Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Нарахування амортизації прямолінійним методомТаблиця 1

Роки Первісна вартість Річна сума амортизації Накопичений знос Залишкова вартість
       
       
       
       
       

 

Завдання № 2.

Для виконання завдання необхідно на підставі вихідних даних розрахувати амортизацію екструдера методом прискореного зменшення залишкової вартості.

 

До відома студентів!

За методом зменшення залишкової вартості річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об’єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації:

А =ЗВ · На,

де А — сума амортизаційних відрахувань;

ЗВ — залишкова вартість об’єкта основних засобів;

На — річна норма амортизації.

Річна норма амортизації (у відсотках) обчислюється як різниця між одиницею та результатом кореня ступеня кількості років корисного використання об’єкта з результату від ділення ліквідаційної вартості об’єкта на його первісну вартість:

де На— річна норма амортизації;

н — термін корисного використання об’єкта основних засобів, років;

ЛВ— ліквідаційна вартість об’єкта основних засобів;

ПВ— первісна вартість об’єкта основних засобів.

Цю формулу можна довести до такого вигляду:

На = 1 – (ЛВ : ПВ) 1/н

У перший рік експлуатації об’єкта основних засобів базою для нарахування амортизації такого об’єкта буде його первісна вартість. За останній рік експлуатації сума амортизації коригується.

Для нарахування амортизації методом прискореного зменшення залишкової вартості, за яким річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об’єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації, яка обчислюється відповідно до строку корисного використання об’єкта і подвоюється.Фіксована норма амортизації вважається рівною річній нормі амортизації за прямолінійним методом, помноженій на коефіцієнт прискорення, який, як правило, дорівнює двом.

Розрахунок:

Завдання № 3.

Для виконання завдання необхідно на підставі вихідних даних розрахувати амортизацію екструдера кумулятивним методом. За цим методом річна сума амортизації визначається як добуток вартості, яка амортизується, та кумулятивного коефіцієнта. Кумулятивний коефіцієнт розраховується діленням кількості років, що залишаються до кінця строку корисного використання об’єкта (у зворотному порядку), на суму числа років його корисного використання (експлуатації).

Розрахунки:

Завдання № 4.

Для виконання завдання необхідно на підставі вихідних даних розрахувати

амортизацію екструдера виробничим методом.

Виробничий методзаснований на передбаченні, що функціональна корисність об’єкта залежить не від часу, а від результатів його використання.

За цим методом місячна сума амортизації визначається як добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки амортизації. Виробнича ставка амортизації обчислюється діленням вартості, яка амортизується, на загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство очікує виробити (виконати) з використанням об’єкта основних засобів:

Розрахунки:

Виробнича ставка амортизації =Завдання № 5.

Для виконання завдання необхідно скласти кореспонденцію рахунків з обліку амортизації необоротних активів у Журналі реєстрації господарських операцій (таблиця 2) .


Просмотров 256

Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2020 год. Все права принадлежат их авторам!