Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Методичні рекомендації щодо вивчення теми. Організаційно-правове регулювання взаємодії суб'єктів бізнесу на ринку послуг є системою державних заходівОрганізаційно-правове регулювання взаємодії суб'єктів бізнесу на ринку послуг є системою державних заходів, спрямованих на розвиток, вдосконалення та упорядкування підприємницької діяльності, а також створення правових механізмів їх реалізації в реальній економічній ситуації.

Основні функції державного регулювання ринку послуг:

Комплексні функції державного регулювання полягають у застосуванні всіх засобів впливу на розвиток бізнесу на ринку послуг.

Обмежуючі функції державного регулювання ґрунтуються на запровадженні заходів, які частково обмежують функціонування суб'єктів на ринку послуг.

Підтримуючі функції державного регулювання спрямовані на створення сприятливих умов для розвитку суб'єктів бізнесу на ринку послуг.

Регулюючі функції державного регулювання полягають у розробці та впровадженні стратегічних програм розвитку сфери послуг, окремих її сегментів, а також наданні функціональних повноважень відповідним державним структурним підрозділам щодо втілення їх у практичну діяльність.

Правові функції державного регулювання спрямовані на формування законодавчої бази, покликаної сприяти і регулювати розвиток бізнесу на ринку послуг, формувати механізми їх реалізації в реальній економічній ситуації..

Економічні функції державного регулювання полягають у створенні та запровадженні сукупності економічних форм і методів регулювання ринкових процесів у сфері послуг.

Організаційні функції державного регулювання забезпечують формування умов для сприяння розвитку бізнесу на ринку послуг на основі створення і функціонування відповідних організаційно-правових структур (міністерства, відомства, податкової адміністрації); розроблення державних програм розвитку ринку послуг; створення і налагодження роботи лабораторій із перевірки якості послуг.

Прямі функції державного регулювання полягають у безпосередньому втручанні органів державної влади у підприємницьку діяльність суб'єктів бізнесу на ринку послуг.

Непрямі (опосередковані) функції державного регулювання передбачають застосування законодавчих і нормативно-орієнтуючих регуляторів, які розмежовують законний і тіньовий бізнес, визначають правові норми взаємовідносин учасників бізнесу, обсяги їхньої відповідальності, містять прийняті в країні економічні важелі стимулювання, підтримки і захисту законного бізнесу.

Регулювання ринку послуг здійснюється на національному рівні двосторонньому та багатосторонньому рівнях.Окремі види господарської діяльності щодо виробництва, надання (продажу) послуг потребують ліцензування і патентування, які регулюють закони України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (2000) і "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" (1996).

Ліцензія - дозвіл, виданий державними органами юридичним і фізичним особам на право здійснення певного виду діяльності або операцій.

Патент – це документ, виданий компетентним державним органом, який засвідчує авторство винаходу та виключні права на нього, а також документом, який засвідчує право на певну діяльність.

Управління якістю — це дії, які здійснюються при створенні та експлуатації або споживанні продукції з метою встановлення, забезпечення та підтримання необхідного рівня її якості.

Відповідно до стандартів ICO життєвий цикл продукції, який у зарубіжній літературі позначається як "петля якості", включає в себе 11 станів.

За допомогою "петлі якості" здійснюється взаємозв'язок виробника зі споживачем, з усією системою, яка забезпечує вирішення завдання управління якістю продукції.

Відповідно до визначення міжнародної організації стандартизації (ICO), яке підтримують фахівці багатьох країн, включаючи Україну, якість це сукупність властивостей і характеристик продукту, які надають йому здатність задовольняти зумовлені потреби або потреби, які передбачаються. Перебуваючи продуктом праці, якість товару — категорія нерозривно пов'язана як із вартістю, так і зі споживчою вартістю.

Конкурентоспроможність товарів —це здатність товарів відповідати вимогам конкурентного ринку, запитам покупців порівняно з іншими аналогічними товарами, представленими на ринку.

Інакше кажучи, під конкурентоспроможністю розуміється комплекс споживчих і вартісних (цінових) характеристик товару, які визначають його успіх на ринку, тобто переваги цього товару порівняно з іншими пропозиціями конкурентних товарів-аналогів.Для оцінки конкурентоспроможності послуги можна використовувати такі методи: бальна оцінка; бальна оцінка з урахуванням значущості показників; метод інженерного прогнозування.

План практичного заняття (2 год.)

1. Державне регулювання сфери послуг.

2. Характеричстика дозвільних документів на надання послуг.

3. Якість послуг: сутність,забезпечення, методи оцінки.

4. Безпечність послуг:сутність та методи визначення.

Завдання 1. Дайте відповіді напитання:

1. У чому полягає суть процедури ліцензування діяльності щодо надання і торгівлі послугами?

2. Розкрийте основні принципи державної політики у сфері ліцензування на ринку послуг.

3. Чим зумовлена необхідність отримання торгового патенту для здійснення торгівлі послугами?

4. З'ясуйте суть і значення комерційного підприємництва на ринку послуг.

5. Охарактеризуйте основні комерційні операції на ринку послуг.

6. Чим зумовлена необхідність використання економіко-математичної моделі оптимізації комерційної діяльності на ринку послуг?

7. Висвітліть основні напрямки державного регулювання ринку послуг.

8. Чому, на вашу думку, не відповідають сучасним економічним реаліям нормативні акти України, які регулюють комерційне підприємництво на ринку послуг?

Завдання 2. Визначте загальну ціну торгового патенту і щомісячну плату на здійснення діяльності з надання побутових послуг для підприємства, що займається хімічним чищенням одягу в обласному центрі. Термін дії торгового патенту становитиме 3 роки.

Завдання 3. Визначте економічний ефект від надання торговельної послуги за таких умов: протягом 1 кварталу поточного року в універмазі надають безоплатні консультаційні послуги покупцям із питань, що стосуються асортименту товарів, які є в продажу. Обсяг роздрібного товарообігу відділу "Тканини" становить 397,5 тис. грн за 1 квартал поточного року проти 325,4 тис. грн аналогічного періоду попереднього року. Реалізоване збільшення сягає 10%.

Завдання 4 Із метою отримання додаткових конкурентних переваг інженерно-консультативна фірма приймає рішення про зниження ціни на пропоновані послуги на 6%. Визначте необхідний приріст обсягу продажу послуг для фірми, щоб утримати на попередньому рівні дохід, за умови 12% рентабельності продажів.

 

Питання для самостійної підготовки до практичного заняття

1. Культура надання послуг.

2. Етичні основи, діловий етикет і естетичні аспекти сервісної діяльності.

3. Контроль якості та безпека обслуговування.

4. Якість послуг в сервісній діяльності.

 

Тематика рефератів

1. Оцінка конкурентоспроможності послуг.

2. Сертифікація в управлінні якістю послуг.

3. Дозвільні документи на надання послуг.

4. Проблеми якості та безпеки послуг у практиці сучасного сервісу.

5. Проблеми регулювання сфери послуг на державному рівні.

 

Література: 1; 2, 4; 5; 6; 8; 9; 14.

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!