Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Роль МФО в інтеграційних та глобалізаційних процесах сучасностіПредмет дисципліни «Міжнародні фінансові організації». Мета та задачі цієї дисципліни

Предмет – є сукупність фінансових взаємовідносин мфо, учасниками яких є держава, до них входять:

1) фінансові відносини при формуванні власного капіталу МФО;

2) фін відносини МФО, що виникають у ході їхньої діяльності на фінансових ринках;

3) фін відносини, що складаються при наданні позик МФО;

4) фін відносини у ході інвестування коштів МФО у власний капітал під-тва;

5) фін відносини у ході надання міжнародними орг-ціями гарантій за позиками, які надходять державам-членам та їх суб’єктами господ-ня від третіх осіб;

6) фін відносини у ході надання грантів МФО;

7) фін заохочення діяльності МФО в економіках держави-члена.

Мета дисципліни- дослідження та підготовка фахівців в галузі міжнародних фін відносин, а саме в їх частині, що пов’язана з взаємовідносинами карїн-членів з МФО.

Завдання дисципліни полягає у вивченні:

1) діяльності МФО на фін ринках при залученні ними фін ресурсів;

2) особливостей функціонування окремих МФО;

3) ролі МФО у процесі міжнародного руху капіталу, функціонуванні міжн фін ринків, формування сучасної міжн валютної системи та регулювання платіжних балансів;

4) фін продуктів, що пропонуються МФО державам-учасницям та їх під-твам;

5) економіко-правових основ взаємовідносин Укр з МФО.

 


Фінансово-економічні відносини України та МФО: сутність відносин та учасники цих відносин

Україна (як і б.-я. ін. країна-член МФО) у взаємовідносинах з МФО створює цілу систему фін відносин та може виступати:

з 1-єї строни в особі держ установ, урядових установ та юр осіб з ін сторони це МФО, що представлені МВФ,МБРР, МФК, МАР, БАГІ, ЄБРР, ЧБСР. У 2000 році Укр приєдналася до Міднар центру врегулюв інвестиційних спорів.

Крім того існує чимало МФО членом яких не є Україна, але має з ними рамкові угоди. А саме з Європейським інвестиційним банком та Півн інвестиційним банком. Наприкінці 2009 року Укр підписала угоду з Півн економічною фін корпорацією щодо реалізації проектів з енергоефективності.

 

Соціально-економічна сутність діяльності МФО. Їх функції

МФО створюються на базі багатосторонніх угод між державами. Їхня мета — сприяти розвитку зовнішньої торгівлі і міжнародного та регіонального валютно-фінансового співробітництва, підтримання рівноваги платіжних балансів країн, що входять до них, регулювання курсів їх валют, надання кредитів цим країнам та гарантування приватних позик за кордоном.Головним завданням є сприяння сталому економічному зростанню, яке приводить до скорочення бідності в країнах, що розвиваються, наданням допомоги у зростанні виробництва через довгострокове фінансування проектів і програм розвитку.

Однією з цілей є заохочення інвестування країн-членів в інші країни, особливо в такі, що розвиваються. Проте соціально-політична нестабільність в деяких регіонах робить інвестування там ризикованим. сприяння стабільному економічному зростанню країн-членів, допомога в реконструкції господарства країн, що розвиваються, заохочення розвитку приватного сектора, заохочення іноземного інвестування. Найбільш пріоритетними завданнями є забезпечення стійкого соціального розвитку. Також надає допомогу країнам у зміцненні й підтримці основних умов, які необхідні для залучення приватних інвестицій і підтримки їх на належному рівні. Основні функції МФО спрямовані безпосередньо або опосередковано на розвиток мережі інфраструктурних об'єктів світової економіки в цілому та окремих регіонів зокрема, що забезпечує ефективне функціонування наднаціонального виробництва.

Отже, серед завдань, тобто функцій МФО, у яких зацікавлене все людство, такі:

· фінансування розвитку країн, що належать до країн з низьким та середнім рівнем доходів на душу населення, у тому числі сприяння (а) подоланню проблеми бідності, (б) впровадженню політики енергозбереження, (в) вирішенню екологічних проблем, (г) забезпеченню зайнятості населення тощо;

· оцінка та прогнозування тенденцій соціального та економічного розвитку держава-учасниць;

· сприяння розв'язанню кризи зовнішньої заборгованості держав з метою їх подальшого розвитку;· надання технічної допомоги державам-учасницям.

Роль МФО в інтеграційних та глобалізаційних процесах сучасності.

Економічна інтеграція, що знаходить свій прояв у розвитку стійких взаємозв’язків національних економік, є об’єктивним процесом сучасності. На регіональному рівні спостерігається поступове зближення економік окремих країн, що базується на проведенні ними узгодженої міждержавної економічної та політичної стратегії. Між державами укладаються валютні, митні та економічні союзи, створюються зони вільної торгівлі, спільний ринок, що фактично і є формами економічної інтеграції держав.

До головних ознак сучасної економічної інтеграції можна віднести взаємопроникнення та взаємозв’язок національних виробничих процесів, структурні зміни в економіках держав-учасниць, а також цілеспрямоване регулювання інтеграційних процесів. При цьому процеси економічної інтеграції спостерігаються як на макроекономічному – тобто державному рівні, так і на макрорівні – тобто рівні підприємств у формі функціонування фінансових та не фінансових транснаціональних компаній (ТНК).

Економічна інтеграція держав в цілому сприяє збільшенню обсягів ринку (ефект масштабу виробництва), посиленню конкурентних чинників, поширенню нових технологій, поліпшенню умов торгівлі, її інфраструктури. Разом із тим, економічна інтеграція робить економіки менш розвинених країн досить вразливими до впливу зовнішніх чинників, які нерідко мають кризовий дестабілізуючий характер. Перерозподіл економічних, у тому числі фінансових ресурсів, часом відбувається на користь економік саме високорозвинених країн, хоча при цьому і спостерігається загальноекономічне зростання країн, що розвиваються та країн з перехідною економікою.

Іншим об’єктивним процесом сучасності є глобалізація. Вона має системний характер, охоплює всі сфери життя суспільства, і серед іншого, її важливими складовими є трансграничний рух капіталу, людських та виробничих ресурсів. Глобалізація супроводжується стандартизацією законодавства, економічних та технологічних процесів, зближенням культур різних народів.

Зростання обсягів міжнародної торгівлі, посилення міграційних процесів і науково-технічного обміну між країнами об’єктивно супроводжуються збільшенням трансграничних потоків капіталу, розвитком міжнародних фінансових відносин і формуванням наднаціональних фінансових об’єднань у вигляді міжнародних фінансових організацій. Останні є невід’ємною складовою інтеграційних процесів між економіками різних країн та чинником посилення глобалізації фінансових відносин на планеті.

Характерними проявами економічної глобалізації є: зростання кількості та обсягів злиття компаній як на рівні окремих країн, так і на міжнародному рівні; швидке розповсюдження фінансової та іншої інформації завдяки ресурсам Інтернет; тенденції до більш відкритої (прозорої) діяльності компаній; підвищення в національних економіках та на міжнародному рівні ролі фінансових ринків та фінансових інструментів, з якими вони працюють; відчутний вплив валют окремих країн на широке коло інших національних економік; стирання національної приналежності виробленої продукції; посилення ролі фінансових та не фінансових ТНК у житті суспільства тощо.


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2018 год. Все права принадлежат их авторам!