Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Мета та завдання навчальної дисципліни. Рецензент: Філатова Л.Д., к.ф.-м.н., доцент кафедри вищої математики Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ Університет банківської справиХАРКІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ

ДВНЗ

УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

 

 

СТАТИСТИКА

Опорний конспект

 

 

Харків


 

 

Рецензент: Філатова Л.Д., к.ф.-м.н., доцент кафедри вищої математики Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ Університет банківської справи

Петренко О.Є.

Статистика Опорний конспект – Харків: Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ Університет банківської справи, 2016 – 82 с.

 

Опорний конспект лекцій містить основний теоретичний матеріал дисципліни «Статистика», який супроводжується питаннями для самоконтролю та посиланнями на сучасну літературу.

 

© ПетренкоО.Є. 2016

© ХННІ ДВНЗ УБС

 

 

       
   
 
 

ЗМІСТ

 

 


Вступ
Тема 1. Методологічні засади статистики. Статистичне спостереження.
Тема 2. Зведення та групування статистичних даних.
Тема 3. Узагальнюючі статистичні показники.
Тема 4. Ряди динаміки. Ряди розподілу.
Тема 5. Вибіркове спостереження та перевірка статистичних гіпотез.
Тема 6. Аналіз рядів динаміки. Рівняння часового тренду.
Тема 7. Дисперсійний аналіз у рядах розподілу.
Тема 8. Основи кореляційного аналізу.
Тема 9. Регресійний метод аналізу взаємозв’язків між явищами та процесами..
Тема 10. Індексний метод.  
Список рекомендованої літератури

 

 


ВСТУП

 

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета дисципліни “Статистика” є оволодіння студентами основами математичного апарату сучасних методів обробки даних та їх аналізу, необхідного для розв’язання різноманітних фінансових задач.

 

Завдання . визначається тими функціями, які виконує статистика в системі економічних наук, а саме :

- розробка програм статистичного спостереження, зведення і групування та аналіз даних ;- обчислення узагальнюючих характеристик структури сукупностей (абсолютних, відносних та середніх величин);

- вимірювання інтенсивності, динаміки та щільності взаємозв’язків, які впливають на рівень варіації і розвиток суспільно-економічних явищ та оцінювання сили їхнього впливу;

- використання економічних індексів у статистичному аналізі;

- вибір оптимальних рішень у фінансовій діяльності.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: зміст поняття "статистика", предмет і методологічну базу статистики; основні категорії статистики; суть статистичного спостереження, форми його проведення, методичні питання підготовки; поняття статистичного зведення, види групувань і способи групування статистичного матеріалу; види і правила побудови статистичних таблиць та графіків; узагальнюючі показники сукупності, суть і значення середніх величин; правила вибору виду середній; статистичні методи вимірювання зв'язків між явищами в економіці, методи побудови та оцінки моделей регресії; методи вимірювання інтенсивності динаміки суспільних явищ,

побудови моделей тренду та сезонних коливань та щільність зв'язку; теоретичні основи індексного методу статистики.

вміти: проводити статистичне спостереження різними методами; будувати дискретні та інтервальні ряди розподілу, визначати інтервали; визначати всі види відносних показників, середніх величин; визначати показники варіації, оцінювати розмір вибірки та помилки вибіркового спостереження; будувати моделі регресії і розраховувати показники вимірювання тісноти зв'язку; будувати та аналізувати ряди динаміки; визначати індекси, з їх допомогою аналізувати явища; перевіряти статистичні гіпотези за допомогою критеріїв Лапласа, Пірсона, Ст'юдента, Фішера.Опанування дисципліни «Статистика» дозволяє набути системи компетенцій: здатність використовувати професійно профільовані знання при дослідженні економічних процесів, для статистичної обробки отриманих даних і математичного моделювання результатів контролю, здатність використовувати знання, уміння й навички за спеціальністю економіка та підприємництво для теоретичного освоєння загальнопрофесійних дисциплін і рішення практичних завдань, професійно профільовані знання й уміння в галузі теоретичних основ інформатики й практичного використання комп'ютерних технологій для обробки статистичних даних та здійснення статистичного аналізу соціально-економічних процесів, здатність володіти навичками роботи з комп'ютером на рівні користувача, використовувати інформаційні технології для рішення експериментальних і практичних завдань у галузі професійної діяльності. Крім того, виконання практичних завдань, передбачає формування у студентів наступних комунікативних компетентностей: -здатності приймати самостійні рішення; -здатності використовувати інформаційні мережі щодо отримання необхідної інформації.

 


Тема 1. Методологічні засади статистики. Статистичне спостереження.

Зміст поняття “статистика”. Предмет статистики. Основні поняття статистики. Завдання статистичного дослідження. Основні категорії статистики. Методи статистики. Основні етапи статистичного дослідження. Закон великих чисел і статистичні закономірності. Галузі статистичної науки. Статистика в Україні. Міжнародні статистичні організації.Сутність статистичного спостереження. Форми статистичного спостереження. Класифікація статистичних спостережень. Програмно-методологічні питання статистичного спостереження. Засоби забезпечення точності спостереження. Помилки реєстрації та репрезентативності.

 


Просмотров 356

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!