Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

________________________________________________________________

(найменування територіального органу Держпраці)

 

________________________________________________________________

 

___________________________________ ____ _______ 20___ р.

(місце складення припису)

 

ПРИПИС №___

________________________________________________________________

(посада, найменування підприємства, ініціали та прізвище роботодавця або посадової особи

________________________________________________________________
робочого органу Фонду соціального страхування від нещасних

________________________________________________________________

випадків на виробництві та професійних захворювань)

 

Мною _______________________________________________________

(посада, ініціали та прізвище посадової особи

 

___________________________________________________________________________________

територіального органу Держпраці)

під час розгляду матеріалів щодо нещасного випадку, який стався
___ ___________ 20__ р. о ____ год. _____ хв.

з _______________________________________________________________

(професія (посада), прізвище, ім’я та по батькові потерпілого)

у ______________________________________________________________,

(найменування підприємства, установи, організації)

встановлено, що нещасний випадок _________________________________

(стислий опис місця події) ________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 

стався за таких обставин __________________________________________

(послідовність подій,

________________________________________________________________

дії потерпілого

________________________________________________________________

та інших осіб,

________________________________________________________________

причетних до нещасного випадку)

На підставі статей 22 і 39 Закону України “Про охорону праці” ______, а також у зв’язку з ______________________________________________

(незгодою з висновками розслідування, надходженням скарги,

________________________________________________________________

дорученням Держпраці, вимогою органів прокуратури, відмови роботодавця скласти ________________________________________________________________,або затвердити акти за формою Н-5 і Н-1, приховуванням нещасного випадку тощо)

одержаних ____ _____________ 20___ р. відповідно до вимог пункту 34 Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві,

ПРОПОНУЮ:

провести повторне (додаткове) розслідування нещасного випадку, визнати чи не визнати нещасний випадок таким, що пов’язаний з виробництвом, скласти акт за формою Н-5 (у разі визнання його таким, що пов’язаний з виробництвом), затвердити (переглянути) акт за формою Н-1, встановити причини нещасного випадку, осіб, дії або бездіяльність яких призвели до нещасного випадку, розробити план заходів щодо запобігання подібним нещасним випадкам, усунути порушення в оформленні актів, привести їх у відповідність з вимогами зазначеного Порядку (у разі уточнення діагнозу, встановлення нових обставин або отримання уточнених висновків чи свідчень щодо обставин нещасного випадку (необхідне підкреслити).

 

______________________ ______________ _______________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

 

МП

Припис одержав

______________________ ______________ _______________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

_____ __________ 20__ р.

__________________


Додаток 11

до Порядку

ПРОТОКОЛ
огляду місця, де стався нещасний випадок (сталася аварія)
____ ____________ 20__ р. о ___ год. ___ хв.

з _________________________________________________

(професія (посада), прізвище, ім’я та по батькові потерпілого)

 

на _____________________________________________________________(найменування підприємства та органу, до сфери управління якого воно належить)

 

________________________________________________________________

Комісія у складі голови комісії _________________ ________________

(прізвище та ініціали) (посада, місце роботи)

членів комісії ______________________ ______________________

(прізвище та ініціали) (посада, місце роботи)

у період з ____ год. ____ хв. _____ _______________ 20__ р. до _____ год. ____ хв. _____ _____________ 20__ р. оглянула місце, де стався нещасний випадок (сталася аварія)

________________________________________________________________

(детально описується місце, де стався нещасний випадок,

________________________________________________________________

наявність обладнання, устаткування, інструментів, пристосувань, їх

________________________________________________________________

технічний стан і відповідність вимогам нормативно-правових актів

________________________________________________________________

щодо безпечної експлуатації)

________________________________________________________________

 

Голова комісії ________________ _______________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

 

Члени комісії ________________ ________________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

_____________________


Додаток 12

до Порядку

___________________________

(найменування підприємства)

 

ЕСКІЗ

місця, де стався нещасний випадок (сталася аварія)
___ ____________ 20__ р. о __ год. __ хв.

з _____________________________________________

(професія (посада), прізвище, ім’я та по батькові потерпілого)

 

До події Після події Прив’язка до території підприємства — копія генерального плану (плану гірничих робіт) з прив’язкою до запасних виходів
Окремі характерні місця, вузли, розрізи тощо Окремі характерні місця, вузли, розрізи тощо  

 

Голова комісії _______________ ____________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

 

Члени комісії _______________ ____________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

 

Ескіз склав _________________ ________ _____________________

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

_____________________


Додаток 13
до Порядку

ПРОТОКОЛ

опитування потерпілого (потерпілих), свідків та
інших осіб, причетних до нещасного випадку (аварії),

що стався (сталася) ___ __________ 20__ р. о ____ год. ____ хв.

з _____________________________________________________

(професія (посада), прізвище, ім’я та по батькові потерпілого)

або ___________________________________________________

(категорія і масштаб аварії)

Прізвище, ім’я та по батькові опитуваної особи ________________________

Професія (посада) _________________________________________________

Місце проживання ________________________________________________

Про нещасний випадок (аварію) розповів*:

Запитання та відповіді для уточнення:

запитання: ___________________________________________________

відповідь: ____________________________________________________

запитання: ___________________________________________________

відповідь: ____________________________________________________

запитання: ___________________________________________________

відповідь: ____________________________________________________

Протокол прочитав, з моїх слів записано вірно

_______________ ____________________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

Опитування провів і протокол склав

____________________________ ___________ _________________

(посада особи, що проводила опитування) (підпис) (ініціали та прізвище)

____ ____________ 20__ р.

 

_____________

*Розповідь про подію, що розслідується, викладається у довільній формі.

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
потерпілого (потерпілих), свідків та інших осіб,
причетних до нещасного випадку (аварії),
що стався (сталася) ___ ________ 20__ р. о ___ год. ____ хв.

з _____________________________________________________

(професія (посада), прізвище, ім’я та по батькові потерпілого)

або ___________________________________________________

(категорія і масштаб аварії)

_________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові особи, що дає пояснення,

_________________________________________________________________

її професія (посада), місце роботи,

_________________________________________________________________

місце проживання)

(у довільній формі надаються пояснення відомих фактів, пов’язаних з подією, висловлюється думка щодо її обставин і причин. Зазначаються посадові особи, дії чи бездіяльність яких стали основною або супутньою причиною нещасного випадку (аварії), а також висловлюються пропозиції щодо запобігання подібним подіям)

 

_______________ ______________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

___ ______________ 20___ р.

____________________


Додаток 14
до Порядку

ПРОЦЕДУРА
встановлення зв’язку захворювання з умовами праці

1. Професійний характер хронічного захворювання (отруєння) встановлюється лікарсько-експертною комісією спеціалізованого профпатологічного лікувально-профілактичного закладу (далі — комісія), склад якої затверджує керівник такого закладу.

У разі потреби до роботи комісії залучаються спеціалісти (представники) закладів державної санітарно-епідеміологічної служби, підприємства, робочого органу Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, первинної організації профспілки, членом якої є хворий, або уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці (у разі, коли профспілка на підприємстві відсутня).

2. Голова комісії в установленому порядку повинен пройти підготовку з питань професійної патології, одержати відповідний документ, мати досвід роботи у сфері професійної патології та стаж роботи за фахом не менш як п’ять років.

3. Рішення про зв’язок захворювання з умовами праці приймається на підставі клінічних, функціональних досліджень (амбулаторних або стаціонарних) з урахуванням відомостей, зазначених у:

копії трудової книжки, — для визначення стажу роботи в умовах дії виробничих факторів;

виписці з амбулаторної картки (форма 025/у);

історії хвороби за весь період спостереження;

направленні хворого на комісію з медичним висновком лікаря-профпатолога;

санітарно-гігієнічній характеристиці умов праці;

інформаційній довідці про умови праці працівника, що складається фахівцями установи державної санітарно-епідеміологічної служби, яка здійснює державний санітарно-епідеміологічний нагляд за підприємством, у разі підозри в нього професійного захворювання (отруєння);

висновку фтизіатра, нарколога та інших документах (у разі потреби);

актах за формою Н-5 і Н-1 (у разі гострого професійного захворювання (отруєння).

4. Висновок комісії спеціалізованого профпатологічного лікувально-профілактичного закладу про наявність (відсутність) професійного захворювання видається працівникові, а копія надсилається головному спеціалістові з професійної патології Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва та Севастополя за місцем роботи або проживання працівника та робочому органові Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

Хворому видається довідка про стаціонарне обстеження в спеціалізованому профпатологічному лікувально-профілактичному закладі.

У зазначеному висновку, крім діагнозу, обов’язково зазначаються відомості про наявність (відсутність) професійного захворювання та придатність (непридатність) до роботи за професією у несприятливих (шкідливих) умовах праці.

_____________________


Додаток 15
до Порядку

Форма П-3

ПОВІДОМЛЕННЯ
про професійне захворювання (отруєння)

 

Прізвище, ім’я та по батькові __________________________________

_________________________________________________________________

Стать ______________ Вік (повних років) ___________

 

Найменування підприємства ____________________________________

_________________________________________________________________

Орган управління підприємства __________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Діагноз:

основний ____________________________________________________

супутній _____________________________________________________

Найменування факторів виробничого середовища та трудового процесу, що спричинили професійне захворювання ____________________________ _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Дата встановлення остаточного діагнозу __________________________

Найменування закладу, що встановив діагноз ______________________

_________________________________________________________________

Реєстраційний номер повідомлення від ___ __________ 20__ р. № ___

Головний лікар ____________ _________________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

МП

Дата відправлення повідомлення _____ ______________ 20__ р.

_____________________________ __________ ______________________

(посада особи, яка надіслала повідомлення) (підпис) (ініціали та прізвище)

 

Дата одержання повідомлення _____ ______________ 20__ р.

_______________________________ _________ ________________

(посада особи, яка одержала повідомлення) (підпис) (ініціали та прізвище)

_____________________


Додаток 16
до Порядку

 

___________________________________________________________

(найменування спеціалізованого профпатологічного лікувально-профілактичного закладу)

 

МЕДИЧНИЙ ВИСНОВОК
лікарсько-експертної комісії спеціалізованого
профпатологічного лікувально-профілактичного закладу
про наявність (відсутність) професійного характеру захворювання

від _____ ___________ 20__ р. № _____

_________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові хворого)

Дата народження _____________________________ Стать ______________

Місце проживання ________________________________________________

Місце останньої роботи ____________________________________________

(найменування підприємства)

Висновок ________________________________________________________

(діагноз вперше виявленого професійного захворювання)

Встановлення (невстановлення) професійного характеру захворювання _________________________________________________________________

Обґрунтування діагнозу професійного захворювання ____________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Повідомлення про наявність вперше виявленого професійного захворювання або рішення про підтвердження (відміну) раніше встановленого діагнозу професійного захворювання від ___ ___________ 20___ р. № ______

Висновок видано на підставі протоколу засідання лікарсько-експертної комісії від ____ _________ 20__ р. № ______

Голова комісії ______________ _______________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

МП

__________________


Додаток 17
до Порядку

 

Форма П-4

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

__________________________
(посада санітарного лікаря)

____________ _____________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

____ _____________ 20__ р.

М.П.

 

АКТ

розслідування причин виникнення хронічного

професійного захворювання

 

1. Дата складення ____ __________ 20__ р.

2. Місце складення ____________________________________________

(район, місто, село)

3. Найменування підприємства, код згідно з ЄДРПОУ ______________

_________________________________________________________________

4. Реєстраційні відомості підприємства (страхувальника) як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування:

реєстраційний номер страхувальника _____________________________

дата реєстрації ________________________________________________

найменування основного виду діяльності та його код згідно з КВЕД _________________________________________________________________

встановлений клас професійного ризику виробництва _______________

5. Найменування цеху, дільниці, відділу __________________________

6. Орган управління підприємства _______________________________

_________________________________________________________________

7. Комісія у складі голови ______________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

_____________________________________________________________________________________

(посада, місце роботи)

членів комісії _____________________ ___________________________

(прізвище, ім’я та по батькові) (посада, місце роботи)

провела розслідування причини виникнення хронічного професійного захворювання _____________________________________________________

(діагноз)

8. Дата надходження повідомлення про наявність професійного захворювання до закладу державної санітарно-епідеміологічної служби _____ ____________ 20__ р.

9. Дата встановлення остаточного діагнозу ____ ___________ 20__ р.

10. Найменування лікувально-профілактичного закладу, який встановив діагноз _________________________________________________________

11. Захворювання виявлено під час медичного огляду, звернення _________________________________________________________________
(найменування лікувально-профілактичного закладу)

12. Відомості про хворого: ______________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

ідентифікаційний код ____________ стать ___________ вік __________
(повних років)

професія (посада) _____________________________________________
(згідно з ДК-003:2010)

стаж роботи _______________________, _________________________,
(загальний) (за професією)

_________________________________________________________________
(у цеху в умовах впливу шкідливих факторів)

13. Висновок про наявність шкідливих умов праці __________________ _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

14. Діагноз ___________________________________________________
(найменування основного діагнозу та його код згідно з

_________________________________________________________________
МКХ-10)

_________________________________________________________________
(найменування супутнього діагнозу, який визначено у повідомленні про професійне

_________________________________________________________________
захворювання, та його код згідно з МКХ-10)

15. На момент розслідування хворий _____________________________
(прізвище та ініціали)

здатний __________________________________________________________

(працювати за професією, переведений на іншу роботу, перебуває

_________________________________________________________________ на амбулаторному лікуванні, госпіталізований, переведений на інвалідність,

_________________________________________________________________ помер (необхідне зазначити)

16. Професійне захворювання виникло за таких обставин (зазначаються конкретні факти невиконання технологічних регламентів виробничого процесу; порушень режиму експлуатації технологічного устаткування, приладів, робочого інструменту; аварійних ситуацій; пошкодження захисних засобів і механізмів, систем вентиляції, екранування, сигналізації, освітлення, кондиціювання повітря; порушення правил охорони праці, гігієни праці; відсутність (невикористання) засобів індивідуального захисту; недосконалість технології, механізмів, робочого інструменту; неефективність роботи систем вентиляції, кондиціювання повітря, захисних засобів, механізмів, засобів індивідуального захисту; відсутність заходів і засобів рятувального характеру тощо) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17. Причина виникнення професійного захворювання _______________

_________________________________________________________________

(зазначаються такі виробничі фактори, що призвели до захворювання, як запиленість повітря робочої зони (концентрація пилу), в тому числі вміст вільного двоокису кремнію (середній та максимальний); загазованість повітря робочої зони шкідливими речовинами (концентрація речовин та їх гранично допустима концентрація); підвищені та знижені температури, температура поверхні устаткування, матеріалів, повітря робочої зони; рівень шуму; рівень загальної та локальної вібрації; рівень інфразвукового коливання, ультразвуку; рівень електромагнітного випромінювання; рівень барометричного тиску; рівень вологості та рухомості повітря; рівень іонізуючого випромінювання; контакт з джерелами інфекційних захворювань, конкретні найменування захворювань; рівень фізичного перевантаження (параметри, ступінь, важкість роботи); інші виробничі фактори згідно з Гігієнічною класифікацією праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу)

18. З метою ліквідації і запобігання виникненню професійних захворювань (отруєнь) пропонується _________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові,

_________________________________________________________________

посада особи, якій адресовано пропозицію,

_________________________________________________________________

перелік організаційних, технічних і санітарно-гігієнічних заходів,

_________________________________________________________________

строк їх здійснення)

19. Особи, які порушили законодавство про охорону праці, гігієнічні регламенти і нормативи (із зазначенням статей, пунктів законів та інших нормативно-правових актів, вимоги яких порушені):

_________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові, посада) _________________________________________________________________

 

Голова комісії _____________ ___________________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

Члени комісії _____________ ___________________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

 

_____________________


Додаток 18
до Порядку

ЖУРНАЛ
обліку професійних захворювань (отруєнь)

 

Розпочато ___ __________ 20__ р. Закінчено ___ __________ 20__ р.

 

Порядко-вий номер Прізвище, ім’я та по батькові хворого Стать Вік (повних років) Найменування підприємства Найменування органу управління підприємства Найменування цеху, дільниці Стаж роботи
загальний в умовах дії шкідливих вироб­ничих факторів

 

Найменування професії (посада) Найменування шкідливих факторів згідно з Гігієнічною класифікацією праці, які сприяли виникненню професійного захворювання (отруєння) Вид професійного захворювання (отруєння), гостре або хронічне Діагноз Захворювання встановлено
основний супутній під час медичного огляду лікувально- профілактичним закладом

 

Найменування спеціалізо­ваного профпатологічного лікувально-профілактичного закладу, що встановив остаточний діагноз Наслідки професійного захворювання
тимчасова втрата працездатності тимчасове переведення на іншу роботу здатний працювати за професією стійка втрата працездатності група інва­лідності смерть

_____________________


Додаток 19
до Порядку

ВІДОМОСТІ
про збитки, заподіяні аварією, що сталася

_____ _________ 20__ р. о __ год. __ хв.

 

на ______________________________________________
(найменування підприємства та

________________________________________________________________
органу, до сфери управління якого воно належить)

1. Категорія і масштаб аварії ________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Прямі втрати, пов’язані з ліквідацією аварії, усього (тис. гривень) _________________________________________________________________

у тому числі:

на підприємстві, де сталася аварія _______________________________

на інших підприємствах ________________________________________

від ураження населення, житлового фонду і майна громадян _________

_________________________________________________________________

від забруднення навколишнього природного середовища _____________

_________________________________________________________________

3. Втрати, пов’язані з невиробленою продукцією, усього (тис. гривень) _________________________________________________________________

у тому числі:

на підприємстві, де сталася аварія _______________________________

на інших підприємствах ________________________________________

 

Роботодавець _________________ ________________________
  (підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер _________________ ________________________
  (підпис) (ініціали та прізвище)

 

МП

 

____ ____________ 20__ р.

_____________________


Додаток 20
до Порядку

ЖУРНАЛ

реєстрації аварій

на ______________________________________________________________

(найменування підприємства)

 

Поряд-ковий номер   Дата і час виник- нення аварії Кате-горія і харак- тер аварії Причини і стислий опис обста- вин виник- нення аварії Матеріаль-ні втрати від аварії, тис. гривень Тривалість простою об’єкта від початку аварії до введення в експлуа- тацію, годин, днів Заходи, запропо- новані комісією з розслі- дування причин аварії Відмітка про здійснення заходів

 

_____________________

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!