Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Призначення припусків і між операційних розмірівВ курсовій роботі призначення припусків та між операційних розмірів на механічну обробку виконується табличним (нормативним) методом.

В пояснювальній записці наводиться розрахунок припусків для однієї поверхні (за вказівкою консультанта).

Призначення припусків здійснюється за наступним алгоритмом:

1. Встановлюється методи та кількість переходів обробки поверхонь

(див. п. 4.5.2).

2. Визначають загальний припуск Z на сторону і розмір вихідної заготовки.

Для призначення припусків та допусків на розміри штампованої заготовки необхідно визначити її вихідний індекс. Вхідними даними для визначення вихідного індексу штампованих кованок є група сталі, клас точності кованки, маса вихідної заготовки і ступінь складності, які визначають за стандартом [19] при виборі вихідної заготовки.

Загальний припуск на сторону кованки складається з основного і додаткового. Основні припуски залежать від вихідного індексу, лінійних розмірів і шорсткості поверхні деталі і визначаються за стандартом [19, таблиця 3]. Додаткові припуски визначаються виходячи з форми кованки і технології її виготовлення за стандартом [19, таблиці 4-6].

Загальні припуски на сторону для виливок призначають за стандартом [20, таблиця 6] в залежності від допуску на відповідний розмір виливки, виду остаточної механічної обробки та обраного ряду припусків.

Допуски розмірів виливка визначають в залежності від класу розмірної точності виливки та номінальних розмірів деталі за стандартом [20, таблиця 1]. Клас розмірної точності, ступінь точності поверхонь і ряд припусків визначаються при виборі вихідної заготовки (див. п. 4.4).

3. Визначають проміжні припуски.

При призначенні проміжних припусків загальний припуск між чорновою і чистовою обробкою розподіляється таким чином: 60% загального припуску - на чорнову обробку, 40% - на чистову. Якщо чистовій обробці передує попередня, то: 60%- на чорнову обробку, 25% - на попередню, 15% - на чистову обробку [4, с. 494].

Також при призначенні нормативним методом проміжних припусків н механічну обробку можна використовувати табличні значення наведені в довіднику [24, с. 254-267].4. Визначають операційні розміри для кожного переходу обробки.

В якості вихідного для розрахунку операційних розмірів приймається максимальний (для валів) чи мінімальний (для отворів) розмір деталі. Цей розмір є операційним розміром кінцевого ступеня обробки.

Для визначення розрахункового розміру на передостанній ступінь обробки

до максимального розміру деталі додається (для валів), чи із мінімального розміру віднімається (для отворів) величина розрахункового припуску на останній ступінь обробки. Послідовно визначаються розрахункові розміри для

кожного із попередніх переходів до одержання розрахункового розміру вихідної заготовки.

Для площин формула для розрахунку операційного розміру:

Ai = Ai-1 + Zi-1, мм (4.9)

Для поверхонь обертання:

Ai = Ai-1 ±2 Zi-1, мм (4.10)

5. Визначають допуски операційних розмірів.

Операційним допуском називається різниця між максимальним і допустимим мінімальним розмірами заготовки наданій операції.

Величину операційного допуску приймають відповідно до економічної точності методу обробки, який використовується на даній операції або переході

обробки [5, с. 504-510; 15 с. 8-12]. Поле допуску на операційний розмір повинне

відраховуватись у метал (в тіло). В цьому випадку небезпека виникнення невиправного браку зменшується. Допуск на розмір, координуючий положенняосі отвору (від .площини або осі іншого отвору), треба проставляти за симетричною двосторонньою схемою (наприклад, ± 0,15 мм).

Для першого технологічного переходу обробки заготовок всіх видів при дотриманні розмірів від чорнової технологічної бази допуск слід розраховувати

за формулою:

мм (4.11)

де ТВЗ - допуск на розмір вихідної заготовки;

ωМО – економічна точність методу обробки [5, с. 504-510; 15, с.8-12].

Допуски розмірів вихідної заготовки визначають в залежності від вихідної заготовки за стандартами [19, таблиця 8; 20, таблиця 1] та проставляють відхилення за симетричною схемою — для виливок і асиметричною двосторонньою - для кованок.

Приклад розрахунку припусків нормативним методом.

Призначимо припуски та допуски з визначенням між операційних розмірів на поверхню отвору Ø24-0,052мм. Операція 005 вертикально-свердлильна, заготовка - виливка з чавуну (лиття в піщано - глиняна форми).

1. Методи і кількість переходів обробки:

- зенкерування чорнове;

- розвертування нормальне;

- розвертування тонке.

2. Визначимо загальний припуск Z на сторону і допуск для ливарного отвору заготовки з допуском на лиття за [20]:

Z = 4мм, δ =2.4(±1,2)мм.

3. Визначаємо проміжні припуски:

на чорнове зенкерування: Z1 =0,6∙ 4=2,4мм;

на розвертування нормальне: Z2= 0,25∙ 4=1,0мм;

на розвертування тонке: Z3=0,15∙ 4=0,6мм.

4. Визначаємо між операційні розміри для кожного переходу обробки.

Діаметр литого отвору:

dзаг = dном – 2Z ± δ

dзаг = Ø2 4– 2 ∙ 4 ± 1,2= Ø16 ± 1,2 мм

Діаметр отвору після чорнового зенкерування визначається за формулою:

d1 = dзаг + 2 Z1 ± δ1

Допуск на поверхню після чорнового зенкерування δ1= 0,28.мм [5, с. 506], тоді: d1 = Ø 016 + 2∙2,4 = Ø20,8-0,28мм.

Діаметр отвору після нормального розвертування визначається за формулою:

d2 = d1 + 2Z2 + δ2

Допуск на поверхню після нормального розвертування δ2=0,14мм

[5,с. 506], тоді: d2 = Ø20,8+2∙1,0= Ø22,8+0,14мм.

Діаметр отвору після тонкого розвертування визначається за формулою:

d3 = d2 + 2Z3 + δ3

Допуск на поверхню після тонкого розвертування за квалітетом Н7 становить: δ3=0,021мм, тоді: d3= Ø22,8+ 20,6 = Ø24+0,021мм.

Припуски, технологічні допуски, а також між операційні розміри на інші оброблювані поверхні деталі призначають аналогічно наведеному прикладу розрахунку. Результати розрахунків зводяться у вигляді таблиці 4.3.

 

Таблиця 4.3 – Припуски та між операційні розміри

№ операції Оброблювальна поверхня та переходи обробки Припуск на сторону, мм Допуск, мм Між операційний розмір з допуском
Вертикально-свердлильна
Заготовка 4,0 2,4 Ø16 ± 1,2
Чорнове зенкерування 2,4 0,28 Ø20,8-0,28
Нормальнее розвертування 1,0 0,14 Ø22,8+0,14
Тонке розвертування 0,6 0,021 Ø24+0,021

В пояснювальній записці необхідно привести розрахунок для однієї поверхні.

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Колесов И.М. Служебное назначение и основы создания машин. - М.: Мосстанкин, 1973. - 114с.

2. Баоук В.В., Шкред В.А.. Кривко Г.П., Медведев А.И. Проектирование технологических процессов механической обработки в машиностроении: Учебное пособие под ред. В.В.Бабука. - Минск: Выш. шк., 1987. - 255с.

3. Курсовое проектирование по технологии машиностроения / Под ред. А.Ф.Горбацевича.- Минск. Вышейшая школа. 1983. - 288с.

4. Бондаренко С.Г. Основи технології машинобудування. - Чернігів: ЧДТУ. 2005. - 567 с.

5. Бондаренко С.Г. Розмірні розрахунки механоскладального виробництва: Навч.посібник. - К.: ІСДО, 1993. - 544с.

6. Формування конструкторських і технологічних розмірних зв'язків. Методичні вказівки до курсового і дипломного проектування для студентів спеціальностей «Технологія машинобудування» та «Металорізальні верстати і системи» Укл. С.Г.Бондаренко. - Чернігів: ЧТІ. 1999.- 52 с.

7. Анурьев В.М. Справочник конструктора-машиностроителя: в 3-х т. том 1 М.: Машиностроение. 1980.-728 с.

8. Дунаев П.Ф. Леликов О.П. Варламова Л.П. Допуски и посадки. Обоснование выбора: Учебное пособие для студентов машиностроительных вузов. - М.: Высшая школа, 1984. - 112с.

9. Павлище ВТ. Основи конструювання та розрахунок деталей машин: Підручник. - К.: Вища школа, 1993. -556с.

10. Руденко ПО. Проектування технологічних процесів у машинобудуванні: навч. посібник. - К.: Виша школа., 1993. - 414 с

11. Руденко Ц.А., Харламов Ю.А., Плескач В.М. Проектирование и производство заготовок в машиностроении. - К.: Выща школа. Гол. изд-во.. 1991.- 242 с.

12. Руденко П.О., Харламов Ю.Ю.. Шустик О.Г. Вибір, проектування і виробництво заготовок деталей машин: навч. посібник. - К.: ІСДО., 1993.- 304 с.

13. Боженко Л.І Технологія машинобудування, проектування та виробництва заготовок. Львів, 1996 р.

14. Афонькин М.Г. Магницкая М.В. Производство заготовок в машиностроении Л.: Машиностроение.1987- с.

15. Справочник технолога машиностроителя. В 2-х томах. /Под редакцией А.Г.Косиловой и Р.К.Мещерякова.- М.: Машиностроение, 1985 - Т1. - 656 с.

16. Справочник технолога машиностроителя. В 2-х томах. /Под редакцией А.Г.Косиловой и Р.К.Мещерякова.- М.: Машиностроение. 1985-Т.2.- 496 с.

17. Проектування литої заготовки. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин". Для студентів напряму підготовки 0902 "Інженерна механіка" спеціальності 6.090200 "Технологія машинобудування" всіх форм навчання. /Укладачі: Бабій М.Р., Сапон С П . - Чернігів: ЧДТУ, 2005.— 39с.

18. Проектування штампованої заготовки. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин". Для студентів за напрямом підготовки 0902 "Інженерна механіка" спеціальності 6.090200 "Технологія машинобудування" всіх форм навчання. /Укладачі: Бабій М.Р. Сапон СП. - Чернігів: ЧДТУ, 2006. - 39с.

19. ГОСТ 7505-89 Поковки стальные штампованные, допуски, припуски и кузнечные напуски - М.: Издательство стандартов, 1990.-54с.

20. ГОСТ 26645-85 Отлиізки из металлов и сплавов. - М.: Издательство стандартов, 1989.-54с.

21. Размерный анализ конструкций: Справочник /С.Г.Бондаренко. О.Н.Чередников, В.П. Губий/ под общ.ред. к.т.н. С.Г.Бондаренко.- К.: Техника, 1989 150 с.

22. Проектирование технологии: Учебник для студентов машиностроительных специальностей вузов / И.М.Бранчукова. А.Х.Гусев, Ю.Б.Крамаренко и др.; под обш. Редакцией Ю.М.Соломенцева. - М.: Машиностроение. 1990. – 416 с.

23. Технология машиностроения (специальная часть): Учебник для машиностроительных специальностей вузов/ A.A. Гусев. Е.Р.Ковальчук. И.М. Колесов и др. - М.: Машиностроение, 1986. - 480 с.

24. Косилова А.Г., Мещеряков Р.К., Калинин М.А. Точность обработки, заготовки и припуски в машиностроении. Справочник технолога. – М.: Машиностроение, 1976-288 с.

25. Металлорежущие станки: Каталог-справочник, ч.1-8- М.:НИИМАШ. 1972г.

26. Станки с программным управлением. Справочник- М.: Машиностроение, 1985-288с.

27. Горошкин А.К. Приспособления для металлорежущих станков: Справочник - 6-е изд. - М.: Машиностроение, 1971, — 384с.

28. Горошкин А.К. Приспособления для металлорежущих станков: Справочник - 7-е изд. перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 1979. — 303с.

29. Ансеров М.А. Приспособления для металлорежущих станков. Л. Машиностроение, Ленинградское отделение, 1975. – 656 с.

30. Кузнецов Н.С.. Пономарев Б.А. Универсаяьно-сборные приспособления в машиностроении: Альбом чертежей. - М.: МАШГИЗ, 1962.-230с.

31. Технологическая оснастка для многократного применения. / Под ред. Д.И.Полякова.. - М.: Машиностроение, 1961.- 401 с.

32. Справочник инструментальщика / И.А.Ординарцев, Г.В.Филиппов, А.Н.Шевченко и др.; Под общ. редакцией И.А.Ординарцева- Л.: Машиностроение, 1987 - 846 с.

33. Кузнецов Ю.И., Маслов А.Р., Байков А.Н. Оснастка для станков с ЧПУ: Справочник.- М.: Машиностроение, 1990. - 512 с.

34. Справочник контролера машиностроительного завода. Допуски, посадки, линейные измерения. /Под ред. А.И.Якушева. М.: Машиностроение. 1980. - 527 с.

35. Справочник по производственному контролю вмашиностроении / под. Ред. А.К. Кутая. Л.: Машиностроение, 1974 - 268 с.__

36. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Технологічні основи машинобудування'" для студентів за напрямом підготовки 0902 "Інженерна механіка'" всіх форм навчання. Укл.: Бабій М.Р., Сапон СП., Федориненко Д.Ю., Єрошенко А.М. — Чернігів: ЧДТУ. 2003 . – 27 с.

37. Режимы резания металлов. Справочник /Под ред.: Ю.В. Барановского. М.: Машиностроение. 1972. - 407 с.

38. Общемашиностроительные нормативы времени и режимов резания для нормирования работ выполняемых на универсальных и многоцелевых станках с ЧПУ /Ч. 2 Нормативы режимов резания. М.: Экономика 1990.- 492 с.

39. Общемашиностроительные нормативы режимов резания для технического нормирования работ на металлорежущих станках. Серийное производство. - М.: Машиностроение, 1974 - 292 с.

40. Общемашиностроительные нормативы времени и режимов резания для нормирования работ выполняемых на универсальных и многоцелевых станках с ЧПУ. /Часть 1 Нормативы времени. М.: Экономика 1990 – 292 с.

41. Общемашиностроительные нормативы времени вспомогательного на обслуживание рабочего места и подготовительно-заключительного для технического нормирования. Серийное производство. М.: Машиностроение, 1974 - 492 с.

 


Просмотров 467

Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2020 год. Все права принадлежат их авторам!