Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Характеристика принципів формування показників фінансової звітності№ з/п Назва принципу Характеристика принципу
Автономності підприємства Кожне підприємство розглядається як юридична особа, що відокремлена від власників, а тому особисте майно і зобов'язання власників не повинні відображатись у фінансовій звітності підприємства
Безперервності діяльності Передбачає здійснення оцінки активів і зобов'язань підприємства, виходя­чи з припущення, що його діяльність триватиме впродовж невизначеного періоду
Періодичності Припускає розподіл діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності
Історичної (фактичної) собівартості Визначає пріоритет оцінки активів, виходячи з витрат на їх виробництво чи придбання
Нарахування та відповідності доходів і витрат Фінансовий результат визначається шляхом порівняння доходів звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в обліку і звітності у момент їх ви­никнення, незалежно від часу надходження і сплати грошей
Повного висвіт­лення Фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні й по­тенційні наслідки операцій та подій, яка може вплинути на рішення, що приймаються на її основі
Послідовності Передбачає постійне (із року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики. Зміна облікової політики повинна бути обґрунтована і розкрита у фінансовій звітності

Продовження табл. 10.2

Обачності Методи оцінки, що застосовуються у бухгалтерському обліку, повинні запо­бігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів й доходів підприємства
Превалюван­ня змісту над формою Операції повинні обліковуватись відповідно до їх сутності, а не лише ви­ходячи з юридичної форми
Єдиного грошо­вого вимірника Передбачає вимірювання та узагальнення всіх операцій підприємства у його фінансовій звітності в єдиній грошовій одиниці (гривні)

Річна фінансова звітність складаєтьсяз: Балансу (Звіту про фінансовий стан),3віту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід),Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал, МСФЗ - звітність: новації в роз­критті інформації за НП(С)БО 1 [7].

У відповідності до частини 1 статті 13 Закону України «Про бухгалтер­ський облік та фінансову звітність в Україні» [7] звітним періодом для скла­дання фінансової звітностіє календарний рік. Проміжна фінансова звітність скла­дається щоквартально наростаючим підсумком з початку звітного року у складі Балансу та Звіту про фінансові результати. Перший звітний період новостворе-ного підприємства може бути меншим за 12 місяців, але не перевищувати 15 місяців.Звітним періодом підприємства, що ліквідується, є період з початку року до дати прийняття рішення про ліквідацію такого суб'єкта господарювання.Суб'єкти малого підприємництва та представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності,яким у відповідності до Закону України «Про бух­галтерський облік та фінансову звітність в Україні» надано право вести спро­щений облік,складають скорочену за показниками фінансову звітність у скла­ді Балансу (форма № 1-м) та Звіту про фінансові результати (форма № 2-м). Водночас,певним суб'єктам господарювання надано право вести спрощений об­лік доходів і витрат без застосування подвійного запису та складати Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва у складі Балансу (форма № 1-мс) та Звіту про фінансові результати (форма № 2-мс).

Складати спрощену фінансову звітність можуть юридичні особи, що від­повідають наступним критеріям:

- розмір визнаних доходів кожного звітного податкового періоду нароста­ючим підсумком з початку року не перевищує трьох мільйонів гривень;

- нарахована за кожний місяць заробітна плата (дохід) працівникам, які перебувають з платником податку у трудових відносинах, є не меншого розміру двох мінімальних заробітних плат.

- Водночас, такі суб'єкти господарювання повинні відповідати одному із наведених нижче критеріїв:

- а)утворені в установленому законом порядку після 01 квітня 2011 року;б) діючі, у яких протягом трьох послідовних попередніх років (або протягом
усіх попередніх періодів, якщо з моменту їх утворення пройшло менше
трьох років), щорічний обсяг доходів задекларовано у сумі, що не пе­ ревищує трьох мільйонів гривень, та у яких середньооблікова кіль­
кість працівників протягом цього періоду не перевищувала 20 осіб;

в) які були зареєстровані платниками єдиного податку в установленому за­конодавством порядку у період до набрання чинності Податкового Кодек­су України [52] та у яких за останній календарний рік обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становив до одного мільйона гривень та середньооблікова кількість працівників становила до 50 осіб.

Не мають права складати спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва особи, які:

1) утворені у період після набрання чинності Податкового кодексу України шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділен­ня, перетворення), приватизації та корпоратизації;

2) здійснюють:

 

- діяльність у сфері розваг;

- виробництво, оптовий продаж, експорт імпорт підакцизних товарів;

- виробництво, оптовий та роздрібний продаж пально-мастильних мате­ріалів;

- видобуток, серійне виробництво та виготовлення дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення, що під­лягають ліцензуванню;

- фінансову діяльність;

- діяльність з обміну валют;

- видобуток та реалізацію корисних копалин загальнодержавного значення;

- операції з нерухомим майном та операції з орендою (у тому числі надан­ня в оренду торгових місць на ринках та/або у торгівельних об'єктах);

- діяльність з надання послуг пошти та зв'язку;

- діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предмета­ми колекціонування або антикваріату;

- діяльність з надання послуг у сфері телебачення і радіомовлення;

- охоронну діяльність;

- зовнішньоекономічну діяльність (крім діяльності у сфері інформатизації);

- виробництво продукції на давальницькій сировині;

- оптову торгівлю і посередництво в оптовій торгівлі;

- діяльність у сфері виробництва та розподілення електроенергії, газу й води;

- діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям.

- Постановою Кабінету міністрів України «Про затвердження Порядку по­дання фінансової звітності» [49] визначено, що квартальна фінансова звіт­ність (крім зведеної та консолідованої) подаєтьсяпідприємствами не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річна - не пізніше 9 лютого наступного за звітним роком. При цьому, така звітність подається підприємства­ми органові державної податкової служби у строки, передбачені для подання Податкової декларації з податку на прибуток підприємства. Датою подання фі­нансової звітності вважається день фактичної її передачі за належністю, а у разі надсилання її поштою - дата одержання адресатом звітності, зазначена на штем­пелі підприємства зв'язку, що обслуговує адресата.

Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Укра­їні» [7] визначено перелік суб'єктів господарювання, які зобов'язані не пізніше ніж до ЗО квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудитор­ським висновком. До таких суб'єктів віднесено:публічні акціонерні товариства; підприємства-емітенти іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, облігацій під­приємств; професійні учасники фондового ринку; банки; страховики; інші фінансові установи. Оприлюднення річної звітності здійснюється шляхом розміщення на влас­ній веб-сторінці зазначених суб'єктів господарювання фінансової та консолідованої звітності з опублікуванням у періодичних або неперіодичних виданнях.

Чинним законодавством визначено,що публічні акціонерні товариства, банки, страховики, а також підприємства, які провадять господарську діяльність за такими видами діяльності, як грошове (крім банків) та фінансове посеред­ництво; недержавне пенсійне забезпечення; допоміжні послуги у сфері фінан­сового посередництва та страхування, складають фінансову та консолідовану звітність за міжнародними стандартами. Водночас, іншим суб'єктам господарю­вання надано право самостійно визначати доцільність застосування міжнарод­них стандартів для складання фінансової та консолідованої фінансової звітності.

Складання річної фінансової звітності відбувається за наступними етапа­ми (рис. 10.2).

 

 

 

Рис. 10.2. Послідовність складаннята оприлюднення фінансової звітності

 

ПОРЯДОК ВІДОБРАЖЕННЯ

АКТИВІВ, ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

ТА ЗОБОВ'ЯЗАНЬ У БАЛАНСІ

(Звіті про фінансовий стан)

Балансє основним джерелом інформації для характеристики фінансово-майнового стану суб'єкта господарювання. Ця форма фінансової звітності на­дає можливість користувачам отримати на визначену дату повну і неуперед-жену інформацію про господарські засоби за їх складом й розміщенням та джерелами формування.Основні умови визнання та відображення у Балансі активів, власного капіталу й зобов'язань наведено на рис. 10.3.

 

 

 

 

Рис. 10.3. Мета складання Балансу та критерії визнання його статей

У відповідності до вимог національних стандартів бухгалтерського об­ліку Баланс як форма звітності подається у вигляді двосторонньої таблиці,

ліва частина якої надає інформацію про те, у що вкладені ресурси підприємства (необоротні чи оборотні активи), а права - відображає джерела утворення таких активів (власні, позичені чи залучені).

Зміст і форма Балансу, а також загальні вимоги до розкриття і визнання його статей визначаються Методичними рекомендаціями щодо заповнення форм фінансової звітності.Норми даних рекомендацій застосовуються до Ба­лансів підприємств, організацій та інших юридичних осіб усіх форм власності, крім банків, бюджетних установ та підприємств, віднесених до суб'єктів малого підприємництва.

Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» визначено, що Баланс суб'єктами господарювання складається станом на кінець останнього дня звітного періоду тобто кварталу, півріч­чя, 9 місяців та року.В даній формі фінансової звітності відображаються статті тобто показники, які характеризують на відповідну дату значення кон­кретного економічно однорідного виду господарських засобів та джерел їх утворення. На законодавчому рівні статтю визначено, як елемент фінансового звіту, який відповідає критеріям, установленим НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [97]. Так, стаття наводиться у Балансі, якщо відпо­відає наступним критеріям:

- існує ймовірність надходження або вибуття майбутніх економічних ви­год, пов'язаних з цією статтею;

- оцінка статті може бути достовірно визначена.

 

 

Однією із якісних характеристик фінансової звітностіє зіставність по­казників, у відповідності до якої у Балансі наводиться інформація про активи, зобов'язання та власний капітал на початок і кінець звітного періоду, що дозво­ляє визначати зміни у фінансовому стані підприємства за звітний період. Дані, відображені у графі «На кінець звітного періоду» за попередній рік, повинні відповідати даним графи «На початок звітного періоду», відображеним у Балансі за звітний період поточного року.

НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» визначено, що у певних випадках, передбачених нормативно-правовими актами, складаєть­ся окремий Баланс.Для складання окремого Балансу дані первинних доку­ментів про господарські операції філій, представництв, відділень та інших від­окремлених підрозділів, виділених підприємством на окремий Баланс, а також про господарські операції, які відповідно до законодавства підлягають відобра­женню в окремому Балансі, заносяться до окремих (відкритих для цього від­окремленого підрозділу або для відображення господарських операцій з певної діяльності підприємства) регістрів бухгалтерського обліку. За даними окремих регістрів бухгалтерського обліку складаються окремий Баланс і відповідні фор­ми фінансової звітності щодо зазначених господарських операцій. Показники окремого Балансу і відповідних форм фінансової звітності включаються до Ба­лансу і відповідних форм фінансовоїзвітностіпідприємства. Особливості скла­дання окремого Балансу спільної діяльності визначаються національними поло­женнями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності. При складанні Балансу та відповідних форм фінансової звітності підприємств з урахуванням показників окремого Балансу та відповід­них форм окремої фінансової звітності інформація про внутрішньогосподарські розрахунки (взаємні зобов'язання у рівній сумі) не наводиться.

Чинна форма Балансу передбачає поділ активів на три розділи, а джерела утворення таких активів згруповані у п'ятьох розділах (п'ятий розділ є впи­суваним). Для складання Балансу використовується інформація бухгал­терського (фінансового) обліку - залишки за рахунками та субрахунками перших шести класів Плану рахунків бухгалтерського обліку,такі рахун­ки називаються балансовими.

В активі Балансу відображаютьсядебетові залишки рахунків Класів 1, 2, З, а у пасиві - кредитові залишки рахунків класів 4, 5, 6 (рис. 10.4).

НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» активи визначе­но, як ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до отримання економічних ви­год у майбутньому.В активі Балансу ресурси розташовують за ступенем зрос­тання їх ліквідності: від найменш ліквідних до абсолютно ліквідних активів.

Актив відображається у Балансі за умови, що оцінка його може бути до­стовірно визначена і очікується отримання в майбутньому економічних вигод, пов'язаних з його використанням. Витрати на придбання та створення активу, які, відповідно до критеріїв визнання активу, не можуть бути відображенні у Ба­лансі, включаються до складу витрат звітного періоду й відображаються у Звіті про фінансові результати.

 

 

В активі Балансу господарські засоби за термінами їх використання або споживання поділено на такі групи:необоротні активи; оборотні активи; нео­боротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття.

Національними стандартами бухгалтерського обліку (НП(С)БО 2 «Ба­ланс») оборотні актививизначено як кошти та їх еквіваленти, не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання про­тягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати Балансу. Із зазначеного випливає, що до необоротних активіввідносяться усі активи, що не є оборотними (тобто активи, які не призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу або протягом дванадцяти місяців з дати Балансу). Операційний цикл- це проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та отриманням коштів (еквівалентів грошових коштів) від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг.

На дату складання Балансунеобхідно переглядати активи за термінами їх використання або споживання. Якщо виявиться, що до дати реалізації чи спо­живання засобу, відображеного у складі необоротних активів залишилося менше дванадцяти місяців з дати Балансу, то інформацію про такий об'єкт обліку слід розкривати:

1) у другому розділі активу Балансу «Оборотні активи»за відповідними рядками: 1110 «Поточні біологічні активи», 1155 «Інша поточна дебітор­ська заборгованість», 1160 «Поточні фінансові інвестиції», 1190 «Інші оборотні активи» тощо; t

2) у третьому розділі активу Балансу «Необоротні активи, утримувані для продажу,та групи вибуття» при прийнятті рішення щодо реалізації об'єктів матеріальних й нематеріальних необоротних активів.

3)

4) І навпаки, якщо оборотний актив виявився непризначеним для реалізації чи споживання протягом дванадцяти місяців з дати Балансу, то інформацію про нього слід наводити у першому розділі активу Балансу «Необоротні активи». Наприклад, кошти, які не можна використати для операцій протягом одного року починаючи з дати Балансу або протягом операційного циклу внаслідок обме­жень, слід виключати зі складу оборотних активів та відображати як необоротні активи.

5) У першому розділі активу Балансу «Необоротні активи» відображаєть­ся інформаціяпро вартість нематеріальних активів, незавершених капітальних інвестицій, основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, інвес­тиційної нерухомості, довгострокових біологічних активів, довгострокових фі­нансових інвестицій та довгострокової дебіторської заборгованості, які викорис­товуються суб'єктами господарювання понад дванадцять місяців з дати Балансу або більше нормального операційного циклу. Порядок розкриття інформації про необоротні активи у Балансі наведено в таблиці 10.3.

 

 

 

 

Рис. 10.4. Взаємозв'язок Плану рахунків бухгалтерського обліку та Балансу

 

 

Таблиця 10.3 Характеристика та порядок відображення необоротних активів у Балансі

Актив Код рядка Визначення статей активу Балансу (у відповідності до П(С)БО 2 «Баланс») Залишки на рахун­ках бухгалтерсько­го обліку
Розділ І. Необоротні активи
Нематеріальні активи Відображається вартість нематеріальних активів, які не мають матеріальної форми та можуть бути ідентифіковані. До підсумку балансу включається залишкова вартість, яка визначається як різниця між первісною вартістю і сумою накопиченої амортизації ряд. 1001-ряд. 1002
первісна вартість Первісна вартість нематеріальних акти­вів відповідно до П(С)БО 8 Сума дебетового за­лишку pax. Ns 12

 

 

Продовження табл. 10.3

накопичена амор­тизація Нарахована у встановленому порядку сума амортизації нематеріальних активів (п. 29 П(С)БО 8) (Сума кредитово­го залишку су-брах. № 133)
Незавершені капітальні інвестиції Відображається вартість незавершених на дату Балансу капітальних інвестицій в необоротні активи на будівництво, рекон­струкцію, модернізацію (інші поліпшення, що збільшують первісну (переоцінену) вартість необоротних активів), виготов­лення, створення, вирощування, придбан­ня об'єктів основних засобів, нематеріаль­них активів, довгострокових біологічних активів (у тому числі необоротних мате­ріальних активів, призначених для заміни діючих, і устаткування для монтажу),а та­кож авансові платежі, сплачені для фінан­сування капітального будівництва Сума дебетового за­лишку pax. № 15
Основні засоби Наводиться вартість власних та отриманих на умовах фінан­сового лізингу об'єктів і орендованих цілісних майнових комп­лексів, віднесених до складу основних засобів, а також вартість основних засобів, отриманих у довірче управління або на праві господарського відання чи праві оперативного управління. У цій статті також наводиться вартість інших необоротних мате­ріальних активів. До підсумку Балансу включається залишкова вартість, яка визначається ш/іяхом вирахування з первісної (переоціненої) вартості основних засобів та інших необоротних матеріальних активів суми нарахованого зносу (ряд. 1011-ряд. 1012)
первісна вартість Первісна (переоцінена) вартість осно­вних засобів та інших необоротних мате­ріальних активів Сума дебетових за­лишків pax. № 10, 11
знос Нарахована у встановленому порядку сума амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів (наводиться в дужках) згідно з нормами П(С)БО 7 (Сума кредитових залишків су-брах. №131, 132)
Інвестиційна нерухо­мість Відображається вартість об'єктів, відне­сених до інвестиційної нерухомості. У цій статті наводиться: а) справедлива вартість інвестиційної не­ рухомості, визначена на дату балансу; б) залишкова вартість інвестиційної нерухомості - у разі якщо такий об'єкт об­ ліковується за первісною вартістю Сума дебетового залишку субрах. № 100 за вирахуван­ням суми креди­тового залишку субрах. № 135

 

 

і
Довгострокові біологічні активи Відображається вартість біологічних активів, які здатні давати сільськогос­подарську продукцію та/або додаткові біологічні активи, здатних приносити в інший спосіб економічні вигоди протягом періоду, що перевищує 12 місяців з дати балансу. У цій статті наводиться: а) справедлива вартість довгострокових біологічних активів; сальдо за Дтсубрах. №161,163, 165 та/або б) залишкова вартість довгострокових біологічних активів - у разі якщо такий об'єкт обліковується за первісною вар­ тістю (вписувані рядки 1021+1022) Сума дебетового за­лишку pax. № 16 за вирахуванням суми кредитового залишку субрах. № 134
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за ме,- тодом участі в капіталі Відображається вартість фінансових ін­вестицій зі строком погашення більше одного року, які обліковуються за мето­дом участі в капіталі Сума дебетово­го залишку су­брах. № 141
інші фінансові інвестиції Відображається вартість інших фінансо­вих інвестицій зі строком погашення біль­ше одного року Сума дебетових залишків су­брах. № 142,143
Довгострокова дебітор­ська заборгованість Відображається заборгованість фізичних та юридичних осіб, яка не виникає в ході нормального операційного циклу і буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу Сума дебетових залишків су­брах. № 181-183
Відстрочені податкові активи Відображається сума податку на при­буток, що підлягає відшкодуванню у на­ступних періодах унаслідок тимчасової різниці між обліковою та податковою ба­зами оцінки Сума дебетового за­лишку pax. № 17
Інші необоротні активи Наводиться вартість необоротних 'акти­вів, для відображення яких за ознаками суттєвості неможна було виділити окре­му статтю, або які не можуть бути вклю­чені до наведених вище статей І розділу «Необоротні активи» Сума дебетово­го залишку су­брах. № 184
Усього за розділом І Сума рядків 1000 + 1005 + 1010 + 1015 + 1020 + 1030 + + 1035 + 1040 + 1045 + 1090 з урахуванням сум додаткових рядків, що підлягають відо­браженню у І розділу активу Балансу

У Розділі II активу Балансу «Оборотні активи» відображається інформа­ціяпро вартість оборотних матеріальних цінностей, призначених для реалізації і споживання протягом дванадцяти місяців з дати Балансу чи операційного циклу, а також сума грошових коштів, їх еквівалентів та коштів, які перебувають у роз­рахунках.

Порядок розкриття інформації про оборотні активи і необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття наведено в таблиці 10.4

 

 

Таблиця 10.4 Характеристика та порядок відображення оборотних активів і необорот-

них активів, утримуваних для продажу, та груп вибуття у Балансі

Актив Код рядка Визначення статей активу Балансу Залишки на ра­хунках бухгалтер­ського обліку
Розділ II. Оборотні активи
Запаси Відображається загальна вартість активів, які визнаються запасами, зокрема, які утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності; перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу про­дукту виробництва; утримуються для спожи­вання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством Сума дебетового залишку pax. № 20, 22, 23, 26 та сума дебетових залишків за субрахунками 281, 282, 283, 284 за вирахуванням суми кредитового залишку субрахун- ка 285
Поточні біологічні активи Відображається вартість біологічних активів, які здатні давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи, здатні прино­сити в інший спосіб економічні вигоди протягом періоду, що не перевищує 12 місяців, а також вартість тварин на вирощуванні та відгодівлі Сума дебетового залишку pax. № 21
Дебіторська за­боргованість за продукцію, товари, роботи, послуги Відображається заборгованість покупців або за­мовників за надані їм продукцію, товари, роботи або послуги (крім заборгованості, яка Іабезпече-на векселем, якщо така інформація наводиться в окремій статті), скоригована на резерв сумнів­них боргів (нетто) Сума дебетового залишку pax. № 36 за вирахування суми кредитового залишку pax. № 38
Дебіторська за­боргованість за розрахунками: за виданими аван­сами Відображається сума авансів, наданих іншим суб'єктам господарювання Сума дебетових залишків су-брах. № 371
з бюджетом Відображається дебіторська заборгованість фі­нансових і податкових органів, а також перепла­та за податками, зборами та іншими платежами до бюджету Сума дебетових залишків су-брах.№641,642
у тому числі з податку на прибуток Наводиться заборгованість податкових органів за податком на прибуток (не включається до валюти балансу) Сума дебетового залишку су- брах. №6413
Інша поточна дебі­торська заборго­ваність Відображається заборгованість дебіторів, яка не відображена в окремих статтях щодо розкриття інформації про дебіторську заборгованість або яка не може бути включена до інших статей де­біторської заборгованості та яка відображається у складі оборотних активів Сума дебетових залишків су- брах. № 372, 374, 375, 376, 377, 378, 66,65
Поточні фінансові інвестиції Відображається вартість фінансових інвестицій зі строком погашення до одного року, які можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент (крім інвестицій, які є еквівалентами грошових коштів), а також Сума дебетового залишку су-брах. № 352

 

Продовження табл. 10.4

    сума довгострокових фінансових інвестицій, які підлягають погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу  
Грошові кошти та їх еквіваленти Відображаються готівка в касі підприємства, гро­ші на поточних та інших рахунках у банках, які мо­жуть бути вільно використані для поточних опе­рацій, а також грошові кошти в дорозі, електронні гроші, еквіваленти грошей. У цій статті наводять­ся кошти в національній або іноземній валютах. Кошти, які не можна використати для операцій протягом одного року, починаючи з дати балансу або протягом операційного циклу внаслідок об­межень, виключаються зі складу оборотних акти­вів та відображаються як необоротні активи Сума дебетових залишків pax., субрах. №30, 31, 333, 351
Витрати майбутніх періодів Відображаються витрати, понесені у поточному або попередніх звітних періодах, які за своїм економічним змістом належать до наступних звітних періодів Сума дебетового залишку pax. № 39
Інші оборотні активи Відображаються суми оборотних активів, для відображення яких за ознаками суттєвості неможна було виділити окрему статтю або які не можуть бути включені до наведених вище статей II розділу «Оборотні активи» Сума дебетових залишків су­брах. №331,332, 643
Усього за розді­лом II Сума рядків 1100 + 1110 + 1125 + 1130 + 1135 + 1155 + + 1160 + 1165 + 1170 + 1190 з урахуванням сум додаткових рядків, що підлягають відобра­женню у II розділу активу Балансу
III. Необоротні ак­тиви, утримувані для продажу, та групи вибуття Відображається вартість необоротних активів, переведених до групи вибуття, утримуваних для продажу Сума дебетового залишку су­брах. № 286
Баланс Розділ І (рядок 1095) + Розділ II (рядок 1195) + + Розділ III (рядок 1200)

V пасиві Балансу джерела утворення господарських засобів згру­ повано за п'ятьма розділами: І. «Власний капітал»; II. «Довгострокові зобов'язання і забезпечення»; III. «Поточні зобов'язання і забезпечення»; IV. «Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття»; Вписуваний Розділ V. «Чиста вартість акти­ вів недержавного пенсійного фонду». П'ятий розділ є додатковим розділом, інформація якого включається до підсумку Балансу.

VI розділі пасиву Балансу «Власний капітал» наводиться інформаціяпро
розмір складових власного капіталу підприємства - зареєстрованого (статутного,
пайового тощо), капіталу у дооцінках, додаткового, резервного, нерозподіленого
прибутку (непокритого збитку), а також неоплаченого і вилученого капіталу. У
відповідності до НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [97]
Власний капітал
- це частина в активах підприємства/установи, що залишається
після вирахування зобов'язань. Власний капітал відображається у Балансі одно­
часно з визнанням активів або зобов'язань, які призводять до його зміни.

 

 

Порядок розкриття інформації про Власний капітал у Балансі наведено у таблиці 10.5.

Таблиця 10.5


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!