Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Керамикалық бүйымдарды өндірудің жалпы схемасыКерамикалық бұйымдарды өндіру мынадай негізгі процестерден түрады: балшықты карьерден қазып алу, массаны дайындау, оны бұйымдар формасына келтіріп қалыптау, кептіру және күйдіру.

Балшьщты массаны дайындау.

Карьерден алынған балшық оның иленгіштігін арттыру үшін түрлі дайындау процестерінен өткізіледі. Мысалы, алынған балшықты бір жыл ашық ауада үстайды. Осы уақытта ауа райының күбылыстарына тап болған балшық өздігінен майдаланып, элементтік бөлшектеріне бөлінеді; осының салдарынан оның иленгіштігі өседі. Осы мақсатпен балшыкты оның қүрамында кездесетін қоспа - тас (күм) түйіршек-терден механикалық немесе гидравликалык әдістермен ажырату да кол-данылады. Бүл үшін балшықтасты бөлек шығаратын винтті біліктерден өткізіледі немесе сумен араластырылып суспензия (шликтер) дайын-далады да, електен өткізіледі (0,5 мм-ден жоғары түйіршектер електе қалады), 18-22 немесе 8-10 % ылғалдылыққа дейін (бүйым өндіру үшін балшықты қалыптау әдістеріне байланысты) кептіріледі.

Иілімді әдіс бойынша қаггы түйіршектерден винтгі біліктер арқылы ажыраған балшык майдаланылады, содан кейін, егер ендірісте бұйым пластикалық әдіспен қалыптанылса, 18-22%-ға дейін ылғалданылып, таспалы (қалақты балшық иленгіштен өткізіледі (4.3-сурет). Балшык­ты ылғалдау үшін су орнына бу қолданылса таспалық престің өнімділігі

4.3-сурет. Таспалық престің схемасы: 1 — мүштік; 2 — престің басы;

3 — престін корпусы (тұрқы); 4 — престіц қалақтары;

5 — воронка (саз кабылдағыш)


асады, оған кететін электр қуаты 10- 15%~ке кемиді, өйткені бу мас-саға терең тарайды, суға айналады, осының салдарынан балшық бір-келкі, түгел ылғалданылады. Бу қолданғанда масса 50°С-ка дейін қыза-ды, осыған сәйкес бүйымдарды кептіру уакыты кысқартылады.

Жартыяай қургақ қаяыптау әдісі бойынша ылғалдығы 8-10 % бал­шык пресс-үнтақ (шихта) түрінде преете үлкен (15-40 МПа) кысымы-мен нығыздалынып қалыпталынады. Пресс-үнтақ шликерлік немесе кегггіру-үнтау әдістерімен дайындальшады. Кептіру-ұнтау әдісі мынадай процестерді қамтиды: балшықты дезинтеграторлы біліктерде майда-лау, майдаланған балшықты кептіргіш барабандарда кептіру, кептірілген балшықты кәрзеңкелі дезинтеграторда ұнтау, бумен 8-10 %-ға дейін дымқылдау.Жартылай қүрғақ тәсілмен калыптандырылатын бұйымдар үшін ұнтау алдында кажет етпейтін, аз дымқылданған табиғи балшыкты пайдаланған жөн. Бүл әдістің иілімді әдіспен салыстырғанда тиім-ділігі - өндірісте энергияның аз шығындалуы. Мысалы иілімді тәсілмен өндірілген дымқылдығы 18-22% 1000 кірпішті кептіру үшін 100 кг шартты отын шығындалынады.

Кую (шликер) аркылы қалыптау. Бүл әдістің ерекшелігін үйдің сырткы бетін өндегіш глазурьленген мазикалық плиткаларды өндіру процестерін карастырудан байқауға болады. Бүл плиткалар күю әдісімен автоматтандырылған конвейерде қүрамы үш түрлі шликер-лерден өндіріледі. Конвейермен бірге жылжып келе жаткан керами-калық тұғырыққа (табанға) қүйғыш аппараттар аркылы алдымен бөлуші, бұдан соң плитка, одан әрі глазурь қабаттарының шликерлері күйьшады. Бөлуші қабат шликері плитканың шикі күйінде тұғырыкка жақсы кабысуын, ал кептірілгеннен кейін одан оңай бөлінуін камта-масыз етеді. Конвейерде келе жатып бүл үш кабатты керамикалық масса тез кебеді де, алдымен тазалағыш, онан соң кескіш құрылғылардан өтеді. Кескіш кұрылғы айналмалы дискаларымен массаны алшемі стан-дартқа сәйкес плиткаларға киып тұрады. Тұғырықтар қүйылған мас-самен конвейерді 22-30 минутта өтеді, сонан кейін плиткаларымен бірге жылытқыш кондырғыларға ауысады. Толық өндіріс циклы (күйдіру процестерімен бірге) 2 сағат уақыт алады.
Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2018 год. Все права принадлежат их авторам!