Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


E) Пуск- Программы - Microsoft Office - Microsoft AccessE) Sqrt(x)

3. Егер а=14 және b=4 болғанда , нәтижесі c=3 болатын өрнекті таңда:

A)с:=b mod a

B) с:=a/b

C)с:=b div a

D) с:= a div b

E)с:= a mod b

4. Бағдарламада тұрақтыны сипаттау бөлімін хабарлау үшін қолданылатын қызметші сөзін таңда:

A)konst

B)Konstant

C)Constante

D)Constant

E) Const

5. Радиусы 2-ге тең, центрі координата басында орналасқан дөңгелек ішіндегі координатасы (х, у) болатын нүкте үшін ақиқат болатын өрнекті таңда:

A)x+x>2

B)x*2+y*2<=4

C)x*y+y*y>=2

D)sqr(x*y)<=4

E) sqr(x) + sqr(y)<=4

6. Операторлар орындалғаннан кейін z айнымалысының мәні неге тең болады? х және у айнымалыларының мәндері: х=1; y= -1; z:=0; if x>0 then if y>0 then z:=1 else z:=2;

A)-1

B)0

C)3

D) 2

E)1

7. Егер nommes=5 болса, бағдарлама нені экранға шығарады? Case nommes of 12,1,2: writeln('қыс мерзімі'); 3,4,5:writeln('көктем мерзімі'); 6,7,8:writeln('жаз мерзімі'); 9,10,11:writeln('күз мерзімі'); end;

A)жаз мерзімі

B)қыс мерзімі

C)ештеңе

D)күз мерзімі

E) көктем мерзімі

8. Толық емес тармақталу конструкциясын жүзеге асыратын операторды таңда:

A)If шарт then 1-ші оператор else if шарт then 2-ші оператор

B)If шарт then 1-ші оператор; else 2-ші оператор

C)If шарт then 1-ші оператор elseif шарт 2-ші оператор

D)If шарт then 1-ші оператор else 2-ші оператор

E) If шарт then оператор

9. IN операциясы нені тексереді?

A)Бір жиынның басқа бір жиын құрамына кіруі

B)Бір жиынның көрсетілген жиын құрамына кіруін жоққа шығару

C)Жиынның қиылысуы

D)Бір жиынның басқа бір жиын құрамына кіруін жоққа шығару

E) Жиынның қандай да бір элементінің көрсетілген жиын құрамына кіруі немесе жиында жататындығы

10. Жазу мәліметтер типімен жұмыс істеу кезінде With операторы қандай мақсатта қолданылады?

A)Жазу атауына қатынау үшін

B)Жазу өрісін таңдау үшін

C)Жазуды тез іздеу үшін

D)Жазудан анықталатын айнымалы атауына қатынау үшінE) Жазу өрісінің атауына тікелей қатынау үшін

11. While b do a; операторында b=false жағдайы үшін дұрыс тұжырымдаманы таңда:

A)Цикл дұрыс жазылмаған сондықтан қате байқалады

B)А операторы бір рет орындалады

C) А операторы бір ретте орындалмайды

D)әзір b false -ға тең болмағанға шейін цикл орындалады

E)бағдарлама циклденеді

12. Бағдарлама бөлігінің орындалу нәтижесін анықта: b:=4; for j:=1 to b do x:=j; writeln(x-b+7);

A)0

B)3

C)2

D)1

E) 7

13. Бағдарлама бөлігінің орындалу нәтижесін анықта: х:=0; for і:=4 downto 1 do x:=x+1; writeln(x);

A)0

B)1

C) 10

D)4

E)16

14. ОББ-ның қандай негізгі принциптері болады?

A)Инкапсуляция, мұрагерлік, делегирование

B)Мұрагерлік, дедукция, инкапсуляция

C)Полиграфия, делегирование, мұрагерлік

D)Индукция, мұрагерлік, полиморфизм

E) Инкапсуляция, мұрагерлік, полиморфизм

15. Object Inspector-дың Properties - бүктемесі не үшін қолданылады?

A)Жобаның сақталуы

B)Бағдарлама мәтінін енгізу

C)Жоба қасиетін орнату

D) Компоненттер қасиетін өзгерту

E)Оқиға өңдеуішін анықтау процедурасы

16. Бағдарламаны әзірлеу кезеңінде компоненттер қасиетін өзгерту қайда жасалады?

A)Image Editor

B)Project Options

C)Property Editor

D)Code Editor

E) Object Inspector

17. Негізгі (базовый) класс ішінде TОbject класынан басқа ерекше орынды қандай класс алады?A)TGraphicControl және TPersistent

B)TComponent және TObject

C)TWinControl және TPersistent

D) TComponent және TControl

E)TPersistent және TControl

18. Edit компонентін бейнелейтін мәтінге қандай қасиет сәйкес келеді?

A)Name

B) text

C)Caption

D)Hint

E)imeName

19. Көпжолдық мәтіндік редактор

A)Edit

B)CheckBox

C)Button

D)Label

E) Memo

20. Bitbtn батырмасындағы сурет қандай қасиетпен бейнеленеді?

A)Image

B) Glyph

C)Items

D)Show

E)Picture

21. Тәуелді ауыстырғыштың негізгі қасиеті

A) Checked

B)Text

C)Lines

D)Caption

E)Items

22. Қандай тұрақты қатені ескертетін хабарлама типіне сәйкес келеді?

A)mtCustom

B)mtConfirmation

C)mtInformation

D)mtWarning

E) mtError

23. EinOutError ерекше жағдайлардың (исключений) қандай класына жатады?

A) Файлға енгізу/шығару қатесі

B)Бүтінсанды операция кезінде аса толу

C)Жадтың динамикалық үлестірілуі кезінде орынның жетіспеуі

D)StrToInt, StrToFloat-дағы түрлендіру қателері

E)Бүтін санды нөлге бөлуге тырысу

24. TMainmenu -дағы қандай қасиетті шерту арқылы object inspector дизайнер мәзірі (меню) шақырылады?

A)MenuItems

B)Linesadd

C)MenuItem

D)Lines

E) Items

25. Дұрыс емес тұжырымдаманы көрсетіңдер?

A)типтелмеген файлда тікелей кіру мүмкіндігі бар

B)мәтіндік файлда тізбектей кіру мүмкіндігі бар

C) мәтіндік файлда тікелей кіру мүмкіндігі бар

D)типтелген файлда тікелей кіру мүмкіндігі бар

E)типтелген файлда тізбектей кіру мүмкіндігі бар

26. Мәтіндік файл соңына қосу қалай жүргізіледі:

A)append (f)

B)write ( f, < элементтер тізімі>)

C)if Seek Eoln (f) then writeln (f, <элементтер тізімі>)

D)seek ( f, FileSize)(f))

E) truncate(f)

27. Көппарақты тақтаны қандай компонент көмегімен бейнелеуге болады?

A)ToolBar

B)StatusBar

C)ScrollBar

D)TrackBar

E) PageControl

28. Процедурада айнымалылар параметрі мына түрде беріледі:

A)var<параметр типі>: <параметр аты>

B)var <фактылы параметр аты>: <параметр типі>

C)<фактылы параметр аты>: <фактылы параметр типі>

D)<параметр аты>: <параметр типі>

E) var <параметр аты>: <параметр типі>

29. Image компонентінің графикалық кескін қоюға арналған қасиеті

A)Style

B)Font

C)Color

D) Picture

E)Brush

30. Ақпарат бұл: (дұрыс емес жауапты көрсет….)

A)Бұл абстрактілік математикалық түсінік

B) Ешнәрседен ақпарат туындауы мүмкін емес

C)бұл -теледидардан, радиодан хабарлама алу, газет мазмұны, мәліметтер қоры, кітапхана

D)Бұл- түсіндіру, білдіру, әңгімелеу

E)Барлық жауап дұрыс

31. «Еңбек өндірісінің» түсінігі

A)АЖ техникалык құбылыс

B)Кредиттік жүйеге білікті менеджерлердің қосылуы

C)Ақпараттық азықтың өндірістік қызметі

D)Компаниялық жолдың ашылуына конкуренция негізінен мүмкіндік жасау

E) Ол жылдамдық қатынасына байланысты, сапасы мен бағасының рутинных есептеулерінің байланысы

32. Ақпараттық, математикалық, бағдарламалық, техникалық, заңдылық, кәсіпорындық, методикалық, эргономикалық, метрологиялық қамтамасыздандырудың жинағы

A)Функционалды бөлігі

B)Құрылымдық бөлігі

C)Жүйелік бөлігі

D)Дұрыс жауабы жоқ

E) Қамтамасыздандыру бөлігі

33. Өміршендік цикл -бұл…

A) шешім қабылданған күннен басталып АЖ құрылуы және эксплуатациядан алынып тасталған күн болып табылады

B)қайталап орындау және процестердің қарым- қатынасы және құрылымы

C)БҚ-ны конфигурациялық ұйымдастыруды жүйелеу және тексеру

D)басқару процесінде заңдылықтың түрлері

E)барлық жауап дұрыс

34. Верификация-бұл…

A)дұрыс жауап жоқ

B)атқарылған жұмыстарды кезеңге бөлу

C)жұмыс ұйымы және жоспары

D)көмекші процесс

E) кезең бойынша, процесстің осы қалпына жауап береді

35. Жұмысты ұйымдастыру және жоспарлау жұмысшылар ұжымымен құрылады және уақытында сапалы жұмыс атқарылуын тексеруі тиіс

A)Сапалы қамтамасыздандыру

B)Каскадты тәсіл

C)Дұрыс жауап жоқ

D)Конфигурациялық басқару

E) Жобаны басқару

36. Ақпараттық, математикалық, бағдарламалық, заңдық, ұйымдық, методикалық, эргономикалық, метрологиялық қамтамасыздандыру жиыны

A)Экономикалық бөлімі

B)Жүйелік бөлімі

C)Құрылымдық бөлімі

D) Функционалдық бөлігі

E)Қамтамасыздандыру бөлігі

37. Ерекше жоғары жылдамдықтағы жүйелік блоктың жады

A)BIOS

B)RAM

C)CMOS

D) CASH

E)ROM

38. Басты шартта құрылған АЖ

A) Барлық жауаптары дұрыс

B)АЖ өндірісте қызмет атқарады бастапқы протипке қолдануға сапалы немесе жүйелік басқарманың қайта қалпына келтіруіне мүмкіндік береді

C)Жаңа жүйеніңі құрылуы

D)Толық өткізгіш тексерістен өткізу қызметі

E)Қамтамасыздандыру бөлігі

39. Ақпараттық қамтамасыздандыру (АҚ)-бұл…

A)Бірыңғай өнеркәсіптің әртүрлі сферада салыстырылатын көрсетілімін қамтамасыздандыру

B)АЖ функционалдық бөлігі

C)Жүйелік бөлігі

D)Құжаттың жүйелік үйлесуі

E) Біркелкі жүйе ақпаратының құрылымдық және кодталу жинағы, құжаттың жүйелік үйлесуі, ақпараттық сызбаның ағымы, өнеркәсіптік қайталануы, мәліметтер қорының әдістемесі

40. Басқару жүйе қорытындысы, мәліметтер функциясы, өнімді өңдеу және тарату басқармалық ықпалы болып табылады:

A)Көмекші функциясы

B)Техникалық функциясы

C)Бағдарламалық функциясы

D)Ақпараттық функциясы

E) Басқару функциясы

41. Өсу көлемі бар мәліметтері бойынша және өңделген құжаттардың оперативті қабылдау әрекетіне қолданушының өсу санына, құрылу мүмкіншілігіне қандай жүйе қолданылады?

A)Инварианттылы

B)Перспективалық даму

C)Технологиялы

D)Эффективті

E) Масштабты

42. Перспективалық даму дегеніміз...

A)Дұрыс жауабы жоқ

B)Эффективті

C)Перспективалық даму

D)Технологиялы

E) Бұл -құрастырушылар даму кезінде қатынас жоспары және бағдарламалық қамтамасыздандыру модификациясы

43. Тиімділік дегеніміз...

A)Барлық жауап дұрыс

B)Қолданушыға керекті спецификацияның сипаттамалары шарты бойынша, бағдарламалық өнімді қолдану мүмкіндігін айқындау

C)Перспективалық даму

D)ААЖ-ның арзан бағасы

E) Оптималды шешімін айқындау үшін барлық ресурстар шығынын және керекті алынған нәтижені салыстыру

44. Тапсырыс берушіні эксплуатацияға енгізу кезені

A)Техникалық инструкцияларды жүйеге енгізуді орындау

B)Тәжірибелі эксплуатация бөлек есептерде немесе олар кешенде

C)ААЖ -да объектіні қолданысқа дайындау

D)Жүйені өнеркәсіптік эксплуатацияға өткізу

E) Барлық жауап дұрыс

45. Техникалық құрылғылар кешені, жүйенің жұмысын қамтамасыздандыру

A)ААЖ-нің ақпараттық жабдықталуы

B) ААЖ-нің техникалық жабдықталуы

C)ААЖ-нің математикалық жабдықталуы

D)ААЖ-нің заңмен жабдықталуы

E)ААЖ-нің бағдарламалық жабдықталуы

46. Техникалық бағдарлама жиыны, регистрациялау, жіберу, өңдеу, кескіндеу, ақпараттың көбеюі

A)ААЖ-нің бағдарламалық жабдықталуы

B)ААЖ-нің заңмен жабдықталуы

C)ААЖ-нің математикалық жабдықталуы

D) ААЖ-нің техникалық жабдықталуы

E)ААЖ-нің ақпараттық жабдықталуы

47. Персоналдың біліктілігі мен санына, құрылымның жүйелік функциясының сенімділігіне, қауіпсіздік ортасына қойылатын талаптар құрастырылатын жүйенің концептуалдық параметрін және сипаттамасын бейнелейді

A)Кестелі-құрылымдық жобалау

B)Пәндік аймақтардың формальді суреттелуі

C)Қамтамасыздандыру түрі бойынша талап

D)Дұрыс жауап жоқ

E) Жүйеге толық талап

48. Функцияның мазмұндық тізімі, есеп немесе олардың кешені, функцияның уақытша регламенті, есеп немесе есеп жиыны, әр таратылған функция сапасын керек ету болып табылады

A)Қамтамасыздандыру түрі бойынша талап

B)Барлық жауап дұрыс

C) Функцияға (есепке) талап

D)Жүйеге толық талап

E)Пәндік аймақтардың формальді суреттелуі

49. Енгізу және жобалау жұмыстарын өткізу жолы…

A)Қамтамасыздандыру түрі бойынша талап

B)Жүйеге толық талап

C)Барлық жауап дұрыс

D)Функцияға (есепке) талап

E) Кәсіпорын күшімен ААЖ кешенін құру басқа сыртқы кәсіпорындармен келісім жасау, дайын бағдарламалық өнімдерді сатып алу

50. ААЖ кестесі ненің көмегімен қалыптастырылады?

A)Барлық жауап дұрыс

B)Мәліметтердің көрсетілуін құрастыру

C)Белгілі алгоритм бойынша ақпараттарды қайта өңдеу

D) АЖО көрсеткіші

E)Басқару қызметінің автоматтандырылған функциясы

51. Реляциялық мәліметтер қоры қандай қасиетке ие?

A) Қасиеттері бірдей өрістер

B)Статистикалық мәліметтер

C)Байланысқан кестелер

D)Міндетті түрде енгізілген жобалар

E)Дұрыс жауабы жоқ

52. Access мәліметтер қорының компоненттері қандай объектілерден тұрады?

A)Кестелер, Объектілер, Жазбалар, Есеп беру , Макростар, Модульдар

B)Объектілер, Пішімдер, Сұратулар, Есеп беру , Макростар, Модульдар

C)Кестелер, Модульдар, , Есеп беру , Жазбалар, Макростар, Пішімдер

D) Кестелер, Пішімдер, Есеп беру, Суратулар, Макростар, Модульдар

E)Жазбалар, , Макростар, Пішімдер, Модульдар

53. Access-ті қосу үшін қандай команданы орындайды?

A)Пуск- Программы- Microsoft Access

B)Пуск- Программы- Стандарт- Служебные -Microsoft Access

C)Пуск- Программы- Стандартные- Microsoft Access

D)Пуск- Microsoft Access

E) Пуск- Программы - Microsoft Office - Microsoft Access

54. Файл мәліметтер қорының кеңейтілімі

A).txt;

B).mdb

C).ppt;

D).doc

E) .mbd

55. Мәтіндік өріс ақпараттарды қанша символдарға дейін енгізуге мүмкіндік береді?

A) 256 символ

B)1 символ

C)Дұрыс жауабы жоқ

D)20 символ

E)65536 символ

56. Ешқандай жазбасы жоқ кестеде ақпарат құрылады ма?

A)Дұрыс жауабы жоқ

B)Кесте жазбасыз құрылмайды

C) Бос кестеде ешқандай ақпарат болмайды

D)Бос кесте мәліметтер қор құрылымының ақпаратын құрайды

E)Бос кесте жазылатын жазбалардың ақпараттарын құрайды

57. «Условия» қатарындағы әртүрлі өрістер үшін берілген шарттар, қандай оператордың көмегімен біріктіріледі?

A) And

B)else

C)Or

D)Date

E)if

58. Конструктор режимінде Сұрату құру:

A)Өріс құрамы

B)Ақпарат таңдау

C)Дұрыс жауабы жоқ

D)Таңдау шарты

E) Қай кестеде екенін

59. Like "*тр*" шарты-

A)Өрістегі "тр" әріптерінен басталатын барлық деректер типін табады

B)Барлық жазбаларды табады

C) "тр" әріптері тіркесінен тұратын барлық жазбаларды табады

D)Дұрыс жауабы жоқ

E)Ағымдағы барлық "тр" жазбаларын шығарады

60. Not "*t"

A)"Т"- ға аяқталмайтын барлық жазбаларды табады

B)"t"- ға аяқталмайтын барлық жазбаларды өшіреді

C) "t"- ға аяқталмайтын барлық жазбаларды табады

D)"Т"- дан басталатын барлық жазбаларды табады

E)"Т"- дан басталатын барлық жазбаларды сақтайды

61. / операторы қандай әрекетті орындайды?

A)Мәтінді жолды құру - бірінші жолдың соңының екінші жолға қосылу нәтижесі

B)Екі арифметикалық мәнді бүтін мәнге дейін дөңгелектейді, біріншіні екіншіге бөледі

C)Бірінші арифметикалық мәнді берілген екінші арифметикалық деңгейінде құрастырады,

D)Дұрыс жауабы жоқ

E) Бірінші арифметикалық мәнді екіншіге бөлу

62. Пішім- бұл................................

A)Барлық кестелердің көрсетілуіне тыйым салады

B) Ұйымдастырылған және пішімдік ұсыныс, кейбір немесе барлық өрісті бір немесе бірнеше кесте түрінде сұрау

C)Көрсетілетін кестелер мен МҚ байланысының есеп беруін құрастырады

D)Құрал- саймандар үшін талдау

E)Жазбалардың жиынтығы

63. Access жобасын құру

A)Барлық жауабы дўрыс

B)Әрбір парақтың жоғарғы жағында басылады

C) Жазбалардың әрбір жаңа тобының алдында жазылады

D)Есептің соңында бір рет жазылады

E)Дұрыс жауабы жоқ

64. Office Access 2007 жаңа элемент интерфейсі «Қалып жол»

A)Терезенің жоғарғы аумағындағы қосымша командаларды таңдау

B)Құрылғылар панелінің жартылай ашық түрі, белгіленген мәтінде пішімдеуді тез қолдануға және жартылай қарайтылған немесе курсивты сызылған, қаріпті өзгертуге мүмкіндік береді

C) Қосып-өшіру режимі көмегімен терезенің төменгі бөлігіндегі жолақ, батырма мазмұны туралы мәлімет береді

D)Командалардың бірігуі мен кескінделуі, оларды тез табуға мүмкіндік береді

E)Басқарудың жаңа элементі, сыртқы түрдің операциясының орындалғаны туралы нәтиже береді

Идентификатор -

A)Бұл дайын мәліметтер қоры белгілі есеп беру кезінде қажетті кестелерді, сұраныстар және пішімдерді қосады

B)Дұрыс жауап жоқ

C)Бұл мәліметтер қоры объектісі, енгізуге, сұраныста және кестеде мәліметтерді өзгертуге немесе қолдануға болады

D)Бұл процедура құрылымы, мәтін құру кезінде қолданылады

E.Бұл өріс аты, сипаты немесе басқарушы элементі.

66. Байланыс арналары арқылы біріктірілген компьютерлер жиынтығы

A)Тағайындау порты

B)сервер

C)дұрыс жауаптары жоқ

D)дешифрлеу

E) есептеуіш желі

67. Кез келген уақытта тек қана бір сигнал жіберетін желі (желілік кабель немесе басқа орта)

A)екіжолақта

B)кеңжолақты

C)дұрыс жауабы жоқ

D)тізбектелген

E) таржолақты

68. Желілік ақпараттық ресурстарға жатады

A)Баспалардың электронды көшірмелеріне жазылу

B)Мәліметтер қорының электронды архивы

C) Барлық жауаптар дұрыс

D)оn-line-жаңалықтар

E)Газет, журналдардың электрондық көшірмелері

69. Бағдарламалар, навигаторлар, трансляторлар, бағдарламалау тілдері, платформалар, интерфейстер, жады, логикалық каналдар ресурстарын таңда

A)физикалық

B) логикалық

C)графикалық

D)символдық

E)дұрыс жауабы жоқ

70. Объекттер мен қатынастардың біртұтастық жиынтығы

A)барлық жауабы дұрыс

B)жиынтық

C) жүйе

D)құрал

E)құрылғы

71. Компьютерлік желілерді құрастырудың негізгі принциптері

A)Желілік адаптерлердің қажеттілігі

B)Жоғарыжылдамдықты байланыс арналармен ақпарат алмасу

C)Серверлерде ақпараттар сақтау

D)Телекоммуникациялық жүйелермен көптеген компьютерлік желілер мен компьютерлер арасында деректер жіберу

E) Барлық жауабы дұрыс

72. Компьютерлік желіні келесі топтарға жіктейді

A)Компьютерлердің өзара іс-әрекет ұйымдастыру түрі бойынша

B)Желінің мәлімет алмасу ортасы бойынша

C)Мәліметтерді жіберу технологясы бойынша

D)Ақпарат жіберу жылдамдығы бойынша

E) Барлық жауаптар дұрыс

73. Internet - тің негізгі үяшықтары

A) локалды есептеуіш желілер

B)файлдық сервер

C)веб сервер

D)электронды пошта сервері

E)коммутаторлар

74. Осы желінің жұмысы Интернеттің екі нүктесі аралығында «қорғалған туннель» құрастыруына негізделген:

A)жергілікті

B) виртуалды

C)қалалық

D)офисті

E)ауқымды

75. Компания қызметкерлеріне корпоративті желіге ара қашықтықтан қауіпсіз қатынауға мүмкіндік беретін технология :

A)MAN

B)LAN

C) VPN

D)WAN

E)CAN

76. Транзиттік түйіндер арқылы абоненттің желіге қосылу процесі

A)дұрыс жауаптары жоқ

B)интерпетация

C) коммутация

D)изоляция

E)маршрутизация

77. Желінің жалпы мәлімет тасу ортасын бөліктерге бөліп, келіп түскен мәліметті басқа сегментке тек адресіне байланысты жөнелтіп отыратын құрылғы

A) көпір

B)коммутатор

C)шлюз

D)трафик

E)дұрыс жауаптары жоқ

78. Екілік ақпаратты жіберу үшін оптоталшықты кабельде ..... пайдаланылады

A)дұрыс жауаптары жоқ

B) жарықты импульстер

C)дыбысты

D)кадрды

E)электрлік сигналдарды

79. Әртүрлі желілерді біріктіріп, желідегі компьютерлерге ақпаратты тасымалдау құрылғысы:

A)көпір

B)Switch

C)желілік тақша

D) маршрутизатор

E)Hub

80. Қатардан бір компьютердің істен шығуы, бүкіл желінің жұмысының істен шығуына себеп болатын топология

A)дұрыс жауаптары жоқ

B)жұлдызша

C)ортақ шина

D)жұлдызша-шина

E) сақина

81. Мәліметті сымсыз жіберу технологиясы

A)Инфрақызыл сәуле

B)микротолқынды диапазонда мәліметтер жіберу

C)Көрінетін диапазондағы жарық сәуле

D)радиобайланыс технологиясы

E) Барлық жауаптар дұрыс

82. Мәліметтерді жібермес бұрын компьютерлер,трафиктің бар екендігін анықтау үшін, топсымды «тыңдайтын» әдісі...

A)Маркерді жіберу

B)Сұрау

C) CSMD/CD

D)CSMA/CA

E)Дұрыс жауаптары жоқ

83. Көптеген бас тартулардан , өзінің жұмыс істеу қабілеттілігін қайта қалпына келтіретін желі түрі

A)Дұрыс жауаптары жоқ

B)ArcNet

C)Ethernet

D)TokenRing

E) FDDI

84. Желі стандартын анықтайтын АҚШ-тың ұлттық ұйымы

A)NIC

B) IАNА

C) ІЕЕE

D)OSI

E)IOS

85. OSI моделінің төменгі деңгейі:

A)дұрыс жауаптары жоқ

B)арналық

C)желілік

D) физикалық

E)сеанстық

86. Пакетті дейтаграммаға орналасатын деңгей

A)Арналық

B)Физикалық

C)Көліктік

D)Қолданбалы

E) Желілік

87. Принциптердің ашықтығын сақтау:

A)Бір желіні екінші желімен жеңіл байланыстыру;

B)Түрлі өндірушілердің аппараттық және бағдарламалық құралдарын қолданып желі құру мүмкіндігі;

C)Желі компоненттерін ауыртпалықсыз өз-ара алмастыру мүмкіндігі;

D)Желіні қарапайым меңгеру мен қызмет көрсету.

E) Барлық жауаптары дұрыс

88. ISO Халықаралық стандарттау ұйымның қатынасы жоқ аумақ

A)дұрыс жауабы жоқ

B)сертификаттау

C)тамақ өнімдері

D)компьютерлік техника


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2018 год. Все права принадлежат их авторам!