Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Тема: Склад та облік необоротних активівПитання для підготовки до практичної роботи:

1. Економічний зміст та завдання обліку необоротних активів.

2. П(С)БО 7 “Основні засоби".

3. Склад і класифікація основних засобів.

4. Первинна документація з обліку придбання основних засобів.

5. Первинна документація з обліку зарахування на баланс основних засобів.

6. Синтетичний та аналітичний облік придбання та введення в експлуатацію основних засобів.

 

Практична робота № 13

Тема: Документальне оформлення зарахування на баланс об’єктів основних засобів.

 

Мета: набуття . практичних навичок із складання первинних документів та кореспонденції рахунків з обліку надходження, зарахування на баланс основних засобів; закріплення теоретичних знань; виховання ділових якостей бухгалтера.

Тривалість заняття: 2 години.

 

Для виконання завдання студент повинен:

 

Знати – необоротні активи, основні засоби, капітальні інвестиції; зміст та порядок заповнення первинних документів з обліку надходження та введення в експлуатацію основних засобів, порядок ведення синтетичного та аналітичного обліку за рахунками 10, 15.

 

Вміти – складати первинні документи та кореспонденцію рахунків з обліку надходження та оприбуткування основних засобів на підприємство.

 

 

Зміст роботи:

1. На підставі наведених даних скласти первинний документ з обліку оприбуткування основних засобів: Акт приймання-передачі основних засобів (ф. № ОЗ-1) .

 

2. Відкрити Інвентарну картку обліку основних засобів (ф. № ОЗ-6), що надійшли в експлуатацію, згідно з Актом приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів.

 

3. Скласти журнал реєстрації господарських операцій з обліку надходження та зарахування на баланс основних засобів.

 

Вихідні дані:

На ПрАТ «Зерно» (ЄДРПОУ 25876955) 01.04 п. р. від постачальника «Агротехсоюз» надійшов екструдер ЕК-98 за ціною 185800+10n грн. (без ПДВ). Витрати з доставки об’єкта складають 5000 грн., джерело придбання – прибуток. Первісна вартість ______ грн.Обладнання оприбутковано на підставі Наказу керівника підприємства Зотова С.Т № 29 від 01.04 п. р. за Актом приймання-передачі основних засобів № 10 від 05.04.п.р.

Комісія у складі: голови – головного інженера Коровникова І.Ф., членів – начальника цеху Дружиніна Є.С., технолога Павленко О.М., начальника відділу постачання Кубинка Р.П. – на основі розпорядження директора від 1.04.п.р. № 29 провела огляд придбаного обладнання, що надходить в експлуатацію.

Висновок комісії: об'єкт технічним умовам відповідає.

Екструдер випущений у 20__ р., технічний паспорт серії КА 623115, заводський номер ЕК78813. Характеристика об’єкту надана в інструкції № 785.

У момент приймання екструдер знаходився в цеху № 3.

Відкрита Інвентарна картка (ф. № ОЗ-6) № 65 від 05.04.п.р., присвоєно інвентарний номер – 146.

*(n) – цифра порядкового номеру студента за навчальним журналом

 

Порядок виконання роботи

Завдання № 1.

Для виконання завдання необхідно на підставі вихідних даних документально оформити введення в експлуатацію екструдера шляхом складання Акту приймання-передачі основних засобів (ф. № ОЗ-1) № 10 від 05.04.п.р.

 

Завдання № 2.

Для виконання завдання необхідно на підставі вихідних даних та складеного Акту приймання-передачі основних засобів (ф. № ОЗ-1) № 10 від 05.04.п.р.заповнити

Інвентарну картку (ф. № ОЗ-6) № 65 від 05.04.п.р. 

 

    форма N ОЗСГ-1
___________________________________________ підприємство, організація   ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Мінагрополітики України від 27 вересня 2007 р. N 701   "ЗАТВЕРДЖУЮ" _____________________________ підпис керівника "___" ____________ 20__ р.
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ      
Структурний підрозділ _______________________  
     
           

 

АКТ N _____ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ (ВНУТРІШНЬОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ) ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ Дата складання МВО, яка відповідає за зберігання основних засобів
   

 

Здавач Одер- жувач Код синт. обліку Первісна вартість, грн. Номер Код синтетичного обліку Поправочний коефіцієнт
цех, відділ, дільниця, лінія дебет кредит інвен- тарний заводсь- кий пас- порта для віднесення аморт. відрахувань норма аморт. відрахувань, %
                     
                     
                     

 

На підставі наказу, розпорядження _________________________________________

від "___" ____________ 20__ р. N ___ проведено огляд _______________________________________________________________________

найменування об'єкта

що приймається (передається) в експлуатацію від "___" ____________ 20__ р.

 

В момент приймання (передачі) об'єкт знаходиться в ________________________________________________________________________

місце знаходження об'єкта

 

Устаткування Сума амортизації з моменту експлуатації об'єкта, грн. Рік випуску (побудови) Дата введення в експлуатацію (місяць, рік)
вид код
         

 

Коротка характеристика об'єкта ______________________________________________________________________________________________________________

 

Об'єкт технічним умовам відповідає (не відповідає) _____________________________________________________________________________________________________________

вказати, що саме не відповідає

Добірка не потрібна (потрібна) _____________________________________________________________________________________________________________

вказати, що саме потрібно

 

Підсумки іспитів об'єкта _____________________________________________________________________________________________________________

 

 

Висновок комісії _____________________________________________________________________________________________________________

 

Додаток. Перелік технічної документації: _____________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

  Голова комісії _________________ посада ___________ підпис ______________________________ прізвище, ім'я, по батькові
  Члени комісії _________________ посада ___________ підпис ______________________________ прізвище, ім'я, по батькові
  _________________ посада ___________ підпис ______________________________ прізвище, ім'я, по батькові
  _________________ посада ___________ підпис ______________________________ прізвище, ім'я, по батькові
  _________________ посада ___________ підпис ______________________________ прізвище, ім'я, по батькові
___________________ підприємство, організація Ідентифікаційний код ЄДРПОУ Інвентарна картка № обліку основних засобів Форма № ОЗ-6 Код по ОКУД 0302005  
Бухгалтерський запис (акт, накладна) Першопочаткова вартість всіх об’єктів  
дата номер  
       
                 

 

повна назва і призначення об’єкта
назва заводу-виробника

модель, тип, марка

Цех, відділок Рахунок, субрахунок Код ан обліку Першо-початкова вартість Код Норми амортиз. відрахувань Поправочний коефіцієнт Облад-нання Акт про введення в експлуатацію Дата початку оплати  
вид код дата номер    
Рахун-ка Норми аморт. відр-нь На повне відновлення В ремонт фонд  
 
    -         - -            

 

Номер Сума зносу Рік випуску Дорогоцінні метали Вибуло (передано)
інвентарний заводський паспорта назва вид маса Бухгалтерський запис Причина вибуття
дата номер
      -   - - - - - -
                     

Джерело придбання(фінансування) ____________________________________________________________________

(для державних підприємств)

Добудування, доустаткування, модернізація та індексація Ремонт (бухгалтерський запис)
Дата Номер Інвентарн. номер Сума Дата Номер Інвентарн. номер Сума Дата Номер Інвентар номер Сума
                       
                       
                       
                         

 

Коротка індивідуальна характеристика об’єкта

Найменування конструктивних елементів та інших ознак, що характеризують об’єкт Матеріали розміри та інші відомості
Основний об’єкт Найменування найважливіших прибудов обладнання та приладдя, що відносяться до основного об’єкта
             

 

Картку заповнив бухгалтер

ПІБ підпис

“ ”_______20___ р

Завдання № 3.

Для виконання завдання необхідно на підставі вихідних даних та первинних документів з обліку надходження основних засобів на підприємство заповнити

Журнал реєстрації господарських операцій (Таблиця 1):


Просмотров 263

Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2020 год. Все права принадлежат их авторам!