Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Класифікація індексів та принципи їх побудовиВсі економічні індекси можливо класифікувати за наступними ознаками:

· база порівняння,

· ступінь охоплення елементів сукупності,

· форма побудови,

· характер об’єкту дослідження

· вид статистичних ваг (сумірників),

· склад явища,

· строком розрахунку.

В залежності від того, які показники порівнюють індекси розділяють на

певні групи.

       
 
   
МІЖГРУПОВІ характеризують відхилення явища від певного еталонного рівня
 

 

 

 
 

 

 


Основним елементом індексного відношення є величина, що індексується. Під нею розуміється значення ознаки статистичної сукупності, зміна якої є об'єктом вивчення. Так, при вивченні зміни цін величиною, що індексується є ціна одиниці товару р. При вивченні зміни фізичного обсягу товарної маси в якості величини, що індексується виступають дані про кількість товарів у натуральних вимірниках q.

Індивідуальні індекси прийнято позначати символом (і). Використавши наведені умовні позначки визначимо:

індивідуальний індекс фізичного обсягу ( ) реалізації товару (виробництва продукції): , де q1 і q0 - кількість продажів окремого виду товару в поточному і базисному періодах у натуральних вимірниках.

 

Цей індекс показує, у скільки разів зріс (зменшився) обсяг реалізації (випуску продукції) одиниці товару у звітному періоді порівняно з базисним або скільки відсотків складає зростання (зниження) обсягу реалізації даного товару. індивідуальний індексі цін ( ): ,який характеризує зміну ціни одиниці певного товару в поточному періоді порівняно з базисним.

Зведені індекси позначають символом (I). Методика їх побудови є більш складною порівняно з індивідуальними.

Проблеми побудови зведених індексів стосуються:

- зіставлення непорівнянних чисельника й знаменника,

- вибору сумірників й ваг,

- порядку індексації та фіксації сумірників й ваг.

Правила побудови зведених індексів:

· порівнянність забезпечується за допомогою порівнянних агрегатів – добутків спряжених величин: сумірника та його ваги.· сумірник – показник, який дозволяє звести до порівнянного виду сукупність різнорідних елементів, а ваги – різнойменні фізичні обсяги.

· порядок індексації та фіксації ваг визначається відповідною системою побудови індексів.

Зведений індекс товарообороту у фактичних цінах: .

Одним з важливих положень побудови і застосування зведених індексів є класифікація факторів-співмножників. Серед двох факторів-співмножників виділяють екстенсивний (об'ємний) та інтенсивний (якісний). Так, якщо товарооборот (pq) — це ціна, помножена на кіль­кість реалізованого товару, то р — показник інтенсивний, a q — екстенсивний. Коли при побудові індексу необхідно один з факторів залишати незмінним (зафіксувати), то слід дотримуватись правила, яке прийняте в статистичній практиці: інтенсивні фактори-співмножники фіксуються на рівні базисногоперіоду, а екстенсивні — на рівні поточного.

Кожний із незмінних співмножників при побудові індексів відіграє різну роль. Якщо незмінним є екстенсивний показник, то він виступає в ролі ваги, а якщо інтенсивний — то в ролі сумірника.

 

 


Правило побудови агрегатних індексів:якщо індексована величина – якісний показник, який знаходять шляхом ділення (ціна, собівартість, урожайність і т.д.) ваги беруться звітного періоду, а якщо індексована величина – кількісний показник, який можна підсумувати (фізичний обсяг продукції, чисельність працівників, посівна площа) ваги беруться базисного періоду.За характером об’єкту дослідженнязагальні індекси підрозділяються на індекси (див . п.п.21.3.- 21.4):

кількісних показників(об’ємний)- в них міститься характеристика зміни обсягу певного явища,який виражають у відповідних одиницях виміру (індекс обсягу продажу доларів США на валютній біржі),

якісних показників – в них міститься характеристика зміни якісної ознаки, котра відображає особливості розвитку явища (індекс курсу євро).

В основі такого розподілу покладено вид величини, що індексується.

За видами ваг розглядають індекси:

прості (незважені),

зважені, які в свою чергу підрозділяються на:

- індекси з постійними (незмінними) вагами,

- індекси зі змінними вагами (що можуть переглядатися протягом певного часу).

За складом явища розрізняють індекси:

· змінного складу,

· постійного (фіксованого) складу,

· структурних зрушень.

Індекс змінного складухарактеризує зміну середньої величини в цілому, тобто за рахунок зміни значень ознаки х і зміни в структурі сукупності.

Індекс постійного складухарактеризує зміну середньої величини тільки за рахунок зміни в середньому значень ознаки х за постійної структури сукупності.

Індекс структурних зрушеньхарактеризує зміну середньої величини тільки за рахунок зміни структури сукупності за постійних значень ознаки х.

За строком розрахунку розглядають індекси:

базисні ( з постійною, незмінною за часом базою),

ланцюгові, де числові значення індексованої величини в кожний даний поточний строк зіставляються з їх значеннями в попередній строк (індекси зі змінною базою).

 

Економічний зміст індексів.

 

• Здійснення порівняльної характеристики досліджуваного явища;• Характеризують виконання показника відносно встановленої бази (норми, стандарту, плану);

• Одержують характеристику зміни явища в просторі.

Один з найважливіших індексів в економіці є індекс цін. Основне призначення індексу цін є оцінка динаміки цін на товари виробничого й невиробничого споживання. Крім цього, індекс цін відіграє роль загального вимірника інфляції при макроекономічних дослідженнях. Його використовують при коригуванні законодавчо встановленого мінімального розміру оплати праці, встановлення податкових ставок, а також при розробці техніко-економічного обґрунтувань й проектів, перерахунку основних показників СНР з фактичних цін у зіставлені.

Таким чином, індекси цін необхідні для вирішення таких задач:

- відбиття динаміки інфляційних процесів в економіці країни,

- перерахунку важливий показників системи національних рахунків з фактичних цін у зіставлені при вивченні динаміки соціально-економічних явищ.

 


Просмотров 745

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!