Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Гетероциклды қосылыстар. Бес- және алты мүшелі гетероциклды қосылыстар. Алынуы, химиялық қасиеттері, оргсинтезде қолданылуыАлты мүшелі ароматты қосылыстар. Пиррол

Формуласы:

Пирролдың туындылары маңызды биогенді қосылыстардың құрамына кіреді. Ол гемоглобиннің және хлорофилдің құрамына кіреді.

Алынуы:

Химиялық қасиеттері:

Индол, алынуы, қасиеттері.

Индол (α, β-бензпиррол) пирролдың конденсациялану туындысы жатады. Индол 520C-де балқитын түссіз кристалды зат, ол тас көмір шайырында болады.

Алынуы:

 

Химиялық қасиеттері:

 

Бесмүшелі гетероциклдер.

Х – гетероатом.

Ароматты қосылыстарға тән электрофильді орын басу реакциялары α-орындағы сутек атомын орынбасу арқылы өтеді. Фуран, тиофен, пиррол және олардың туындылары пиридинсульфотриоксидпен α-орынға сульфирленеді:

 

Конденсирленген және конденсирленбеген ароматтық қосылыстар. Алынуы. Химиялық қасиеттері.

Бұл топтың ең қарапайым өкілі – нафталин. Нафталин конденсирленген бензол сақинасы түрінде белгілеуге боладв, 1, 4, 5, 8-орындарын α, ал 2, 3, 6, 7 – β деп белгілейді.

Нфталин тас көмір шайырында болады (5%-ке дейін) және оның орта май (170-2300C), ауыр май (230-2700C) фракцияларынан бөлініп алынады.

α-нитронафталинді тотықтырса, нитрофталь қышқылы пайда болады:

Α-нитронафталинді тотықсыздандыру арқылы алынған α-нафтиламинді тотықтандырса, о-фталь қышқылы пайда болады:

Алынуы:

Антрацен, антрахинон, ализарин.

Антрацен конденсирленген үш бензол сақинасынан тұратын көмірсутек қатарына жатады.

Антраценде 1,4,5,8-орындар – α 2,3,6,7-орындар – β және 9,10-γнемесе мезо деп аталады.

Алынуы:

Фридель-Крафтс реакциясы:

Вюрц-Виттиг реакциясы:

Фталь ангидриді мен бензолды конденсирлеу:

Антрацен өндірісте тас көмір шайырының 270-3400C-де қайнайтын, антрацен майы немесе жасыл май ретінде белгілі фракциясынан бөлініп алынады

Физикалық қасиеттері:

Антрацен балқу температурасы 2130C, кристалды зат. Молекуласындағы барлық үш сақина бір жазықтықта жатыр.Химиялық қасиеттері:

Фенантрен. Құрылысы, қасиеттері.

Фенантрен антраценнің изомері және сол сияяқты тас көмір шайырларында болады. Фенантрен – түссіз кристалды зат, балқу температурасы 1010C. Формуласы төмендегідей болады:

Фенантреннді антраценмен бірге тас көмір шайырының

270-3400C қайнайтын фракцияларынана бөліп алады:

Өндірісте фенантрен Пшорра синтезі арқылы о-нитробензальдегид және фенилсірке қышқылынан алынады.

 

 

Диазо- және азоқосылыстар. Диазоттау реакциясы. Азоқосылыстар дың химиялық қасиеттері. Азотты бөле және бөлмей жүретін химиялық реакциялар.

Диазқосылыстар:

Жалпы формуласы:

Алынуы:

Азоқосылыстар:

−N=N− хромофорлы тобы бар қосылыстар.

Қазіргі техника құрамы мен түрі бойынша алуан түрлі азлқосылыстар қолданылады

Оның түсі, яғни боялған түрлерініңбір-біріне айналуы ортаның сутектік көрсеткішіне байланысты мынадай тепе-теңдікпен анқталады:

Қызыл форма

Диазотирлеу реакциясының механизмі.

Реакцияның бірінші сатысында анилин қышқылдық ортада нитрозаминге айналады:

Нитрозамин диазогидратқа қайта топтасады, ал ол қышқылдың әсерінен диазоний тұзына айналады:

Диазоқосылыстардың азотты бөле жүретін реакция.Гаттерман-занмейер реакциясы:

А.Н. Несмеянов реакциясы:

Гомберг реакциясы:

Арилдеу реакциясы:


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2018 год. Все права принадлежат их авторам!