Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Аналіз і оцінка фінансової стійкості підприємства
При вивченні цієї теми студенти повинні:

отримати уявлення про те, які показники використо­
вують у процесі аналізу та оцінки фінансової стійкості під­
приємства;

опрацювати літературні джерела та оволодіти мето­
дикою розрахунку узагальнюючих та часткових показників
фінансової стійкості підприємства;

навчитись проводити обчислення фінансових показни­
ків та розуміти їх економічну сутність.

Ключові слова:фінансова стійкість, узагальнюючи показни­ки фінансової стійкості, часткові показники фінансової стійко­сті, фінансові коефіцієнти.

Основним завданням аналізу фінансової стійкості є оцінка ве­личини і структури активів та пасивів. Це необхідно для того, щоб дати відповідь на питання:

? чи фінансово залежне підприємство від зовнішніх джерел
фінансування?

? зростає чи знижується рівень цієї залежності?

? чи є структура балансу задовільною?

? чи відповідає стан активів та пасивів підприємства завдан­
ням його фінансово-господарської діяльності?

Фінансову стійкість підприємства оцінюють за двома озна­ками:

? з урахуванням ступеню покриття запасів джерелами
фінансування;

? з урахуванням рівню ліквідності оборотних активів.

10.1. Оцінка фінансової стійкості підприємства з використанням узагальнюючих показників

Фінансову стійкість підприємства за першою ознакою визна­чають за системою узагальнюючих та часткових показників.

Узагальнюючим показником фінансової незалежності є над­лишок або нестача джерел фінансування для формування запасів,


який визначають як різницю між величиною джерел покриття та величиною запасів. Вартість запасів порівнюють послідовно з на­явністю власного оборотного капіталу, довгостроковими зо­бов'язаннями та короткостроковими кредитами та позиками. Відповідно до забезпеченості запасів, згаданими варіантами фі­нансування, розрізняють чотири типи фінансової стійкості.

1. абсолютна стійкість — цей тип фінансової ситуації зу­
стрічається рідко та вказує, що для забезпечення запасів достат­
ньо власного оборотного капіталу, платоспроможність підприєм­
ства гарантовано;

2. нормальна стійкість — для забезпечення запасів залуча­
ють власний (постійний) капітал та довгострокові кредити та по­
зики, платоспроможність гарантована;

3. передкризовий (критичний) фінансовий стан — для за­
безпечення запасів крім власного оборотного капіталу та довго­
строкових кредитів і позик залучають короткострокові кредити
та позики, платоспроможність порушено, але є можливість її від­
новити за рахунок скорочення дебіторської заборгованості, при­
скорення оборотності запасів;4. кризовий фінансовий стан — для забезпечення запасів, не
вистачає зазначених джерел їх фінансування, підприємству за­
грожує банкрутство, поновлення запасів відбувається за рахунок
коштів, які сформувалися за рахунок уповільнення оборотності
кредиторської заборгованості.

Методику розрахунку вище наведених показник в подано у таблиці 10.1.

При оцінці фінансового стану (таблиця 10.1) потрібно врахо­вувати, що:

1. Якщо Е\, Ег, Еї > 0 — то підприємство має абсолютну фі­
нансову стійкість;

2. Якщо Е\ < 0, Ег > 0, £з > 0 — то підприємство має нормаль­
ну фінансову стійкість;

3. Якщо Е) < 0, Ег < 0, Ej, > 0 — то підприємство має нестійке
фінансове положення;

4. Якщо Е\ < 0, Ег < 0, £3 < 0 — то підприємство має кризовий
фінансовий стан.

Розрахунок узагальнюючих показників фінансової стійкості підприємства представлено у таблиці 10.2.

Враховуючи показники фінансової стійкості, розраховані у таблиці 10.2., фінансовий стан підприємства оцінюється як кризо­вий та протягом періоду, що аналізується, він не змінився. Як на початок, так і на кінець 2006 року запаси перевищували «нормаль-


ні» джерела фінансування на 101,9 тис. грн та 121,7 тис. грн відпо­відно. Нестача джерел фінансування становила 134,5 та 192,9 днів або 9,61 грн та 15,60 грн на 1 грн запасів і покривалася за рахунок кредиторської заборгованості. Причому спостерігається стійка те­нденція до ще більшого погіршення показників забезпеченості за­пасів. Якщо на кінець 2004 року нестача власного оборотного ка­піталу для фінансування запасів становила 99,7 тис грн, то до кінця 2006 року вона зросла ще на 22,0 тис. грн або 83,8 днів.Таблиця 10.1

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ УЗАГАЛЬНЮЮЧИХ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

Показники Алгоритм розрахунку за балансом
Наявність власного оборотного капі­талу для формування запасів Н, = ряд. (380-080)
Наявність власного оборотного капі­талу, довгострокових кредитів та по­зик для формування запасів Н2 = Н, + ряд. (480 + 430 понад 1 рік + 630 понад 1 рік)
Наявність власного оборотного капі­талу, довгострокових, короткостро­кових кредитів та позик для форму­вання запасів Н3 = Н2 +ряд. (500+510)
Запаси Н4 = ряд. (100+ 110+120+ 130+ 140)
Надлишок (+) нестача (-) власного оборотного капіталу для формування запасів Е[ = Ні — Н4
Надлишок (+) нестача (-) власного оборотного капіталу, довгострокових кредитів та позик для формування запасів Е2 = Н24
Надлишок (+) нестача (-) власних оборотних, довгострокових, корот­кострокових кредитів та позик для формування запасів Ез = Нз - Н4
Запас стійкості фінансового стану, днів   ЗС Ех36° в де В - ряд. 035 форми № 2
Надлишок (+), нестача (-) джерел фінансування на 1 грн запасів, грн Д1 = Ез / Н4
Номер типу фінансової ситуації від­повідно класифікації 1 або 2 або 3 або 4

Таблиця 10.2


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2018 год. Все права принадлежат их авторам!