Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


E) Private, protected, public15. Конструктор дегеніміз не?

A)обьектілі тип айнымалысы

B)Delphi - дің утилиттерінің бірі

C) сәйкес кластың обьекті данасын құру мезетінде бір рет шақырылатын әдіс

D)сәйкес - кластың обьекті данасын жою мезетінде бір рет шақырылатын әдіс

E)ұрпақ - класын құру үшін тағайындалған бағыныңқы бағдарлама

9. Ресурстар файлы компилятор директивасының бағдарламасымен орындалатын файл құрамына кіреді

A) $R ресурс_файлының _атауы .res

B)$R жоба_файлының_атауы.res

C)$R projectl.res

D)$R unitl.res

E)$R *.dfm

10. Көрінбейтін компоненттерді құру үшін негіз болып алынатын қандай класс және кез-келген компоненттің қызметін (функционирование) қамтамасыз ететін қандай класс?

A) TСomponent

B)TControl

C)TPersistent

D)TObject

E)TWinControl

11. Төменде келтірілген компоненттің қайсысы WordWrap қасиетіне ие болады?

A)Edit

B)Button

C)CheckBox

D)StringGrid

E) Label

12. St, k айнымалылары айнымалылар бөлімінде төмендегідей анықталған: Var ST: string[4]; k: integer; k:=Length(st) стандарттық процедураның қызметі қандай?

A)ST айнымалысының мәнін к айнымалысына орын ауыстыру

B)ST айнымалысының мәнін к айнымалысына көшіру

C)ST айнымалысының мәнін таңбалық мәннен сандық мәнге аудару

D)ST айнымалысы алатын жад көлемін есептеу

E) ST айнымалысының таңбаларының ұзындығын есептеу

13. procedure TForm1. Button1Click(Sender: TObject); begin ListBox1.Items.Add(Edit1.Text); end; Оқиға өңдеушісінде қандай әрекет орындалады?

A)бір тізімнің мазмұны басқа тізімге көшіріледі

B)тізім жолдарының саны анықталады

C)белгіленген жолдар өшіріледі

D) тізімнің соңына жаңа жол қосылады

E)тізімнің белгіленген орнына жолдар қойылады

14. procedure TForm1.DelButtonClick(Sender: TObject); begin Listbox1.Items.Delete(Listbox1.ItemIndex); end; Оқиға өңдеушісінде қандай әрекет орындалады?A)бір тізімнің мазмұны басқа тізімге көшіріледі

B)тізімнің соңына жаңа жол қосылады

C)тізім жолдарының саны анықталады

D)тізімнің белгіленген орнына жолдар қойылады

E) белгіленген жолдар өшіріледі

15. ListBox компонентіндегі тізімге мәліметтер енгізу қасиеті

A)Caption

B)Sorted

C)Text

D)Lines

E) Items

16. Өлшемі nxn A матрицаның бас диагоналінің элементтерін төмендегі бағдарлама бөлігінің қайсысы экранға шығарады?

A) For i:=1 to n do Write (' ' , A[i,i]);

B)For i:=1 to n do Write (' ' , A[i,n-1]);

C)For i:=1 to n do Write (' ' , A[i,i-1]);

D)For i:=1 to n do Write (' ' , A[i,n-i]);

E)For i:=1 to n do Write (' ' , A[i,i+1]);

17. Кесте құру компоненті

A)Edit

B) StringGrid

C)CheckBox

D)Label

E)Button

18. Батырмадағы жазуды өзгерту үшін компоненттің қандай қасиетін өзгерту керек?

A)Label

B)Edit

C)Lines

D)Text

E) Caption

19. TspeedButton жылдам батырмасы компоненттер панелінің қандай бүктемесінде орналасқан ?

A) additional

B)dialogs

C)standard

D)system

E)win32

20. Тәуелді ауыстырғышты таңда

A)PageControl

B) RadioButton

C)Panel

D)StatusBar

E)CheckBox

21. Тәуелді ауыстырғыштар тобымен жұмыс істеуге арналған контейнер

A)RadioButton

B)Memo

C)Panel

D)GroupBox

E) RadioGroup

Кез келген форма модалды форма болады ...

A)егер ол Show Visible әдісі арқылы көрінетін болсаB)егер ол Visible әдісі арқылы көрінетін болса

C)егер ол Visible Modal әдісі арқылы көрінетін болса

D)егер ол Show әдісі арқылы көрінетін болса

E) егер ол Show Modal әдісі арқылы көрінетін болса

23. «Ерекше жағдай» ұғымы нені білдіреді?

A)Қателерді автоматты түрде жою

B)Қатенің арнайы кодын өндіретін (генерирование) тәсіл

C)Қателерді автоматты түрде жөндеу

D)Бағдарламадағы арнайы тілдік конструкция

E) Бағдарламаның әрі қарай орындалуына әсер ететін штаттан тыс оқиға

24. Нөлге бөлуді қандай өңдеуіш ұйымдастырады?

A)Eoverflow

B)EinOutError

C)EDivByZero

D) EZeroDivide

E) EConvertError

25. Жанама мәзір құру компонентін таңда

A)Button

B)Memo

C)Menu

D)MainMenu

E) PopupMenu

26. Rewrite (f) процедурасы:

A)файлды ашады және ондағы берілгендерді өшіреді

B)егер алдын ала құрылса, файлды өшіреді, жаңасын құрады және оны жазу үшін ашады

C)курсорды келесі позицияға ауыстырады

D)файлдық айнымалыны сыртқы файлдың атына меншіктейді

E) курсорды алдыңғы позицияға ауыстырады

27. Windows стилінің қалып-күй жолағын бейнелейтін тақтаны қандай компонент көмегімен бейнелеуге болады?

A)TabControl

B)ScrollBar

C)TrackBar

D)PageControl

E) StatusBar

28. Айнымалы параметрі қай жолда орналасқан? 1) Var a,b:real; 2) procedure max(x: real; Var y:real); 3) var c,d:real; 4) begin 5) end;

A) 2

B)5

C)3

D)1

E)4

29. Функция қандай мәнді қайтарады? Function DD(a, b, c:real):real; Begin D:=sqr(b) - 4*a*c; End;

A)4

B)sqr(b) - 4*a*c;

C)D

D)a, b

E) ешқандай

30. БҚ өміршендік циклы - бұл…

A)Дұрыс жауабы жоқ

B)АЖ көптеген түрлерінің жинағы

C)Анализ және проектілеу

D)АЖ узіліссіз процессін, шешім қабылдау моментінен бастап құру қажет

E) БҚ, АЖ узіліссіз процессін, шешім қабылдау моментінен бастап құру қажет

31. АЖ құрудағы орындалатын басты шарттар

A) Барлық жауабы дұрыс

B)Өндірістік тексеруден өту және модельдік қызметі бар

C)Жаңа жүйенің жасалуы

D)АЖ өндірісте қызмет атқарады бастапқы протипке қолдануға сапалы немесе жүйелік басқарманың қайта қалпына келтіруіне мүмкіндік береді

E)АЖ құрудағы орындалатын басты шарттар

32. Компьютерленген орта - бұл

A)Интернет желісіне қосылу процессі

B)Қызметтің барлық салаларында нақты және үздіксіз білімді толық қамтамасыз етуге бағытталған өлшем кешені

C)ЭЕМ-ді микро-ЭЕМ-ге ауыстыру процессі

D) Даму процессі және техникалық базаны енгізу (компьютерлер, ақпаратты қайта өңдеу кезінде оперативті қорытынды алуды қамтамасыздандыру)

E)Жаңа ақпараттық технологияларды тарату процесі

33. Өндірістік қатынас байланысы адам мен коллектив арасындағы екі элементтің бірі адамдар арасындағы жүйе болып аталады:

A) Біріктіру жүйесі

B)Желілік жүйе

C)Иерархиялық басқарушы жүйе

D)Басқарушы жүйе

E)Иерархиялық біріктірілген жүйе

34. Қандай көрсеткіштер интеграцияланған болып саналады (бір модульды мәліметтер қорын қолдану, біртекті мәліметтер)?

A)Инварианттылы

B)Эффективті

C)Дұрыс жауабы жоқ

D)Перспективалық даму

E) Технологиялы

35. Модельдің сипаттау түрлері...

A)Графикалық, масштабтық

B)Аналогтық, математикалық

C)Статикалық, динамикалық

D)Материалдық, материалдық емес


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2018 год. Все права принадлежат их авторам!