Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Түріндегі өрнек шексіз ... деп аталады 4 часть$$

$

$

$

 

$$$235 қатарының жалпы мүшесін жазыңыз

$$

$

$

$

 

$$$236 Коэффициенттері тұрақты біртекті сызықты дифференциалдық теңдеуінің сипаттамалық теңдеуі:

$$

$

$

$

 

$$$237 теңдеуі ... дифференциалдық теңдеу болып табылады.

$$толық дифференциалды

$белгісіз функцияға қарағанда сызықты

$айнымалылары ажыратылатын

$Бернулли

 

$$$238 Коэффициенттері тұрақты біртекті сызықты дифференциалдық теңдеуінің сипаттамалық теңдеуі:

$$

$

$

$

 

$$$239 дифференциалдық теңдеуінің жалпы интегралы немесе жалпы шешімі:

$$

$

$

$

 

$$$240 дифференциалдық теңдеуінің шешімі:

$$

$

$

$

 

$$$241 функциясының (1;0) нүктесіндегі у бойынша дербес туындысын табыңыз.

$$4

$1

$-1

$e

 

$$$242 функциясының (1;1) нүктесіндегі у бойынша дербес туындысын табыңыз

$$ -1

$1

$0

$2

 

$$$243 функциясының (0;1) нүктесіндегі у бойынша дербес туындысын табыңыз.

$$3

$-1

$2

$1

 

$$$244 функциясының (-1;0) нүктесіндегі у бойынша дербес туындысын табыңыз 0

$$0

$-1

$2

$1

 

$$$245 1-ретті дифференциалдық теңдеу деп ... айтады.

$$тәуелсіз айнымалыны, ізделінді функцияны және туындыны байланыс-тыратын теңдеуді

$бір өлшемді функцияны байланыстыратын теңдеуді

$ізделінді функцияны және туындыны байланыстыратын теңдеуді

$ізделінді функцияны және екінші ретті туындыны байланыстыратын теңдеуді

 

$$$246 1-ретті біртекті дифференциалдық теңдеу деп ... айтады

$$ноль өлшемді біртекті функцияларды байланыстыратын теңдеуді

$ізделінді функцияны және туындыны байланыстыратын теңдеуді

$ізделінді функцияны және екінші ретті туындыны байланыстыратын теңдеуді

$тәуелсіз айнымалыны, ізделінді функцияны және туындыны байланыстыратын теңдеуді

 

$$$247 дифференциалдық теңдеуінің жалпы интегралы немесе жалпы шешімі

$$

$

$

$

 

$$$248 п-ші ретті дифференциалдық теңдеу деп ...айтады.

$$тәуелсіз айнымалыны , ізделінді функцияны және п-ші ретті туындыны байланыстыратын теңдеуді$ізделінді функцияны және екінші ретті туындыны байланыстыратын теңдеуді

$ізделінді функцияны және туындыны байланыстыратын теңдеуді

$бір өлшемді функцияларды байланыстыратын теңдеуді

 

$$$249 функциясының нүктесінде үзіліссіз туындылары бар болса: ; ; , онда осы нүктеде оның экстремум нүктесі бар болуы да жоқ болуы да мүмкін , егер

$$

$

$

$

 

$$$250 дифференциалдық теңдеуі толық дифференциалды дифференциалдық теңдеу деп аталады , егер пен функциялары үзіліссіз 1-ші ретті туындылыры бар және келесі шарттарды қанағаттандыратын функциялар болса:

$$

$

$

$

 

$$$251 мен - дифференциалдық теңдеуінің екі шешімі болсын . Келесі жағдайлардың қайсысында олар сызықты тәуелсіз болады:

$$

$

$

$

 

$$$252 функциясының нүктесінде үзіліссіз туындылары бар болса: ; ; , онда осы нүктеде оның минимум нүктесі болады , егер

$$

$

$

$

 

$$$253 Қатарды жинақтылыққа зертте

$$шартты жинақты

$жинақсыз

$жинақты

$абсолют жинақты

 

$$$254 функциясының функциясының: , ; , онда осы нүктеде оның максимум нүктесі болады , егер

$$

$

$

$

 

$$$255 Геометриялық ықтималдықтың формуласы

$$

$

$

$

 

$$$256 функциясының М функциясының: , ; , онда осы нүктеде оның экстремум нүктесі болмайды , егер

$$

$

$

$

 

$$$257 Толық ықтималдық формуласын көрсетіңіз$$

$

$

$

 

$$$258 Дискретті кездейсоқ шамалардың сандық сипаттамалары

$$ математикалық үміт, дисперсия, орташа-квадраттық ауытқу

$полигон мен гистограмма

$алмастыру, орналастыру, теру

$кездейсоқ шамалар

 

$$$259 А мен В оқиғалары үйлесімсіз болса, онда ...

$$

$

$

$

 

$$$260 Үйлесімсі екі оқиғаның ең болмағанда біреуінің пайда болу ықтималдығы :

$$

$

$

$

 

$$$261 Егер А мен В оқиғалары тәуелсіз болса , онда олардың бір уақытта пайда болу ықтималдығы...тең.

$$олардың ықтималдықтарының көбейтіндісіне

$қалған оқиғалардың көбейтіндісіне

$шартты ықтималдықтарының көбейтіндісіне

$ықтималдықтарының қосындысына

 

$$$262 Берілген қатардың жинақтылығының қажетті шартын көрсетіңіз .

$$

$ ,

$ ,

$ ,

 

$$$263 Фурье қатарының коэффициенті қай формулмен табылады

, егер ,

$$

$

$

$

 

$$$264 Фурье қатарының коэффициенті қай формулмен табылады

, если ,

$$

$

$

$

 

$$$265 функциясының нүктесіндегі векторының бағыты бойынша туындысы қай формуламен табылады

$$

$

$

$

 

$$$266 Егер функциясының кризис нүктесінде келесі шартты қанағаттандыратын үзіліссіз екінші ретті туындылары бар болса: и , онда осы нүктеде оның …нүктесі болады.

$$максимум

$минимум

$экстремум

$экстремумы жоқ

 

$$$267 Егер функциясының кризис нүктесінде келесі шартты қанағаттандыратын үзіліссіз екінші ретті туындылары бар болса: және , онда осы нүктеде оның … нүктесі болмайды.

$$экстремум

$максимум

$минимум

$экстремум бар

 

$$$268 Келесі формулалардың қайсысы қандайда бір екінші ретті коэффициенттері тұрақты біртекті сызықты дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімін анықтауы мүмкін:

$$

$2

$

$

 

$$$269 Цехта 7 ер, 3 әйел адам жұмыс істейді. Табельдік номерлері бойынша кездейсоқ 5 адам таңдалды. Осы адамдардың ішінде 3 әйел адам болу ықтималдығын табыңыз.

$$1/12

$2/3

$3/10

$5/13

 

$$$270 Әртүрлі n элементтен көлемі «m» орналастыру саны ... тең.

$$

$

$

$

 

$$$271 Келесі үлестірім функциясымен берілген Х кездейоқ шамасының математикалық үмітін табыңыз

$$32/3

$1

$12/5

$0

 

$$$272 , қисықтарымен шектелген фигураның ауданын табудың екі еселі интегралын жазыңыз

$$

$

$

$

 

$$$273 Теңдеуді шешіңіз , егер y=y(x)

$$

$

$

$

 

$$$274 Табу керек , егер z=

$$

$

$

$

 

$$$275 М(1;1) нүктесіндегі табу керек, егер z=sin

$$

$cos1

$sin2

$-

 

$$$276 М(0;0;1) нүктесіндегі табу керек, егер

$$0

$

$

$3

 

$$$277 , және қисықтарымен шектелген фигураның ауданың табудың екі еселі интегралын жазыңыз

$$

$

$

$

 

$$$278 Екі еселі интегралды есептеңіз

$$5/24

$1/8

$ 5/12

$3/5

 

$$$279 Екі еселі интегралды есептеңіз

$$23/12

$-5/12

$7/3

$1/6

 

$$$280 Екі еселі интегралды есептеңіз

$$40

$56/7

$134/3

$17/24

 

$$$281 Екі мерген нысанаға бір реттен оқ атады. Бірінші мергеннің оқ тигізу ықтималдығы 0,4, ал екіншінікі 0,5. Х кездейсоқ шамасының түсу санының үлестірім заңын анықтаңыз.

$$

$

$

$

 

$$$282 n элементтердің алмастыру саны ...

$$

$

$

$

 

$$$283 Функцияның анықталу облысын табыңыз

$$ радиусы 3 тең, центрі координат басындағы шеңбер

$ радиусы 9 тең шеңбер

$ радиусы 3 тең жартылай сфера

$ радиусы 9 тең центрі координат басындағы сфера

 

$$$284 функциясының нүктесінен нүкте-сінің бағытындағы туындысын табыңыз

$$

$

$

$

 

$$$285 Функцияның анықталу облысын табыңыз

$$

$

$

$

 

$$$286 функциясының нүктесіндегі өсу жылдамдығының ең үлкен мәнін табыңыз?

$$

$

$

$

 

$$$287 функциясының нүктесіндегі градиентін табыңыз

$$

$

$

$

 

$$$288 Табу керек М(ХУ), егер М(Х)=9 и М(У)=6

$$54

$3

$25

$0


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!