Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Розрахунок результатів списання об'єктаВитрати на списання Надійшло від списання
найменування документа статті витрат сума найменування документа цінностей кількість сума
  вид номенклатур- ний номер
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 

 

Результати списання _______________________________________________________________________

 

У картці ___________ вибуття основних засобів відмічено.

 

"___" _______________ 20__ р.

 

Завдання № 2.

Для виконання завдання необхідно на підставі вихідних даних та первинних документів з обліку вибуття основних засобів скласти кореспонденцію бухгалтерських рахунків та заповнити Журнал реєстрації господарських операцій (таблиця 1):

Журнал реєстрації господарських операцій з обліку списання Сепаратора БІС-100Таблиця 1

№ з/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків Сума , грн.
дебет кредит
Списується сума зносу обладнання, що ліквідується      
Списується залишкова вартість обладнання, що ліквідується      
Списуються витрати, пов’язані з ліквідацією об’єкта: - заробітна плата - відрахування на соц. заходи      
Оприбутковується металобрухт, отриманий у результаті ліквідації обладнання      
Списуються на фінансові результати витрати, пов’язані з ліквідацією об’єкта      
Списуються на фінансові результати доходи, отримані від ліквідації обладнання      
Визначено збиток (прибуток) від ліквідації об’єкта основних засобів      

 

 

Питання для підготовки до практичної роботи:

1. Економічний зміст та види зносу необоротних активів, об’єкти амортизації.

2. Види оцінки основних засобів.

3. П(С)БО 7 “ Основні засоби".

4. Класифікація груп основних засобів і мінімально допустимих строків їх амортизації.

5. Методи нарахування амортизації.

6. Порядок визначення вартості об’єктів амортизації.

7. Відображення в обліку результатів нарахування амортизації. Характеристика рахунку 13. 

Практична робота № 15-16

Тема: Розрахунок амортизації основних засобів за методами: прямолінійним, прискореного зменшення залишкової вартості, кумулятивним, виробничим

 

Мета: набуття практичних навичок із складання розрахунку амортизації (зносу) основних засоби підприємства різними методами та відображення амортизаційних відрахувань в обліку.

Тривалість заняття: 4 години.

 

Для виконання завдання студент повинен:

 

Знати – необоротні активи, основні засоби, знос, амортизація необоротних активів; перелік об’єктів амортизації; класифікація груп основних засобів і мінімально допустимі строки їх амортизації; методи нарахування амортизації; порядок відображення в обліку результатів нарахування амортизації

Вміти – нараховувати амортизацію основних засобів різними методами та відображати результати розрахунків в обліку.

 

Зміст роботи:

1.На підставі наведених даних нарахувати амортизацію на основні засоби підприємства прямолінійним методом.

2.На підставі наведених даних нарахувати амортизацію на основні засоби підприємства методом прискореного зменшення.

3. На підставі наведених даних нарахувати амортизацію на основні засоби підприємства кумулятивним методом.

4. На підставі наведених даних нарахувати амортизацію на основні засоби підприємства виробничим методом.

5. Заповнити журнал реєстрації господарських операцій з обліку зносу основних засобів.

Вихідні дані

 

ПрАТ «Зерно» придбало обладнання Екструдер ЕК-100.

Первісна вартість виробничого обладнання — 10 000+20n грн.

Очікуваний строк служби — 5 років.

Ліквідаційна вартість обладнання у вигляді матеріалів — 1000+n грн.

Плановий випуск продукції — 50 000 одиниць.

Передбачається, що за перший рік випуск продукції становитиме 10 000 т,

за 2-ий — 11 000т, за 3-ий — 10 100 т, за 4-ий — 9000 т, за 5-ий— 9900 т.

*(n) – цифра порядкового номеру студента за навчальним журналом

 

Порядок виконання роботи

Завдання № 1.

Для виконання завдання необхідно на підставі вихідних даних розрахувати амортизацію екструдера прямолінійним методом у Таблиці 1.

 

За цим методом вартість об’єкта, що амортизується, рівномірно списується (розподіляється) протягом строку його служби. При цьому річна норма та річна сума амортизації залишаються постійними на весь строк корисної служби об’єкта, накопичена амортизація збільшується, а балансова вартість об’єкта зменшується.

Річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об’єкта основних засобів:

 

Річна сума амортиз.=

 

Норма амортизації за рік = Річна сума амортизації . =

Вартість, що амортизується

 


Просмотров 290

Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2020 год. Все права принадлежат их авторам!