Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Шартты коффициент А және В мөлшерін есептеміз, бұл R, r және d мәндері үшін қажет. 7 частьӘдебиеттер:

Негізгі:

1. Неменко Б.А., Кенесариев У.И. «Коммунальная гигиенаң Алматы, Гылым, 2003, Б. 246-308.

2. Неменко Б.А. «Коммуналдық гигиенаң, Алматы 2004.

3. «Коммунальная гигиенаң Акулов К.И., Москва, 2001г., б. 262-349.

4. «Руководство к лабораторным занятиям по коммунальной гигиенең Гончарук Е.И., Москва, 1990г., б. 302-315.

Қосымша:

5. Гильденскольд Р.С., Ястребов Г.Г., Винокур И.Л.«Комплексное определение антропотехногенной нагрузки на водные объекты, почву, атмосферный воздух в районах селитебного освоенияң (методические рекомендации). М., -2006.

6. «Водоснабжение и канализацияң Кедров В.С., Пальгунов П.П., Москва. 2004г., 288 с.

7. Тихомиров Ю.П., Грачева М.П. Глухов С.П., Комракова Е.А.«Гигиеническая эффективность мероприятий по охране водоемов в районе крупного территориально-производственного комплекса химической промышленностиң./Гиг. и сан. 2000. 39.

8. «Микробиологическая очистка промышленных сточных водң Юровская Е.М., Киев, 2004г.

9. Гончарук Е.И. Коммунальная гигиена., М. 2006, - Киев, «Здоровьяң.

10. Королев А.А., Мазаев В.Т., Шлепнина Т.Г. Коммунальная гигиена, ч. 1 : учебник/ Под ред. В.Т. Мазаева. – М.: ГОЭТАР-Медиа, 2005. – 304 с.

11. Мазаев В.Т., Гимадеев М.М., Королев А.А., Шлепнина Т.Г. Коммунальная гигиена, ч. 2 : учебник/ Под ред. В.Т. Мазаева. – М.: ГОЭТАР-Медиа, 2006. – 336 с.

12. А.Н.Марзеев, В.М.Жаботинский «Коммунальная гигиенаң М., «Медицинаң, 1979 г.

13. Гигиена. / Под ред. акад. РАМН П.И. Румянцева. - М.: ГЭОТАР Медицина, 2000.

14. Пивоваров Ю.Л. Гигиена и основы экологии человека: Учебник для студентов высших медицинских учебных заведений. - М.: "Академия", 2004.

15. Пивоваров Ю.Л. Руководство к лабораторным занятиям по гигиене и экологии человека. - М.: ВУНМЦ МЗ РФ. - 1999.

 

8. Бақылау: ауызша сұрау(студент әдістемелік нұсқаудағы сұрақтарға дайын болуы қажет).

Сұрақтар:

1. Сақтық санитарлық қадағалауыдың кезеңдері.

2. Ағынды сулардың тұнбаларын заласыздандыру және сузыздандыру әдісі.

3. Тазаланған ағынды суларды су нысандарына құю жағдайын бағалау.

4. Тазарту қоймаларының орналасуына жер учаскесін тандап алуына қойылатын талаптар..5. Канализация жобасын сараптау казандері.

6. Канализация жобасын сараптау кезінде принципиалдық сұрақтар.

7. Канализация жобасын сараптауында толтырылатын тіркеу құжаттары.

8. ағынды суларды тазарту қоймаларын тандап алу реті.

9. Канализацияляқ тазарту қоймаларының пайдалануға қабылдау реті.

 

Аралық бақылау – коллоквиум (жазбаша, ауызша сұрау).

Коллоквиумның сұрақтары:

1. Қалалық ағынды сулар туралы түсінік, оладың түрлері, салыстырмалы сандық және сапалық сипатамасы.

2. Канализация жүйесін, ағынды суларды тазарту әдістері мен схемасын таңдау үшін ағынды сулардың сандық және сапалық сипатамасының мәні.

3. Жергілікті және кіші канализация еркешеліктері.

4. Ағынды суларды тазартудың әдістері.

5. Ағынды суларды механикалық тазарту қондырғыларын гигиеналық бағалу, құрылымы, жұмыс принциптері, жұмыс тиімділігі.

6. Ағынды суларды биологиялық тазарту қондырғылары, пайдалану жағдайы және тиімділігі.

7. Ағынды сулардың тұнбасын алып кету және зарасыздандыру тәсілі.

8. Ағынды суларды зарарсыздандыру, әдістері, қондырғылар, тиімділігін бақылау.

9. Өндірістік ағынды суларды зарасыздандыру әдістері.

10. Ағынды сулардың тұнбаларын зарасыздандыру және сусыздандыру әдістері.

11. Тазарту қондырғыларынң орналасатын орнын және ағынды суларды ағызу орнын анықтайтын табиғи және әлеуметтік факторлар.12. 1. Шаруашылық-тұрмыстық іркінді суларды тазартудың сатылары.

13. 2. Тұндырғыштардың жұмысын бағалау үшін іркінді сулардан сынама алу орны.

14. 3. Биологиялық тазарту имараттарының жұмысын бағалау үшін іркінді сулардан сынама алу нүктелері.

15. 4. Сүзу, суару алаңдарының жұмысын бағалау үшін іркінді сулардан сынама алу орны.

16. 5. Механикалық тазарту бойынша имараттардың жұмыс тиімділігін бағалау көрсеткіштері.

17. 6. Биологиялық тазарту бойынша имараттардың жұмыс тиімділігін бағалау көрсеткіштері.

18. 7. Механикалық және биологиялық тазарту бойынша имараттардың жобалық жұмыс тиімділігі (процентпен).

19. Іркінді суларды залалсыздандырудың тиімділік көрсеткіштері.

20. Сақтық санитарлық қадағалауыдың кезеңдері.

21. Ағынды сулардың тұнбаларын заласыздандыру және сузыздандыру әдісі.

22. Тазаланған ағынды суларды су нысандарына құю жағдайын бағалау.

23. Тазарту қоймаларының орналасуына жер учаскесін тандап алуына қойылатын талаптар..

24. Канализация жобасын сараптау казандері.

25. Канализация жобасын сараптау кезінде принципиалдық сұрақтар.

26. Канализация жобасын сараптауында толтырылатын тіркеу құжаттары.

27. ағынды суларды тазарту қоймаларын тандап алу реті.

28. Канализацияляқ тазарту қоймаларының пайдалануға қабылдау реті.

29. Сақтық санитарлық қадағалауыдың кезеңдері.

30. Ағынды сулардың тұнбаларын заласыздандыру және сузыздандыру әдісі.

31. Тазаланған ағынды суларды су нысандарына құю жағдайын бағалау.

32. Тазарту қоймаларының орналасуына жер учаскесін тандап алуына қойылатын талаптар..

33. Канализация жобасын сараптау казандері.

34. Канализация жобасын сараптау кезінде принципиалдық сұрақтар.

35. Канализация жобасын сараптауында толтырылатын тіркеу құжаттары.

36. ағынды суларды тазарту қоймаларын тандап алу реті.

37. Канализацияляқ тазарту қоймаларының пайдалануға қабылдау реті.

 

 

Қосымша

 

«Санитарно-эпидемиологические требования по охране поверхностных вод от загрязненияң құжатын өз беттерімен меңгере отырып, ондағы келесі негізгі мәліметтердің мазмұнына көңіл бөлу қажет:

· «Санитарных правила и нормы охзраны поверхностных вод от загрязненияң, құжатының тағайындалуы, қандай жағдайларда су объектілері ластанған болып саналады;

· Су объектілеріндегі судың ластану критерийлері;

· Су объектілеріне ағынды суларды ағызу жағдайы;

· Суды пайдалану категориялары;

· Су объектілеріндегі судың құрамы мен қасиетіне қойылатын талаптар;

· Эпидемиялық құрамы бойынша қауіпті ағынды суларды ағызу жағдайы;

· Тұрғын мекен келбетінде ағынды суларды ағызу жағдайы;

· Тұрғын мекен келбетінде ағынды суларды ағызу жағдайы;

· Суды пайдалану түріне байланысты «Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязненияң құжатының талаптары қандай су объектілеріне таралады.

Шаруашылық –ішу және мәдени-тұрмыстық мақсатта суды пайдалану орындарындағы су объектісіндегі судың құрамы мен қасиетін зерттегенде, барлық зиянды заттар «қауіптілік класына байланысты химиялық заттардың жіктелуінең сәйкес 4 қауіптілік класына бөлінетіне көңіл аударуы қажет: 1 класс – аса қауіпті; 2 класс – жоғары қауіпті; 3 класс – қауіпті; 4 класс – орташа қауіпті. Бұдан басқа , зиянды заттың шекті рұқсат етілген мөлшері бекітілген зияндылық лимиттік көрсеткішін білуі қажет: санитарлы-токсикологиялық, жалпы санитарлық және органолептикалық.

Лимиттік көрсеткіш , егер суда бірнеше зиянды заттар бір уақытта кездесетін болса ескеріледі. Егер, суда 1-2 қауіптілік класына жататын лимиттік көрсеткіші бірдей бірнеше зат кездесетін болса, олардың фактілі концентрациясының қосындысының, шекті рұқсат етілген концентрациясының қосындысына қатынасы 1-ден аспауы қажет:

 

«СанПиН Охраны поверхностных вод от загрязненияң құжатын меңгергеннен кейін, санитарлық практикада қабылданған есептеу әдісін пайдалана отырып, ағынды суларды су объектілеріне құю жағдайын анықтауға кірісу қажет. Ол үшін сәйкес формулаларды пайдалана білу қажет.

1. Суаттар суындағы ағынды сулардың сұйылту жиілігі мынандай формуламен анықталады:

,

Мұндағы, Q – өзен суының шығыны; a – араласу коэффициенті (егер өзен суының барлығы ағынды суды сұйылтуға қатысатын болса, а=1, басқа жағдайлардың барлығында а<1); q – ағынды су шығыны.

2. Құйылатын ағынды судағы қалқыған бөлшекті заттардың концентрациясы мына формуламен анықталады:

,

мұндағы Сағынды – суды пайдалану орнындағы судың қалыпты сапасын қамтамасыз ететін ағынды судағы қалқыған заттардың шекті концентрациясы; Сшекті – суды пайдалану категориясына байланысты су объектілеріндегі (0,25 немесе 0,75 мг/мл) судағы қалқыған бөлшекті заттардың шекті жоғарылатуы; Сөзен – су объектісіне ағынды суды құйғанға дейінгі қалқыған бөлшекті заттардың фондық концентрациясы; ; a, Q, q – жоғарыдан қараңыз.

3. Өзін-өзі тазарту процессін есепке алмағандағы органикалық заттардың (БПКағынды) шекті концентрациясы (егер су ағынды суды ағызатын орын мен суды пайдалану орнының арасын бірнеше сағатта ағып өтетін болса) мынандай формула бойынша есептелінеді:

,

 

Мұндағы, БПКағынды – ағынды судың толық БПК (мг/л) есептелінетін органикалық заттардың шекті концентрациясы, яғни оны сақтау есептелінген суды пайдалану орнындағы судың қалыпты сапасын қамтамасыз етеді; БПКөзен– ағынды суды ағызу орнынан жоғары жердегі өзен суының толық БПК-сы; БПКt – суды пайдалану категориясын (3 немесе 6 мг О2/л) ескере отырып алынатын су объектісіндегі судың толық БПК-ның шекті мөлшері; a, Q, q – жоғарыдан қараңыз.

4. Ағынды сулардағы сілтілер мен қышқылдардың шекті концентрациясы мынандай формуламен есептеледі:

;

Мұндағы, Хқ немесе Хс – су объектісінің рН 6,5-8,5 болғандағы 1 л суына қосуға болатын, қышқыл мен сілтінің қалыпты ерітіндісінің милилитрлік мөлшері; количество миллилитров нормального раствора кислоты или щелочи, которое можно добавить к 1 л воды водного объекта в пределах ее.

Хқ немесе Хс деңгейі қышқылдық пен сілтілік фондық деңгейіне және су объектісі суының рН –на байланысты сызба бойынша (4-сурет, 188 бет. «Руководство к лабораторным занятиям по коммунальной гигиенең Гончарук Е.И.) анықталады.

5. ағынды сулардағы химиялық заттардың шекті концентрациясы мынандай формуламен анықталады:

,

Сағын – ағынды судағы химиялық заттардың шекті концентрациясы (мг/л), яғни оны сақтау осы көрсеткіш бойынша есептелінген суды пайдалану орнындағы судың қалыпты сапасын қамтамасыз етеді; Сшрек – су объектісі суындағы осы заттың шекті рұқсат етілген концентрациясы; Сөзен – су объектісі суындағы осы заттың фондық концентрациясы.

6. Құйылатын ағынды судың шекті температурасы мынандай формуламен есептеледі:

,

Tағын – су объектісіне құйғанда, оның санитарлық нормаларына жауап беретін ағынды судың шекті температурасы; tмакс – ағынды суды құйғанға дейінгі су объектісі суының жазғы мезгілдегі максималды температурасы; tжоғары – су объектісі суының температурасының шекті жоғарылатуы (30С) жоғары емес.

7. Түсі мен иісі бойынша ағынды суды ағызу жағдайы, оны суаттар суымен сұйылту деңгейі бойынша анықталады.

Өзіндік жұмыс. Есептеу формулаларымен танысқаннан кейін ағынды суларды суаттарға құю жағдайын анықтауға арналған жағдайлық есептерді шешуге кірісу қажет. Оқу-зерттеу жұмыстарының дағдыларын тереңдету және іс-қағаздар формаларын меңгеру үшін есепті шешу нәтижесі қорытынды және іс-хат түрінде беріледі.

Есеп.

К. қаласында химиялық зауыт жобаланып отыр. Осы өндіріс орнының ағынды суларын қала шекарасынан төмен орналасқан «Нң өзеніне құю жорамалдануда.

Су объектісін санитарлық тексеру барысында ағынды суды құятын жерден төмен 5 км қашықтықта «Нң өзенінің суын мәдени-тұрмыстық мақсатқа пайдаланатын В. Тұрғын мекені орналасқаны анықталды. Ішер сумен артезиан скважиналарынан қамтамасыз етіледі. Ағынды суды ағызатын жержен төмен 20 км қашықтықта «Нң өзенінің суын М. қаласы орталықтандырылған сумен қамтамасыз ету үшін пайдалану көзделіп отыр.

 

Химиялық зауыттың ағынды суын зерттеу мәліметтері.

Сынама – орта пропорционалды, жалпы ағыннан алынған. Ағынды судың орташа шығыны 0,4 м3/с.

1. ағынды сұйықтықтың түсі – қоңыр, 1:16 рет сұйылтқанда 20 см биіктікте және 1:8 рет сұйылтқанда 10 см биіктіккте көрінбейді.

2. ағынды судың иісі - өзіне тән, 1 : 15 рет сұйылтқанда жойылады.

3. мөлдірлігі – 1 см, екі сағат тұнғанан кейін – 15 см.

4. Хлоридтер – 120 мг/л.

5. 1050С *да қалқыған бөлшекті заттар – 50 мг/л.

6. Сульфаттар – 80 мг/л.

7. 1050С да құрғақ қалдық– 148 мг/л.

8. сілтінің қалыпты ерітіндісінің титрлік қышқылдығы – 17 мл.

9. рН 5,6.

10. тотыққыштығы – 160 мгО2/л.

11. оттегіне биохимиялық қажеттілік (толық) – 190 мгО2/л.

12. қорғасын – 3,5 мг/л.

13. Цинк – 6 мг/л.

14. Бензол – 15 мг/л.

15. Тетрахлорбензол – 0,3 мг/л.

16. Динитрохлорбензол – 8 мг/л.

Бұдан басқа ағынды суларда органикалық және минералды қышқылдардың жай гликолдары болады. Қалқыған заттар жоқ. Бактериологиялық анализдер жүргізілмеді.

 

Өзенді зерттеу мәліметтері.

 

1. В. Пунктіне дейінгі учаскедегі өзен суының орташа шығыны– 60 м3/с, В. – М. учаскесінде – 80 м3/с.

2. Осы учаскедегі орташа ағу жылдамдығы – 0,3 и 0,5 м/с.

3. Осы нүктелердегі араластыруды қамтамасыз ететін есептеу коэффициенті 0,14 және 0,98. Н. өзенінің қалаға кіре беріс жеріндегі суының санитарлық анализі ГОСТом 2761-84. құжаты бойынша су көзінің 2-ші класына қойылатын талаптарға жауап береді.

4. Қышқылдың 1 қалыпты ерітіндісінің сілтілігі – 2,9-3 мл.

5. рН 7,2-7,3.

6. Еріген оттегі – 8 мг/л.

7. Оттегіне биохимиялық қажеттілік (толық) – 1,6 мгО2/л.

8. Қалқыған бөлшекті заттар – 1,5 мг/л.

9. Цинк – 0,1 мг/л.

10. Свинец – 0,01 мг/л.

Жобаланып отырған зауыттың ағынды суларын суаттарға құю жағдайын анықтау.

Шешу мысалы:

Ағынды суларды Н. өзеніне құю алдында қажетті тазарту деңгейін анықтау үшін, В. және М. суды пайдалану орнында сұйылту жиілігін анықтау қажет. Ол үшін аралас коэффициентін білу керек, ол В. пункті үшін – 0,14 және М. пункті үшін – 0,98. осыдан В.пункітіндегі суаттардағы ағынды судың сұйылтылуы мынаған тең:

= ,

 

М.пункіті үшін = ,

Органолептикалық зияндылық көрсеткіші бойынша ағынды суларды ағызу жағдайын есептеу.

 

 

 

 

Мамандық: «Қоғамдық денсаулық сақтау»

Коммуналдық гигиена және балалар мен жасөспірімдер гигиенасы кафедрасы

 

Оқытушының жетекшілігімен студенттердің өзіндік жұмыстары (ОСӨЖ)

Тақырып:Химиялық, бактериологиялық және гельминтологиялық зерттеулер үшін топырақтың сынамаларын алу тәртібі.

Курс: 4

 

Құрастырған:

доцент Арынова Г.А.

аға оқытушы Досмухаметов А.Т.

 

 

Алматы 2010 ж.

 

1. ТАҚЫРЫБЫ: Химиялық, бактериологиялық және гельминтологиялық зерттеулер үшін топырақтың сынамаларын алу тәртібі.

2. Сабақтың мақсаты: Студенттерге зерттеу үшін топырақ сынамасын алудың әдістемесімен таныстыру.

3. Оқыту міндеттері:

- студент білуге тиіс:

 • топырақ сынамасын алу әдістемесін;
 • гельминтскопиялық зерттеу жүргізу үшін топырақ сынамасын ойып (қазып) алу әдістемесін;
 • топырақ түйіршіктерін анықтау әдістемесін;
 • кеуектілігін анықтау әдістемесін;
 • ылғалдылығын анықтау әдістемесін;
 • су өткізгіштігін анықтау әдістемесін;
 • капирлярлығын анықтау әдісін.

- студент меңгеруі тиіс:

 • топырақ сынамасын алуды жүргізуді;
 • тәжірибелік зерттеулер үшін топырақ сынамасын дайындауды;
 • топырақтың механикалық құрамына талдау жүргізуді;
 • топырақтың физикалық қасиеттерін анықтауды

 

4. Өткізу түрі: нормативтік құжаттармен жұмыс істеу, практикалық дағдыларды бағалау, жағдайлық есептерді шешу.

 

5. Тақырып бойынша тапсырма:

№1 тапсырма. Студенттер тақырыпқа байланысты нормативтік құжаттармен танысады.

№2 тапсырма. Топырақтың механикалық құрамын анықтау.

№3 тапсырма. Студенттер химиялық талдау, бактериологиялық және гельминтологиялық зерттеу үшін топырақ сынамасын алу әдістемесімен танысады. Оқытушы өзіндік жұмысты тексеріп, есепті шығару кезінде кеткен қателерді студенттермен бірге талдайды.

 

6. Берілетін материалдар:

1. «Методические указания по оценке степени опасности загрязнения почвы химическими веществамиң № 3.01.006.97 шыққан нормативтік құжат.

2. «Оценочные показатели санитарного состояния почвы населенных местң № 3.05.004.96 шыққан нормативтік құжат.

3. «Гигиенические нормативы содержания пестицидов в почвең. № 6.02.002.97 шыққан нормативтік құжат.

4. «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территории населенных местң Астана 2005 шыққан нормативтік құжат.

5. СанПиН 3.01.016.97 «Санитарные правила устройства и содержания полигонов для твердых бытовых отходовң шыққан нормативтік құжат.

6. СанПиН 3.01.008.97 «Санитарные правила устройства и содержания сливных станцийң шыққан нормативтік құжат.

7. СанПиН 3.01.064.97 «Санитарные правила и нормы устройства и эксплуатации земледельческих полей орошенияң шыққан нормативтік құжат.

8. «Предельно-допустимые концентрации химических веществ в почве (ПДК)ң № 3.02.002.97 шыққан нормативтік құжат.

9. Көрнекі құралдар: Обеззараживание нечистот почвенным методом – №40, Станция биологический очистки – №42, Поля орошения - №46, Биогеохимические провинции -№51

10. Жағдайлық есептер.

11. Қосымша.

 

Әдебиеттер:

Негізгі:

1. Неменко Б.А., Кенесариев У.И. «Коммунальная гигиенаң Алматы, Гылым, 2003, Б. 246-308.

2. Неменко Б.А. «Коммуналдық гигиенаң, Алматы 2004.

3. «Коммунальная гигиенаң Акулов К.И., Москва, 2001г., б. 262-349.

4. «Руководство к лабораторным занятиям по коммунальной гигиенең Гончарук Е.И., Москва, 1990г., б. 302-315.

Қосымша:

5. Гильденскольд Р.С., Ястребов Г.Г., Винокур И.Л.«Комплексное определение антропотехногенной нагрузки на водные объекты, почву, атмосферный воздух в районах селитебного освоенияң (методические рекомендации). М., -2006.

6. «Водоснабжение и канализацияң Кедров В.С., Пальгунов П.П., Москва. 2004г., 288 с.

7. Тихомиров Ю.П., Грачева М.П. Глухов С.П., Комракова Е.А.«Гигиеническая эффективность мероприятий по охране водоемов в районе крупного территориально-производственного комплекса химической промышленностиң./Гиг. и сан. 2000. 39.

8. «Микробиологическая очистка промышленных сточных водң Юровская Е.М., Киев, 2004г.

9. Гончарук Е.И. Коммунальная гигиена., М. 2006, - Киев, «Здоровьяң.

10. Королев А.А., Мазаев В.Т., Шлепнина Т.Г. Коммунальная гигиена, ч. 1 : учебник/ Под ред. В.Т. Мазаева. – М.: ГОЭТАР-Медиа, 2005. – 304 с.

11. Мазаев В.Т., Гимадеев М.М., Королев А.А., Шлепнина Т.Г. Коммунальная гигиена, ч. 2 : учебник/ Под ред. В.Т. Мазаева. – М.: ГОЭТАР-Медиа, 2006. – 336 с.

12. А.Н.Марзеев, В.М.Жаботинский «Коммунальная гигиенаң М., «Медицинаң, 1979 г.

13. Гигиена. / Под ред. акад. РАМН П.И. Румянцева. - М.: ГЭОТАР Медицина, 2000.

14. Пивоваров Ю.Л. Гигиена и основы экологии человека: Учебник для студентов высших медицинских учебных заведений. - М.: "Академия", 2004.

15. Пивоваров Ю.Л. Руководство к лабораторным занятиям по гигиене и экологии человека. - М.: ВУНМЦ МЗ РФ. - 1999.

 

8. Бақылау: ауызша сұрау(студент әдістемелік нұсқаудағы сұрақтарға дайын болуы қажет).

Сұрақтар:

1) Топырақ жағдайын санитарлық бағалау үшін қолданылатын әдістер.

2) Топырақты қысқаша санитарлық талдау.

3) Топырақты толық санитарлық талдау.

4) Жер учаскесін санитарлық тексеру.

5) Химиялық зерттеу үшін топырақ сынамасын алу әдістері.

6) Бактериологиялық зерттеу үшін топырақ сынамасын алу әдістері.

7) Гельминтологиялық зерттеу үшін топырақ сынамасын алу әдістері.

8) Органикалық ластану көрсеткіштерін анықтау.

 

Қосымша


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!