Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


З курсу "Естетика" для студентів денної та заочної форми навчанняТолочко С.В.

 

 

ЕCТЕТИКА

 

 

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ

І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

НІЖИНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

 

 

 

Навчальне видання

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

До курсу

«ЕСТЕТИКА»

Для студентів усіх спеціальностей та форм навчання

Ніжин-2011

 

ББК 87.8я73

Т 52

 

Рекомендовано до друку Вченою радою ВП Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут», протокол № 6 від 27 січня 2011 року.

 

 

РЕЦЕНЗЕНТИ:

А.М.Аніщук, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти Ніжинського державного університету;

В.І.Хомич, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут

 

 

Толочко С.В.

Навчальне видання. Методичні рекомендації до курсу «Естетика». – Ніжин: Міланік, 2011. – 81с.

 

 

Методичні рекомендації можуть бути використані для роботи в аудиторії під час практичних занять та для самостійної роботи студентів під керівництвом викладача.

 

ЗМІСТ

 

1. Загальні положення……………………………………………………………….5

2. Програма дисципліни……………………………………………………………12

3. Плани семінарських занять……………………………………………………..15

4. Самостійна робота……………………………………………………………….28

5. Індивідуальна робота……………………………………………………………31

6. Текстові завдання творчого характеру ………………………………… …….33

7. Питання для заліку………………………………………………………………47

8. Теми доповідей та рефератів……………………………………………………49

9. Тестові завдання для перевірки знань із дисципліни «Естетика»…………...50

9. Короткий термінологічний словник……………………………………………58

9. Література………………………………………………………………………..80

 

Завдання: оволодіння основними термінами й поняттями естетики на рівні відтворення, тлумачення та використання в повсякденному житті. Вивчення теорії естетичної форми суспільної свідомості. Набуття навичок естетичного, загальнокультурного аналізу суспільного й культурного життя.

 

Предмет: етапи та закономірності розвитку естетики. Основні естетичні концепції в їх історичному розвитку. Мистецтво як соціальний і культурний феномен.

 

Обсяг і структура дисципліниФорма контролю – залік.

Форма навчання – денна.

Лекції – 18 год.

Практичні заняття – 18 год.

Індивідуальна робота – 8 год.

Самостійна робота – 10 год.

Усього – 54 год.

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Питання глобалізації світової економіки потребує фахівців із сформованою системою морально-естетичних цінностей і здатністю розвивати їх протягом активного життя.

Запропоновані методичні рекомендації до семінарських занять з естетики як дисципліни гуманітарної допомагають висвітлити історію світової естетичної думки та особливості її стану на українському та російському ґрунті, сформулювати зміст дисципліни, цілі, завдання та функції естетики як науки. Характеризуються вихідні категорії естетики, специфіка структури естетичної діяльності та особливості естетичної свідомості. Всебічно аналізується мистецтво як соціальне явище, його морфологія, закономірності розвитку та історична типологія, розкриваються сутність, особливості естетичної культури особистості й система естетичного виховання, обґрунтовано значущість естетичної культури в загальній культурі людини.

Чим більше ми обізнані з історичною і культурно-регіональною різноманітністю естетичних цінностей, звичаїв, уподобань, чим більше скарбів людського морально-естетичного досвіду відкрито для нас, тим мудрішими ми будемо, тим ширшими будуть можливості нашого морального, емоційно-чуттєвого, життєвого й культурного вибору.

Завдання навчальної дисципліни «Естетика»:

а) оволодіння науковими знаннями про естетичний вимір людського буття;

б) орієнтація на свідоме засвоєння позитивних естетичних установок, формування світоглядних критеріїв добра, краси, гармонії;

в) забезпечення тісного зв'язку вивчення естетики з майбутньою практичною діяльністю спеціаліста, підвищення професійної культури.Мета навчальної дисципліни «Естетика» — збагачення знаннями про естетику як філософську дисципліну, яка в теоретичній формі осягає шляхи формування моральної культури особистості; чуттєве як момент цілісного утвердження людини у світі, загальні закони розвитку мистецтва та розмаїття форм естетичного відношення людини до світу.

Після вивчення курсу «естетика» студенти повинні знати:

- основні категорії естетики;

- художньо-естетична культура особистості;

- логіко-філософську структуру естетичного знання як дисципліни загальногуманітарного циклу та естетичне значення суто професійних чинників; моральні та естетичні цінності, що склались в історії людства, основні принципи і норми.

Студенти повинні вміти:

- уміти жити за законами краси;

- оперувати естетичними категоріями на підставі отриманих знань, інтегрувати одержані знання у різні сфери своєї життєдіяльності; бути здатним, у випадку професійної необхідності, до компетентного діалогу з експертами-мистецтвознавцями.

Науково-практичні засади вивчення естетикипередбачають необхідність постійного контакту з середовищем та ґрунтовне знання теоретичної бази. Дисципліна «Естетика» покликана не тільки сприяти засвоєнню певних естетичних знань (естетичних категорій, норм, правил), а й спонукати студентів до морального самовдосконалення, формуючи переконання та моделі моральної поведінки, естетичні смаки.

Зв'язок з іншими навчальними дисциплінами. Естетика є складовою частиною філософії, де вона виконує свою специфічну світоглядну роль; є елементом циклу соціально-гуманітарних дисциплін, які викладаються в університеті і базуються на курсах «Культурологія», «Філософія», «Історія України».

 

Основними формами роботи в аудиторних умовах є лекції, семінари, консультації (групові і індивідуальні), контрольні роботи.

 

І. Основна форма навчального процесу – лекція. Лекція повинна розкривати перед студентами найбільш важливі й суттєві проблеми, давати методичні вказівки і поради в підготовці до семінарських занять. Для того, щоб лекція не сприймалась абстрактно, студентам необхідно навчитись активно і уважно слухати лекцію, вести змістовні конспекти, у яких повинна бути вказана тема лекції, основні питання та рекомендована література, законспектовані найбільш важливі визначення, цікаві приклади і т.п.

Слід зазначити, що якісний конспект з естетики надає допомогу в самостійній роботі студентів, їх підготовці до семінарів, співбесід, заліку. Засвоєння конспекту полегшує розуміння нового матеріалу та скорочує час на вивчення основної та додаткової літератури.

 

ІІ. Найбільш активною формою самостійної роботи є семінар. На семінарі студент не тільки закріплює, але й розширює та поглиблює свої знання, вчиться творчо мислити, отримує практичні навички філософського мислення. Творчо підготовлені семінари з постановою дискусійних питань сприяють виникненню у студентів потягу до самостійного аналізу явищ дійсності і сприяють розвитку світоглядних, естетичних смаків особистості.

Якісна підготовка до кожного семінарського заняття передбачає виконання студентами таких вимог:

1. Вивчення плану семінарського заняття:

а) плану основних питань заняття;

б) плану підготовки і відповіді на кожне головне питання;

в) списку основної та додаткової літератури.

2.Вивчення конспекту лекції з даної теми.

3.Вивчення відповідних розділів рекомендованих підручників, навчально-методичної і науково-дослідної літератури, першоджерел з історії естетики. На семінарі кожний студент повинен активно слідкувати за логікою виступів, бути готовим доповнювати виступи своїх колег.

 

ІІІ. Однією з важливих форм самостійної роботи студентів є співбесіда. Співбесіди проводяться протягом усього семестру та під час підготовки до екзаменаційної сесії за графіком, затвердженим відповідним деканатом факультетів. За формою організації співбесіда може бути груповою та індивідуальною.

Ціль співбесіди – з’ясування найбільш складних для засвоєння питань курсу. Під час співбесід можуть читатись оглядові лекції,лекції щодозасвоєння першоджерел та надаватися методичні поради з їх вивчення.

Індивідуальні співбесіди проводяться, коли закріпляється вивчений матеріал, уточнюються знання студентів з окремих тем.

 

IV. Самостійною роботою студентів є контрольна робота.

 

V. Важливою формою самостійної роботи студентів є підготовка наукових робіт з естетики (рефератів чи доповідей, письмових контрольних робіт). Орієнтовна тематика подається в кінці методичних рекомендацій до кожного семінарського заняття.

Тут потрібно зазначити необхідні етапи підготовки до написання наукових робіт:

1. Вивчити методичні вказівки з написання наукової роботи.

2. Вивчити тематику і вибрати тему роботи.

3. Установити відповідність обраної теми конкретній темі курсу для поглибленого вивчення рекомендованого списку обов’язкової та додаткової літератури.

4. Установити відповідність обраної теми конкретній темі наукової роботи у викладача, який проводить семінарські заняття в групі.

5. Під час підготовки наукової роботи врахувати всі пункти методичних вказівок і здати роботу в строки,встановлені викладачем.

 

VI. Завершальною формою самостійної роботи студентів є етап поглибленого вивчення рекомендованого списку літератури.

Студент отримує індивідуальну консультацію по підготовці до заліку.

Під час самостійної підготовки до заліку студент повинен:

- уважно ознайомитися з програмою курсу і рекомендаціями викладачів;

- вивчити конспект лекцій і матеріал, що подається в навчальній літературі;

- перевірити наявність першоджерел, повторити їх зміст, а у випадку пропуску – доповнити конспект;

- виявити неясні питання і уточнити їх на передзалікових консультаціях;

- на заліку послідовно підготуватися до питань у відповідності з вимогами програми.

Кожне питання повинно бути продуманим в таких аспектах:

- визначення питання, що розкривається;

- першоджерела, що висвітлюють питання;

- короткий зміст питання;

- аналіз різних концепцій;

- зв’язок із сучасністю, із практикою.

 

 

Отже, самостійна робота студентів під керівництвом викладача при вивченні курсу «Естетика» проводиться в таких формах:

· опрацювання лекційного матеріалу;

· підготовка до семінарських занять;

· виконання домашніх завдань;

· підготовка до модульно-рейтингового контролю у вигляді тестів;

· вивчення теми або окремих питань, що виносяться для самостійної роботи;

· написання рефератів;

· підготовка до заліку.

Виконання самостійної роботи здійснюється шляхом опитування на семінарських заняттях, а також на індивідуальних консультаціях.

Форми контролю. У процесі навчання здійснюється поточний контроль модульно-рейтинговий контроль, студенти виконують самостійну роботу, потім складають залік із дисципліни. Для здійснення проміжного контролю плануються 2 модулі, які охоплюють матеріал усього курсу дисципліни «Естетика».

Загальна оцінка знань студента враховує результати модульно-рейтингового контролю, самостійної роботи та оцінку на заліку у відношення 70 балів навчальної роботи – 30 балів заліку.

Критерії оцінки: відмінно – не менше 90 балів, добре – не менше 75 балів, задовільно – не менше 60 балів.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№з/п Назва змістового модуля і теми
  1. 2. 3. 4.   Змістовий модуль 1. Естетика як наука та її категорії. Мистецтво як соціальний і культурний феномен   Естетика як наука. Історія естетичної думки. Основні категорії естетики. Мистецтво як соціальний і культурний феномен.  
  5. 6.   7. 8. 9.     Змістовий модуль 2. Художньо-естетична культура особистості як показник її загальної культури   Художньо-естетична культура особистості. Естетичний і художній розвиток людства в історичному контексті. Художнє життя суспільства. Художня реальність в Україні. Шляхи естетичного виховання економічних кадрів.
  Разом 54 год.

 

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

з курсу "Естетика" для студентів денної та заочної форми навчання


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!