Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Тәжқрибелқк дақдыны бақалау – Трансабдоминалды датчикпен УДЗ тхникасын жүргқзуҚадамдарды бақалау критериялары Ьалмен бақалау
1. Төсекшенқ тазалау, бқр реттқк қолданатын төсенқш төмеу, қолды тазалау. Әйелдқ зерттеу туралы хабардар ету.   20,0 10,0 5,0 2,5
2. Әйелдқ төекшеге жатқызу және қшқн ашып, гелдқ жақу. 20,0 10,0 5,0 2,5
3. Абдоминалды датчикпен УД жүргқзу 20,0 10,0 5,0 2,5
           
4. Гелдқ бқр реттқкқолданатын салфеткамен сүрту. Датчиктқ спиртпен сүртқп, одан кейқн құрқақ мақтамен сүрту 20,0 10,0 5,0 2,5
           
5.   Журналқа тқркеу, босану тарихына қорытынды жазу. Қолды тазалау. 20,0 10,0 5,0 2,5

Жоқарқы балл – 100

 

«Акушерлқк қсте УДЗ» тақырыбы бойынша емтихан тестқлерқ

 

1.Ультрадыбыстық зерттеу әдiсi - бұл:

a)мҮшелердi және тiндердi экрандық приборда көрсету

b)ультрадыбыстың адам тiндерiмен әрекеттенуi

c)шаҚылысқан сигналдарды қабылдау

+d)ультрадыбыстық толқындарды тарату

e)көрiнiстердiң прибор экранында серошкольдi бейнесi

2.Ультрадыбыс - бұл жиiлiгi нешеден төмен емес:

a)15 кГц

+b)20000 Гц

c)1 МГц

d)30Гц

e)20Гц

3.Ультрадыбыстың таралу жылдамдыҚы анықталады:

a)жиiлiкпен

b)амплитудамен

c)толқын ұзындыҚымен

d)периодпен

e)ортамен

4.Дыбыс - бұл:

a)көлденең толқын

b)электромагниттiк толқын

c)бөлшек

d)фотон

e)ұзына бойлы механикалық толқын

5.Ультрадыбыстың өшуi:

a)таралуы

b)шаҚылуы

c)жұтуы

d)таралуы және жұтылуы

e)таралуы, шаҚылуы, жұтылуы

6.УДЗ да жҮктiлiктiң ерте кезiнде эмбрионның тiршiлiк әрекетi баҚаланады:

+a)эмбрионның жҮрек әрекетiн тiркеу

b)ұрық жұмыртқасының орташа диаметрiн өлшеу

c)мойнының терi қабатын өлшеу

d)құйымшақ -бассҮйек өлшемiн өлшеу

e)эмбрион басын идентификациялау

7.16 апталық жҮктi әйелде қан плазмасында альфа-фетопротеиннiң деңгейi

осы мерзiмге лайықты орташа деңгейден 2,8 есе жоҚары. Бұл патологиялық

жаҚдай тән:

a)анэнцефалияҚа

+b)Даун синдромына

c)он екi елi iшектiң атрезиясы

d)омфалоцеле

e)егiз

8.Нәрестенiң гемолитикалық ауруының ең ерте көрiнiстердiң бiрi:

+a)плацентаның қалыңдауы

b)гепатоспленомегалия

c)амниотикалық сұйықта билирубин деңгейiнiң жоҚарлауы

d)кiндiк веналарының кеңеюi

e)көпсулық

9.ЖҮктiлiк кезiнде нәрестенiң антенатальдi ақауларын анықтау Үшiн бiрiншi

УДЗ жҮргiзу ұсынылады:

a)еш маңызы жоқ

b)6 аптадан ерте емес

c)10-11 аптадан ерте емес

d)12-13 аптадан ерте емес

e)14 аптадан ерте емес

10.ЖҮктiлiктiң қай мерзiмiнде плацента толық дамып жетiледi:

a)10-11 аптада

b)13- 14 аптада

c)15- 16 аптада

+d)19-20 аптада

e)21-23 аптада

11.Кiшi жамбас мҮшелерiнiң УДЗ негiзгi ориентирлерi:

+a)зәрге толы қуық

b)кiшi жамбастың сҮйектерi мен бұлшықеттерi

c)жатыр

d)кiшi жамбас тамырлары

e)аналық бездер12.Овуляция болҚанның бiр белгiсi болып:

+a)жатырарты кеңiстiкте бос сұйықтықтың болуы

b)диаметрi 10 мм асатын дамып келе жатқан фолликулдың болуы

c)эндометрийдiң қалыңдауы

d)жатыр өлшемдерiнiң кiшiреюi

e)жатыр өлшемдерiнiң Үлкеюi

13.УДЗ эмбрионның қозҚалу әрекетi анықтала бастайды:

+a)8 аптадан

b)10 аптадан

c)12 аптадан

d)6 аптадан

e)5 аптадан

14.ЖҮктiлiктiң бiрiншi триместiрiнде жҮктiлiктiң мерзiмiн анықтау Үшiн

эмбрионның нақты өлшемi өлшенедi:

+a)құйымшақ- бас өлшемi немесе ұрық жұмыртқа өлшемi

b)жатыр өлшемдерi

c)бастың бипариетальдi диаметрi

d)жамбас сҮйегiнiң өлшемi

e)қол ұзындыҚы

15.Жатырлық жҮктiлiктi УДЗ ерте диагностикалау мҮмкiн:

+a)5-6 аптада

b)6-8 аптада

c)9-10 аптада

d)10-11 аптада

e)12 аптада

16.УДЗде эмбрион анықталады:

+a)6-7 аптада

b)8-9 аптада

c)9-10 аптада

d)10-11 аптада

e)12 аптада

17.ДамымаҚан жҮктiлiктiң белгiлерi:

+a)эмбрионның жоқтыҚы,ұрық жұмыртқасының кiшi өлшемдерi,оның қалыңдауы

b)жатыр қуысында сұйықтықтың болуы

c)қалыпты жатыр өлшемдерi

d)сары дене кистасының болуы

e)жатыр өлшемдерiнiң Үлкеюi

18.Ерте мерзiмiндегi жҮктiлiктiң Үзiлу қаупiнiң негiзгi эхографиялық

белгiсi:

a)хорионның бекiген аймақтаҚы миометридiң қалыңдауы

+b)хорионның бөлшектi ажырауы

c)ретрохориальдi гематомасы

d)хорионның төмен бiтуi немесе жатуы

e)хорионның толық ажырауы

19.ЖҮктiлiктiң ерте кезiндегi истмикоцервикальдi жетiспеушiлiк жатыр мойны

диаметрiнiң кеңеюiмен анықталады:

+a)25 мм

b)20 мм

c)30 мм

d)35 мм

e)40 см

20.Көпiршiктi тыҚын УДЗ анықталады:

+a)жатыр қуысында көптеген бiртектi емес көпiршiк тәрiздi құрылымдардың болуы

b)ұрық жұмыртқасының болмауы

c)аналық безiнiң Үлкеюi

d)эндометрии көрiнiсiнiң болмауы

e)хорионды анықтау

21.Жатырдан тыс жҮктiлiктiң нақты УД белгiлерi:

+a)жатыр тҮтiгiндегi ұрық жұмыртқасының прогрессивтi өсуi және

жатыр ортасында гипоэхогендi құрылымның болуы

b)кiшi жамбас қуысында бос сұйықтықтың болуы

c)аналық безiнiң лютеиндi кисталарының болуы

d)жатыр өлшемдерiнiң Үлкеюi

e)қалыпты өлшемдi жатыр

22.Ұарыншалық жартышарлық индекс сипатталады:

+a)бҮйiр қарынша денесi енiнiң бипариетальдiнiң жарты диаметрiне қатынасы

b)бҮйiр қарынша денесi енiнiң бипариетальдiнiң диаметрiне қатынасы

c)бҮйiр қарыншалар денелерiнiң ендерiнiң бипариетальдiнiң диаметрiне қатынасы

d)бҮйiр қарыншалар денелерiнiң ендерiнiң бипариетальдiнiң жарты диаметрiне қатынасы

e)нәресе басының бипаиеталды өлшемi

23.Фетометрияда қолданылатын ең нақты көрсеткiшi:

+a)бастық бипариеталдi өлшемi, қурсақтың орташа диаметрi, жамбас сҮйегiнiң ұзындыҚы

b)бастық бипариеталдi өлшемi,иық сҮйектерiнiң өлшемдерi, құрсақ диаметрi

c)бастық бипариеталдi өлшемi,кеуде қуысының диаметрi, иық сҮйегiнiң өлшемi

d)жамбас сҮйегiнiң ұзындыҚы, иық сҮйегiнiң ұзындыҚы

e)плацента қалыңдыҚы

24.рықтың құрсақiшiлiк өлуiнiң негiзгi УД критериi болып табылады:

+a)ұрықтың жҮрек соҚысының болмауы

b)ұрықтың тыныс алу әрекетiнiң болмауы

c)ұрықтың ми құрылымында өзгерiстердiң болуы

d)қуысты сҮйектерде өзгерiстердiң болуы

e)ұрықтың ұсақ бөлшектердiң болмауы

25.Туа бiткен ақауларды анықтау Үшiн 1шi УДЗ жҮргiзудiң оптимальдi мерзiмi:

+a)16-22 апта

b)23-27 апта

c)28-32 апта

d)11-15 апта

e)30 апта

26.ұрықтың даму ақауын анықтау Үшiн УДЗ жҮктiлiктiң қай мерзiмiнде мiн

деттi тҮрде жҮргiзiледi:

a)18-20 апта, 28-30 апта

b)22-24 апта, 33-34 апта

c)24-25 апта, 30-31 апта

d)20-22апта, 30-32 апта

e)14-15 апта, 20-21 апта

27.Төменде аталҚан әдiстердiң қайсысы ұрықта Даун ауруын анықтауда

скринингтiк әдiс болып табылады :

a)Ерте мерзiмде ХГЧ анықтау

+b)Ерте мерзiмде УДЗ

c)19-20 апталық жҮктiлiкте УДЗ

d)Хорион биопсиясы

e)Кордография

28.Көпнәрестелi жҮктiлiктi диагностикалау Үшiн көбiнесе қолданады:

+a)ультрадыбыстық зерттеу

b)рентгенологиялық зерттеу

c)радиоизотоптық сцинтиграфия

d)компьютерлiк томография

e)сыртқы акушерлiк зерттеу

29.ұрықтанудан кейiнгi транссабдоминальдi эхография арқылы ұрық жұмырт

қасын анықтауҚа болатын ең ерте мерзiм

a)1 апта

b)2 апта

c)3 апта

+d)4 апта

e)5 апта

30.УДЗ "бос" ұрық жұмыртқа нақты анэмбрионияны көрсететiн ең ерте мер

зiм

a)2 апта

b)4 апта

c)6 апта

d)8 апта

e)10 апта

31.Гидроцефалия сипаттталады:

+a)Ми қарыншаларының ликвормен шамадан тыс толуы

b)Бас миының жоқ болуымен

c)Бас айналымы өлшемiнiң iш айналымы өлшемiне қатынасының кiшiрейюi

d)ұрық басы формасының шартәрiздi болуы

e)артқы бассҮйек шұңқырында кистозды құрылымның болуы

32.Энцефалоцеле сипатталады:

+a)бассҮйегiнiң кез келген аймаҚындаҚы дефектен грыжатәрiздi өсiндiлердiң болуы

b)ұрықтың басы маңы аймаҚында гипоэхогендi кистоздық құрылымның болуы

c)бассҮйектен тыс ми тiнiнен шыққан тамырдық құрылымның анықталуы

d)микроцефалия

e)гидроцефалия

33.Миеломенингоцеле сипатталады:

+a)омыртқа дефектiсiне тыҚыз орналасқан грыжатәрiздi құрылым

b)Гидроцефалия

c)көпкамералы эхонегативтi домалақ құрылым

d)көпкамералы домалақ аралас эхогендi анық контурлы құрылым

e)микроцефалия

34.ұрықтың эхокардиографиялық зерттеудiң оптималдi мерзiмi:

+a)18-28 апта

b)9-18 апта

c)28-36 апта

d)9 аптаҚа дейiн

e)5 аптаҚа дейiн

35.ЖҮктiлiк кезiнде УДЗ анықтамайды:

a)жҮктiлiк мерзiмiн

b)нiрестенiң орнласу қалпын

c)плацентаның локализациясын және оның патологиясын

d)ұрықтың даму ақауын

e)қаҚанақ суының тҮсiн

36.Ультрадыбыстық бақылау арқылы ұрықтың кiндiк бауы тамырларын пункциялау

арқылы нәрестенiң жаҚдайын бақылау әдiсi қалай аталады:

a)амниотомия

b)амниоскопия

c)амниоцентез

d)лапароцентез

e)кордоцентез

37.Нәресте дамуының кiдiруiнiң симметриялық формасы сипатталады:

+a)оның өлшемдерiнiң бiрқалыпты кiшiреюi

b)жамбас сҮйегiнiң iш айналымына қатынасының төмендеуiмен

c)плацента қалыңдыҚының Үлкеюiменен

d)көпсулықпен

e)азсулықпен

38.Нәресте дамуының кiдiруiнiң ассиметриялық формасы сиптталады:

a)ұрық массасының төмендеуiмен

+b)бипариеталдi өлшемнiң кiшiреюiмен

c)көпсулықпен

d)плацента қалыңдыҚының Үлкеюiмен

e)ұрық қанаҚымының диастоликалық компонентiнiң жоҚарылауы

39.Плацента жатуыныңУДЗ сипатталады:

+a)плацентарлық тiннiң iшкi ернеу аймаҚында анықталуы

b)iшкi ернеудiң кеңеюiмен

c)жатырдың артқы қабырҚасы мен ұрық басы аралыҚының кiшiреюiмен

d)iшкi ернеуге плацентаның жақын орналасуы

e)плацентаның қалыпты орналасуы

40.Плацентаның мезгiлiнен ерте бөлiнунiң эхографиялық критериi болып

табылады:

+a)жатыр қабырҚасы мен плацента аралыҚында эхонегативтi кеңiстiктiң болуы

b)плацентаның қалыңдауы

c)плацентаның ерте жетiлуi

d)плацентада "қара тесiктердiң" болуы

e)қаҚанақ суларының азаюы

41.ДамыҚан плацентаның қалыңдыҚы жҮктiлiктiң 35-36 аптасында шамамен тең:

+a)35 мм

b)25 мм

c)30 мм

d)40 мм

e)50 мм

42.Плацента дамуының 1 шi сатысы қалыптыда анықталады:

+a)жҮктiлiктiң 3 триместрiнен

b)жҮктiлiктiң 1 триместрiнен

c)жҮктiлiктiң 2 триместрiнiң аяҚынан

d)жҮктiлiктiң аяҚынан

e)20 аптасынан

43.Плацента дамуының 0 шi сатысы қалыптыда анықталады:

a)жҮктiлiктiң 3 триместрiнен

b)жҮктiлiктiң 2 триместрiнен

c)жҮктiлiктiң 1 триместрiнен

d)жҮктiлiктiң 2 триместрiнiң аяҚынан

e)20 аптасынан

44.Плацента дамуының 3 шi сатысы қалыптыда анықталады:

a)жҮктiлiктiң 3 триместрiнен

b)жҮктiлiктiң 1 триместрiнен

c)жҮктiлiктiң 2 триместрiнiң аяҚынан

d)жҮктiлiктiң аяҚынан

e)20 аптасынан

45.Сыртқы жыныс мҮшелерiне жатады:

+a)Үлкен және кiшi жыныс ерiндерi, клитор,кiреберiс, қынап

b)Үлкен және кiшi жыныс ерiндерi

c)қынап кiреберiсiнiң Үлкен бездерi

d)Үлкен және кiшi жыныс ерiндерi , клитор

e)клитор,қынап кiреберiсi

46.iшкi жыныс мҮшелерiне жатады:

a)жатыр, аналық безi

b)жатыр тҮтiктерi, анаалық безi

c)жатыр тҮтiктерi, анаалық безi, жатыр

d)қынап, жатыр, аналық бездерi, жатыр тҮтiктерi

e)қынап, жатыр, жатыр мойны

47.Функционалдi диагностикалау тестерiне жатады:

a)айналарда қарау

+b)базалдi температураны өлшеу

c)қынап тазалыҚына жаҚынды алу

d)эндометрии биопсиясы

e)гормондар деңгейiн анықтау

48.қандай мәлiметтер етеккiр функциясын сипаттайды:

a)етеккiрдiң ұзақтыҚы, қан жоҚалту көлемi, аурусынҚыштыҚы

b)етеккiрдiң қысқалыҚы, қан жоҚалту көлемi

c)менархе жасы

d)етеккiрдiң ұзақтыҚы және аурусынҚыштыҚы

e)етеккiрдiң ұзақтыҚы, қан жоҚалту көлемi

49.Инфантилдi тип конституциясы сипатталады:

+a)пропорционалдi қалыптасқан, бойы қысқа, сҮт бездерi кiшкентай

және сызықтармен және кiшкентай емiзiкшелер

b)бойы ұзын, пропорционалдi қалыптасқан

c)пропорционалдi қалыптасқан, қысқа бой

d)жамбастың еркектер формасна жақындауы

e)сҮт бездерi кiшкентай және сызықтармен және кiшкентай емiзiкшелер

50.Гиперстениялық типтi конституцияҚа тән:

a)ұзын бой, пропорционалдi қалыптасқан

b)жамбастың еркектер формасна жақындауы

c)пропорционалды қалыптасқан, орташа бой

d)терi асты май қабаты жақсы дамыҚан

e)орташа бой, терi асты май қабаты жақсы дамыҚан

51.Интерсексуалдi тип конституциясына тән:

+a)массивтi қаңқа,кең иық, жамбас еркек формасына жақындаҚан

b)массивтi қаңқа

c)бұлшықет жҮесiнiң анатомиялық және функционалдi әлсiздiгi

d)ұзын бой, кең иық

e)аласа бой, кең иық

52.Төменде келтiрiлгендердiң қайсысы Что из нижеперечисленного относит

ся к рентгенологиялық зерттеу әдiстерiне жатады:

+a)метросальпингография

b)вагиноскопия

c)кольпоскопия

d)гистероскопия

e)кульдоскопия

53.қыздарда эндометрий қыруын жҮргiзедi:

a)ювенилдi қан кетуде

b)эндометрии iсiгiне кҮдiктенгенде

c)дисменореяда

d)ювенилдi қан кетуде, гемоглобин 80 г/л, гематокрит 24%

e)ювенилдi қан кетуде, симптоматикалық емнiң нәтижесiздiгiнде

54.Гиперэстрогенияны көрсететеiн функционалды диагностикалау тесттерi:

a)кариопикнотикалық индекс 50%

b)цервикалдi шрыштың созылуы 7-8 см

c)қынап жаҚындысының I I типi

d)атрофиялық эндометри

e)цервикалдi шырыштың созылуы 10-12 см

55.Трансабдоминалдi сканирлеу кезiнде өзгермеген жатыр тҮтiктерi қандай

тҮрде көрiнедi:

a)гипоэхогендi құрылымдар

b)гиперэхогендi құрылымдар

c)анэхогендi құрылымдар

d)орташа эхогендi құрылымдар

e)көрiнбейдi

56.Субмукозды және интерстициалдi центрипеталдi өскен миомаларды эхог

рафиялық диагностикалау Үшiн зерттеудi жҮргiзу ұсынылады:

a)пролиферативтi фаза

b)периовуляторлы фаза

c)секреторлы фаза

d)менструалдi фаза

e)етеккiрден кейiн

57.Миоматозды тҮйiн некрозының эхографиялық белгiлерi:

+a)ан-, гипоэхогендi зонасының тҮйiнде болуы

b)жеке гиперэхогендi Үлкен емес қосындылардың болуы

c)миоматозды тҮйiн айналасында гиперэхогендi ободоктың болуы

d)миоматозды тҮйiннiң эхогендiгiнiң жоҚарлауы

e)эхогендiктiң төмендеуi

58.iшкi эндометриоздың тҮйiндiк формасының ең тән сипаттамасы:

a)жатыр қабырҚасында эхогендiгi жоҚарылаҚан домалақ немесе сопақ зонасының болуы

қуыстардың болуы

+b)анэхогендi қосындылардың немесе ұсақдисперстi извесi бар кистозды қуыстардың

болуы

c)тегiс және әрқашан анық контурлы болмайтын құрылымдар

d)выявление в патологиялық ошақта орташа және төмен эхогендi бiр бiрiне жақын

орналасқан сызықтар, сканирлеу жазықтыҚына перпендикуляр орналасқан

e)тегiс контурлар

59.Эндометри гиперплазиясның ультрадыбыстық зерттеуiне тән:

+a)М-эхо қалыңдауы

b)М-эхо бiркелкi емес құрылымды

c)жатыр қуысының кеңеюi

d)тегiс емес жатырдың сыртқы контуры

e)жатыр қуысындаҚы гиперэхогендi қосындылар

60.Созылмалы эндометриттiң эхографиялық белгiсi болып табылады:

a)жатыр қуысының кеңеюi

b)гиперэхогендi М эхо жатыр фонында гиперэхогендi қосындылардың болуы

c)гиперэхогендi қосындылары перифериясында бар сыртқы контуры тегiс емес М эхо

+d)М-эхо қалыңдауы

e)тегiс емес сыртқы жатыр контуры

61.Ретенционды аналық безi кисталарының эхографиялық белгiлерi болмай

ды:

a)жұқа капсула

b)ұсақсеткалы құрылым

c)құрамы анэхогендi

d)динамикалық бақылауда жоҚалып кетуi

e)қалың капсула

62.Аналық безiнiң параовариалдi кистасы мен фолликулярлы кистаның уль

традыбыстық белгiлердiң дифференциалды диагностикалау критериi болп

табылады:

a)құрылымның өлшемдерi

b)қабырҚалық қосындылардың болуы

c)капсуланың болмауы

d)интакты аналық безiнiң болуы

e)солидтi компонент

63.Аналық безi iсiктердiң ультрадыбыстық көрiнiстерi жиi анықталады:

+a)Үлкейген аналық безiнiң солидтi-кистозды құрылымның болуы

b)аналық безiнiң көптеген кистозды өзгерiстерi

c)Үлкеймеген аналық безiнiң солидтi-кистозды құрылымның болуы

d)аналық безi өлшемдерiн өзгертетiн процесстер және кiшi жамбас қуысында

сұйықтықтың жиналуы

e)домалақ бiркамералы сұйықтықты құрылым

64.Тубарлы абсцесске тән емес эхографиялық белгiге жатпайды:

a)домалақ бiркамералы сұйықтықты құрылым

b)құрылымның қабарҚалары тыҚыз

c)контуры тегiс, кей жерлерi анық емес, жабыспақтарҚа байланысты тәж тәрiздi

d)құрылымы бiртектi емес - деңгей құратын извесь

e)контуры тегiс емес

65.қатерлi iсiк рецидивiнiң ультрадыбыстық зерттеуде диагностикалау

критериi болып табылады:

a)кiшi жамбас қуысында сұйықтықтың болуы

+b)кiшi жамбас қуысында қосымша көлемдi құрылымның болуы

c)қуық деформациясының болуы

d)қуық қабырҚасының қалыңдауы

e)қуық өлшемдерiнiң кiшiреюi

66.Кiшi жамбас қуысын УДЗ зерттеу кезiнде қатерлi iсiктердiң рецидивiн

анықтаудаҚы негiзгi диагностикалық критерийлерi:

a)Кiшi жамбас қуысында сұйықтықты анықтау

+b)Кiшi жамбас қуысында қосымша көлемдi тҮзiлiстi анықтау

c)қуықтың деформациясы

d)қуық қабырҚасының қалыңдауы

e)Кiшi жамбас тҮзiлiстiң болмауы

67.Аналық бездiң кистасына тән эхоқұрылым

a)Жұқа аралықты анэхогендi

b)Гиперэхогендi

c)ұсақ дисперстi қосымшалы гипоэхогендi

+d)қабырҚалық өсiндiлi гипоэхогендi

e)Кистозды-солидтi

68.Аналық бездiң склерокистозына тән эхографикалық белгi:

a)Миоматозды тҮйiн

+b)Овариомегалия мен аналық без поликистозы

c)Аналық без капсуласының жұқаруы

d)Аналық без эндометриозы

e)Аналық без iсiгi

69.Жатыр iсiгi кезiнде iсiктiк тҮйiннiң қан аҚу жылдамдық қисыҚы сипат

талады:

a)Диастолалық жылдамдықтың төмендеуi

b)Резистентiлiктiң сандық индексiнiң жоҚарлауы

c)Систолалық жылдамдықтың жоҚарлауы

d)Резистентiлiктiң сандық индексiнiң төмендеуi

e)Диастолалық және систолалық жылдамдықтың төмендеуi

70.Жатыр тҮтiгi ауруларының УДЗ диагностикалау мҮмкiндiгi:

+a)ОндаҚы сұйықтықтың болуына байланысты

b)Үнемi

c)Асцитте

d)iсiктiк зақымданулар

e)ешқашан

71.Трансвагиналда эхографияның ақпараттылыҚы мынада :

a)Эндометрийдiң гиперпластикалық процестерiнде

b)Жатырдан тыс жҮктiлiк

c)Шырышасты миомасы

d)iшкi эндометриоз

e)Үлкен көлемдегi аналық без тҮзiлiстерiнде

72.Аналық бездiң қатерсiз тҮзiлiстерiнiң ерекшелiктерi :

+a)Аз Қана көлемде болҚанда аурудың клиникалық көрiнiстерiнiң болмауы

b)Жылдам қатерлiге өту

c)Кiшi жамбас қуысы аҚзаларының функциясының айқын бұзылысы

d)Менопауза кезеңiнде пайда болады

e)Көршi аҚзалармен тiндерге өсiп жайылу

73.Эндометритке тән емес эхографикалық белгi:

a)Жатыр қуысының кеңеюi

b)Жатыр қуысының гипоэхогендi құрылым фонындаҚы гиперэхогендi тҮзiлiстер

c)Эндометрийдiң анық емес контуры

d)Шырышты қабаттаҚы қабынулық iсiну маңындаҚы эхонегативтi зона

e)Эндометрийдiң анық контуры

74.Гидросальпинкстi УДЗ-де ажыратуҚа болмайды :

a)Параовариальды кистамен

b)Псевдомуцинозды кистамен

c)Серозды цистаденомамен

d)Перитубарлы кистамен

e)Жатыр миомасымен

75.Толық емес тҮсiктi УДЗ анықтау негiзделедi:

+a)Бiртектi емес эхоқұрылымдармен жатыр қуысының кеңеюi

b)ұрық жұмыртқасының қалып қалуы

c)ұрық жұмыртқасында эмбрионның болмауы

d)iшкi ернеу диаметрийнiң айқын ұлҚаюы

e)ұрық жұмыртқасының төмен орнасуы

76.Истмикоцервикалды жетiспеушiлiктi ерте анықтаудың УДЗ зерттеу мҮмкiндiгi:

a)6 аптадан кейiн

+b)10 аптадан кейiн

c)14 аптадан кейiн

d)8 аптадан кейiн

e)16 аптадан кейiн

77.ЖҮктiлiктiң III триместрiнде төмен орналасқан плацентаның төменгi

жиегiнiң эхографиялық критерийi бойынша iшкi ернеуге дейiнгi арақашықтыҚы

қандай

+a)7см-ден төмен

b)9см-ден төмен

c)10см-ден төмен

d)2см-ден төмен

e)iшкi ернеу проекциясында

78.қалыпты орналасқан плацентаның мерзiмiнен бұрын сылынуының эхографиялық

белгiлерi:

+a)Жатыр қабырҚасы мен плацента арасында эхонегативтi кеңiстiктiң анықталуы

b)Плацентаның қалыңдауы

c)Плацентаның мерзiмiнен бұрын жетiлуi

d)Плацентада қара Үңгiрлердiң анықталуы

e)Плацентаның бекiген аймаҚында миометрийдiң жергiлiктi қалыңдауы

79.Жетiлудiң III дәрежесi анықталҚанда плацентаның мезгiлiнен бұрын

"қартаюы" тiркеледi:

+a)36 аптаҚа дейiн

b)32 аптаҚа дейiн

c)40 аптаҚа дейiн

d)Плацентаның құрылымында эхонегативтi құрылымдары бар III триместрдiң

кез келген уақытта

e)Плацентаның құрылымында кальцинаттар бар III триместрдiң кез келген уақытта

80.Жетiлудiң II дәрежесi анықталҚанда плацентаның мезгiлiнен бұрын қартаюы тiркеледi:

a)36 аптаҚа дейiн

b)34 аптаҚа дейiн

c)32 аптаҚа дейiн

+d)37 аптаҚа дейiн

e)II триместрде петрификаттардың анықталуы

81.Азсулық кезiнде жиi туа пайда болҚан ақаулар дамиды:

a)ЖҮрек-қан тамыр жҮйесi

b)Асқазан-iшек жолы

c)Несеп шыҚару жҮйесi

+d)құрсақтың алдыңҚы қабырҚасы

e)Орталық жҮйке жҮйесi

82.Көпсулық жиi қосарланады:

+a)Ащы iшек атрезиясымен

b)Екi жақты бҮйрек атрезиясымен

c)Плацентаның мезгiлiнен бұрын жетiлуiмен

d)ұрықтың құрсақ iшiлiк дамуының кiдiруi

e)Даму ақауларымен

83.ұрықтың құрсақ iшiлiк өлуiн анықтайтын негiзгi УДЗ-ң критерийлерi:

+a)ұрықтың жҮрек қызметiнiң болмауы

b)ұрықтың қозҚалу белсендiлiгiнiң болмауы

c)ұрықтың тыныс алу белсендiлiгiнiң болмауы

d)Ми құрылымының болмауы

e)ұрық басы мен iшi проекциясында қос контурдың анықталуы

84.Эхографикалық "Лимон" және "Банан" белгiлерiне тән:

a)Сыртқы гидроцефалия

+b)Омыртқаның ыдырауы

c)БассҮйек милық жарықтар

d)Микроцефалия

e)порэнцефалия

85.Сыртқы гидроцефалияның негiзгi эхографиялық критерийлерi:

a)БҮйiр және Үшiншi қарыншалардың кеңеюi

+b)Субарахноидалды кеңiстiктiң кеңеюi

c)Артқы бас сҮйек шұңқырының кистозды құрылымы

d)Мидың ортаңҚы құрылымының болмауы

e)Үшiншi, төртiншi қарыншалар кеңеюi

86.Денди-Уокер синдромына тән негiзгi эхографикалық критерий:

a)БҮйiр және Үшiншi қарынша кеңеюi

b)Субарахноидалды кеңiстiктiң кеңеюi

c)Артқы бассҮйек шұңқырының кистозды құрылымы

+d)Ми- жұлындық жарықтар

e)БассҮйек-милық жарықтар

87.Голопроэнцефалияның бөлiксiздiк тҮрiнiң эхографикалық белгiлерi:

+a)Бас миының ортаңҚы құрылымынсыз қарыншалардың жалпы орталық орналасуы болуы

b)БҮйiр қарыншалармен жанасатын екi жақты бассҮйекiшiлiк кисталардың болуы

c)Мидың жарты шарының және құрт тәрiздi өсiндiсiнiң айқын гипоплазиясы

d)Үлкен жарты шардаҚы көптеген кисталар

e)Мишықтың болмауы

88.Анэнцефалияны көрсететiн негiзгi эхографикалық белгiлер:

a)Бастың бипариеталдық және маңдай -шҮйделiк өлшемдерiнiң айқын кiшiреюi

+b)БассҮйек негiзiнде сҮйектiң және ми жарты шарларының болмауы

c)ОртаңҚы құрылымның бҮйiр қарыншаларының және кеңiстiктiк мөлдiр арлықтың болмауы

d)Ми құрылымын көре алмау

e)БассҮйегiнiң бет сҮйектерiнiң болмауы

89.ұрықтың 12елi iшек атрезиясында УДЗ-де не анықталады

a)Ащы iшек және тоқ iшек iлмектерiнiң кеңеюi

b)Асцит

c)iш қуысындаҚы қос қапшықтың анықталуы

+d)Азсулық

e)Асқазан эхокөлеңкелерiнiң болмауы

90.ұрықтың гастрошизисiнде эхографикалық белгi:

a)Асқазан көлемiнiң ұлҚаюы, кiндiк диаметрiнiң кеңеюi

b)Асқазан көлемiнiң кiшiреюi, кiндiктiң қалыпты диаметрi

c)құрсақ қуысы аҚзаларының жарықтық қапшыққа эвентрациясы

d)Асқазан эхокөлеңкелерiнiң болмауы

e)iшек iлмегiнiң амнион қуысына эвентрациясы

91.қаңқалық дисплазияның УДЗ-не тән емес:

a)Аяқ-қол сҮйектерiнiң өлшемдерiнiң кiшiреюi

b)Кеуде торының гипоплазиясы

c)iш көлемiнiң кiшiреюi

+d)ұрықтың қозҚалыс белсендiлiгiнiң төмендеуi

e)СҮйектердiң эхогендiлiгiнiң өзгерiсi

92.Ұай қаңқалық дисплазия леталды болып саналады:

a)Танотоформды дисплазия

+b)Ахондрогенез

c)Жетiлмеген остеогенездiң II типi

d)Капомегикалық дисплазия

e)Көптеген туа пайда болҚан артрогриппоз

93.ЖҮктi әйелдердi жоҚары перинаталды қауiп кезiнде кiндiк артериясы

мен жатыр артериясының қан айналысының бiрiншiлiк доплерометриялық

зерттеуге тиiмдi мерзiмi:

a)10-13 апта

b)14-16 апта

c)20-24 апта

+d)28-32 апта

e)Мерзiмге байланыссыз

94.қалыпты етеккiр циклiнiң ұзақтыҚы:

+a)21-35 кҮн

b)28-30 кҮн

c)19-28 кҮн

d)26-35 кҮн

e)22-36 кҮн

95.жастаҚы әйел соңҚы 3 жылда сирек және аз Қана етеккiрге шаҚымданды.

Бедеулiк -5 жыл,аталҚан патологияда қандай гормондар тексеру негiзделедi:

+a)ФСГ,ЛГ,ПРЛ

b)ЛГ, ПРЛ

c)ФСГ,ЛГ, эстроген, прогестерон

d)Эстрогендер, прогестерон, ПРЛ

e)ФСГ,ЛГ

96.Етеккiр циклiнiң аналық бездiк циклдiң 1-шi кҮнiнен басталып, 12-15

кҮнi аяқталатын кезеңдң қалай атаймыз

a)Регенерация

b)Пролиперация

c)Фолликулярлы

+d)Секреция

e)Сары дене

97.Гипофиздiң алдыңҚы бөлiгiнiң гормондарына әсер етпейдi:

a)ФСГ

b)ЛГ

c)пролактин

d)АКТГ

e)прогестерон

98.Аналық безде тҮзiлмейдi:

a)эстроген

b)андроген

c)прогестерон

d)ингибин

e)пролактин

99.Диагностикалық функционалды сынамамен анықтай алмайды:

a)екi фазалы етеккiр циклi

b)эстрогеннiң аҚзада жиналу деңгейi

c)овуляцияның басталуы

d)циклдың лютеиндi фазасының толық болуы

e)аналық бездiң гормон тҮзушi кистасы

100.әйел 60 жаста менопаузадан кейiнгi 7 жылдан соң жыныс жолдарынан

қанды бөлiндiлер пайда болды. Айнамен қараҚанда; жатыр мойны мен қы

наптың шырышты қабаты таза, цервикалды каналдан аздап қанды бөлiнiс

тер байқалады. қынаптық зерртеуде: жатыр денесi мен мойны қалыпты

формалы консистенциялы, ұлҚаймаҚан, жатыр қосалқылар аймаҚы еркiн.

Кiшi жамбаста инфильтрат жоқ. Сiздiң тактикаңыз:

a)гормонотерапия агностикалық қыру жасау

+b)жатыр қуысын және цервикалды каналдың шырышты қабатына бөлiктiк диагностикалық

қыру жасау

c)гемостатикалық терапия

d)қабынуҚа қарсы терапия

e)бақылау

101.Жамбас нервiнiң невралгия типiндегi созылмалы сальпингоофориттiң өршуi

кезiнде мына аталҚандардың қолдануындаҚы нәтижелi ем:

+a)электрофорез

b)динамикалық ток

c)ультрафиолеттi эритемотерапия

d)амплипульстерапия

e)магниттi терапия

102.20жастаҚы науқастан анамнез жинау кезiнде жатыр қосалқыларының жедел

қабынуы анықталды. Мұндай жаҚдайда не жасалуы қажет:

+a)цервикалды канал мен уретрадан жаҚынды алу

b)цитологиялық зерттеуге жаҚынды алу

c)УДЗ жҮргiзу

d)антибактериалды ем бастау

e)диагностикалық лапароскопия жҮргiзу

103.Науқас 20 жаста Дене температурасы 38.4С дейiн жедел көтерiлген.

Ауруының басталуы етеккiрдiң келуiне сәйкес келдi. iштiң төменгi жа

Қында кенеттен болҚан ауыру сезiмi мазалайды. Арнайы қарап тексер

генде, екi жақтаҚы жатыр қосалқыларында кенеттер пайда болҚан ауыру

сезiмiне, жатыр бiршама ұлҚайҚан, инфильтрат жоқ. Науқаста мҮмкiн

болатын диагноз:

a)жатыр қосалқыларының жедел қабынуы

b)жедел аппендицит

c)ана без кистасының жарылуы

d)жатыр қосалқыларының гонореямен жедел қабынуы

e)жатыр қосалқыларының туберкулездi қабынуы

104.ЖаҚындыны бактериоскопиялық зерттеу нәтижесiнде, сiз барлық көру

алаңын жабатын лейкоциттер мен флораның болмауын анықтадыңыз. Осы

жаҚдайда жасалу қажет:

+a)жаҚынды алуы, қабынуды өршiтудi жҮргiзу

b)қабынуҚа қарсы емдi бастау

c)антибактериалды емдi бастау

d)жаҚындыны қайта алу

e)жергiлiктi ем таҚайындау

105.Жатыр мойнын қарау кезiнде цервикалды каналдың ернеу айналасында ги

перемия, шырышты қабаты iсiнiп, қызаруы байқалады. Осы көрiнiстер

қандай патологияда байқалады:

a)жатыр мойнының шынайы эрозиясы

+b)эндоцервицит

c)эритроплакия

d)эрозияланҚан эктропион

e)цервикалды каналдың полипi

106.Науқасты тексеру кезiнде анықталды: қынаптық бөлiнiстiң рН-5-тен

жоҚары, қынаптың шырышты қабаты қызарҚан, аминдiк тест оң, микроско

пиялық зерттеуде қынаптық бөлiнiстегi кiлттiк жасушалар . МҮмкiн бо

латын диагноз:

+a)бактериалды вагиноз

b)арнайы емес вагинит

c)кандидозды вагинит

d)трихомонадты кольпит

e)қынаптаҚы бөгде денемен шақырылҚан вагинит

107.Трихомоназды вульвовагиниттi емдеу Үшiн қолданылатын препаратты таң

даңыз:

a)клотримазол

+b)метронидазол

c)гипо-травоген, гипо-певарил

d)дифлюкан

e)фазижин

108.Кандидозды вагиниттi емдеу кезiнде қолданылатын препаратты таңдаңыз:

a)клотримазол

b)метронидазол

c)гипо-травоген, гипо-певарил

d)фазижин

e)дифлюкан

109.Жетiлген фолликулалардың қысқа мерзiмдi персистенциялы ановуляторлы

етеккiр циклына тән:

+a)қарашық (+++) симптомы

b)1 фазалы базальды температура

c)циклдың екiншi фазасында эндометрия қырындысында - пролиферация фазасының болуы

d)папоротник симптомы терiс

e)шырышты созу симптомы 2-3 см

110.Дисфункционалды жатырдан қан кетудi ажырату қажет:

a)жҮктiлiкпен (Үдемелi)

+b)өздiгiнен басталҚан тҮсiкпен

c)жатыр миомасымен

d)эндометриозбен

e)цервикалды полиппен

111.33 жастаҚы науқас қан кетуге шаҚымданып келдi. Жыныстық қатынаста

болмаҚан. Сiздiң диагнозыңыз және емдеу тактикаңыз:

+a)ДЖқ, диагностикалық қыру

b)ДЖқ, гормоналды гемостаз

c)ДЖқ, симптоматикалық ем

d)ДЖқ, бақылау

e)ДЖқ, аспирациялық биопсия

112.34 жастаҚы науқас етеккiр циклi овуляторлы, етеккiрiнен алдын 1-2-3

кҮнi қоңыр тот басқан тәрiздi тҮстегi бөлiнiс бөлiндi. Етеккiр цик

лының бұзылысының типi:

a)меторрагия

+b)меноррагия

c)қалыпты цикл

d)гипоменорея

e)дисменорея

113.32 жастаҚы науқаста эндометрияны дисфункционалды жатырдан қан кету

себебiмен гистологиялық зерттеу нәтижесiнде бездi-кистозды гиперпла

зия анықталды. Дәрiгердiң тактикасы:

+a)гормоналды ем таҚайындау

b)оперативтi емге жолдама

c)бақылау

d)иммунокорректирлеушi ем

e)сан курорттық ем

114.45жастаҚы науқас. 1 жыл iшiнде бiрнеше рет рецидивтi қан кеткен.

ОҚан таҚайындалады:

+a)жатыр қуысын бөлiктiк диагностикалық қыру

b)оперативтi ем

c)гормоналды ем

d)симптоматикалық ем

e)аспирациялық биопсия

115.Дисфункционалды жатырдан қан кетудiң пременопаузалық кезеңiнде қан

тоқтатушы негiзгi әдiс:

a)синтетикалық эстроген-гестагендiк препараттарды қабылдау

b)жатырды жиырылтатын және қан тоқтатушы препаратты енгiзу

c)андрогендердi қолдану

d)17-оксипрогестерон капронатты Үздiксiзх режимде қабылдау

e)жатыр қуысы мен жатыр мойнының шырышты қабатын бөлiктiк диагностикалық қыру

116.Климактерлiк қан кету негiзiнен байланысты:

a)психикалық бұзылыстар

b)тамақтанудың бұзылысы

c)гипоталамустық орталықтаҚы инволюциялық бұзылыс

+d)соматикалық аурулардың болуы

e)қантты диабеттiң болуы

117.Жатыр миомасының мына жаҚдайында хирургиялық ем қолданылмайды:

a)миоматозды тҮйiннiң центрипетальды өсуi

b)iсiк көлемi 13-14 апталық жҮктiлiкке сәйкес келуi

c)миоматозды тҮйiннiң некрозы

d)iсiктiң тез өсуi (1 жылда жатыр көлемiнiң 3-4 аптаҚа сәйкес келуi)

e)iсiк көлемi 13 апталық жҮктiлiктен кем емес, ұлҚаймаҚан

118.Науқас 35 жаста жыныс жолдарынан қанды бөлiнiстерге шаҚымданып кел

дi. СоңҚы жылдарда көп көлемдi ұзаққа созылҚан етеккiрдiң келуi.

АталҚан қан кету кҮткен бiрiншi кҮннен 14 кҮн келген. қынаптық тек

серуде: жатыр мойны цилиндрлi формалы, ернеуi жабық. Жатыр 8-9 апта

лық жҮктiлiкке ұлҚайҚан, қозҚалмалы, ауырсынусыз, жұмсақ, жатыр өо

салқылары пальпацияланбайды. КҮмбез тереңдеген. Сiздiң диагнозыңыз:

a)ДЖқ, репродуктивтi жас

b)аденомиоз, тҮйiндi форма

c)толық емес өзiндiк тҮсiк

d)жатыр миомасы

e)нейротропты препараттар

119.Жатыр миомасының консервативтi емiнде қандай препарат қолданылмайды:

a)гормоналды

b)антианемиялық

c)витаминдер

d)антибиотиктер

e)нейротропты дәрiлер

120.Жатыр миомасын тексеруде қандай әдiс қолданылмайды:

a)жатыр қуысын диагностикалық қыру

b)метросальпингография

c)лапароскопия

d)УДЗ

e)асқазан рентгеноскопиясы

121.Жатыр миомасы кезiнде етеккiр қызметiнiң бұзылысының негiзгi тҮрiн

атаңыз:

+a)гиперполименорея

b)пройоменорея

c)альгодисменорея

d)опсоменорея

e)гипоменорея

122.Эндометриозы бар науқастарҚа таңдалҚан емге қатысы жоқ:

a)науқастың жасы

b)эндометриоздың орналасуы

c)таралу Үрдiсiнiң дәрежесi

d)қосымша аурулардың болуы

e)етеккiр циклының бұзылуы формасы

123.Эндометриозбен ауыратын науқастарҚа гормоналды терапия жҮргiзуде

қолданылмайды:

a)гестаген

b)комбинирленген эстроген-гестагендi препараттар

c)антигонадотропиндер

d)эстрогендер

e)рилизинг гормонының аналогтары

124.Метросальпингография кезiнде iшкi эндометриоз белгiлерiне тән:

a)жатыр қуысы айқын ұлҚайҚан

b)жатыр қуысының айқын деформациясы

c)толу дефектiсiнiң болуы

d)контурлы көлеңкенiң болуы

e)жатыр тҮтiгiнiң ригидтiлiгi

125.45 жастаҚы науқасты профилактикалық зерттеу кезiнде 8-9 апталық жҮк

тiлiкке сәйкес келетiн ұлҚайҚан жатыр миомасы анықталды. ШаҚымдары

жоқ, клиникалық көрiнiстерi жоқ. Бақылау жиiлiгi:

a)жылына 1 рет қаралу

b)3 айда 1 рет қаралу

c)6 айда 1 рет қаралу

+d)айына 1 рет қаралу

e)2 айда 1 рет қаралу

126.45 жастаҚы науқасты профилактикалық тексеру кезiнде 8-9 апталық жҮк

тiлiкке сәйкес келетiн ұлҚайҚан жатыр миомасы анықталды, ШаҚымдары

жоқ, клиникалық көрiнiстерi жоқ. қажеттi диагностикалық зерттеу әдi

сiмен бақылау жиiлiгi:

a)әрбiр қаралу кезiнде клиникалық қан анализiн тапсыру

b)әрбiр қаралу кезiнде УДЗ жҮргiзу

c)6 айда 1 рет эндометрияҚа аспирациондық биопсия жҮргiзу, кольпоскопия 1 рет

гормоналды терапия

d)жатыр қуысы мен цервикалды каналҚа диагностикалық қыру мен 12 айда 1 рет

гормоналды терапия

e)әрбiр қаралу кезiнде онкоцитологияҚа жаҚында алу

127.38 жастаҚы науқас әйелдер кеңесiне келесi шаҚымдармен келдi: етек

кiрдiң метрррагия тҮрi бойынша бұзылысы. Сiздiң тактикаңыз:

a)гормоналды гемостаз таҚайындау

+b)диагностикалық қыру Үшiн гинекологиялық бөлiмшеге жiберу

c)науқастың гормоналды деңгейiн тексеру

d)антибактериалды ем таҚайындау

e)симптоматикалық ем таҚайындау

128.Дисплазияның қай дәрежесiнде мына өзгерiстер байқалады: эпителий

дифференцировкасының айқын емес бұзылысы, базалды қабатта орташа

пролиферация, жасуша құрылымы мен полярлыҚы сақталҚан.

+a)дисплазияның жеңiл дәрежесi

b)дисплазияның орташа дәрежесi

c)дисплазияның ауыр дәрежесi

d)преинвазивтi рак

e)аденоакатома

129.32 жастаҚы әйел әйелдер кеңесiне жыныс жолдарынан көп көлемдегi ақ

кiрдiң бөлiнуiне шаҚымданып келдi. 1 жыл бұрын жатыр мойнына диатер

мокоагуляция жасалҚан. Айнамен қараҚанда: жатыр мойнында эрозия бар.

Диагноз:

+a)жатыр мойны iсiгiне кҮмәндану

b)жатыр мойны iсiгi

c)жатыр мойны эндометриозы

d)жатыр мойны эритроплакиясы

e)жатыр мойны iсiк алды жаҚдайы

130.Жатыр мойнының биоптатын гистологиялық зерттегенде анықталды: жатыр

мойны эпителийiнiң атипиясы, жасуша полярлыҚы мен құрылым бұзылысы.

iсiктiк жасушалар базальды мембранаҚа өспеген. қорытынды диагноз:

a)жатыр мойнының iсiк алдысы

b)жатыр мойнының II дәрежелi iсiгi

c)преинвазивтi рак

+d)жатыр мойнының микроинвазивтi рагi

e)жатыр мойнының инвазивтi рагi

131.47 жастаҚа науқастаҚы эндометрийдiң бездi-кистозды гиперплазиясын

емдеуде қолданылатын гормоналды препарат:

a)синтетикалық прогестин

b)эстроген

c)гестаген

+d)андроген

e)қосарланҚан ауыздық контрацептив

132.Эндометрийдiң iсiкалды ауруын емдеудегi тиiмдi гормоналды препарат:

a)синтетикалық прогестин

b)эстроген

c)кортикостероид

d)гестаген

e)эндоген

133.Эндометрийдiң iсiкалды ауруына жатады:

+a)аденоматозды полип

b)функционалды полип

c)климактерлiк кезеңдегi рецидивтеушi бездi гиперплазия

d)атрофиялық эндометрит

e)эндометрий полипiнiң рецидивi

134.Репродуктивтi жастаҚы әйелдерде эндометрийдiң гиперпластикалық про

цестерiнде патогенетикалық терапияда қолданылады:

+a)эстроген-гестаген препараттары немесе гестагендер

b)дексаметазон

c)андроген

d)тиреоидин

e)эстроген

135.Гиперпластикалық процеспен эндометрий рагiн қайсысымен негiздеуге

болмайды:

a)жатыр қуысы аспиратын цитологиялық зерттеумен

+b)гистеросальпингографиямен

c)гистероскопиямен

d)жатырды диагностикалық бөлiктiк қырумен

e)цервикалды канал жаҚындысын цитологиялық зерттеумен

136.Репродуктивтi жастаҚы әйелдiң аналық бездiң шынайы iсiгiн емдеу так

тикасын анықтау:

a)2-3 ай көлемiнде гормонотерапия, нәтижесiздiгiнде құрсақты ашу, аднексэктомия

b)1-2 ай көлемiнде қабынуҚа қарсы терапия, ем нәтижесiздiгiнде құрсақты ашу,

аднексэктомия

c)жоспарлы тәртiппен құрсақты ашу, аднексэктомия

d)бақылау, асқыну болҚанда құрсақты ашу, аднексэктомия кейiн анықталады

e)жоспарлы тҮрде құрсақты ашу, операция көлемi экспресс биопсиядан кейiн анықталады

137.Науқаста аналық без iсiгiнiң I сатысы анықталды. Оперативтi ем көле

мi қандай?

a)жатыр қосалқыларымен жатыр экстирпациясы

b)iсiктi алып тастау резекциясы

c)жатыр қосалқыларымен қынапҮстiлiк жатыр ампутациясы, Үлкен шарбы резекциясы

+d)Вертгейм операциясы

e)жатыр қосалқыларымен жатыр экстирпациясы, Үлкен шарбы резекциясы

138.Репродуктивтi жастаҚы әйелдегi аналық бездiң шынайы iсiгiн емдеу

тактикасы:

a)2-3 ай көлемiнде гормонотерапия, нәтижесiздiгiнде құрсақты ашу, аднексэктомия

b)1-2 ай көлемiнде қабынуҚа қарсы терапия, ем нәтижесiздiгiнде құрсақты ашу,

аднексэктомия

c)жоспарлы тәртiппен құрсақты ашу, аднексэктомия

+d)бақылау, асқыну болҚанда құрсақты ашу, аднексэктомия

e)құрсақты ашу, жатыр қосалқыларымен қынапҮстiлiк жатыр ампутациясы

139.әйелдер кеңесi дәрiгерiне 60 жастаҚы науқас келдi. ШаҚымдары: 10 жыл

менопауза фонында жыныс жолдарынан қанды бөлiнiстiң бөлiнуi, әйел өз

жасынан жас көрiнедi, қынаптық тексеруде: сол жақ жатыр қосалқылары

аумаҚында көлемi 8*8см, қозҚалмалы, ауыру сезiмсiз тҮзiлiс анықтала

ды. Сiздiң диагнозыңыз:

a)жатыр денесi рагына кҮмәндану

b)ДЖқК

c)аналық безiнiң гормон өндiрушi (маскулиндеушi) iсiк

d)эндометриоз

e)аналық безiнiң гормон өндiрушi (феминизирленген) iсiк

140.26 жастаҚы әйелде мамандық тексеру кезiнде жатырдың оң жақ жоҚарҚы

жаҚында қозҚалмалы ауыру сезiмсiз, бiркелкi емес консистенциялы және

бетi бiркелкi емес тҮзiлiс анықталады. қынаптық тексеру кезiнде жо

ҚарҚы аталҚандардың қайсысы аналық бездiң қатерсiз iсiгiне тән:

a)серозды iсiктер

+b)жетiлген тератома (дермоидты кисталар)

c)аналық без фибромасы

d)функционалды киста

e)Круккенберг iсiктерi

141.Келесi клиникалық көрiнiстер аналық бездiң қатерсiз iсiгiнiң қай тҮ

рiне тән: жиi екi жақты аналық бездiң зақымдануы, iсiктiң интралига

ментарлы орналасуы, асцит, емiзiкшелердiң iсiк беткейiне және iшас

тарҚа өсуi, құрсақ қуысында жабысқақтық процестер:

a)тегiс қабырҚалы серозды iсiк

+b)папиллярлы кистома

c)муцинозды кистома

d)дермоидты киста

e)аналық безiнiң рагы

142.Аналық без iсiгiнiң анатомиялық аяқшасы құрамына кiредi:

a)құйҚыш-жамбастық байлам

b)жатыр тҮтiгi, аналық бездiң өзiндiк байламы байлам бөлiгi

c)құйҚыш-жамбастық, аналық бездiң өзiндiк байламы, жатырдың жалпақ байлам бөлiгi

+d)жатырдың жалпақ байламының артқы жапырақшасы, құйҚыш-жамбас байламы

e)жатыр тҮтiгi, құйҚыш-жамбастық байлам

143.Аменореяның қай тҮрiнде комбинирленген эстроген-гестагендi препарат

ты функционалды сынама терiс нәтиже бередi:

a)гипоталамустық

b)гипофиздiк

c)аналық бездiк

d)жатырлық

e)бҮйрекҮстi бездiк

144.Көрсетiлген жатыр мойнының патологиясында бiрiншi жҮргiзiлетiн тек

серу әдiсi:

a)жай кольпоскопия

b)кольпомикроскопия

c)кеңейтiлген кольпоскопия

d)онкоцитологияҚа жаҚынды алу

e)гистероцервикоскопия

145.Ана өлiмiнiң көрсеткiшi келесi әдiспен есептеледi.

a)Босанып жатқан кездегi өлген әйелдер саны/босану саны х 100000 /тiрi туылҚан нәрестелер саны х100000

+b)өлген жҮктiлер саны ,босанушы,42 кҮн аралыҚында босанҚан әйелдер /тiрi туылҚан нәрестелер саны х100000

c)өлген жҮктiлер саны,босанушы 2апта көлемiнде босанҚан әйелдер /өл-ген және тiрi туылҚан нәрестелер саны х100000

d)өлген жҮктiлер саны,босанушы , апта көлемiнде босанҚан әйелдер/ тi-рi туылҚан нәрестелер саны х 100000

e)жҮктiлiк аяқталҚаннан кейiн 2 апта көлемiнде өлген әйелдер саны/тi-рi туылҚан нәрестелер саны х 100000

146.Егер ЖСi-сi бар әйелде етеккiр циклiнен соң оның мұртшаларын сезбе

ген жаҚдайда ,не iстеуi қажет:

a)уайымдамау қажет ,себебi кейде жатыр қуысына көтерiлiп кетуi мҮмкiн

b)келесi етеккiр циклiн кҮту ,етеккiр циклiнен соң қайта қарап ,оҚан дейiн ештеңе

қолданбау қажет

c)қайта пайда болмайынша кҮн сайын тексеру қажет

d)дереу дәрiгерге қаралуы қажет,себебi ЖiС тҮсiп қалуы мҮмкiн

e)әйел серiппе мұртшаларын сезуi мҮмкiн емес

147.Контрацепцияның қай әдiсiнiң әсерi жоҚары:

a)норплант

b)ЖiС

c)КОК

d)ерiктi хирургиялық стерилизация

e)спермицидтер

148.әйелге тҮтiктiк окклюзия таҚайындалады:

a)әйел сенiмдi емес ,әлi де болса жҮктi болҚанын қалайды

b)әлi балалары жоқ әйелдерде

c)жҮктiлiк әйел денсаулыҚына қауiп төндiрсе

+d)егер кҮйеуi осы операцияны жасауҚа кеңес берсе

e)2 және одан да көп балалары бар әйелдерге

149.Төменде көрсетiлген дәрiлiк препараттардың қайЧПК-ң контрацептивтiк

әсердi төмендетедi?

a)ыстықты тҮсiретiн

b)ауру сезiмiн басатын

c)тырысуҚа қарсы және туберкулезге қарсы

+d)гистаминдер

e)барлық антибиотиктер

150.қант диабетi бар жҮктi әйелде жиi кездесетiн асқынуын атаңыз.

a)көпсулылық

b)гипертензивтi жаҚдай

c)жҮктiлiктi мезгiлiнен бұрын Үзу

d)ұрықтың даму ақаулыҚы

e)ұрық өлшемiнiң Үлкен болуы

151.Ерте өздiгiнен тҮсiктiң өту кезеңi:

a)тҮсiк қаупi ,жҮрiстегi тҮсiк,толық тҮсiк

b)тҮсiк қаупi ,басталҚан,жҮрiстегi тҮсiк

c)тҮсiк қаупi ,басталҚан,жҮрiстегi тҮсiк,толық емес тҮсiк лық аборт

d)тҮсiк қаупi ,басталҚан ,жҮктiлiктiң дамымауы ,жҮрiстегi тҮсiк ,то-лық аборт

e)тҮсiк қаупi ,басталҚан , дамымаҚан, жҮрiстегi тҮсiк,толық тҮсiк

152.Ерте өздiгiнен тҮсiктiң клиникалық көрiнiсiне тән емес:

a)iштiң төменгi бөлiгiндегi жаҚындаҚы ауру сезiмi

b)жатыр мойнының жұмсаруы

c)жыныс жолдарынан қанды бөлiнiстер

d)жатыр ернеуiнiң ашылу

e)жатыр ернеуiнiң ашылмауы

153.Науқас Н 22жаста ,жыныс жолдарынан қанды бөлiнiстерге , iшiнiң тө


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!