Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Оқыту нәтижесінде қалыптасады. Оқытуды ұйымдастырудың формалары:С) Экскурсия Д) Үй жұмысы F) СабақА)Білім, іскерлік, дағды. F)Іс –әрекет және жүріс –тұрыс (мінез -құлық) тәжірибесі.G)Тұлға қасиеттері.

Оқытуды ұйымдастырудың формалары:С) Экскурсия Д) Үй жұмысы F) Сабақ

Оқытудың беріктік ұстанымына:

А) Теориялық білімді тәжірибеде пайдалану F) Жаттығу әдісін пайдаланып, өткен материалды бекіту

G) Оқу материалын бекіту Оқытудың дәстүрлі әдісі тұжырымдамасын құрастырады:А) И.Песталоцци F) Дистерверг G) Я.А.Коменский

Оқытудың өнімділігі тәуелді:

А) Оқушылардың ойлау қабілеті мен ерекшелігіне В) Оқушылардың оқу-әрекетіне қызығушылығына

Е) Оқушы мен мұғалімнің іс-әрекетінің бірлігіне

Оқытудың ұстанымдары:С) Бірізділік G) Саналылық Н) Түсініктілік

Отбасы тәрбиесінің мәселелерін қарастыруда назар аударатын сұрақтар:

В) Отбасының тәрбиелік әлеуетіЕ) Отбасы тұлғаны дамыту факторы ретіндеH) Қазіргі отбасының ерекшелігі

Өзіндік жұмыстың теориялық және эксперименттік түрлерін жіктеу негізге алады:

С) Жобалау әдісі Е) Үлгілеу әдісі F) Ғылыми Пәнді оқыту үдерісінде іске асырылатын функциялар:

С) Оқушыларды тәрбиелеу Е) Оқушыларға білім беру H) Оқушыларды дамыту

Пәндік интеграция модельдері:

В) Білім берудің бір саласына қатысты бірнеше пәндерді біріктіретін курс құру

Е) Оқу пәндерін білім берудің бір саласы немесе бір пәннің негізінде блогқа біріктіру

F) әр түрлі, бірақ тең дәрежедегі пәндер сәйкестігі негізінде топтастыру

«Педагогика ғылым және өнер ретінде» тақырыбын оқытудың негізгі мақсаттары :

А) Педагогиканы ғылым ретінде меңгеруге студенттердің қызығушылықтарын арттыру

Е) Педагогикалық ғылымдар туралы білімдер жүйесін қалыптастыру

G) Педагогиканы өнер ретінде меңгеруге студенттердің қызығушылықтарын арттыруПедагогика ғылымдар жүйесіне кіретін сала:

А) Пенитенциарлық педагогика G) Этнопедагогика H) Коррекциялық педагогика Педагогика ғылымының дамуына ықпал еткен жағдай:

В) Тәрбиенің қоғамдық өмірдегі рөлі G) Қоғам дамуының инерттілігі H) Қоғам сұранысы

Педагогика зерттейді:В) Педагогикалық үдерістің мазмұны мен технологиясын

F) Педагогикалық үдерістің әдістерін, құралдарын, формаларынН) Педагогикалық үдерістің мақсатын

Педагогика курысының мазмұнын құрылымдау ұстанымдары:С)Ғылымилық Д) Әдіснамалық G) Негізділік

Педагогика мазмұны көрсетіледі:

А) Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартындаЕ) Типтік бағдарламадаF) Оқу жоспарларында

Педагогика мазмұнын қалыптастыру тұжырымдамалары:А) Философиялық. D)Пәндік. H)Гуманистік.

Педагогика мына ғылымдармен ғылым аралық байланыста:С) Философия F)Психология G)Физиология.таным әдістері

Педагогикалық ғылымдар жүйесіне енетін ғылымдар:

В) жалпы педагогика, жасерекшелік педагогикасы

F) Педагогика, педагогика тарихы, педагогиканы оқыту әдістемесі, әлеуметтік педагогика.

G) Арнайы педагогика, педагогика тарихы, салыстырмалы педагогика.

Педагогикалық жүйелерді басқару бөлімінің міндеттері:

С) Мектепішілік бақылау және басқару туралы түсініктер беруF) Мектепті басқарудың негізгі қызметтері туралы мәлеметтер беру

Н) Мектепті басқарудың мәні,принциптері туралы түсініктер беру

«Педагогикалық жүйелерді басқару» немесе мектептану бөлімі қарастырылатын ғылым:

С) Басқару психологиясы Е) Менеджмент F) Басқару теориясы

«Педагогикалық жүйелерді басқарудың негізгі принциптері мен мәні» тақырыбын оқып- үйрену аясында қарастырылатын негізгі сұрақтар:

С) Мектеп педагогикалық жүйе және басқару нысаны ретінде

Е) Басқару, мектепішілік басқару, басқару мәдениеті ұғымдарының мәні

H) Мемлекеттік, қоғамдық басқарудың өзіндік ерекшеліктері.

«Педагогикалық зерттеулердің әдіснамасы және әдістері» тақырыбын оқып үйренудің негізгі мақсаттары:

В) Әдіснама мәні, қызметі, деңгейлері туралы білімдер жүйесін қалыптастыру

Е) Педагогиканы зерттеу әдістемесімен таныстыру G) Педагогиканың философиялық негіздерімен таныстыру

Педагогикалық үдерісті зерттеген ғалым:В) Ю.К Бабанский D) П.Ф Каптерев H) Н.Д.Хмель

Педагогикалық үдерістің кезеңдері:А) Қорытынды В) Негізгі D) Дайындық

Педагогикалықүдерістіңқозғаушыкүштері;

Е) педагогикалықүдерістепайдаболатынобъективті және субъективтіқарама-қайшылықтар

F) іс-әрекеттепайдаболатынқарама-қайшылықтарG) үдерісбарысындағықайшылықтар

Педагогикалық үдерістің функциялары:С) Дамыту F) Білім беру Н) Тәрбиелеу

Педагогиканы оқыту әдістемесі бойынша өткізілетін тәжірибелік сабақтардың мақсаты:

А) Меңгерілген мәліметті түсінуге көмектесуЕ) Білімін жаңа жағдаяттарда қолдануға үйрену

H) Теория мен тәжірибе арасындағы байланысты түсінуге көмектесу

Педагогиканы оқыту әдістемесі бөлінеді:

В) Жеке жәнежалпылама D) Жалпы және жеке G) Жалпы бөлім және жеке бөлім

«Педагогиканы оқыту әдістемесінің» оқу пәні ретіндегі мақсаты:

С)Теория және практика бойынша жаңа педагогикалық білімді қалыптастыру.

D)Педагогиканы оқытудың әдіснамалық мәселелерімен студенттерді қаруландыру.

G)Оқу орнында оқу процесін ұйымдастыру және басқаруға қажет негізгі мәселелерді зерттеу.

Педагогиканы оқыту әдістемесінде мазмұндық сұрыптау принциптері мен көрсеткіштері:

А) Оқытудың бірынғай мазмұндық, процессуалдық жағы; білім мазмұнының құрылымдық бірлігі

Е) Жалпы білім беру мазмұнын гуманитаризациялау

H) Білім мазмұнының қоғам, ғылымның, мәдениеттің,тұлғаның дамуы талаптарына сәйкестілігі

Педагогиканы оқытудың әдісі:А) Түсіндіру Д) Иллюстрциялау G) Мәселелік баяндау

Педагогиканы оқытудың дамытушылық функциясы:

А) Арнайы және жалпы оқу іскерлігі мен дағдысын қалыптастырады

F) Білім алушылардың ойлау операцияларын дамытады.

G) Білім алушылардың танымдық қызығушылықтары мен қажеттіліктерін дамыту.

Педагогиканы оқытудағы ұйымдастырушылық-әдістемелік ұстанымдар:

В) Оқу жұмыстарының топтық және жекелік формалары мен тәсілдерін үйлестіру

D) Оқуға деген жағымды қатынасты қалыптастыру

F) Педагогиканы оқыту үдерісінің тұтастығы мен бірлігі

Педагогиканың ғылым ретіндегі пәні:

А) Тәрбие біртұтас педагогикалық үдеріс ретінде С) Біртұтас педагогикалық үдеріс ретінде

G) Оқыту біртұтас педагогикалық үдеріс ретінде

Педагогиканың төртінші бөлімінің атаулары:

С) Педагогикалық менеджмент Е) Педагогикалық жүйелерді басқару F) Мектептану

Практикалық әдістерС) Практикалық жұмыс Е) Лаборториялық жұмыс Н) Педагогиканы оқытудағы жаттығу.

Рецензия:

А) Рефератқа пікір жазатын өзіндік жұмыс С) Кітапқа, мақалаға пікір жазатын өзіндік жұмыс

G) Шығармаға пікір жазатын өзіндік жұмыс

Рецензия жазудағы мақсат:

D) Мәселені шешудің өзіндік ерекшелігін көрсету

Е) Зерттелініп отырған мәселеге автордың қосқан үлесін көрсету G) Жұмысқа талдау жасау

Сабақ:

С) Белгіленген тәртіп және белгілі бір уақытта өткізілетін оқытуды ұйымдастырудың бір формасы

Е) Әр түрлі оқыту әдістері мен құралдарды қолданып өткізетін оқытуды ұйымдастырудың бір формасы

F) Оқытуды ұйымдастырудың негізгі формасы

Сабақ мазмұны:

С) Оқытылатын материалдар мазмұныD) Әрбір тақырып бойынша қамтылатын материалдар

G) Сабақта тақырыбына сай берілетін материал көлемі

Сабақта оқушылардың белсенділігін арттыруға болады:

Д) Оқытудың белсенді әдістерін қолдану арқылыЕ) Инновациялық әдістерді қолдану арқылы

F) Оқытудың дәстүрлі емес әдістерін қолдану арқылы

Семинардың мүмкіндіктері:

D) Студенттер белсенділігін арттыра түседіЕ) Оқытушы студенттерді жақсырақ білу мүмкіндігіне ие болады

H) Психологиялық тосқауылды жою жүзеге асырылады

Семинар түрлері:С) Оқыту семинары F) Семинар-пікірталас G) Семинар-конференция Сыни ойлау технологиясының фазалары:В) Шақыру D) Жүзеге асыру G) Рефлексия

Сыныптан тыс ұйымдастырылатын оқыту формасы:А) Экскурсиялық сабақ С)Үй жұмысы F) Үйірме

«Тәрбие әдістерінің жүйесі» тақырыбын өтуде қарастырылатын сұрақтар:

В) Тәрбие әдістерінің жіктелуі G)Тәрбие әдістерін таңдау критерийлері.H)Тәрбие әдістерінің мазмұндық сипаты.

Тәрбиеніңмақсаты, міндеттері, мазмұнынқарастырубарысынданегізгеалатынконцепциялар:

А) ұжымдық-шығармашылықіс-әрекеттетәрбиелеуF) баланымәдениетадамыретіндетәрбиелеу

G) бала тұлғасынқалыптастырудыңжүйеліролдіктеориясы

Тәрбиенің негізгі бағыттары:

А) Рухани-адамгершілік, патироттық, имандылық тәрбиесі

В) Құқықтық, экономикалық, экологиялық тәрбие

F) Ақыл-ой, дене, эстетикалық, еңбек, адамгершілік тәрбиесі

Тәрбие үдерісін жүйелі құру концепциясының авторлары:А) В.Караковский В) Н.Селиванов G) Л Новикова

«Тәрбиенің теориялық негіздері» тақырыбын оқыту барысында қарастырылатын сұрақтар:

А) Тәрбие мәні, қазіргі таңдағы тәрбиенің ерекшеліктері

В) Тәрбиенің тарихи –қоғамдық, педагогикалық және әлеуметтік құбылыс ретінде

Н) Тәрбие үдерісінің негізгі заңдылықтары мен принциптері

Тестті өңдеуге қойылатын талаптар:В) Функционалдық С) Түсініктілік D) Сенімділік

жұмыс:С) Біріккен іс-әрекетF) Топ бойынша тапсырмаларды орындауы G) Топтың бірігуі

Түсіндірмелі әдістер тобы:D) Түсіндіру G) Дәріс H) Әңгіме

Түсініктерді, фактілерді, теорияларды, заңдылықтарды игеру:

D) Теориялық білімді айқындайтын көрсеткіш Е) Білім қалыптасуының көрсеткіші

F) Білімділік деңгейді айқындау көрсеткіші

Үй оқу жұмысы:Е) Слайдтар дайындау F) Баяндамалар жасау Н) Жаттығулар орындау

Іс-әрекет компоненттері:А) Мақсаттар В) Әрекеттер, түрткілер D) Операциялар

Эссе жазумақсаты:А) Негізгіжайттардыбірізділік пен нақтылықарқылыберуі

С) Логикалықойлаудыңнәтижесіндеөзпікірінжазбашатүрде беру G) мәселеніңмәнінашу

Шеберхана технологиясындағы педагогтың ролі:

D) Ашықтық атмосферасын құруЕ) Эмоционалды көңіл – күй туғызуG) Барлығымен бірге жұмыс істеу

 

 

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2018 год. Все права принадлежат их авторам!