Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Алгарытм працы над рэфератам1. Выбар тэмы.

2. Вызначэнне мэты, задач, аб’екта і прадмета даследавання.

3. Збор інфармацыі па тэме.

4. Афармленне бібліяграфічнага спісу.

5. Афармленне цытат (тэзісаў, канспектаў) з кніг і артыкулаў.

6. Напісанне ўступа, кожнага раздзела асноўнай часткі, заключэння.

7. Рэдагаванне.

8. Напісанне паведамлення на 5—7 хвілін.

þ Звычайна рэфераты ацэньваюцца па наступных асноўных крытэрыях:

— актуальнасць тэмы і зместу, тэарэтычны ўзровень, глыбіня і паўната аналізу фактараў, з’яў, праблем, якія адносяцца да тэмы;

— навуковая абгрунтаванасць і ступень рэалізацыі пастаўленай мэты даследавання;

— завершанасць і поўнасць рашэння ўсіх задач, пастаўленых аўтарам у працы;

— інфармацыйная насычанасць, навізна, арыгінальнасць выкладу матэрыялу;

— навуковасць выкладу матэрыялу;

— структурная арганізаванасць, лагічнасць, граматычная правільнасць і стылістычная выразнасць;

— пераканаўчасць, аргументаванасць, практычная значнасць і тэарэтычная абгрунтаванасць высноў, зробленых у рэфераце;

— якасць афармлення работы.

þ Падставай для зніжэння адзнакі можа служыць:

— нядбайнае афармленне працы;

— павярхоўны разгляд тэарэтычных пытанняў (занадта абмежаваная колькасць крыніц, неразуменне сутнасці навуковай праблемы, адсутнасць уласнага меркавання);

— слабая сувязь паміж раздзеламі працы;

— павярхоўны аналіз рэальнай сітуацыі.

Даклад — від самастойнай навукова-даследчай працы, у якой аўтар даследуе сутнасць пэўнай праблемы; прыводзіць розныя пункты гледжання, а таксама ўласныя погляды на яе.

Пры напісанні даклада спалучаюцца тры якасці даследчыка: уменне даследаваць матэрыял, фармуляваць высновы і кваліфікавана адказаць на пытанні. Даклады могуць насіць праблемны (“Дабро i Зло як два палюсы жыцця ў апавяданнях Анатоля Казлова”), абагульняльны (“Беларуская ваенная проза як адметная з’ява сусветнай лiтаратуры другой паловы ХХ стагоддзя”), параўнальны (“Праблема вiны i пакаяння ў творах Васiля Быкава i Генрыха Бёля”), даследчы (“Творчасць Васiля Быкава i экзiстэнцыялiзм: фiласофскiя i эстэтычныя перасячэннi”) характар.Адметнымі рысамі даклада з’яўляюцца: навуковы стыль выкладання; актуальнасць тэмы; змястоўнасць, глыбіня як адлюстраванне якасці ўспрымання і разумення праблемы; дакладнасць; самастойнасць высноў і палажэнняў.

Навуковы стыль — гэта спецыфічны спосаб падачы тэкставага матэрыялу пры напісанні навуковых работ, асноўнымі прыкметамі якога з’яўляюцца наступныя:

— сказы могуць быць доўгімі і складанымі;

— могуць дастаткова шырока ўжывацца словы іншамоўнага паходжання і тэрміны;

— ужыванне ўстаўных канструкцый тыпу “магчыма”, “на наш погляд”;

— аўтарская (даследчыцкая) пазіцыя павінна быць “завуаляванай”, не ўжываюцца займеннікі “я”, “мой (пункт гледжання)”.

þ Структура дакладаможа быць наступнай:

1) тэма даследавання (яна павінна быць не толькі актуальнай, але і арыгінальнай);

2) актуальнасць даследавання (чым цікавы напрамак даследавання, у чым заключаецца яго важнасць, якія навукоўцы працавалі ў гэтым напрамку, якім пытанням у дадзенай тэме надавалася недастатковая ўвага, матывы выбару тэмы);

3) мэта працы (у агульных рысах адпавядае фармулёўцы тэмы даследавання і можа ўдакладняць яе);

4) задачы даследавання (канкрэтызуюць мэту працы, “раскладваючы” яе на часткі);

5) гіпотэза (навукова абгрунтаваная думка аб магчымых выніках даследчай працы, фармулюецца ў тым выпадку, калі праца носіць эксперыментальны характар);6) аб’ект і прадмет даследавання;

7) уласныя разважанні — сістэма тэзісаў і аргументаў, падмацаваных прыкладамі з мастацкага тэксту і цытатамі з крытычнай літаратуры;

8) вывады даследавання, сфармуляваныя ў абагуленай, канспектыўнай форме, па магчымасці пранумараваныя (не больш за 4—5).

þ Калі даклад прысвечаны творчасці пісьменніка, то ў ім павінна знайсці адлюстраванне даследаванне наступных аспектаў: агульная характарыстыка творчасці пісьменніка; біяграфічныя дадзеныя, уплывы; пісьменнік і яго эпоха, яго пазіцыя (сябры); асноўныя тэмы творчасці (творы, праблематыка); ацэнкі, значэнне яго творчасці.

Патрабаванні да афармлення даклада такія самыя, як і пры напісанні рэферата. Даклад складаецца з тытульнага ліста; зместу (у ім паслядоўна паказваюцца назвы пунктаў даклада, а таксама старонкі, з якіх пачынаецца кожны пункт); уступу (фармулюецца сутнасць праблемы даследавання, абгрунтоўваецца выбар тэмы, вызначаюцца яе значнасць і актуальнасць, паказваюцца мэта і задачы, аб’ект і прадмет даследавання, даецца характарыстыка выкарыстанай літаратуры); асноўнай часткі, якая складаецца з раздзелаў (кожны раздзел доказна раскрывае тэму, мэту і задачы даследавання); заключэння (высновы або абагульненне па тэме даклада); бібліяграфічнага спісу; дадаткаў (схемы, табліцы, ілюстрацыі і інш.).

Алгарытм напісання даклада

1. Выбар тэмы, вызначэнне мэты, задач, аб’екта і прадмета даследавання.

2. Падбор і вывучэнне асноўных крыніц па тэме (як і пры напісанні рэферата, рэкамендуецца выкарыстаць не менш за 10 — 12 крыніц).

3. Складанне бібліяграфіі.

4. Апрацоўка і сістэматызацыя матэрыялу. Падрыхтоўка высноў і абагульненняў.

5. Распрацоўка плана даклада.

6. Напісанне ўступа, асноўнай часткі, заключэння.

7. Рэдагаванне.

8. Публічнае выступленне з вынікамі даследавання.

þ Звычайна даклады ацэньваюцца па наступных асноўных крытэрыях:

— актуальнасць тэмы і зместу, тэарэтычны ўзровень, глыбіня і паўната аналізу фактараў, з’яў, праблем, якія адносяцца да тэмы;

— навуковая абгрунтаванасць і ступень рэалізацыі пастаўленай мэты даследавання;

— завершанасць і поўнасць рашэння ўсіх задач, пастаўленых аўтарам у працы;

— арыгінальнасць падыходаў да вырашэння задач;

— уменне карыстацца спецыяльнай літаратурай, інфармацыйная насычанасць;

— навуковасць выкладу матэрыялу, здольнасць да самастойнай навукова-даследчай працы;

— глыбіня тэарэтычнага аналізу, уменне разабрацца ў асноўных праблемах вылучанай тэмы;

— кампазіцыйная стройнасць і логіка пабудовы даклада;

— пісьменнасць; выразнасць і вобразнасць мовы;

— пераканаўчасць, аргументаванасць, практычная значнасць і тэарэтычная абгрунтаванасць высноў, зробленых у дакладзе;

— сфарміраванасць аналітычных і маўленчых уменняў;

— якасць афармлення работы.


Просмотров 1031

Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2020 год. Все права принадлежат их авторам!