Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Оқытушының жетекшілігімен студенттердің өзіндік жұмыстарының(ОСӨЖ) әдістемелік нұсқасы 

ТАҚЫРЫП: Ауруханаларды жоспарлау және салу жобаларын санитарлық сараптау

 

КУРС: 4

Құрастырған:

Проф. Неменко Б.А.

Доц., м.ғ.к. Бекказинова Д.Б.

 

 

2010 ж.

 

ТАҚЫРЫП: Ауруханаларды жоспарлау және салу жобаларын санитарлық сараптау

Тақырып: Ауруханаларды жоспарлау және салу жобаларын санитарлық сараптау

2. Мақсаты: Ауруханаларды жоспарлау және салу жобаларын санитарлық сараптаумен студенттерді таныстыру.

3. Оқыту міндеттері:

Студент мынаны білуі керек:

- Аурухана аумағындағы жоспарлы құрылымды.

- Аурухана аумағын, жерін бөлу.

- Аурухананы салу жүйесі

- Аурухана алаңын благоустройство.

- Әр түрлі емдік – алдын алу мекемелерін жобалаудағы гигиеналық сұрақтар.

 

Студент мыныаны істей алуы керек:

- ЕМА аумағын таңдауға баға беру.

- Әр түрлі ЕАМ талаптар қоя білу.

- Осы бөлім бойынша нормативті құжаттарды қолдану

- Аурухананың негізгі жобасы бойынша өз бетінше қортынды жасау.

4. Сабақты өткізу түрі: нормативті құжаттармен жұмыс істеу,тәжірибелік іске баға беру, жобамен жұмыс істеу.

5. Тақырып бойынша тапсырма:

Тапсырма №1. Тақырып бойынша нормативті құжаттармен танысу.

Тапсырма №2. Қосымшамен танысу.

Тапсырма №3. Емдік алдын алу мекемесінің жобасымен танысу.

Тапсырма №4. Жобаны санитарлық талапқа сәйкеспе соны анықтау.

Тапсырма №5. Жобаға қортынды жасау.

Студенттермен ЕАМ санитарлық бақылау тәртібімен таныстыру негізгі көңіл бөлетін сұрақтардың бірі болып табылады.Түсініксіз сұрақтарды толық талқылау керек.Оқытушы студенттермен бірге акті толтырады.Жалпы жіберілген қате бойынша жұмыс жүргізу .

6. Берілітін құрал

СНиП 3.01.01-2002 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселенийң.

Санитарные правила и нормы «Требования к устройству и содержанию больничных организаций и организаций материнства и детстваң № 3.01.083.02.Санитарные правила устройства, оборудования, эксплуатации амбулаторно-поликлинических учреждений стоматологического профиля, охраны труда и личной гигиены персонала. № 3.01.072 - 97.

СНиП 3.02-02-2001 «Общественные здания и сооруженияң (приложения к СНиПу).

Көрнекі құрал.Тамақтану блогының жобасы 480 орын -№55

Аурухана жобасы.

Жоба бойынша қортынды жасау..

Қосымша.

7. Әдебиет:

Негізгі әдебиет:

Неменко Б.А., Кенесариев У.И. «Коммунальная гигиенаң Алматы, Гылым, 2003, С. 380-405.

Неменко Б.А., Бекказинова Д.Б.. Арынова Г.А., Елгондина Г.Б. Руководство к практическим занятиям по коммунальной гигиене: Учебник – Алматы, 2008. – 430 с.

«Коммунальная гигиенаң Акулов К.И., Москва, 2001г., с. 460-471.

«Руководство к лабораторным занятиям по коммунальной гигиенең Гончарук Е.И., Москва, 1990г., с. 315-368.

Қосымша әдебиет:

Гончарук Е.И. Коммунальная гигиена., М. 2006, - Киев, «Здоровьяң.

«Больничная гигиенаң Воффен В., Обердестер Ф., Крамер А., Минск, 2004г., 464 с.

«Гигиенические аспекты профилактики внутрибольничных инфекцийң Боравик Э.Б., Мат. съезда гиг., эпид., микр., Казахстана, Алматы, 2005г., с. 61-63.

«Санитарно-гигиеническая оценка микроклимата в палатах больницың Жубрина Е.С., Белугина К.Д., Фролов В.П., Актуальные вопросы гигиены и эпидемиологии, Москва, 2004г., с. 21-26.

Опарин П.С. Гигиена больничных отходов. Иркутск, 2001 г.

Королев А.А., Мазаев В.Т., Шлепнина Т.Г. Коммунальная гигиена, ч. 1 : учебник/ Под ред. В.Т. Мазаева. – М.: ГОЭТАР-Медиа, 2005. – 304 с.

Мазаев В.Т., Гимадеев М.М., Королев А.А., Шлепнина Т.Г. Коммунальная гигиена, ч. 2 : учебник/ Под ред. В.Т. Мазаева. – М.: ГОЭТАР-Медиа, 2006. – 336 с.А.Н.Марзеев, В.М.Жаботинский «Коммунальная гигиенаң М., «Медицинаң, 1979 г.

Гигиена. / Под ред. акад. РАМН П.И. Румянцева. - М.: ГЭОТАР Медицина, 2000.

Пивоваров Ю.Л. Гигиена и основы экологии человека: Учебник для студентов высших медицинских учебных заведений. - М.: "Академия", 2004.

Пивоваров Ю.Л. Руководство к лабораторным занятиям по гигиене и экологии человека. - М.: ВУНМЦ МЗ РФ. - 1999.

 

8. Бақылау: ауызша сұрақ (студент әдістемелік нұсқа бойынша дайыдалуы қажет).

Сұрақтар:

Аурухана аумағын таңдаудағы табиғи,әлеуметтік факторлардың гигиеналық талаптары.

Емдік алдын алу мекемелерінің санитарлық гигиеналық маңыздылығы.

Емдік алдын алу мекемелерін жобалаудағы ерекшелік.

стационардың санитарлық сипаты: салақұрамы, төсек фонды,емдік- диагностикалық, пқосымша бөлмелер.

Халық тұратын аумақтағы аурухананы орналастырудағы гигиеналық талаптар.

Аурухананың ауданын таңдау мен салудағы аймаққа бөлудегі санитарлық сипаттакма..

Ауруханаға кіру санымен оның маңызы.

Аурухана аумағының балансы.

Арнайы аймақ ретінде тағамды даярлау қызметіне қойылатын гигиеналық талаптар.

Аурухананың қосымша және эпидемияға қарсы ережені анықтайтын қызметіне қойылатын санитарлық талаптар. (дәріхана,орталық залалсыздандыру,кір жуу),

 

Қосымша

Аурухананың негізгі жобасын қарағанда табиғи,әлеуметтік факторлар мен жергілікті жердің релефін,төсек сыйымдылығын,халықтың сыйуына көңіл бөлу керек.

Емдік алдын алу мекемелерін салатын ауданды таңдағанда СНиП 3.01.01-2002 «Қала салу.Қала мен ауылды салуды жобалауға.ң сәкес жер таңдап алынады.

Аурухана,босанатын үй,диспансерлерде аумақ қызмет ерекшелігіне байланысты бөлінеді:

жұқпалы аурулар корпусы; 2) бау бақшалы3) емхана; 4) шаруашылық . Сонымен қатар радиологиялық және патологоанатомдық корпус болуы қажет.

Аурухана аумағына кіретін есік әр ауруға әр түрлі болуы керек.

Мынаған аса көңіл бөлу керек тұрғын үй мен аурухана арасы 30 м – ден аспауы керек.

Аурухананың ауданының балансы негізгі аумақ аралас аумақтан 70 % кем болады.

Негізгі жобаны қарағанда мынаған көңіл бөлу керек аурухана ішілік инфекцияны арнайы емес жолмен алдын алу,архитектуралық- жоспарлы шешім, санитарлық – техникалық,дезинфекционды-залалсыздандырумен қамтамасыз етуге.

Осыан байланысты қосымша аурухананың қызметінде бағалауымыз керек.

Тамақты даярлау қызметі жеке орналасуы қажет.Жұқпалы ауруларға бөлек болады.Ол көбіне шаруашылық аймағында орналасады.

100 не одан да көп төсекті ауруханада дәріхана болады.Ауруханада орталықтандырылған залалсыздандыру болады.Залалсыздандыру бөлімдеріне кір жуатын жерде болады. Олар кйімдерді сұрыптау, беру, заласыздандаратын зат қоймасы,залалсыздандыру камерасынан ,хлорлы әк жәнезалалсыздандыру заттары қоймасынан, қызметкерлерді өткізу қадағалау бөлмелерінен тұрады.

Емдік алдын алу мекемесінде жылу, ыстық суық су , желдету, канализация, кондиционер болуы керек.

Жұқпалы және туберкулез ауруханаларында тұнбалы су«Требования к устройству и содержанию больничных организаций и организаций материнства и детстваң № 3.01.083.02) санитарлық ереже бойынша залалсыздандырылуы қажет.

250 төсек орны бар ауруханада қалдықты алып кететін жол болуы қажет.Қоқыс орталықтан шығарылмаса, қоқысты өртейтін пеш шаруашылық алаңында ораналасады

 

ФАКУЛЬТЕТ:қоғамдық денсаулықсақтау

КАФЕДРА: Коммуналды гигиена және Б м ЖГ

 

 

 

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!