Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


ПОКАЗНИКИ ОБОРОТНОСТІ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

 

Показники 2004 рік 2005 рік 2006 рік Відхилення (+, -) 2006 року від: 2006 рік у % до:
2004 року 2005 року 2004 року 2005 року
1. Середній розмір ка­піталу, тис. грн, у т ч. 245,2 222,2 204,2 -41,0 -18,0 83,3 91,9
1.1. Власного капіталу 147,4 109,4 78,5 -68,9 -30,9 53,3 71,8
1.2. Позикового капіталу 97,8 112,8 125,7 27,9 12,9 128,5 111,4
2. Виручка від реаліза­ції, тис. грн 328,8 272,8 227,1 -101,7 -45,7 69,1 83,2
3. Оборотність капіта­лу, дні, у т. ч.: 268,5 293,2 323,7 +55,2 +30,5
3.1. Власного капіталу 161,4 144,4 124,4 -37,0 -20,0
3.2. Позикового капіталу 107,1 148,8 199,3 +92,2 +50,5
4. Число оборотів капі­талу, раз., у т. ч.: 1,341 1,228 1,112 -0,229 -0,116
4.1. Власного капіталу 2,231 2,494 2,893 +0,662 +0,399
4.2. Позикового капіталу 3,362 2,418 1,807 -1,555 -0,611

Дані таблиці свідчать про те, що капітал, яким володіє підпри­ємство, використовується неефективно. Протягом 2006 року для здійснення одного обороту коштів, авансованих у діяльність під­приємства, потрібно було 323,7 днів. Це на 55,2 днів більше ніж 2004 році та на 30,5 днів — ніж у 2005 році. Отже, спостерігаємо значне уповільнення оборотності капіталу. Досить низькою є ефективність використання і позикового капіталу. Швидкість йо­го оборотності уповільнилась на 92,2 днів відносно 2004 року та на 50,5 днів порівняно з 2005 роком. Протягом 2006 року капітал підприємства здійснив лише 1,112 обороти, у тому числі позико­вий— 1,807 раз.


Зазначимо, що оборотність власного капіталу дещо прискори­лась (на 37,0 та 20,0 днів порівняно з 2004 та 2005 роками відпо­відно). Для виявлення причин вище зазначених змін розрахуємо вплив факторів на зміну показників оборотності (таблиці 11.14. та 11.15). Скоригований показник оборотності капіталу (ОСкор) визначається при значеннях середнього розміру капіталу (Ко) за 2004 (2005) роки та одноденної виручки від реалізації (Ві) звітно­го (2006) року.Різниця між оборотністю капіталу підприємства звітного (2006) року (О2ооб) та скоригованим показником оборотності (Оскор) за 2004 (2005) роки є свідченням впливу зміни середнього розміру капіталу (ЛОк), або 


Вплив зміни виручки від реалізації (АОв) на ефективність ви­користання капіталу розраховують як різницю між скоригованим показником оборотності капіталу (ОСкор) та оборотністю капіта­лу відповідно за 2004 (2005) роки (О2004,2005)

Розрахунки, наведені в таблицях 11.14 та 11.15 свідчать, що головною причиною уповільнення оборотності капіталу та його складових частин є стрімке зменшення виручки від реалізації. Під впливом саме цього чинника оборотність сукупного капіталу у звітному році уповільнилась на 120,2 днів відносно 2004 року та на 59,0 днів порівняно з 2005 роком. Зміна середнього розміру власного капіталу (він зменшився на 46,7 % у порівнянні з 2004 роком та на 28,2 % відносно 2005 року) обумовила приско­рення оборотності капіталу на 109,3 днів та на 49,0 днів відповід­но. Саме цим і пояснюється прискорення оборотності сукупного капіталу під впливом цього фактору. Однак економічно виправ­даним таке покращення показників ефективності використання капіталу вважати не слід, адже підприємство не забезпечене вла­сним капіталом (його частка значно нижча за 50, %). Попередні розрахунки свідчать, що суб'єкт дослідження стає все більше за­лежним від зовнішніх джерел фінансування. А тому збільшення середнього розміру позикового капіталу на 28,5 % порівняно з 2004 роком і на 11,4 % відносно 2005 року стало причиною упо­вільнення оборотності позикового капіталу на 44,3 та 20,5 днів відповідно.. ^478


Таблиця 11.14

РОЗРАХУНОК ВПЛИВУ ФАКТОРІВ НА ЗМІНУ ОБОРОТНОСТІ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА (відносно 2004 року)

 

 

 

Показники Середній розмір капіталу, тис. грн Оборотність капіталу, дні Відхилення в оборотності, дні
рік 2006 рік 2004 рік 2006 рік скориго-ваний показник усього в т. ч. за рахунок:
виручки від реалізації середнього розміру капіталу
Власний капітал 147,4 78,5 161,4 124,4 233,7 -37,0 +72,3 -109,3
Позиковий капітал 97,8 125,7 107,1 199,3 155,0 +92,2 +47,9 +44,3
Сукупний капітал 245,2 204,2 268,5 323,7 388,7 +55,2 + 120,2 -65,0
Одноденна виручка, грн 913,33 630,83 -282,50

Таблиця 11.15

РОЗРАХУНОК ВПЛИВУ ФАКТОРІВ НА ЗМІНУ ОБОРОТНОСТІ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА (відносно 2005 року)

 

 

 


Показники Середній розмір капіталу, тис. грн Оборотність капіталу, дні Відхилення в оборотності, дні
2005 рік 2006 рік 2005 рік рік скориго-ваний показник усього в т. ч. за рахунок:

Просмотров 673

Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2020 год. Все права принадлежат их авторам!