Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Тема 7. Облік довгострокових фінансових інвестиційМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Запорізький національний технічний університет

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

До проведення практичних занять

З дисципліни

«Фінансовий облік І»

Для студентів спеціальності

6.030509 «Облік і аудит»

Денної та заочної форми навчання

 

ЧАСТИНА 2

 

 


Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Фінансовий облік» для студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання. Частина 2 Укл. Л.М. Очеретько – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015, 59с.

 

 

Укладачі: Л.М. Очеретько, к.е.н., доцент

 

 

Рецензент: Н.М. Левченко, д.держ.упр., професор

 

Відповідальний за випуск: Н.М. Левченко., д.держ.упр., професор

 

Затверджено

на засіданні кафедри

„Облік і аудит”

Протокол №

від „” 2015 р.

 

Затверджено на засіданні

ФЕУ

Протокол №

від „” 2015 р.

 

 

 


ЗМІСТ

Тема 6. Облік виробничих запасів та палива 5

Питання для обговорення

Навчальні завдання

Тести

Контрольні питання

Тема 7. Облік довгострокових фінансових інвестицій 11

Питання для обговорення

Навчальні завдання

Тести

Контрольні питання

Тема 8. Облік сировини і матеріалів 18

Питання для обговорення

Навчальні завдання

Тести

Контрольні питання

Тема 9. Облік готової продукції 27

Питання для обговорення

Навчальні завдання

Тести

Контрольні питання

Тема 10. Облік поточних фінансових інвестицій 32

Питання для обговорення

Навчальні завдання

Тести

Контрольні питання

Тема 11. Облік витрат виробництва 38

Питання для обговорення

Навчальні завдання

Тести

Контрольні питання

Тема 12. Облік витрат майбутніх періодів 46

Питання для обговорення

Навчальні завдання

Тести

Контрольні питання

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 50

 

Тема 6. Облік виробничих запасів та паливаПитання для обговорення

1.Облік виробничих запасів.

2.Облік оборотних малоцінних та швидкозношуваних предметів.

3.Облік палива.

Навчальні завдання

Задача 1

Підприємство придбало будівельні матеріали на суму 40800 грн. (в т.ч. ПДВ). На дату складання балансу (31 березня) чиста вартість реалізації будівельних матеріалів становила 32400 грн. 30 червня вона зросла до 33000 грн.

Необхідно:

1) Відобразити ці операції на рахунках бухгалтерського обліку?

2) Проаналізувати, як вони вплинуть на підсумок балансу.

Задача 2

Підприємство А обміняло паливо на запасні частини підприємству Б. Балансова вартість переданого підприємством А палива становить 15000 грн., справедлива - 18600 грн. (в т.ч. ПДВ). Балансова вартість переданих підприємством Б запасних частин становить 17000 грн., справедлива - 21600 грн. (в т.ч. ПДВ). При обміні підприємство А доплатило підприємству Б 3000 грн.

Необхідно:

1) відобразити операції обміну виробничими запасами на рахунках бухгалтерського обліку для підприємства А.

2) відобразити операції обміну виробничими запасами на рахунках бухгалтерського обліку для підприємства Б.

3) Визначити фінансовий результат від проведеного обміну для підприємств А і Б.

Задача 3

Інформація про залишки виробничих запасів та їх рух протягом звітного періоду наведено у таблиці:

Дата Кількість одиниць Облікова вартість одиниці, грн.
Залишок на 1.01
Придбано:2.01. 2.01
8.01
26.01
Реалізовано    
4.01  
12.01  
28.01  

Необхідно:1) Визначити собівартість залишків виробничих запасів на кінець звітного періоду за методом ФІФО.

2) Визначити собівартість залишків запасів на кінець звітного періоду за методом середньозваженої собівартості.

Задача 4

На бортовий автомобіль ГАЗ 3302 “Газель” базова норма витрачання палива на 100 км 16,4 л. Вартість 1 т бензину АІ 92 – 1800 грн. з ПДВ, густина бензину згідно паспорта 0,71. Пройдено автомобілем за місяць 450 км і витрачено бензину 74,7 л. Зробити проводки.

Задача 5

На бортовий автомобіль ГАЗ 3302 “Газель” базова норма витрачання палива на 100 км 16,4 л. навішане обладнання вагою 300 кг. Вартість 1 т бензину А-92 1800 грн. з ПДВ, густина бензину згідно паспорта 0,71. Пройдено автомобілем за місяць 450 км та витрачено палива 74,7л. На кожну тону понад норму встановлена додаткова норма витрат на 100 км 2 л бензину. Зробити проводки.

Тести

1. Як обліковуються виробничі запаси в бухгалтерії підприємства?

а) у натурально-вартісному виразі;

б) у натурально-кількісному виразі;

в) у вартісному виразі;

г) у натурально-кількісному і вартісному виразі.

2. Оприбутковано виробничі запаси, повернуті з виробництва або виготовлені власними силами:

а) Дт 20 - Кт 23

б) Дт 20 - Кт 24

в) Дт 20 - Кт 203

г) Дт 23 - Кт 20

3. Зменшено суму браку на вартість відходів від бракованої продукції, яку переведено до складу виробничих запасів:

а) Дт 20 - Кт 24

б) Дт 20 - Кт 23

в) Дт 20 - Кт 203

г) Дт 23 - Кт 20

4. Оплачено витрати на транспортування виробничих запасів, що надійшли:а) Дт 20 - Кт 24

б) Дт 20 - Кт 23

в) Дт 20 - Кт 31

г) Дт 23 - Кт 20

5. Відображено надходження виробничих запасів у рахунок погашення дебіторської заборгованості:

а) Дт 20 - Кт 24

б) Дт 20 - Кт 37

в) Дт 20 - Кт 31

г) Дт 23 - Кт 20

6. Оприбутковано виробничі запаси, що надійшли від постачальника на суму, що сплачується згідно з договором (без ПДВ):

а) Дт 20 - Кт 31

б) Дт 20 - Кт 63

в) Дт 20 - Кт 23

г) Дт 23 - Кт 20

7. Оприбутковано безоплатно одержані виробничі запаси:

а) Дт 20 - Кт 31

б) Дт 20 - Кт 63

в) Дт 20 - Кт 718

г) Дт 23 - Кт 20

8. Відпущено зі складу виробничі запаси для капітального будівництва власними силами:

а) Дт 20 - Кт 31

б) Дт 15 - Кт 63

в) Дт 20 - Кт 15

г) Дт 15 - Кт 20

9. Відпущено зі складу виробничі запаси для виробництва продукції:

а) Дт 23 - Кт 31

б) Дт 15 - Кт 63

в) Дт 23 - Кт 20

г) Дт 15 - Кт 20

10. Переведено до складу товарів для продажу в торговельній мережі виробничі запаси, раніше придбані з метою використання у виробництві:

а) Дт 20 - Кт 23

б) Дт 15 - Кт 63

в) Дт 28 - Кт 20

г) Дт 20 - Кт 36

11. Джерелами надходження виробничих запасів є:

а) придбання;

б) внески до статутного капіталу, безоплатне одержання;

в) власне виготовлення, обмін;

г) усі наведені варіанти правильні.

12. Що з переліченого не належить до виробничих запасів?

а) сировина і основні матеріали;

б) паливо;

в) тара;

г) запасні частини;

д) готова продукція?

13. Що з наведеного належить до завдань обліку виробничих за­пасів:

а)правильне і своєчасне документальне оформлення операцій з руху матеріальних цінностей та їх відображення в облікових регістрах;

б) контроль за наявністю та зберіганням матеріалів на складах;

в)контроль за раціональним використанням матеріалів у вироб­ництві;

г)своєчасне виявлення запасів, що непотрібні підприємству або не­придатні для використання, з метою їх реалізації або списання;

д)усе вказане у пп. а, б, в, г?

14. Використані у процесі діяльності виробничі запаси списують на витрати виробництва:

а) одноразово у повній сумі;

б)рівномірно протягом звітного періоду;

в) шляхом нарахування амортизації та її розподілу;

г) усе вказане у пп. а, б, в;

д) немає правильної відповіді.

16. Яка з наведених ознак не належить до характеристики рахун­ка 20 «Виробничі запаси»:

а) основний;

б) активний;

в) матеріальний;

г) контрпасивний;

д) синтетичний?

16.Підприємство А передає безкоштовно підприємству Б МШП. Балансова вартість переданих запасів - 600 грн., в т.ч. транспортно-заготівельні витрати, що виникли раніше при їх придбанні - 20 грн. Справедлива вартість переданих запасів - 780 грн. (в т.ч. ПДВ). За якою вартістю підприємство А спише МШП та якою буде їх первісна вартість для підприємства Б?

а) 600 грн. і 650 грн.; в) 650 грн. і 780 грн.;

б) 580 грн. і 650 грн.; г) 580 грн. і 780 грн.

 

Контрольні питання

 

1. Який клас передбачений Планом рахунків для обліку запасів підприємства?

2. Які рахунки бухгалтерського обліку використовуються для обліку виробничих запасів, витрат на їх придбання та заготівлю?

3. Основні первинні документи, якими оформлюються операції з руху виробничих запасів.

4. Яким чином організовується аналітичний облік виробничих запасів?

5. Дайте визначення малоцінних та швидкозношуваних предметів.

6. За якими критеріями малоцінні та швидкозношувані предмети відносяться до оборотних чи необоротних активів?

7. На якому рахунку ведеться облік МШП?

8. Опишіть порядок списання вартості малоцінних та швидкозношуваних предметів.

9. Наведіть основні документи, якими оформлюється рух МШП.

 

Тема 7. Облік довгострокових фінансових інвестицій

Питання для обговорення

1.Оцінка фінансових інвестицій.

2.Облік довгострокових фінансових інвестицій.

 

Навчальні завдання

Задача 1

15.02.2013 р. компанія «Алекс» придбала звичайні акції компанії «Південь» на суму 150 000 грн. (5000 шт.). 30.03.13 р. компанія «Південь» виплатила дивіденди по 5 грн. на акцію. 31.12.2013 р. справедлива вартість акцій компанії «Південь» склала 28 грн. за акцію. 15.02.14 р. компанія «Південь» оголосила про зростання власного капіталу на 500 000 грн., а 15.03.14 р. виплатила дивіденди по 6 грн. на акцію.

Необхідно:

1. Відобразити в обліку інвестора ситуацію при умові, що компанія «Алекс» має в статутному капіталі компанії «Південь» 10%.

2. Відобразити в обліку інвестора наведену ситуацію при умові, що компанія «Алекс» має в статутному капіталі компанії «Південь» 40%.

Задача 2

1 лютого 2007 року підприємством «Алекс» придбано, як довгострокові інвестиції, 20 шт. 10% облігацій підприємства «Північ» номінальною вартістю 10 000 грн. по 14 000 грн. за кожну.

Облігації були випущені 01.01.2007 р., тому підприємство «Алекс» сплатило за незароблені відсотки 1667 грн. Відсотки за облігаціями сплачуються один раз на рік 31.12. Термін погашення облігації 31.12.2011 р.

Необхідно:

1. Зробити розрахунок амортизації премії облігації до моменту їх погашення.

2. Визначити балансову вартість облігації на 31.12.2010р.

3. Скласти записи, пов’язані з обліком облігацій за 2007р.

4. Визначити, який фінансовий результат отримує інвестор від цих облігацій у 2007 та 2011 роках?

5. Визначити, яку суму прибутку отримає інвестор за 5 років?

Задача 3

Підприємство «Надія» 01.01.12р. випустило в обіг 15%-ві облігації на 3 роки з виплатою відсотків два рази на рік: 01.07 і 31.12. Номінальна вартість облігації - 10 000 грн. Підприємство «Алекс» готове купити ці облігації, але якщо їх дохідність буде складати 20%. В результаті переговорів емітент погодився продати підприємству «Алекс» 30 облігацій за ціною 8911,25 грн., яка забезпечить 20% доходності облігацій. Підприємство «Алекс» 01.01.12р. купило 30 облігацій. Необхідно:

1. Зробити розрахунок амортизації дисконту облігацій до моменту їх погашення.

2. Визначити балансову вартість облігацій на 31.12.2013р.

3. Скласти записи, пов’язані з обліком облігацій, за 2012 рік.

4. Визначити, яку суму прибутку отримує підприємство «Алекс» від володіння облігаціями за три роки.

 

Задача 4

ВАТ «Надія» випустило 10%-і облігації номінальною вартістю 1 000 000 грн., на 5 років, з виплатою відсотків один раз на рік (31.12).

Підприємство «Алекс» купило ці облігації за ціною 927 900 грн., за умовою, що вони забезпечують 12%-ву дохідність.

Необхідно:

1. Розрахувати балансову вартість цих облігацій на кінець кожного з п’яти років.

2.Зробити бухгалтерські проводки в момент придбання облігацій та в кінці першого року при умові, що відсотки 31.12 отримані.

Тести

1.Якщо інвестор здійснює контроль об’єкта інвестування, то облік придбаних ним акцій здійснюється:

в момент придбання на дату балансу

а) за собівартістю; за справедливою вартістю;

б) за амортизованою собівартістю; за справедливою вартістю;

в) за собівартістю; за методом обліку участі в

капіталі;

г) за методом обліку участі в капіталі; за методом обліку участі в

капіталі.

 

2. Якою проводкою відображають в обліку інвестора оголошені дивіденди, якщо інвестиції обліковуються за методом обліку участі в капіталі?

а) Дт 311 «Рахунки в банках»

Кт 721 «Доходи від інвестицій в асоційовані компанії»;

б) Дт 373 «Розрахунки за нарахованими дивідендами»

Кт 141 «Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі»;

в) Дт 311 «Рахунки в банках»

Кт 141 «Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі»;

г) Дт 373 «Розрахунки за нарахованими дивідендами»

Кт 721 «Доходи від інвестицій в асоційовані компанії».

 

3. При відображенні довгострокових фінансових інвестицій за методом обліку участі в капіталі дивіденди визнаються компанією-інвестором:

а) у момент їх оголошення та зменшують балансову вартість фінансових інвестицій;

б) у момент їх оголошення та збільшують балансову вартість фінансових інвестицій;

в) у момент їх сплати та не впливають на балансову вартість фінансових інвестицій;

г) у момент їх сплати та збільшують балансову вартість фінансових інвестицій.

 

4. Підприємство «А» 05.01.12 р. купило 30% акцій підприємства «В» на суму 100 тис.грн. За 2012 рік підприємство «В» оголосило прибуток в розмірі 500 тис.грн. і за рахунок дооцінки основних засобів збільшиться додатковий капітал на 200 тис. грн.

15.03.13 р. підприємство «В» сплатило дивіденди всім своїм інвесторам - 300 тис.грн. Який розмір інвестицій в підприємство «В» буде показано в обліку і звітності підприємства «А» після отримання дивідендів (тис.грн.)?

а) 400;

б) 310;

в) 220;

г) 160.

 

5. Випущені 10% облігацій, але інвестори згідні купувати ці облігації під 15% доходності. Ринкова вартість цих облігацій буде:

а) номінальною;

б) вище номінальної;

в) нижче номінальної;

г) правильної відповіді немає.

 

6. Випущені 10% облігації, але на ринку вони купляються за ціною, вищою за номінальну. Який реальний відсотковий дохід отримає інвестор в цій ситуації?

а) 10%;

б) більше 10%;

в) менше 10%;

г) правильної відповіді немає.

 

7. Якщо облігація куплена з премією, то дохід від її утримання за весь термін дорівнює:

а) % дохід + премія;

б) % дохід - премія;

в) % дохід;

г) правильної відповіді немає.

 

8. За якою оцінкою в обліку інвестора відображаються облігації, які утримуються до погашення?

в момент придбання на дату балансу

а) амортизованою собівартістю; собівартістю;

б) собівартістю; амортизованою собівартістю;

в) справедливою вартістю; дисконтованою вартістю;

г) собівартістю; справедливою вартістю.

 

9. Яку суму необхідно заплатити як незароблені відсотки, якщо купується 10% облігація з номіналом 10 000 грн. 01.05, а відсотки по ній сплачуються двічі на рік: 01.07 та 31.12, (грн.)?

а) 167;

б) 330;

в) 333;

г) 666.

 

10. Підприємство купило облігації на 70 000 грн. номінальною вартістю 100 000 грн., випущених на 5 років з 12% річних. Відсотки сплачуються раз на рік. Річна ефективна ставка відсотка складає (%):

а) 12;

б) 7,06;

в) 15,81;

г) 21,18.

 

11. Підприємство купило облігації на 70000 грн. номінальною вартістю 100000 грн., випущених на 5 років під 12% річних. Відсотки сплачуються двічі на рік. Річна ефективна ставка відсотку складає (%):

а) 17,65;

б) 35,29;

в) 21,18;

г) 10,59

 

12. П’ятирічна облігація номінальною вартістю 10 000 грн. під 10%, які сплачуються два рази на рік, придбана за номінальною вартістю. Яка буде ефективна ставка відсотка (%)?

а) 8;

б) 10;

в) 12;

г) 14.

 

13. Підприємство купило облігацію за 105 000 грн. номінальною вартістю 100 000 грн., випущену на 5 років під 12% річних. Відсотки сплачуються 01.07 та 31.12. Яка вартість цієї облігації буде показана наприкінці п’ятого року?

а) 105 000;

б) 104 341;

в) 100 000;

г)94 428.

 

Контрольні питання

1.На якому рахунку бухгалтерського обліку обліковуються довготермінові інвестиції?

2.У кого обліковуються інвестиції: у інвестора чи в емітента? Поясніть чому.

3.Як оцінюються довгострокові фінансові інвестиції в момент придбання?

4.Від чого залежить метод оцінки довгострокових фінансових інвестицій на дату балансу?

5.Від чого залежить метод оцінки на дату балансу довгострокових фінансових інвестицій, що надають право власності?

6.Які фінансові інвестиції, що надають право власності, оцінюються на дату балансу за справедливою вартістю?

7.Які фінансові інвестиції, що надають право власності, оцінюються на дату балансу за методом участі в капіталі?

8.Поясніть зміст оцінки за методом участі в капіталі.

9.Яка робиться проводка в бухгалтерському обліку інвестора на частку прибутку об’єкта інвестування, якщо інвестиції обліковуються за методом участі в капіталі?

10.Яка проводка робиться в бухгалтерському обліку інвестора на частку збитку об’єкта інвестування, якщо інвестиції обліковуються за методом участі в капіталі?

11.До якого значення зменшується вартість інвестицій у інвестора в зв’язку зі збитками в об’єкта інвестування, якщо інвестиції обліковуються за методом участі в капіталі?

12.Якою проводкою відображаються у інвестора оголошені дивіденди, якщо інвестиції обліковуються за методом участі в капіталі?

13.Наведіть приклади боргових інвестицій.

14.За якою оцінкою обліковуються у інвестора боргові інвестиції в момент їх придбання?

15.За якою оцінкою обліковуються у інвестора боргові інвестиції на дату складання Балансу?

16.Що таке дисконт?

17.Як між собою пов’язані ринкова вартість облігації та її дохідність?

18.Чому дорівнює дохід інвестора за весь строк служби облігації, якщо вона придбана з дисконтом?

19.Чому дорівнює дохід інвестора за весь строк служби облігації, якщо вона придбана з премією?

20.Як розраховується ринкова ціна облігації?

21.Як відображаються в обліку інвестора відсотки за облігаціями?

22.Зміст амортизації за методом ефективної ставки відсотка.

23.Як розраховується величина ефективної ставки відсотка?

24.Що таке «амортизована собівартість фінансової інвестиції»?

25.Чому дорівнює амортизована собівартість фінансової інвестиції на дату її погашення?

26.Як відображаються в обліку сплачені в момент придбання облігації незароблені відсотки (якщо облігація придбана між датами виплати відсотків)?

27.Чому боргові цінні папери називаються утримуваними до погашення, а майнові цінні папери так не називаються?

 


Просмотров 600

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!