Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Характеристика можливих баз практикиФорми та методи контролю

Перед проходженням практики студенти повинні ознайомитись з прийнятою в навчальному закладі та на базі практики системою поточного та підсумкового контролю виконання окремих розділів та всієї програми практики.

Під час проходження студентами практики керівник практики від кафедри проводить консультації, контролює роботу студентів та виконання ними календарного графіка і проводить бесіди з керівником практики від бази практики. Староста групи практикантів (якщо такий є) веде облік відвідування студентів; контролює ведення документації студентами, слідкує за виконанням практикантами правил внутрішнього розпорядку, повідомляє керівника практики, відповідну кафедру і деканат про порушення студентами трудової дисципліни та недоліки в організації практики; організовує студентів на виконання програми практики, на настановчу та підсумкову конференції виробничої практики.

Студенти повинні знати, що на базах практики існує встановлений режим праці, можливий контроль часу початку та завершення роботи, правила ведення поточних записів і складання підсумкового звіту з практики. Відволікатись від основного робочого місця студент може тільки з дозволу керівника від бази практики, або самої адміністрації установи, організації. Практиканти повинні надавати, по мірі можливості, безпосередню допомогу працівникам тих відділів, де вони проходять виробничу практику. В разі хвороби студента – практиканта, необхідно негайно повідомити керівника від бази практики. Контроль проходження практики студентів може здійснюватись і навчальною частиною університету.

 

Вимоги до звіту

Після проходження практики студент подає на кафедру письмовий звіт, оформлений згідно вимог, які встановлює вищий навчальний заклад.

Основними розділами звіту є :

1. Вступ (загальні відомості про базу практики, його структура та напрям діяльності, характеристика робочого місця, термін практики).

2. Зміст практики.

2.1. Індивідуальні завдання та їх виконання (методика виконання робіт, досліджень, складання програмних продуктів (мови програмування, технічні вимоги, алгоритм, апробація), створення баз даних, підготовки презентацій, виготовлення унаочнень, проведення заходів, тощо).

2.2. Участь у виробничій та науковій роботі підрозділу.

2.3. Результати виконання наукових досліджень (основні результати отримані з кваліфікаційної роботи).

3. Висновки і пропозиції (які виникали труднощі, які вміння та навички були набуті під час проходження практики, загальна оцінка результатів практики, науково-технічні рекомендації, пропозиції студентів з організації практики, дата, підпис.) 

Звіт повинен мати нумерацію сторінок. Аркуші звіту повинні бути зшиті. Звіт перевіряється і погоджується керівниками практики.

 

 

6. Підведення підсумків практики

Підсумки проходження виробничої практики підводяться у процесі складання студентом заліку комісії, яка призначається завідувачем кафедри.

Студент на заліку з практики оцінюється по таким пунктам:

- оформлення всієї документації;

- змістовність доповіді на заліку і відповідей на запитання членів комісії;

- виконання індивідуальних завдань;

- оцінка виставлена керівником практики від бази практики.

По підсумкам всіх відповідей виставляється загальна оцінка.

Загальна оцінка складання заліку з виробничої практики заноситься в екзаменаційну відомість, проставляється в заліковій книжці та в журналі обліку успішності студентів в деканаті. Дана оцінка враховується при призначенні стипендії.

Студент, що не виконав програму практики та отримав незадовільний відгук на базі практики або незадовільну оцінку при складанні заліку, може бути повторно направлений на практику або відрахований з університету.

 

Характеристика можливих баз практики

Базами практики студентів можуть бути державні, акціонерні та комерційні установи і організації. Зокрема базами практики планується: головне управління статистики в Івано-Франківській області; ВАТ “Укртелеком”; Національний банк України; відділення Промінвест банку; центр по нарахуванню і виплаті пенсій і допомог; вище професійне училище №21; центр дистанційного навчання та контролю знань, центр інформаційних технологій, лабораторія моделювання інфосистем Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника; технікум електронних приладів; науково-виробниче підприємство “Бескид”; виробничо-комерційна фірма “Інтем”; товариство з обмеженою відповідальністю “СЛОТ”; облводгосп та ряд інших установ, організацій та навчальних закладів.Кожна база практики має сучасну обчислювальну техніку, необхідне програмне забезпечення, а також робочі місця для практикантів. На кожній базі практики студент має можливість ознайомитись з обчислювальною технікою, з програмно-математичним забезпеченням, що використовується на підприємстві, а також з прикладними задачами, що розв’язуються на підприємстві. Наприклад: створенням автоматизованих систем управління для різних галузей промисловостей; встановлення нового програмного забезпечення, що покращує роботу підприємства; редагування і використання спеціальних баз даних; розробка програмного забезпечення нових операцій, зокрема введення пластикових карток; вміння здійснювати комп’ютерну обробку статистичної інформації; здійснювати порівняння розроблених раніше програм з самостійно розробленою програмою та цілий ряд інших програм.

Всі бази практики відповідають як вимогам програм практики, так і освітньо-кваліфікаційним характеристикам підготовки спеціалістів по спеціальності „Інформатика”.


Додаток А

Договір на проведення виробничої практики

студентів спеціальності інформатика

факультету математики та інформатики

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

м. Івано-Франківськ

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (надалі навчальний заклад), в особі проректора з навчальної роботи проф. Чобанюк В.М., діючого на підставі Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів та з другої сторони _______________________________________________ _____________________________________________________________________в особі директора __________________________________

1. База практики – зобов’язується:

1.1 Прийняти студентів 4 курсу: ___________________________________________________ спеціальності інформатика на навчальну практику з ХХ.ХХ.20ХХ р. до ХХ.ХХ.20ХХ р.

1.2 Призначити наказом: кваліфікованих спеціалістів (інженер-програміст) для безпосереднього керівництва виробничою практикою.

1.3 Створити необхідні умови для виконання студентами програм практики, не допускати використання їх на посадах та роботах, що не відповідають програмі практики та майбутній спеціальності.

1.4 Забезпечувати студентам умови безпечної роботи на робочому місці. Проводити обов’язкові інструктажі з охорони праці та техніки безпеки.

1.5 Надати студентам-практикантам і керівникам практики від навчального закладу можливість користуватись кабінетами, бібліотеками, технічною та іншою документацією, необхідною для виконання програми практики.

2. Навчальний заклад зобов’язується:

2.1. Надати базі практики для погодження програму виробничої практики, а також список студентів, яких направляють на практику.

2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.

2.3. Забезпечити дотримання студентами трудової дисципліни і правил внутрішнього трудового розпорядку бази практики. Брати участь у розслідуванні комісією бази практики нещасних випадків, що сталися з студентами.

2.4. Забезпечити дотримання студентами правил техніки безпеки.

3. Відповідальність сторін за невиконання договору:

– 3.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов’язків щодо організації та проведення практики згідно з законодавством про працю в Україні.

3.2. Всі суперечки, що виникають між сторонами за договором, вирішуються в установленому порядку.

3.3. Договір укладений у двох примірниках – по одному на базі практики і навчальному закладі.

3.4. Договір набуває сили після підписання сторонами і діє до кінця практики згідно з календарним планом.

Підписи та печатки:

Навчальний заклад Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника   Проректор з навчальної роботи проф. Чобанюк В.М. “___”______________200_ р База практики:   “___”_____________200_ р.

Додаток Б

Зразок оформлення документації

Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника

Факультет математики та інформатики

Кафедра інформатики

База практики:

лабораторія моделювання інфосистем

Прикарпатського національного

університету імені Василя Стефаника

м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка 57,

тел. 59-60-86

З В І Т

виробничої практики студента

IV-го курсу групи І-41

факультету математики та інформатики

спеціальності “Інформатика”


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!