Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Тәжірибелік, зертханалық сабақтар мазмұны,бақылау түрі және бағалауАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

АЛМАТЫ МЕНЕДЖМЕНТ УНИВЕРСИТЕТІ» КЕББМ

 

 

Оқу-әдістемелік

Кеңес отырысында

Бекітілді

Кеңес төрайымы

______ Н.С. Дуйсенгулова

«___» ______2014ж., №

 

Білім беру бағдарламасы –бакалавриат

Шифр:5В050800 – «Есеп және аудит», 5B050800 – «Қаржы», 5B050700 – «Менеджмент»

Оқу түрі –күндізгі

Статистика» пәні бойынша

СИЛЛАБУС

Курс: 2

Семестр: 3

Кредит саны: 3

Қаржы және аудит кафедрасының оқытушысы: аға оқытушы Жолаева Р.А.

Телефон: 2498125, 229-80-60, кабинет №120

 

 

Алматы, 2014

Құрастырған: «есеп және аудит» магистрі, аға оқытушы М.А.Жолаева

(дәрежесі, атағы, аты-жөні)

 

Жұмыс бағдарламасы 5B050800 – «Есеп және аудит» 5В050900 – «Қаржы», 5B050700 – «Менеджмент» мамандығының студенттеріне арналған «Статистика» курсының типтік бағдарламасының (міндетті компонент үшін) негізінде құрастырылған.

 

 

Силлабус кафедра отырысында қарастырылған

«____»_______________ 20___ж. № ____ хаттама

 

Кафедра меңгерушісі

э.ғ.к., доцент _____________________________Л.А.

 

 

 

Кіріспе

Статистика пәні нені қарастырып және зерттейді

Аталмыш пәнді оқыту әдісі төмендегідей:

- дәріс (лекция) оқу;

- тәжірибелік, зертханалық (егер оқу жұмыс жоспарында көрсетілсе) сабақтар жүргізу;

- ОБСӨЖ/ОБМӨЖ;

- СӨЖ/МӨЖ.

 

Пәнді оқытудың мақсаты: статистикалық әдістемені үйрету: жалпы принциптері, жинақтау әдістері, статистикалық мәліметтерді өңдеу және талдау, жаппай қоғамдық құбылыстар мен үрдістердің заңдылықтары мен беталыстарын зерттеу. 

Аталмыш пәнді оқытудың міндеттері: қоғамдық құбылыстардың жағдайы, дамуы, құрылымы және өзара байланысын зерттеу әдістемесін зерттеу.

Алдыңғы деректемелер: Экономикалық теория, Философия, Математика, Математикалық статистика, Экономикалық-математикалық модельдеу, Информатика.

Соңғы деректемелер: Қаржы, Басқару есебі, Басқару талдауы, Бухгалтерлік есеп, Қаржылық талдау, Микро – Макроэкономика.

Пәнді оқу барысында студенттер бакалаврдың біліктілік моделіне сәйкес төмендегідей біліктітіліктерді меңгеруі керек:

- білу: оны экономика саласының кез келген кәсіпорын, мекемелер, ұйымдарының ғылыми және тәжірибелік қызметінде пайдалануға болатын кәсіптік машықтыққа ие болады.

- істей алу: талдау жүргізу және оптималды шешім қабылдау

- дағдыны меңгеру: экономикалық-математикалық талдаудың негізін түсініп меңгеру

Пәндік мамандандырылған:- білу: нарықтық экономика жағдайында жоғары білікті коммерсант, менеджер, маркетолог, қаржыгер, бизнесмен, экономист, бухгалтер, аудитор, статистика маманы болуға көмектеседі.

- істей алу: талдау жүргізу және оптималды шешім қабылдауда оң шешімін жүргізу

- дағдыны меңгеру: экономикалық-математикалық талдаудың негізіне қабылдау.

 

 

 

 

Тақырып атауы Апталар бойынша бөлу
Дәрістер Семинар СӨЖ СОӨЖ Макс балл
  1 бөлім. Статистиканың жалпы теориясы          
1. Статистика пәні және міндеттері  
2. ҚР мемлекеттік статистиканы ұйымдастыру    
3. Статистикалық бақылау 1,2
4. Статистикалық мәліметтерді жинақтау және топтау 2,3
5. Нақты және қатысты шамалар, графикалық әдіс 3,4    
6. Орташа шамалар және өзгерменің көрсеткіштері 4,5
7. Ішінара бақылау
8. Қоғамдық құбылыстардың өсіңкілік қатарларын зерттеу 7,8  
  1-аралық бақылау      
9. Индекстер 8,9
10. Әлеуметтік-экономикалық құбылыстардың өзара байланысын зерттеу 9,10   9,10   9,10 9,10
  2 бөлім. Әлеуметтік-экономикалық статистика.        
11. Әлеуметтік-экономикалық статистиканың ғылыми негіздері
12. Халық және еңбек ресурстары статистикасы
13. Ұлттық байлық статистикасы
14. Шығындар және аралық тұтыну статистикасы    
15. Тауарла мен қызметтер өндіру статистикасы
16. Тауар және ақша айналысы статистикасы
17. Баға статистикасы
18. Тиімді өндіріс статистикасы
19. Ұлттық есеп жүйесі, негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер 14,15      
20. Халықтың өмір сүру деңгейінің статистикасы
  2 аралық бақылау
             
  Емтихан сессиясы

Күнтізбелік-тақырыптық жоспар 

Тәжірибелік, зертханалық сабақтар мазмұны,бақылау түрі және бағалау

№   Семинар сабақтарының сұрақтары Әдебиет Бақылау түрі Жоғары. балл
  1. 1 бөлім 1. Статистиканың пайда болу тарихы. Статистика түсінігі, оның бөлімдері. Статистика мақсаты мен міндеттері, оның жоспарлы және рыноктық экономикадағы рөлі. Статистика пәні және әдістері. «Үлкен сандар заңының» мәні. 2. Студентке силлабус тарату және оның мазмұнын талдау   Негізгі: 1,2,4   Ауызша сұрау. Жазбаша жұмыс. Зерттеудің статистикалық әдістерін пайдаланып мысалдар шығару.  
2. Қазіргі кездегі ҚР мен ТМД елдерінде статистиканы ұйымдастыру: түсінігі, құрылымы. Мемлекеттік статистика мекемелерінің негізгі қызметтері. Халықаралық статистика мекемелері. ҚР статистиканы ұйымдастыру принциптері. Негізгі: 1,2,4 Ауызша сұрау. Жазбаша: ҚР мемлекеттік статистика мекемесі өқрылымының нобайын келтіру.  
3. Статистикалық бақылау және ақпарат туралы түсінік. Статистикалық бақылау түрлері. Арнайы дайындалған статистикалық бақылау. Статистикалық бақылау түрлері. Бақылау қателіктері. Статистикалық ақпарат алу көздері. Негізгі: 1,3 Ауызша сұрау. Іскерлік ойын – статистика-лық зерттеу әдісінің бірінші кезеңі.  
4. Статистикалық мәліметтерді жинақтау және топтау түсінігі, түрлері, құру принциптері. Үлестірім қатарлары, түрлері, элементтері, дискретті және аралық интервалдарды құру әдістері туралы түсінік. Статистикалық кестелер, элементтері, түрлері. Статистикалық графиктер түрлері. Негізгі: 1,3 Ауызша сұрау. Тақырып бойынша есептер шығару.  
5. Абсалютті шамалар, түрлері және өлшем бірліктері. Салыстырмалы шамалар, түрлері, есептеу жолдары және өлшем бірліктері. Абсалютті және салыстырмалы шамаларды графикте көрсету. Негізгі: 1,3 Ауызша сұрау. Графиктер құру, есептер шығару.  
6. Орташа шамалардың мәні және түрлері. Орташа шамаларды есептеу әдістері. Құрылымдық орташалар. Үйлесім көрсеткіштері және оларды есептеу әдістері. Негізгі: 1,3 Ауызша сұрау. Орташа және үйлесім көрсеткіштерін есептеу.  
7. Ішінара бақылау, жалпы және ішінара жиынтықтар туралы түсінік. Ішінара жиынтық құру тәсілдері. Таңдау қателері. Ішінара бақылау Негізгі: 1,3 Ауызша сұрау. Есептер шығару.  
8. Өсіңкілік қатарлар: түсінігі, элементері, түрлері. Өсіңкілік қатарларды графикпен көрсету. Өсіңкілік қатарлардың орташа деңгейлері және оларды есептеу әдістері. Өсіңкілік қатарларды талдау көрсеткіштері. Негізгі: 1,3 Ауызша сұрау. Есептер шығару.  
9. Индекстер туралы жалпы түсініктер. Индекстер түрлері. Агрегаттық индекстер, түрлері, өзара байланысы. Индекстік факторлық талдау. Құрылымдық жылжулардың индекстері. Негізгі: 1,3 Ауызша сұрау. Есептер шығару.  
10. Қоғамдық құбылыстардың өзара байланысы туралы түсінік. Өзара байланыс түрлері. Байланыстарды талдаудың корреляциялық – регрессиялық талдауы. регрессионный метод анализа связей. Байланыстардың графиктік суреттемесі. Бір факторлық және көпфакторлық корреляциялық – регрессиялық талдау. Регрессияның сызықтық және сызықтық емес теңдеуі. Ең кіші квадраттар (ЕКК) әдісі. Байланыстардың тығыздық көрсеткіштері. Негізгі: 1,3 Ауызша сұрау. Сызықтық регрессия теңдеуінің параметрлері мен корреляция коэффициентін есептеу.  
  11. 2 бөлім. Әлеуметтік–экономикалық статистика (ӘЭС) пәні және нысандары, басқа ғылымдармен байланысы. Ұлттық есеп жүйесіне (ҰЕЖ) сәйкес өнім (жұмыс, қызмет) топтамасы.   Негізгі: 1,4,5   Ауызша сұрау. Жеке жазбаша жұмыс.  
12. Халық, оның саны және құрылымы туралы түсінік. Халық статистикасының міндеттері. Халық қозғалысы, түрлері және көрсеткіштері. Еңбек ресурстары, қозғалысы және балансы туралы түсінік. Еңбек ресурстары статистикасы және жұмысбастылық. Жұмыс күшінің құрамы мен пайдаланудың көрсеткіштері. Негізгі: 1,4 Ауызша сұрау. Көрсеткіштер-ді есептеу. Есептер шығару.  
13. ҰЕЖ бойынша ұлттық байлықтың (ҰБ) анықтамасы және топтамасы. Негізгі капитал (НК) статистикасы. НК түрлері және оны бағалау. НК баланстары. НК жағдайы, қозғалысы және пайдалану көрсеткіштері. Негізгі: 1,4 Ауызша сұрау. ҰБ көрсеткіштерін есептеу. Есептер шығару.  
14. Өндіріс шығындары және тауар айналысы туралы түсінік. Шығындар түрлері. Жұмыс күшінің шығындарының статистикасы. Аралық тұтыну (АТ) шығындары. Негізгі: 1,4 Ауызша сұрау. Есептер шығару.  
15. Өндірілген өнім және оның түрлері туралы түсінік, ҰЕЖ сәйкес заттай және құндық көрсеткіштері. Тауар және қызмет көрсету (ТҚК) өндірісін статистикалық зерттеудің міндеттері. ТҚК микро– және макроэкономикалық көрсеткіштері. Негізгі: 1,4 Ауызша сұрау. Көрсеткіштер-ді есептеу. Есептер шығару.  
16. Тауар қозғалысы және тауар айналымы туралы түсінік. Тауар және ақша айналысы статистикасының міндеттері және көрсеткіштер жүйесі. Ақша агрегаттары МО, М1, М2, М3. Негізгі: 1,4 Ауызша сұрау. Есептер шығару.  
17. Тауар және қызмет көрсету бағасы туралы түсінік. Баға статистикасының міндеттері. Баға және тарифтер өзгерісінің статистикалық бақылауын ұйымдастыру. Тұтфну баға индексі (ТБИ) және оларды есептеу тәртібі. Негізгі: 1,4 Ауызша сұрау. Есептер шығару. ҚР тұтыну баға индексін есептеу.  
18. Қоғамдық өндіріс тиімділігі (ҚӨТ) туралы түсінік, көрсеткіштер жүйесі. ҚӨТ талдау міндеттері және әдістері. Негізгі: 1,4 Ауызша сұрау. Есептер шығару.  
19. Ұлттық есеп жүйесі (ҰЕЖ): түсінігі, құру принциптері, міндеттері. ҰЕЖ мазмұны және құрылымы. Салааралық баланс: нобайы, ҰЕЖ концепциясындағы көрсеткіштерінің экономикалық мәні. Негізгі: 1,4,5 Ауызша сұрау. Есептер шығару.  
20. Халықтың өмір сүру деңгейі (ХӨСД) туралы түсінік. ХӨСД көрсеткіштер жүйесі. Адам дамуының индексі (АДИ) Халық табыстары мен шығыстарының индексациясы, ақпарат көздері. Халық табыстары мен шығыстарының дифференциациясы және үй шаруашылығы бюджетін статистикалық зерттеу. Негізгі: 1,4 Ауызша сұрау. ХӨСД көрсеткіштер жүйесін есептеу. Есептер шығару.  

ОБСӨЖ/ОБМӨЖ өткізу кестесі*

Тақырып №   СӨЖ тапсырмасы Әдебиет Бақылау түрі Тапсыру Мерзімі (апта) Жоғары Балл
Глоссарий жазу. Сұрақтар бойынша конспект жазу. 1,2,4 СӨЖ қорғау
Глоссарий жазу. Сұрақтар бойынша конспект жазу 1,2,4 СӨЖ қорғау
Глоссарий жазу. Сұрақтар бойынша конспект жазу 1,3 СӨЖ қорғау
Глоссарий жазу. Статистикалық бақылау жүргізу. 1,3 СӨЖ қорғау
Глоссарий жазу. Қатарлардың статистикалық сипаттамаларын есептеу. 1,3 СӨЖ қорғау
Глоссарий жазу. Жалпылама орташаларды есептеу. 1,3 СӨЖ қорғау
Глоссарий жазу. Таңдамалы сипаттамаларды есптеу. 1,3 СӨЖ қорғау
Глоссарий жазу. Өсіңкілік көрсеткіштерді есептеу. 1,3 СӨЖ қорғау 7,8
Глоссарий жазу. Индекстік әдіспен талдау жасау. 1,3 СӨЖ қорғау 8,9
Глоссарий жазу. Корреляциялық-регрессиялық талдау. 1,3 СӨЖ қорғау 9,10
Глоссарий жазу. Халық саны және қозғалысының көрсеткіштерін есептеу. 1,4,5 СӨЖ қорғау
Глоссарий жазу. Еңбек ресурстарының ұдайы өндірісі және қозғалысының көрсеткіштерін есептеу. 1,4 СӨЖ қорғау
Глоссарий жазу. Негізгі капитал қозғалысының көрсеткіштерін есептеу. 1,4 СӨЖ қорғау
Сұрақтар бойынша конспект жазу. Тақырып бойынша есептер шығару. 1,4 СӨЖ қорғау
Сұрақтар бойынша конспект жазу. Тақырып бойынша есептер шығару. 1,4 СӨЖ қорғау
Сұрақтар бойынша конспект жазу. Баға статистикасы бойынша есептер шығару. 1,4 СӨЖ қорғау
Сұрақтар бойынша конспект жазу. Тауар және ақша айналысы көрсеткіштерін есептеу. 1,4 СӨЖ қорғау
Сұрақтар бойынша конспект жазу. Экономикалық қызмет тиімділігінің факторлық талдауын жүргізу. 1,4 СӨЖ қорғау
Сұрақтар бойынша конспект жазу. Тақырып бойынша есептер шығару. 1,4,5 СӨЖ қорғау
Сұрақтар бойынша конспект жазу. Қазақстандағы адам дамуы индексін (АДИ) есептеу. 1,4 СӨЖ қорғау

*Ескерту: СӨЖ/МӨЖ тапсырмаларын бақылау және бағалау бекітілген кесте бойынша ОБСӨЖ/ОБМӨЖ сабағында жүргізіледі


Просмотров 682

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!