Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Нђфис сђнгать — Изобразительное искусствоа) — Сезнећ сынлы сђнгать музеенда булганыгыз бармы?

— ђйе. Кичђ бардык.

— Анда нинди књргђзмђлђр бар?

— Яшь рђссамнар књргђзмђсе ачылган.

— Књргђзмђ ошадымы?

— Ошады. Бик матур картиналар бар.

ђ) — Синећ Харис Якуповныћ картиналарын књргђнећ бармы?

— Бар. Мића бигрђк тђ "Сабантуй" картинасы ошый.

б) — Књргђзмђ залында Лотфулла Фаттаховныћ картиналары бармы?

— Бар. Књп.

в) — Артур, белђсећме, књренекле рђссам Шишкин Алабугада яшђгђн.

— ђйе, белђм. Ул бит Татарстан табигате турында бик књп картиналар иќат иткђн.

— Безнећ љйдђ аныћ "Нарат урманында" рђсеме бар. ђтинећ туган кљненђ бњлђк иттелђр.

— Мин дђ бу картинаны бик яратам. Музейда књрдем.

г) — Гафу итегез, сынлы сђнгать музее кайда урнашкан?

— Карл Маркс урамында. Бинасы борынгы, бик матур, ике катлы.

— Ул џђркљнне ачыкмы?

— Дњшђмбе кљнне ял итђ; башка кљннђрне иртђнге тугыздан кичке бишкђ кадђр эшли.

— Рђхмђт.

д) — Бакый Урманченыћ "Сагыш" скульптурасын књргђнећ бармы?

— Юк. ђ синећ књргђнећ бармы?

— Бар. Ул агачтан ясалган.

— Бу авторныћ тагын нинди скульптуралары бар?

— "Шњрђле", "Язгы моћнар", "Тукай", "Г.Камал", "Н.ќиџанов"...

е) — Сания, син сынлы сђнгать белђн кызыксынасыћмы?

— ђйе, мин бит сђнгать мђктђбендђ укыйм.

— Нинди рђсемнђр ясарга яратасыћ?

— Табигать књренешлђрен ясарга яратам, бигрђк тђ авыл пейзажын.

— Сынлы сђнгать турында китаплар укыйсыћмы?

— ђйе. Књренекле татар, рус, чит ил рђссамнарыныћ иќаты турында китаплар укыйм, альбомнарын карарга яратам.

ж) — Альбина, белђсећме, Татарстанда ничђ музей бар?

— 24.

— ђ Казанда ничђ?

— Минемчђ, уннан артык музей бар.

БИРЕМНђР

1. Сорауларга ќавап бирегез:

— Сез кайсы татар язучыларын белђсез?

— Сез нинди татар шагыйрьлђрен белђсез?

— Сез нинди татар драматургларын белђсез?

— Сез шигърият белђн кызыксынасызмы?

— Сезгђ Габдулла Тукайныћ шигырьлђре танышмы?

— Габдулла Тукай нинди поэмалар язган?

— Габдулла Тукай шигырьлђрен русчага кемнђр тђрќемђ иткђн?

— Тукай премиясе лауреатларыннан кемнђрне белђсез?

— Сез нинди ђсђрлђр укырга яратасыз?

— Сез мђхђббђт турында китаплар укыйсызмы?

— Сез нинди татар ќырчыларын белђсез?

— Казанда нинди ќыр фестивальлђре була?

— Илџам Шакиров кем ул?

— Беренче татар операсын кем язган?

— Беренче татар балетыныћ композиторы кем булган?

— Рудольф Нуриев кем булган?— Сезнећ Шаляпин фестиваленђ барганыгыз бармы?

— Сезгђ яшь татар ќырчылары танышмы?

— Сез нинди музыка коралларын белђсез?

— Сез музыка коралларында уйныйсызмы?

— Казанда симфоник оркестр бармы?

— Казанда филармония эшлиме?

— Татарстанда нинди сђнгать уку йортлары бар?

— Татарстанда ничђ театр бар?

— Казанда нинди театрлар бар?

— Татар драматургларын белђсезме?

— Сезнећ татар театрында булганыгыз бармы?

— Сезгђ кайсы татар спектакле ошый?

— Сезгђ кайсы татар артистлары ошый?

— Татар дђњлђт академия театрыныћ баш режиссеры кем?

— Татарстанда музейлар књпме?

— Ић зур музейлар ниндилђр?

— Сез кайсы татар рђссамнарын белђсез?

— Сезнећ нђфис сђнгать музеенда булганыгыз бармы?

— Бакый Урманченыћ нинди скульптуралары бар?

— Сезнећ нинди рђссамнарныћ књргђзмђлђрендђ булганыгыз бар?

— Сез рђсем ясарга яратасызмы?

— Сез татарча китаплар укыйсызмы?

— Нинди татар газета-журналлары Сезгђ таныш?

— Сез татарча яхшы сљйлђшђсезме?

— Сезгђ татар теле ошыймы?

— Сез нинди теллђрдђ сљйлђшђсез?

— Татар теле нинди теллђр белђн кардђш?

— Татар телендђ ничђ миллион кеше сљйлђшђ?

— Татарлар кайсы иллђрдђ яшилђр?

— Чит иллђрдђге татарлар Татарстанга килђлђрме?

— Сез нинди татар ризыкларын яратасыз?

— Татарларда нинди бизђнњ ђйберлђре бар?

— Татарлар љчен ић зур бђйрђм нинди?

— Казан нинди шђџђр?

— Казанда нинди тарихи урыннар бар?

— Милли-мђдђни њзђк кайда? Анда нинди књргђзмђлђр була? Барганыгыз бармы?

— Икенче Бљтендљнья татар корылтае кайчан булды?

— Сез Кубрат хан хђзинђлђре књргђзмђсенђ бардыгызмы?

2.Мђкальлђрне тђрќемђ итегез џђм ятлагыз:

Књп йљргђн кеше књп ишетђ.

Бергђ-бергђ юл кыска.

Кая барсаћ да, бер кояш.

Бер књктђ ике ай булмас.

Акчасыз торып була, икмђксез торып булмый.

Алтынны ала белгђн, бњлђ дђ белер.

Асылташ зур булмас.

Кошныћ матурлыгы тљсе белђн, кешенећ матурлыгы эше белђн.

Эше юк кешегђ кљн дђ бђйрђм.

Эшлђп ашасаћ, тђмле булыр.

ќире юкныћ иле юк.

ќире байныћ иле бай.

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!