Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Түріндегі өрнек шексіз ... деп аталады 3 часть3) 4)

$$3 пен 4

$1 мен 3

$1 мен 2

$3пен 2

 

$$$165 Берілген қатарлардың қайсысын Коши белгісі бойынша жинақтылыққа зерттеуге болады.

1) 2) 3) 4)

$$1 мен 4

$3 пен 4

$2мен 4

$1 мен 3

 

$$$166 функциясы берілген. Табу керек

$$

$

$

$

 

$$$167 Қатарды жинақтылыққа зерттеңіз

$$ шартты жинақты

$жинақты

$жинақсыз

$абсолют жинақты

 

$$$168 Қатардың жинақтылық радиусын табыңыз

$$

$1

$

$0

 

$$$169 Қатардың жинақтылық радиусын табыңыз

$$1

$0

$-1

$

 

$$$170 Қатардың жинақтылық радиусын табыңыз

$$9

$

$ 3

$

 

$$$171 Қатардың жинақтылық радиусын табыңыз

$$6

$

$1

$

 

$$$172 Табу керек D(z), егер

$$91

$81

$59

$31

 

$$$173 Есептеңіз

$$

$0,45

$

$

 

$$$174 Есептеңіз

$$92

$15

$49

$

 

$$$175 Теңдеуді шешіңіз

$$z=5

$z=2

$z=45

$z=10

 

$$$176 Есептеңіз =

$$1800

$1020

$100

$208

 

$$$177 Теңдеуді шешіңіз

$$x=7

$x=6

$x=5

$x=1

 

$$$178 Есептеңіз

$$168

$14

$48

$15

 

$$$179 Табу керек М(z), егер

$$16

$18

$15

$17

 

$$$180 Бірдей 5 карточкада П,Р,С,О,Т әріптері жазылған. Тізбектей алынған карточкалардан «СПОРТ» сөзі шығуының ықтималдығын табыңыз.

$$

$

$

$

 

$$$181 Екі мерген бір реттен оқ атты.Бірінші мергеннің нысанаға оқ тигізу ықтималдығы 0,7, ал екіншінікі -0,6. Нысанаға екі мергеннің ең болмағанда біреуінің оқ тигізу ықтималдығын табыңыз.

$$0,88

$0,51

$0,15

$0,26

 

$$$182 Монета 3 рет лақтырылды. «цифр» жағының екі рет түсу ықтималдығын табыңыз .

$$0,375

$0,52

$0,24

$0,3

 

$$$183 Екі мерген бір реттен оқ атты.Бірінші мергеннің нысанаға оқ тигізу ықтималдығы 0,7, ал екіншінікі 0,6. Нысанаға екі мергеннің тек біреуінің оқ тигізу ықтималдығын табыңыз.

$$0,46

$0,51

$0,15

$0,24

 

$$$184 Жәшікте 11 деталдың 3 жарамсыз. Таңдамай алынған 4 деталдың жарамды болу ықтималдығын табыңыз.$$

$

$

$

 

$$$185 Екі мерген бір реттен оқ атты.Бірінші мергеннің нысанаға оқ тигізу ықтималдығы 0,7, ал екіншінікі 0,6. Нысанаға екі мергеннің екеуі де оқ тигізу ықтималдығын табыңыз

$$0,42

$0,51

$0,15

$0,26

 

$$$186 Арасында 8 қызы бар 17 студенттер тобында 7 билеті ұтысты болатын лотерея ойналды . Ұтысты билет алғандардың ішінде 4 қыз болу ықтималдығын табыңыз?

$$0,302

$0,56

$0,31

$0,42

 

Барлығы 10 түйреуіш бар. Оның 5 темір, 3 мыс , 2 алюминий. Таңдамай алынған екі түйреуіштің темір болып шығу ықтималдығын табыңыз.

$$2/9

$0,5

$1/3

$1/5

 

$$$188 Табу керек М(z), егер

$$15

$18

$16

$17

 

Барлығы 10 түйреуіш бар. Оның 5 темір, 3 мыс , 2 алюминий. Таңдамай алынған екі түйреуіштің мыс болып шығу ықтималдығын табыңыз.

$$1/15

$1/2

$2/3

$4/5

 

$$$ 190 қатары жинақты деп аталады егер ... шегі бар болса.$$

$

$

$

 

Барлығы 10 түйреуіш бар. Оның 5 темір, 3 мыс , 2 алюминий. Таңдамай алынған екі түйреуіштің алюминий болып шығу ықтималдығын табыңыз.

$$1/45

$2/9

$1/3

$1/15

 

$$$192 параболоидының бетіне нүктесінде жанама жазықтық теңдеуін жазыңыз.

$$

$

$

$

 

$$$193 Егер және - оң сандар қатарларының мүшелеріне кез келген n үшін .... теңсіздігі орындалса, онда қатарының жинақтылығынан қатарының жинақтылығы шығады.

$$

$

$

$

 

$$$194 Егер екі оң сандар қатарының жалпы мүшелері үшін мұндағы ... тең емес ақырлы кез келген сан, теңдігі орындалса, онда екеуі де бірдей не жинақты, не жинақсыз болады

$$0

$1

$-1

$2

 

$$$195 Егер -оң сандар қатары үшін ... шегі бар болса, онда берілген қатар шарты орындалғанда жинақсыз болады.

$$

$

$

$

 

$$$196 Егер -оң сандар қатары үшін ... шегі бар болса, онда берілген қатар шарты орындалғанда жинақты болады.

$$

$

$

$

 

$$$197 Егер және - оң сандар қатарларының мүшелеріне кез келген n үшін .... теңсіздігі орындалса, онда қатарының жинақсыздығынан қатарының жинақсыз болуы шығады.

$$

$

$

$

 

$$$198 параболоидының бетінің нүктесіндегі нормаль теңдеуін жазыңыз.

$$

$

$

$

 

$$$199 z функциясының х бойынша өсімшесін z функциясының х бойынша дербес өсімшесі деп атайды да былай белгілейді:

$$

$

$

$

 

$$$200 Келесі бірінші ретті дифференциалдық теңдеулердің: 1) 2) 3) 4) қайсысы сызықты?

$$2)

$1)

$3)

$4)

 

$$$201 Келесі теңдеулердің: 1) ; 2) ;

3) ; 4) қайсысы Бернулли теңдеуі болып табылады?

$$3)

$2)

$1)

$4)

 

$$$202 Келесі бірінші ретті дифференциалдық теңдеулердің 1) 2) ; 3) 4) қайсысы айнымалылары ажыратылатын теңдеу болып табылады?

$$1)

$2)

$3)

$4)

 

$$$203 функциясының градиенті қандай фомуламен анықталады ?

$$

$

$

$

 

$$$204 Жинақтылықтың Коши белгісін көрсет

$$ ,

$ ,

$

$ ,

 

$$$205 Жинақтылықтың Даламбер белгісін көрсет.

$$

$

$

$

 

$$$206 Қандай шарттар орындалғанда таңбасы ауыспалы қатар жинақты болады?

$$

$

$

$

 

$$$207 Бейес формуласын көрсет

$$

$

$

$

 

$$$208 Лапластың локальдық формуласын көрсет

$$

$

$

$

 

$$$209 Жәшіктегі 10 деталдың 3 жарамсыз. Таңдамай алынған 3 деталдың, 2 –і жарамсыз болу ықтималдығын табыңыз.

$$

$

$

$

 

$$$210 Лапластың интегральдық формуласын көрсет:

$$

$

$

$

 

$$$211 z функциясының у бойынша өсімшесін z функциясының у бойынша дербес өсімшесі деп атайды да былай белгілейді:.

$$

$

$

$

 

$$$212 Жиілік гистограммасы деп … айтады.

$$ төбелері берілген нүктелерде болатын қисықты

$тікбұрыштардан тұратын баспалдақты фигураны

$таңдама мәндерінің арифметикалық ортасын

$зерттелетін объектілердің жиынтығын

 

$$$213 Комбинаторика элементтері, ол …

$$ теру, орналастыру, алмастыру

$математикалық үміт, дисперсия

$орта –квадраттық ауытқу

$полигон мен гистограмма

 

$$$214 Берілген жіктелу қай функцияның Маклорен қатарына жіктелуі болып табылады: ,

$$

$

$

$

 

$$$215 n–ретті дифференциалдық теңдеуді көрсетіңіз:

$$

$

$

$

 

$$$216 А, В, С оқиғалары толық топ құрайды. Және Р(А)=0,4; Р(C)=0,5. Табу керек: Р(B).

$$ 0,1

$0,7

$0,8

$1

 

$$$217 функциясының (0; 1) нүктесіндегі х бойынша дербес туындысын табыңыз

$$2

$1

$-1

$e

 

$$$218 функциясының (1; 1) нүктесіндегі х бойынша дербес туындысын табыңыз

$$4

$1

$-1

$2

 

$$$219 функциясының (1; 0) нүктесіндегі х бойынша дербес туындысын табыңыз

$$3

$-1

$2

$1

 

$$$220 функциясының (-1; 0) нүктесіндегі х бойынша дербес туындысын табыңыз

$$0

$-1

$2

$1

 

$$$221 Топтағы студенттер 7 пәнді оқиды. Дүйсенбі күнгі сабақ кестесін сол күні әртүрлі 4 пән болатындай етіп қанша әдіспен құруға болады ?

$$840

$780

$820

$910

 

$$$222 16 команда қатысатын футбол чемпионатында қанша матч ойнатылуы мүмкін, егер әрбір екі команда тек бір реттен ғана ойнаса?

$$120

$96

$132

$130

 

$$$223 Урнада 4 ақ , 7 қара шар бар. Таңдамай алынған екі шардың да ақ болу ықтималдығын табыңыз?

$$

$

$

$

 

$$$224 100 детальдың 5-еуі жарамсыз. Жарамсыз детальдардың кездесуінің салыстырмалы жиілігі қандай?

$$0,05

$0,5

$0,06

$0,6

 

$$$225 Урнада 10 қызыл, 5 көк, 15 ақ шар бар. Түсті шар алынуының ықтимлдығын табыңыз.

$$0,5

$0,55

$0,6

$0,65

 

$$$226. Шілде айының ашық күндер санының орта мәні 25тең. Шілденің алғашқы екі күні ашық болу ықтималдығын табыңыз.

$$

$

$

$

 

$$$227 Күннің жаңбырлы болу ықтималдығы 0,7тең . Күннің ашық болу ықтималдығын табыңыз.

$$ 0,3

$0,15

$0,2

$0,25

 

$$$228 z функциясының х пен у бойынша өсімшесін z функциясының толық өсімшесі деп атайды да былай белгілейді:.

$$

$

$

$

 

$$$229 Қатардың үшінші мүшесін табыңыз:

$$

$

$

$

 

$$$230 Туындыны табыңыз, егер .

$$

$

$

$

 

$$$231 М( 1; 2 ) нүктесіндегі у бойынша дербес туындыны табыңыз, егер .

$$

$6

$2

$

 

$$$232 М(2;3) нүктесіндегі табыңыз, егер

$$

$

$5

$

 

$$$233 Урнада 4 ақ , 5 қызыл, 6 қара шар бар. Урнадан кездейсоқ алынған шар қызыл болу ықтималдығын табыңыз.

$$

$

$1

$

 

$$$234 Сандық қатардың жалпы мүшесінің түрі:


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!