Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Цикли з накопиченням суми та добутку1. Змiннiй R присвоїти значення, що дорiвнює сумi компонент вектора

 

2. У бригадi працює двадцять робiтникiв з рiзною заробiтною платнею у кожного. Визначити сумарну заробiтну платню бригади.

 

3. Обчислити суму кубiв перших двадцяти п’яти елементiв одновимiрного масиву якщо n > 25.

 

4. Обчислити суму двадцяти парних чисел натурального ряду, починаючи з 40.

 

5. Обчислити суму тридцяти п’яти непарних чисел натурального ряду, починаючи з 31.

 

6. Обчислити добуток тридцяти п’яти чисел натурального ряду, починаючи з 38.

 

7. Обчислити добуток усiх парних чисел з iнтервалу [ M, N ].

 

8. Заданий масив M дiйсних чисел. Визначити середнє арифметичне значення його елементiв.

 

9. Заданi цiлi числа та дiйcнi числа . Обчислити:

.

 

10. Заданi цiлi невiд’ємнi числа m та n . Одержати ! .

 

11. Визначити довжину n - вимiрного вектора за вiдомими його компонентами:

.

 

12. Заданi два вектори та . Одержати скалярний добуток векторiв:

.

 

13. Заданi два вектори своїми компонентами та . Визначити скалярний добуток заданих векторiв як суму добуткiв однойменних координат.

 

14. Заданi дiйснi числа — кiлькiсть опадiв (мм), що випали у Києвi протягом п’ятидесяти рокiв. Визначити середню кiлькiсть опадiв за цi роки та вiдхилення вiд середнього для кожного року.

 

15. Заданi дiйснi числа . Обчислити:

 

16. Обчислити математичне чекання m за формулою

та середнiй модуль вiдхилень . Вибiрка задана.

 

17. Заданi натуральнi числа M та N. Обчислити:

 

18. Заданi цiлi додатнi числа N та M ( N>M ). Визначити число сполучень за формулою

 

19. Визначити факторiали усiх натуральних чисел з iнтервалу [1, N ] .

 

20. Решiтка водозабiрної станцiї мiстить N круглих отворiв. Внаслiдок корозiї їх дiаметри змiнилися до значень . Визначити продуктивнiсть водозабiрної станцiї протягом одної хвилини, якщо середня швидкiсть руху водяного потоку через решiтку становить V м / сек.

21. Почавши тренування, спортсмен у перший день пробiг 10 км. Кожного наступного дня вiн збiльшував денну норму на 10 % вiд норми попереднього дня. Скiльки кiлометрiв спортсмен пробiжить за сiм днiв ?

 

22. Почавши тренування, спортсмен у перший день пробiг 10 км. Кожного наступного дня вiн збiльшував денну норму на 10 % вiд норми попереднього дня. За скiльки днiв спортсмен пробiжить 100 км ? 

23. Визначити сумарний об’єм у лiтрах дванадцяти вкладених одна в одну куль з товщиною стiнок 5 мм. Внутрiшнiй дiаметр внутрiшньої кулi дорiвнює 10 см. Вважати, що кулi вкладаються одна в одну без прогалин.

 

24. Для виготовлення осцилографу необхiдно мати комплект з M монтажних плат, виготовлених за допомогою фотодруку. Площа негативу кожної плати C см . Площа затемненої частини кожного негатива вiдома i складає вiдповiдно см . В процесi виготовлення негатива срiбло змивається з його свiтлої частини. Визначити кiлькiсть срiбла, що пiдлягає здачi, з одного комплекту негативiв, якщо фотошар мiстить 0,1 мг / см срiбла.

 

25. Танкер доставив А тис. тонн нафти. У порту є М нафтосховищ з ємкостями (тис. тонн). Нафтосховища заповнюються з танкера послiдовно, починаючи з першого. Визначити, скiльки нафтосховищ достатньо для прийому нафти. У випадку неможливостi прийому усiєї нафти пiдрахувати, скiльки її залишилося у танкерi та видрукувати текст “ У танкерi залишилося [ кiлькiсть] тис. тонн”.

 

26. На початку року до складу завезено Q тис. тонн вугiлля. В кiнцi кожного мiсяця зi складу вивозиться А тис. тонн. На зберiгання А тис. тонн кожного мiсяця витрачається С грв. Визначити сумарнi витрати на зберiгання вугiлля протягом K мiсяцiв .

 

27. З кар’єру до складу усереднення готової продукцiї автосамосвалами доставляється руда з вмiстом залiза в кожнiй порцiї (%). Побудувати графiк змiни середнього вмiсту залiза в процесi надходження порцiй руди до складу.

 

28. Панель сонячної батареї перетворює за одиницю часу кiлькiсть енергiї E, яка пропорцiйна площi панелi . Панель являє собою фiгуру, обмежену ламаною лiнiєю, та симетричну вiдносно вiсi x. Координати точок зламу верхньої половини батареї: Визначити кiлькiсть енергiї, перетворену батареєю за одиницю часу. 

29. Для визначення добового стоку рiки шириною l м проведено вимiрювання глибин у n рiвновiддалених точках поперечного перерiзу та вимiрена середня швидкiсть течiї V м/ сек у цьому перерiзi. За цими даними розрахувати добовий стiк рiки . S — площа поперечного перерiзу рiки (м ). Вважати, що профiль дна — ламана, проведена через вимiрянi глибини.

 

30. Визначити площу фiгури, яка розташована пiд ламаною лiнiєю на відрізку вiсi x вiд 0 до 10. Абсциси точок зламу: 0, 1, ..., 10. Ординати точок визначити за формулою: , A = 147,84.

 

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!