Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Статистична методологія. Облік і статистика в державі 

Вивчення предмету статистики передбачає засвоєння правил, способів, прийомів та методів. Усі вони складають статистичну методологію.

Статистична методологія - сукупність науково обґрунтованих способів, правил і методів статистичного вивчення масових соціально-економічних явищ та процесів, які встановлюють порядок, опрацювання і аналіз статистичної інформації.

Метод – це сукупність прийомів підпорядкованих для вирішення завдань.

Застосування в статистичних дослідженнях методів обумовлено поставленими завданнями, суттю досліджуваних явищ.

Етапи статистичного дослідження:

1. Етап статистичного спостереження. На цьому етапі за допомогою методу масового статистичного спостереження, який забезпечує загальність, повноту, представництво (репрезентативність) інформації. Він надає можливість виявити загальні умови та закономірності, які притаманні сукупностям, що вивчаються.

2. Етап зведення та групування статистичних даних. На цьому етапі переходять від характеристики окремих одиниць сукупності до їх загальної характеристики. Сутність зведення – систематизація обробка та приведення даних в певний порядок.

3. Етап аналізу статистичної інформації. На цьому етапі проводять аналіз статистичної інформації.

 

 

Завдання статистики тісно пов’язані з державними потребами. Кожний етап розвитку держави висуває перед статистикою нові конкретні завдання.

Державна статистика-централизована система збирання, опрацювання, збереження, захисту та використання статистичної інформації.

Статистична інформація - офіційна державна інформація, яка характеризує масові явища та процеси, що відбуваються в економічній, соціальній та інших сферах життя України та її регіонів.

Система статистичних органів України відповідає державному устрою і адміністративно-територіальному устрою країни.

Закон України «Про державну статистику», який прийнято у 1992 році обумовив та визначив права , обов’язки та функції органів статистики.

Основні завдання органів державної статистики:1. Реалізація державної політики в галузі статистики.

2. Збирання, опрацювання, аналіз, поширення, збереження, захист і використання статистичної інформації щодо масових, економічних, соціальних, демографічних явищ та процесів, які відбуваються в країні та регіонах. Забезпечення надійності та об'єктивності статистичної інформації.

3. Розроблення, вдосконалення та впровадження статистичної методології.

4. Створення та введення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій в Україні.

5. Координація дій органів державної влади, органів місцевого самоврядування та ін. юридичних осіб у питаннях організації діяльності, пов'язаними з питаннями організації діяльності.

 

3. Суть статистичного спостереження і його роль у формуванні статистичної інформації. Організаційні питання статистичного спостереження.

 

Для вивчення кількісної сторони масових соціально економічних процесів необхідно зібрати дані, які характеризують вказані процеси.

Статистичне спостереження– планомірний, науково організований процес збирання даних щодо масових явищ та процесів, які відбуваються в різних сферах життя країни та регіонів.

Основне завдання статистичного спостереженняє забезпечення своєчасного та повного збору достовірних, об'єктивних даних, які необхідні для проведення дослідження на другому та третьому етапах.

Для забезпечення виконання основного завдання статистичного спостереження необхідно дотримуватися певних методичних правил проведення статистичних спостережень. Статистичне спостереження здійснюють за заздалегідь розробленим планом, який включає вирішення двох груп питань: програмно-методологічних та організаційних. 

Програмно-методологічні питання статистичного спостереження

 

Мета спостереження - отримання статистичних даних, які необхідні для дослідження явища та процесу.

Завдання спостереженнявипливає з завдання статистичного дослідження.

Об'єкт спостереження – це сукупність явищ, що підлягають обстеженню (комерційні банки).

Одиниця спостереження - це первинний елемент об'єкта, що є носієм ознак, які підлягають реєстрації.

Одиниця сукупності - це первинний елемент об'єкта, що є носієм ознак, які підлягають реєстрації (кожний студент під час обстеження успішності).

Одиниця спостереження та одиниця сукупності інколи можуть співпадати.

Крім того, визначають види та способи отримання даних, форму контролю одержаного матеріалу.

Організаційні питання спостереження:

 

Час спостереження – це час, до якого належать дані спостереження.

Місце спостереження – пункт, в якому перебуває одиниця спостереження.

Період спостереження – період регістрації даних.

Органи спостереження: Державний комітет статистики України, статистичні відділи, спеціальні інститути.

Крім того, визначення строків здачі матеріалу, розсилання інструментарію спостереження (формулярів, бланків, анкет тощо)

Готуючись до статистичного спостереження формулюють мету та завдання.

Статистичні дані можна одержати різними способами.

 


Просмотров 492

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!