Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Журнал реєстрації господарських операцій з обліку придбання та введення в експлуатацію екструдера ЕК-98Таблиця 1

№ з/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків Сума, грн.
дебет кредит
         
         
         
         
         
         

 

 

Питання для підготовки до практичної роботи:

1. Економічний зміст та завдання обліку необоротних активів.

2. П(С)БО 7 “Основні засоби".

3. Склад і класифікація основних засобів.

4. Первинна документація з обліку вибуття основних засобів.

5. Синтетичний та аналітичний облік вибуття основних засобів.

 

Практична робота № 13

Тема: Документальне оформлення та облік вибуття необоротних активів.

 

Мета: набуття практичних навичок із складання первинних документів та кореспонденції рахунків з обліку вибуття основних засобів з підприємства; закріплення теоретичних знань; виховання ділових якостей бухгалтера.

Тривалість заняття: 2 години.

 

Для виконання завдання студент повинен:

 

Знати – поняття необоротні активи, основні засоби, капітальні інвестиції; зміст

первинні документи для оформлення вибуття основних засобів, кореспонденцію рахунків з обліку вибуття основних засобів

 

Вміти – складати первинні документи та кореспонденцію рахунків з обліку вибуття основних засобів

 

Зміст роботи:

1 . На підставі наведених даних скласти первинний документ з обліку вибуття основних засобів: Акт на списання основних засобів (ф. № ОЗ-3).

2. Скласти журнал реєстрації господарських операцій з обліку вибуття (ліквідації) основних засобів.

Вихідні дані

Комісія, призначена наказом керівника підприємства ПрАТ «Зерно» № 46 від 22.03 п.р. у складі : головного інженера Коровникова І.Ф., членів: зав. цехом Петрова В.І., технолога Пініч Ю.М., головного механіка Прудкова Т.М., 23.03 п.р. провела технічний огляд сепаратора БІС -100, який підлягає списанню.Інвентарний номер обладнання - 104678, заводський номер – 4587, номер технічного паспорту 35/61, рік випуску 07.07.96 р., рік введення в експлуатацію – 01.01.97 р.

Первісна вартість обладнання – 30600+10n грн. Сума нарахованих амортизаційних відрахувань – 30150+10n грн.

Сепаратор БІС-100 технічним умовам не відповідає і не придатний для експлуатації. Акт на списання основних засобів № 47 від 23.03 п. р.

Висновок комісії : Сепаратор БІС-100 підлягає списанню з балансу підприємства внаслідок зношення.

В результаті ліквідації обладнання одержано за накладною № 23 від 23.03 п.р. :

-0,1 т. металобрухту на суму 550+n грн.;

- запасних частин на суму 370+n грн.

Крім того, зараховано заробітну плату робітникам підприємства за проведення демонтажу – 910+n грн. і проведені відрахування на соціальні заходи згідно чинному законодавству.

*(n) – цифра порядкового номеру студента за навчальним журналом

 

Порядок виконання роботи

Завдання № 1.

Для виконання завдання необхідно на підставі вихідних даних документально оформити вибуття Сепаратора БІС-100 внаслідок зношення та непридатності для подальшої експлуатації шляхом складання Акту на списання основних засобів (ф. № ОЗ-3) № 10 від № 47 від 23.03 п. р.

 

  ______________________________ (підприємство, організація)   Типова форма N ОЗ-3 Затверджена наказом Мінстату України від 29.12.95 р. N 352  
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ     Код за УКУД    
    ЗАТВЕРДЖУЮ Керівник підприємства ___________________________ "___" _______________ 20__ р.
                 

АКТНА СПИСАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Номер документа Дата складання Код виду операції Код
       

 

Цех, відділ, дільниця, лінія Дебет Кредит Сума Сума зносу за даними переоцінки на ___ 19__ р. по документах придбання Номер Код
рахунок, суб- рахунок код аналітич- ного обліку рахунок, суб- рахунок код аналітич- ного обліку інвен- тарний завод-ський рахунка та об'єкта аналітичного обліку (для віднесення амортизаційних відрахувань) норми амортиза- ційних відраху- вань
                     
                  Х     Х     Х     Х
              Х
           
           

 

Норми амортизаційних відрахувань Устатку- вання Рік випуску (побудови) Дата введення в експлуатацію, місяць, рік  
на повне віднов- лення на капіталь- ний ремонт вид код
             
    Х     Х          
         
         
         

Комісія, призначена наказом (розпорядженням) від "___" _________________ 20__ р. N __

зробила огляд: _____________________________________________________________________________

найменування об'єкта

 

В результаті огляду комісія встановила:

1. Надійшов на підприємство "___" ________________ 20__ р.

2. Кількість ремонтів _____________ на суму ______________________________________________ грн.

3. Маса об'єкта за паспортом ________________________________________________________________

 

4. Наявність дорогоцінних металів ________________________________________________________________________________

5. Технічний стан та причина списання __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

Висновок комісії: __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

Додаток. Перелік документів, що додаються __________________________________________________

 

 

Голова комісії ______________ _________________ ________________________

посада підпис прізвище, ім'я, по батькові

 

Члени комісії ______________ _________________ ________________________

посада підпис прізвище, ім'я, по батькові

 

______________ _________________ ________________________

посада підпис прізвище, ім'я, по батькові

 

______________ _________________ ________________________

посада підпис прізвище, ім'я, по батькові

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Зворотній бік форми N ОЗ-3

 


Просмотров 263

Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2020 год. Все права принадлежат их авторам!