Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Lt;variant>сорапты және проваль типті 5 часть<variant>сұйық май

<question>Мотор отындарының маңызды көрсеткіші

<variant>фактілі смола мөлшері

<variant>көмірсулар мөлшері

<variant>фактілі лигроин мөлшері

<variant>фактілі гудрон мөлшері

<variant>фактілі бензол мөлшері

<question>100 мл-дегі автомобиль бензинінің құрамындағы КОН нормасы, мг

<variant>3

<variant>20

<variant>0.5

<variant>10

<variant>5

<question>100 мл-дегі тракторлы керосиннің құрамындағы КОН нормасы, мг

<variant>5

<variant>50

<variant>0.5

<variant>20

<variant>10

<question>Қызметкер еңбек міндеттерін жүзеге асыруға жұмсаған, күнтізбемен есептелген уакыт

<variant>еңбек стажы

<variant>жылдық демалыс

<variant>демалыс

<variant>еңбекті нормалау

<variant>мереке күні

<question>Қызметкердің еңбек қызметін растайтын құжат

<variant>еңбек кітапшасы

<variant>еңбек шарты

<variant>жекекуәлік

<variant>РНН

<variant>СИК

<question>Теріс қылық жасағаны үшін жүмыс берушінің қызметкерге қолданатын жазасы

<variant>тәртіптік

<variant>әкімшілік

<variant>материалдық

<variant>төмен жалақылы жұмысқа ауыстыру

<variant>жұмыстан шығару

<question>Мерзімнен тыс жұмыстарға қызметкердің келісімінсіз мына жағдайларда жол беріледі

<variant>елдің қорғанысы үшін қажетті жұмыстарды жүргізу кезінде

<variant>халық тұтынатын тауарларды өндіру

<variant>кәсіпорын басшысының тапсырмасын орындау

<variant>белгіленген жоспарды орындамағанда

<variant>нанды өндіру

<question>Орындалатын жұмыстардың күрделілігін көрсететін, қызметкерлердің біліктілігіне қойылатын талаптар деңгейі

<variant>біліктілік санаты

<variant>дәрежелік санаты

<variant>категория

<variant>қабілеттілік<variant>ынталылық

<question>Суық ауаның кіруін төмендету, тоқтату мақсатында қолданылатын желдеткіш

<variant>ауа перделері

<variant>ауа оазисі

<variant>тарту шкафтары

<variant>жалпы

<variant>жергілікті

<question>Сұйықтардың тепе-теңдік және қозғалыс заңдарын зерттейтін ғылым

<variant>гидравлика

<variant>геология

<variant>автоматика

<variant>механика

<variant>кинетика

<question>Тұтқыр сұйықтардың ағу жылдамдығы, м/с

<variant>0,5-1

<variant>4

<variant>5-2

<variant>5

<variant>10

<question>Тамшылы сұйықтардың ағу жылдамдығы, м/с

<variant>3

<variant>0,2

<variant>0,5

<variant>1

<variant>8

<question>Жылу өткізгіштің негізгі заңы

<variant>Фурье

<variant>Бакланов

<variant>Ньютон

<variant>Галлилей

<variant>Белокония

<question>Сыртқы күштердің әсерінен бөлшектердің жылжуына қарсы тұратын сұйықтардың қасиеті

<variant>тұтқырлық

<variant>тығыздық

<variant>молекулалық масса

<variant>жылдамдық

<variant>мольдік үлес

<question>Адам бойындағы сұйықтардың қан мен плазманың физико-химиялық бұзылуы

<variant>термиялық әсері

<variant>электрлік доға

<variant>биологиялық эсері

<variant>электрожарақат<variant>электр соққысы

<question>Сұйықтардың өара еритін қоспасын қайнау температурасы бойынша фракцияға бөлу әдісі

<variant>айдау

<variant>пиролиз

<variant>кокстеу

<variant>гидротазалау

<variant>крекинг

<question>Қайнау температурасы бір-біріне жақын болатын фракцияларды алу әдісі

<variant>ректификация

<variant>кокстеу

<variant>пиролиз

<variant>крекинг

<variant>риформинг

<question>Битумның шикізаты

<variant>мұнай

<variant>керасин

<variant>бензин

<variant>лигрон

<variant>дизельді отын

<question>Битумның қолданылу облысы

<variant>жол құрылысында

<variant>бояу өндірісінде

<variant>электрод алуда

<variant>полимер алуда

<variant>тыңайтқыш ретінде

<question>Битумның жұмссару температурасын анықтау әдісі

<variant>сақина және шар

<variant>эффузиометрлік

<variant>физика –механикалық

<variant>ареометрлік

<variant>пикнометрлік

<question>Битумның құрамына кіретін заттар

<variant>шайыр, асфальтендер

<variant>газ, шайыр

<variant>керосин, бензин

<variant>лигроин, битум

<variant>керосин, газойл

<question>Битумның жұмсару температурасының тәуелділігі

<variant>құрамына

<variant>созылғыштығына

<variant>түріне

<variant>ине енуіне

<variant>сапасына

<question>Битумның жұмссару температурасын анықтау әдісі

<variant>сақина және шар

<variant>эффузиометрлік

<variant>физика –механикалық

<variant>ареометрлік

<variant>пикнометрлік

<question>Битумның жіңішке жіпке созылу қабілеті

<variant>созылғыштығы

<variant>тұтқырлығы

<variant>1 минуттай қозғалыссыз қалу

<variant>тұтану қабілеттілігі

<variant>тамшы-аққыш

<question>Кинематикалық тұтқырлық

<variant>тұтқырлықтың сұйық тығыздығына қатынасы

<variant>физикалық константа

<variant>пайдалану қасиеті

<variant>көлем бірлігінін құрайтын зат массасы

<variant>шартты градус

<question>Кинематикалық тұтқырлықтың өлшем бірлігі

<variant>стокс

<variant>паскаль

<variant>пуаз

<variant>сантиметр

<variant>өлшембірлігі жоқ

<question>Шартты және кинематикалық тұтқырлық арасында орнатылған байланыс

<variant>эмпирикалық

<variant>металдық

<variant>кваленітті полюсіз

<variant>кваленітті полюсті

<variant>иондық

<question>Сусыздандыру және тұзсыздандыру процестерінің негізделу түрі

<variant>мұнай эмульсияларын бұзуға

<variant>бензин алуға

<variant>қоспаларын тазартуға

<variant>қалдықты бөліп алуға

<variant>газды бөліп алуға

<question>Эмульсияларды бұзу процесі

<variant>әр түрлі деэмульгатормен өңдеу

<variant>гидрлеу

<variant>калий перманганатын косу

<variant>деасфальттау

<variant>тұрақтандыру

<question>Мұнайдан су мен тұздарды бөлудің электрохимиялық қондырғысы

<variant>электротұзсыздандырушы

<variant>пеш

<variant>ректификациялық колонна

<variant>жылу алмастырғыш

<variant>тоңазытқыш конденсатор

<question>Мұнай өндеу зауыттарында қолданылатын технологиялық процестер

<variant>физикалық және химиялық

<variant>микробиологиялық

<variant>биологиялық

<variant>геохимиялық

<variant>геологиялық

<question>Термиялық процестердің мақсаты

<variant>жоғары температураның әсерінен мұнайды өңдеу

<variant>мұнайды қоспалардан айыру

<variant>катализатордың көмегімен мұнайды өңдеу

<variant>газ фракцияларын екінші реттік өңдеу

<variant>мұнайды вакуумда өңдеу

<question>Екінші реттік өңдеу процестерінің түрлері

<variant>тереңдетілген, байытатын

<variant>жай, күрделі

<variant>салыстырмалы, абсолютті

<variant>физикалық, химиялық

<variant>атмосфералық, вакуумдық


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2018 год. Все права принадлежат их авторам!