Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Дирекційний кут, істинний і магнітний азимути, залежність між ними. Поправка направлення. Схема середніх значень схилення і зближення меридіанів на карті (до 20хв)Т Е М А № 3: Визначення дирекційних кутів і азимутів на карті.

Заняття 1:Кутові виміри на карті.      

Час: 2 години

 

Мета заняття:     1. Навчити студентів визначати на карті істинні та магнітні азимути, дирекційні кути напрямків на об'єкти та місцеві предмети. 2. Привити почуття відповідальності у студентів за своєчасність і якість виконання завдань.  

РОЗПОДІЛ ЧАСУ

№ з/п СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ Час (хв.)
1. Вступна частина до 5
2. Основна частина 80
  1.Дирекційний кут, істинний і магнітний азимути, залежність між ними. Поправка напрямку. Схема середніх значень схилення і зближення меридіанів на карті.
  2.Визначення на карті дирекційних кутів, істинних і магнітних азимутів. Нанесення на карту напрямків за дирекційними кутами, істинними і магнітними азимутами.
  3.Вирішення задач за перехід від дирекційного кута до істинного та магнітного азимута.
  4.Виконання контрольного завдання за варіантами
3. Заключна частина до 5

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

    1. Підручник «Військова топографія /вид.1977 р./. 2. ²Військова топографія для курсантів учбових підрозділів²/вид.1980 р./. 3. Довідник з військової топографії вид.1980 р.  

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  1. Карта У-34-37-В, У-42-85-А. 2. Транспортир 3. Офіцерська лінійка 4. Циркулі-вимірники На 5. Лист паперу кожного 6. Транспортир великий-1 студента 7. Циркуль великий – шт. 8. Лінійка 1.5 см-1шт 9. Контрольне завдання (30 варіантів)  

ВСТУПНА ЧАСТИНА:

- прийняти рапорт командира групи та привітатися із студентами;

- перевірити наявність особового складу по журналу обліку навчальних занять;

- перевірити форму одягу студентів, порядок на робочих місцях і в аудиторії;

- при необхідності зробити зауваження для усунення недоліків;

- довести під запис номер і тему заняття, його навчальні питання;

- зосередити увагу студентів на навчальній меті заняття – тобто на тих знаннях, навичках і вміннях та їх рівні, які вони повинні здобути в результаті заняття;

- визначити актуальність теми заняття – тобто для чого знання (навички, вміння) будуть необхідні у подальшому вивченні матеріалів дисципліни, практичному виконанні завдань, подальшій офіцерській службі тощо;- представити наочно та стисло охарактеризувати основні та додаткові джерела інформації (літературу) для вивчення на самостійній підготовці та місця їх отримання, надати під запис назву джерела, його вихідні дані та сторінки;

- визначити порядок роботи на занятті та отримання оцінки за нього;

- провести письмове опитування за попереднє заняття.

ОСНОВНА ЧАСТИНА:

Дирекційний кут, істинний і магнітний азимути, залежність між ними. Поправка направлення. Схема середніх значень схилення і зближення меридіанів на карті (до 20хв).

№ з/п Час (хв.) Навчальні питання та дії викладача Дії тих, хто навчається
1. 20 хв. Перше навчальне питання: Дирекційний кут, істинний і магнітний азимути, залежність між ними. Поправка направлення. Схема середніх значень схилення і зближення меридіанів на карті
2. до 20 хв. Даю пояснення, що таке дирекційний кут, істинний і магнітний азимути, залежність між ними. Схему середніх схилень накреслити на дошці, дати пояснення. Слухають, конспектують, слідкують.

В залежності від того, який напрямок прийнято за початковий, розрізняють три види кутів, які визначають напрямки на точки: дирекційний кут a, істинний азимут - А і магнітний азимут - Ам.

 

Дирекційний кут (a)- будь-якого напрямку - це кут, виміряний на карті за ходом годинникової стрілки, від північного напрямку вертикальної лінії кілометрової сітки до напрямку на заданий місцевий предмет /точку/.

 

Використання в якості початкового напрямку вертикальної кілометрової лінії дозволяє зручно і швидко будувати і вимірювати дирекційний кут в любій точці карти. Дирекційний кут може змінюватись від 0° до 360°.Істиний азимут - А - будь-якого напрямку - це кут виміряний за ходом годинникової стрілки від північного напрямку географічного меридіану данної точки до напрямку на місцевий предмет /точку/.

Як і дирекційний кут, істинний азимут може приймати любе значення від 0° до 360°.

Істинний азимут можна визначити:

· шляхом астрономічних спостережень небесних світил;

· геодезичними вимірами, відносно державної геодезичної мережі;

· автономно, використовуючи для вимірів гіротеодоліти;

· приблизно, вимірами на карті.

Магнітний азимут - Аm - це горизонтальний кут, виміряний за ходом годинникової стрілки від північного напрямку магнітного меридіану, який проходить через дану точку до напрямку на місцевий предмет /точку/. Магнітний азимут може змінюватись від 0° до 360°.

Магнітний азимут вимірюють:

· на місцевості за допомогою кутомірних приладів,які мають магнітну стрілку / компасом - приблизно, бусоллю - точно/;

· приблизно, вимірами на карті.

Залежність між дирекційними кутами, істинними і магнітними азимутами

Напрямки, які прийняті за початкові для визначення a, А і Аm , не співпадають, їх взаємне розташування і залежність між ними виражаються кутовими величинами.

Зближення меридіанів (g) - це кут між північним напрямком істинного меридіана даної точки і вертикальною лінією координатної сітки /або лінією яка паралельною до неї. Зближення меридіанів відраховується від північного напрямку істинного меридіану до північного напрямку вертикальної лінії. Для точок, які розташовані на схід від осевого меридіана зони величина зближення меридіанів додатна , а точок розташованих на захід - від'ємна.

Величина кута зближення меридіанів на осевому меридіані зони дорівнює нулю і збільшується за абсолютною величиною з віддаленням від середини зони, його максимальне значення буде поблизу полюсів і не перевищує 3°.

Схилення магнітної стрілки /магнітне схилення/ (d) кут між північними напрямками істинного і магнітного меридіанів даної точки. Схилення магнітної стрілки на схід рахується додатнім, а на захід - від'ємним.

Величина схилення магнітної стрілки підтверджена добовим, річним і віковим коливанням, а також збуренням у часі під дією магнітних бур.

Поправка напрямку - П - кут між північним напрямком вертикальної лінії координатної сітки і магнітним меридіаном. Вона дорівнює алгебраїчній різниці магнітного схилення і зближення меридіанів.

П = (±d )-(±g)

Дані про магнітне схилення, зближення меридіанів і значення поправки напрямку приведені під південною рамкою кожного листа топографічної карти. Перехід від виміряних на карті дирекційних кутів і істинних азимутів до магнітних азимутів виконується за формулами:

Аm = a - (±П)

Аm = А - (±d)

Перейти від дирекційного кута до істинного азимута і навпаки можна за формулами:

А = a + (±g)

a = А - (±g)


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2018 год. Все права принадлежат их авторам!