;

в) отримані аванси від покупця;

г) доходи майбутніх періодів.

 

5. Що з наведеного нижче не є фінансовими зобов’язаннями?

а) кредиторська заборгованість постачальникам;

б) векселі до сплати;

в) облігації до сплати;

г) отримані аванси від покупця.

6. До фінансових інвестицій, що надають право власності, належать:

а) облігації до отримання;

б) довгострокові векселі;

в) внески до статутного капіталу;

г) облігації до сплати.

 

7. За якою оцінкою в момент придбання обліковуються поточні фінансові інвестиції?

а) справедливою вартістю;

б) собівартістю;

в) амортизованою собівартістю;

г) дисконтованою вартістю.

 

8. За якою оцінкою на дату складання балансу обліковуються поточні фінансові інвестиції?

а) справедливою вартістю;

б) собівартістю;

в) амортизованою собівартістю;

г) дисконтованою вартістю.

 

9. Підприємство «А» 15.10.11 р. купило 10 акцій підприємства «Б» по 6 грн. за кожну (номінальна вартість 5 грн.) і обліковує їх як поточні фін. ансові інвестиції. 31.12.11 р. їх справедлива вартість склала 7 грн. за кожну. 15.03.12 р. підприємство «А» отримало від підприємства «Б» дивіденди по 1 грн. на акцію. 01.05.12 р. всі акції підприємства «Б» були продані за 68 грн. Від операцій з акціями, підприємство «А» отримало прибуток за термін їх утримання, (грн.):

а) 8;

б) 18;

в) 28;

г) 38.

 

10. Підприємство «А» 20.10.11 р. купило 10 акцій підприємства «Б» по 4 грн. за кожну (номінальна вартість 5 грн.). Обліковує їх як поточні фінансові інвестиції. 31.12.11 р. їх справедлива вартість склала 7 грн. за кожну. 15.03.12 р. підприємство «А» отримало від підприємства «Б» дивіденди по 1 грн. за акцію. 01.05.12 р. всі акції підприємства «Б» продані за 68 грн. Від операцій з акціями, підприємство «А» отримало прибутку за весь термін їх утримання, (грн.):а) 8;

б) 18;

в) 28;

г) 38.

 

11. Вказати кореспонденцію рахунків: придбання короткострокових фінансових інвестицій за грошові кошти:

а) Дт 36 - Кт 311

б) Дт 35 - Кт 311

в) Дт 311 - Кт 35

г) Дт 311 - Кт 303

 

12. В обліку короткострокових інвестицій необхідно керуватись наступними вимогами:

а) П(С)БО 12 ;

б) П(С)БО 12 та П(С)БО 21:

в) П(С)БО 21:

г) немає правільної відповіді.

 

13. Короткострокові фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і характеризуються незнач­ним ризиком зміни вартості, – це:

а) поточні фінансові інвестиції;

б) фінансові вкладення;

в) еквіваленти грошових коштів;

г) довгострокові фінансові інвестиції.

 

14. Вказати кореспонденцію рахунків: придбання короткострокових фінансових інвестицій в оплату за реалізовану продукцію

а) Дт 36 - Кт 335

б) Дт 35 - Кт 36

в) Дт 311 - Кт 35

г) немає правільної відповіді.

 

15. Вказати кореспонденцію рахунків: придбання короткострокових фінансових інвестицій в погашення дебіторської заборгованості

а) Дт 35 - Кт 37

б) Дт 35 - Кт 36

в) Дт 311 - Кт 35

г) немає правільної відповіді.

 

16. Вказати кореспонденцію рахунків: придбання короткострокових фінансових інвестицій як внеску в статутний капітал

а) Дт 311 - Кт 46

б) Дт 35 - Кт 37

в) Дт 35 - Кт 46

г) немає правільної відповіді.

 

17. Бухоблік наявності та руху поточних фінансових інвестицій ведеться на рахунку:

а) 37

б) 35

в) 36

г) немає правільної відповіді.

 

18. За дебетом 35 рахунка відображається:

а) зменшення їх вартості та вибуття

б) придбання( надходження) еквівалентів грошових коштів та поточних фінансових інвестицій;

в) всі відповіді вірні

г) немає правільної відповіді.

 

19. За кредитом 35 рахунка відображається:

а) зменшення їх вартості та вибуття

б) придбання( надходження) еквівалентів грошових коштів та поточних фінансових інвестицій;

в) всі відповіді вірні

г) немає правільної відповіді

 

20. Рахунок 35 має такі субрахунки:

а) 351 – “Еквіваленти грошових коштів”

б) 352 – “Інші поточні фінансові інвестиції”

в) відповіді а,б вірні

г) немає правільної відповіді.

 

Контрольні питання

1. Що таке фінансовий інструмент?

2. Чому контракт на постачання товарів не відноситься до фінансових інструментів?

3. Поясніть, чому аванс, сплачений постачальнику, не відноситься до фінансових активів?

4. Що характерно для похідних фінансових інструментів?

5. Що таке фінансова інвестиція?

6. В яких формах можна здійснювати інвестування в інше підприємство?

7. Чим відрізняються поточні фінансові інвестиції від довгострокових?

8. Поясніть різницю між акціями і облігаціями.

9. За якою оцінкою первісно відображаються в обліку придбані за гроші поточні фінансові інвестиції?

10.З чого складається собівартість фінансових інвестицій?

11.За якою оцінкою відображаються поточні фінансові інвестиції на дату балансу?

12.Як оцінюються поточні фінансові інвестиції на дату балансу, якщо не можна достовірно визначити їх справедливу вартість?

13.Як відображаються отримані за поточними фінансовими інвестиціями доходи (дивіденди, відсотки тощо) в обліку інвестора?

 


Просмотров 478

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!