Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)






Шартты коффициент А және В мөлшерін есептеміз, бұл R, r және d мәндері үшін қажет. 6 часть



8. Ағынды суларды мөлшерімен, сипатымен жергілікті жердің ерекшеліктерімен

салыстырып, тазарту схемасын толығымен бағалаңыз. Қондырғылардың құрамын

және типін.

9. Ағынды суларды тазарту әдістері мен схемаларына жазбаша түрде қорытынды

беріңіз.

Дағдыларды тереңдетіп меңгеру үшін жағдайлық есептерді шешу қажет.

 

Есеп мысалы.

Н. қаласында қалалық ағынды суларды аэрация станциясында тазартатын канализация жобаланып отыр. Тазарту схемасы және қондырғылар жинағы төмендегідей: металл тырмасы және ұсақтағышы бар торлар. 2 көлденең құм ұстағыш, 6 біріншңлік көлденең тұндырғыштар, 6 аэротенк, 4 көлденең тұндырғыштар, 2 контактылы резервуар, ЛК-10 хлораторлары, метантенктер. Ағынды сулардың тәуліктік мөлшері 30 000 м3 . Н. қаласы ІІ климаттық ауданда орналасқан, топырағы – құмдақты, грунт суларының тұру деңгейі 0,5 м.

Ағынды суларды тазартуға ұсынылған тазарту әдісін бағалау қажет.

 

Шешу үлгісі.

1. Қолайсыз табиғи жағдайларға қарағанда, яғни грунт суларының тұру деңгейінің биіктігіне байланысты, ағынды суларды тазарту үшін жасанды әдіс дұрыс таңдалынған.

2. Тазарту схемасы қажетті барлық 3 сатыны дұрыс қарастырған: механикалық, биологиялық және зарарсыздандыру.

3. Механикалық тазарту қондырғыларының құрамы: торлар, көлденең құм ұстағыштар, көлденең тұндырғыштар ағынды сулардың мөлшері тәулігіне 30 000 м3 болғанда жарамды.

Ил алаңдарының қажетті ауданын, карталар санын және утилизацияланатын тұнба мөлшерін есептеу.

Алғашқы кезекте 7000 адам және есептік мерзімге 10 000 адам халқы бар тұрғын мекен үшін канализация жобаланып отыр.

Жоба бойынша Ил карталарының саны 6, мөлшері 2х4 м және төмпешіктерінің (валик) биіктігі 2,1-2,2 м табиғи негізде ил алаңдары қарастырылған. Орташа жылдық температурасы 60С, жауын-шашын мөлшері – 500 мм/жыл. Тұнба мөлдірлендіргіш –шірітушіден ил алаңдарына беріледі, онда ылғалдылығы 98%-тен 90%-ке төмендетіледі, ал көлемі ыдыраау есебінен 50%-ке азаяды.



Тұнба ил алаңдарынан 75%-тік ылғалдылықпен автокөлікпен алып келеді де ауыл-шаруашылық алаңдарында утилизацияланады.

Тұнбаның 1 адамға шаққандағы орташа тәуліктік мөлшері 0,3 л..

СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооруженияң құжаты на сәйкес жылдық жүктеме 1,2 (К4) коэффициентімен 2 м32 климаттық коэффициент (К3) 1-ге тең.

қорытынды. Бірінші кезекте тұнбаның жалпы жылдық мөлшері (Wтұнба):

Мөлдурлендіргіш – шірітушіде тұнбаның көлемі сусыздану нәтижесінде 98%-дан 90%-ға және ыдырау нәтижесінде 50%-ке төмендейтінін ескере отырып, ил алаңдарына түсетін тұнбаның орташа жылдық көлемі (Wтұнба) мынандай болады:

,

мұндағы Р1 – тұнбаның бастанқы ылғалдылығы (%); Р2 – сусызданған тұнбаның ылғалдылығы (%).

осыдан,

Ил алаңдарының жалпы көлемі оған құйылатын тұнбаның орташа жылдық көлеміне (W2тұнба), (К4) коэффиценті және (К3) климаттық коэффициентімен бірге алынатын тұнбаның жылдық жүктемесіне байланысты



Ил карталарының саны:

Ил алаңдарынан утилизацияланатын және ылғалдылығы 90%-дан 75%-ке дейін кептірілген тұнбаның көлемі Объем осадка (W3тұнба):

Сонымен, бірінші кезекте ил алаңдарының көлемін 46 м2, утилизацияланатын тұнбаның көлемі 30,6 м3.болғанда карталар саны 6 етіп қарастыру қажет.

4. Ағынды сулардың мөлшері мұндай болғанда биологиялық тазарту үшін аэротенктерді пайдалануға болмайды (аэротенктерді ағынды сулардың тәуліктік мөлшері 30 000 м3 жоғары болғанда пайдаланады).

5. Көлденең типтегі екіншілік тұндырғыштар және ағынды суларды хлорлау дұрыс қарастырылған.

6. Торлардағы қалдықтар ұсақтағыштарда өңделеді. Сонымен , тәуліктік мөлшері 30 000 м3 ағынды суды тазарту схемасы аэротенктерді аэросүзгілермен алмастыру арқылы жеңілдетілуі мүмкін. Ұсақтағыштардағы пайдаланған қалдықтар торлардан бұрын ағынды сұйықтық клллекторына жіберілуі қажет.

 

 

 

 

Мамандық: «Қоғамдық денсаулық сақтау»

Коммуналдық гигиена және балалар мен жасөспірімдер гигиенасы кафедрасы

 

 

Оқытушының жетекшілігімен студенттердің өзіндік жұмыстары (ОСӨЖ)

Тақырып:Іркінді суларды зертханалық зерттеу әдістері.

Курс: 4

 

Құрастырған:

доцент Арынова Г.А.

аға оқытушы Досмухаметов А.Т.

 

Алматы 2010 ж.

 

1. ТАҚЫРЫБЫ: Іркінді суларды зертханалық зерттеу әдістері.

2. Сабақтың мақсаты: Студенттерді іркінді суларды зертханалық зерттеу әдістерімен таныстыру.

3. Оқыту міндеттері:

- студент білуге тиіс:

 • қалалық ағынды сулардың сандық және сапалық сипаттамасын;
 • тұрғындардың суды пайдаланудағы мүмкіндік қолайсыз әсерін;
 • іркінді сулардың сынамасын алу әдістемесін;
 • іркінді суларды тазартудың тиімділігін бағалу әдісін;
 • іркінді суларды зертханалық зерттеу ерекшеліктерін.

- студент меңгеруі тиіс:

· тұрмыстық және өндірістк ағынды суларды тазартудың әдістернің дұрыс таңдалуын өз беттерімен бағалау;

· іркінді сулардың сынамасын өз бетінше ала білуді;

· іркінді сулардың сынамасын алу нәтижесіне талдау жүргізуді.

 

4. Өткізу түрі: нормативтік құжаттармен жұмыс істеу, практикалық дағдыларды бағалау.

 

5. Тақырып бойынша тапсырма:

№1 тапсырма. Студенттер іркінді суларды тазартуды бағалау әдістемесімен танысу.

№2 тапсырма. Ағынды суларды тазартатын қоныдрғылармен танысу, олардың өнімділігі.

№3 тапсырма. Іркінді сулардан сынама алу нәтижелеріне талдау жүргізе білу. Оқытушы өзінді жұмысты тексеріп, жалпы кеткен қателіктерді талдайды.

 

6. Берілетін материалдар:

 

1. СНиП «Канализация. Наружные сети и сооруженияң.

2. СНиП «Внутренний водопровод и канализация зданийң.

3. СНиП 3.01.01-2002 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселенийң.

4. «Санитарно-эпидемиологические требования к земледельческим полям орошенияң, Астана-2006.

5. Көрнекілік құралдар: №23. Завод по переработке твердых отходов и осадков сточных вод – №25. Механическая очистка – №26. Септик отстойник - №32. Двухъярусный отстойник - №33. Аэротенк - №34. Биологический фильтр – №35. Осветлитель с поддонным шламоуплотнителем – №36. Обеззараживание нечистот почвенным методом – №40. Кислородный режим водоемов – №41. Станция биологической очистки – №42. Эффективность очистки хозяйственно фекальных сточных вод на сооружения различных типов – №45. Поля орошения - №46. Повторное использование сточных вод –№47.

 

5. Қосымша.

Әдебиеттер:

Негізгі:

1. Неменко Б.А. «Коммуналдық гигиенаң Алматы, Ғылым, 2004, Б. 112-180.

2. Неменко Б.А., Кенесариев У.И. «Коммунальная гигиенаң, Алматы 2003., С. 110-139.

3. Неменко Б.А. «Коммунальная гигиенаң, Алматы 2004., С. 55-73.

4. «Коммунальная гигиенаң Акулов К.И., Москва, 2001г., с. 65-67; 75-107; 112-114.

5. «Руководство к лабораторным занятиям по коммунальной гигиенең Гончарук Е.И., Москва, 1990г., с. 51-61; 108-127.

6. Неменко Б.А., Бекказинова Д.Б., Арынова Г.А., Елгондина Г.Б. «Руководство к практическим занятиям по коммунальной гигиенең Алматы, 2008. – 430 с.

Қосымша:

7. «Методические указания по гигиенической оценке объектов водоснабжения и организации деятельности санэпидслужбы в целях профилактики кишечных инфекций с водным фактором передачиң № 3.05.031-99, Алматы, 1999г., с. 16.

8. «Гидрогеологические исследования и прогнозные расчеты для охраны подземных водң Минкин Е.Л., Москва, 2008г., с. 121.

9. «Облегченные приемы определения границ зон санитарной охраны водозаборов подземных водң Черкинский С.Н., Минкин Е.Л., Гиг. и сан., 1989г., №12, с. 6.

10. «Методические указания по осуществлению Государственного санитарного надзора за фторированием питьевой водың № 3.05.040-97.

11. «Руководство по гигиене водоснабженияң Черкинский С.А., Москва, 1975г., с. 23-61.

12. Новиков Ю.В. «Экологические проблемы безопасности питьевого водоснабженияң. /Вест. Рос. Акад. Мед. наук. 2007, №9.

13. Королев А.А., Мазаев В.Т., Шлепнина Т.Г. Коммунальная гигиена, ч. 1 : учебник/ Под ред. В.Т. Мазаева. – М.: ГОЭТАР-Медиа, 2005. – 304 с.

14. Мазаев В.Т., Гимадеев М.М., Королев А.А., Шлепнина Т.Г. Коммунальная гигиена, ч. 2 : учебник/ Под ред. В.Т. Мазаева. – М.: ГОЭТАР-Медиа, 2006. – 336 с.

15. Гигиена. / Под ред. акад. РАМН П.И. Румянцева. - М.: ГЭОТАР Медицина, 2000.

16. Пивоваров Ю.Л. Гигиена и основы экологии человека: Учебник для студентов высших медицинских учебных заведений. - М.: "Академия", 2004.

17. Пивоваров Ю.Л. Руководство к лабораторным занятиям по гигиене и экологии человека. - М.: ВУНМЦ МЗ РФ. - 1999.

18. «Современные проблемы водоснабжения и санитарной охраны водоемовң Новиков ю.В., Плитман С.И. /Гигиена и санитария. 2009, №2.

 

8. Бақылау: ауызша сұрау(студент әдістемелік нұсқаудағы сұрақтарға дайын болуы қажет).

Сұрақтар:

1. Шаруашылық-тұрмыстық іркінді суларды тазартудың сатылары.

2. Тұндырғыштардың жұмысын бағалау үшін іркінді сулардан сынама алу орны.

3. Биологиялық тазарту имараттарының жұмысын бағалау үшін іркінді сулардан сынама алу нүктелері.

4. Сүзу, суару алаңдарының жұмысын бағалау үшін іркінді сулардан сынама алу орны.

5. Механикалық тазарту бойынша имараттардың жұмыс тиімділігін бағалау көрсеткіштері.

6. Биологиялық тазарту бойынша имараттардың жұмыс тиімділігін бағалау көрсеткіштері.

7. Механикалық және биологиялық тазарту бойынша имараттардың жобалық жұмыс тиімділігі (процентпен).

8. Іркінді суларды залалсыздандырудың тиімділік көрсеткіштері.

 

 

Мамандық: «Қоғамдық денсаулық сақтау»

Коммуналдық гигиена және балалар мен жасөспірімдер гигиенасы кафедрасы

 

 

Оқытушының жетекшілігімен студенттердің өзіндік жұмыстары (ОСӨЖ)

Тақырып:Елді мекендерді канализациялау жүйесі.

Курс: 4

 

Құрастырған:

доцент Арынова Г.А.

аға оқытушы Досмухаметов А.Т.

 

 

Алматы 2010 ж.

 

1. ТАҚЫРЫБЫ: Елді мекендерді канализациялау жүйесі.

2. Сабақтың мақсаты: Студеттерді елді мекен канализациясының шынайы жобаларына сараптаманы негізделген қортындысын бере отырып жүргізуді үйрету.

3. Оқыту міндеттері:

- студент білуге тиіс:

 • елді мекенканализациясын жобаларына санитарлық сараптама жүргізу әдістемесін
 • ағынды суларды түзілетін жағдайына қойылатын талаптар;
 • әртүрлі канализация жүйелерінің кемшілітері және артықшылықтары;

- студент меңгеруі тиіс:

 • елді мекенканализациясы жобасына санитарлық сараптаманы өзі жасай алуды;
 • ағынды суларды ағызырп шығаруды есептеу;

 

4. Өткізу түрі: нормативтік құжаттармен жұмыс істеу, практикалық дағдыларды бағалау.

 

5. Тақырып бойынша тапсырма:

№ 1 – Тапсырма. Елді мекен канализация жобасын қарастыру

№ 2 – Тапсырма. Санитарлық талаптар мен нормаларына жобаны сәйкестігін бағалау. Студенттермен жоба бойынша қорытынды жасауды толтыру ережесін, көңіл аударатын негізгі сұрақтарды қарастыру. Түсініксіз сұрақтарға жауап іздеп, талқылау. Жоба бойынша қорытындыны тыңдау, қателерді, қорытынды көрсеткіштерін талқылау.

 

6. Берілетін материалдар:

1. СНиП «Канализация. Наружные сети и сооруженияң.

2. СНиП «Внутренний водопровод и канализация зданийң.

3. СНиП 1.02-01-2001 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооруженийң.

4. Методические указания по рассмотрению проектов предельно допустимых сбросов (ПДС) веществ, поступающих в водные объекты со сточными водами.

5. СанПиН № 3.02.003.-04 «Санитарно-эпидемиологические требования по охране поверхностных вод от загрязненияң

6. Методические указания по гигиенической оценке малых рек и санитарному контролю в местах водопользования. 3.05.017.97.

7. СанПиН 3.01.055.97 Санитарные правила проектирования, строительства и эксплуатации водохранилищ.

8. ҚР ҚНжЕ 3.01-01-2002 «Қала құрылысы. Қалалық және ауылдық мекендерді жоспарлау және құрылыстарын салуң.

9. «Санитарно-эпидемиологические требования к земледельческим полям орошенияң, Астана-2006.

10. Елді мекеменің канализация жобасы.

11. Көрнекті құралдар: Общие требования к составу и свойству воды водоемов в зависимости от их использования – №18. Мероприятия по санитарной охране водоемов – №19. Предельно допустимые концентрации некоторых вредных веществ в водоемах санитарно-бытового водопользования- №20. Бактериальное самоочищение водоемов -№21. Санитарная охрана водоемов -№22. Методы очистки и обеззараживания хозяйственно-фекальных сточных вод – №23. Завод по переработке твердых отходов и осадков сточных вод – №25. Механическая очистка – №26. Септик отстойник - №32. Двухъярусный отстойник - №33. Аэротенк - №34. Биологический фильтр – №35. Осветлитель с поддонным шламоуплотнителем – №36. Обеззараживание нечистот почвенным методом – №40. Кислородный режим водоемов – №41. Станция биологической очистки – №42. Эффективность очистки хозяйственно фекальных сточных вод на сооружения различных типов – №45. Поля орошения - №46. Повторное использование сточных вод –№47. Мероприятия по санитарной охране водоемов –№48. Загрязнение и самоочищение рек – №50.

Әдебиеттер:

Негізгі:

1. Неменко Б.А., Кенесариев У.И. «Коммунальная гигиенаң Алматы, Гылым, 2003, Б. 246-308.

2. Неменко Б.А. «Коммуналдық гигиенаң, Алматы 2004.

3. «Коммунальная гигиенаң Акулов К.И., Москва, 2001г., б. 262-349.

4. «Руководство к лабораторным занятиям по коммунальной гигиенең Гончарук Е.И., Москва, 1990г., б. 302-315.

Қосымша:

5. Гильденскольд Р.С., Ястребов Г.Г., Винокур И.Л.«Комплексное определение антропотехногенной нагрузки на водные объекты, почву, атмосферный воздух в районах селитебного освоенияң (методические рекомендации). М., -2006.

6. «Водоснабжение и канализацияң Кедров В.С., Пальгунов П.П., Москва. 2004г., 288 с.

7. Тихомиров Ю.П., Грачева М.П. Глухов С.П., Комракова Е.А.«Гигиеническая эффективность мероприятий по охране водоемов в районе крупного территориально-производственного комплекса химической промышленностиң./Гиг. и сан. 2000. 39.

8. «Микробиологическая очистка промышленных сточных водң Юровская Е.М., Киев, 2004г.

9. Гончарук Е.И. Коммунальная гигиена., М. 2006, - Киев, «Здоровьяң.

10. Королев А.А., Мазаев В.Т., Шлепнина Т.Г. Коммунальная гигиена, ч. 1 : учебник/ Под ред. В.Т. Мазаева. – М.: ГОЭТАР-Медиа, 2005. – 304 с.

11. Мазаев В.Т., Гимадеев М.М., Королев А.А., Шлепнина Т.Г. Коммунальная гигиена, ч. 2 : учебник/ Под ред. В.Т. Мазаева. – М.: ГОЭТАР-Медиа, 2006. – 336 с.

12. А.Н.Марзеев, В.М.Жаботинский «Коммунальная гигиенаң М., «Медицинаң, 1979 г.

13. Гигиена. / Под ред. акад. РАМН П.И. Румянцева. - М.: ГЭОТАР Медицина, 2000.

14. Пивоваров Ю.Л. Гигиена и основы экологии человека: Учебник для студентов высших медицинских учебных заведений. - М.: "Академия", 2004.

15. Пивоваров Ю.Л. Руководство к лабораторным занятиям по гигиене и экологии человека. - М.: ВУНМЦ МЗ РФ. - 1999.

 

8. Бақылау: ауызша сұрау(студент әдістемелік нұсқаудағы сұрақтарға дайын болуы қажет).

Сұрақтар:

1. Сақтық санитарлық қадағалауыдың кезеңдері.

2. Ағынды сулардың тұнбаларын заласыздандыру және сузыздандыру әдісі.

3. Тазаланған ағынды суларды су нысандарына құю жағдайын бағалау.

4. Тазарту қоймаларының орналасуына жер учаскесін тандап алуына қойылатын талаптар..

5. Канализация жобасын сараптау казандері.

6. Канализация жобасын сараптау кезінде принципиалдық сұрақтар.

7. Канализация жобасын сараптауында толтырылатын тіркеу құжаттары.

8. ағынды суларды тазарту қоймаларын тандап алу реті.

9. Канализацияляқ тазарту қоймаларының пайдалануға қабылдау реті.

 

Қосымша

Алдымен жобаның паспорттық бөлімінің жалпы мәліметтерімен (аталуы, жобалау сатысы, жобалаушы ұйым және авторы, жасалған жылы) танысу қажет.

Жобаны талдау, әкелінген материалдардың толықтығын тексерумен басталады: түсіндірме қағаз, графикалық бөлім (ситуациялық жоспар, тазарту қондырғылары алаңының бас жоспары, жекеленген қондырғылардың сызбалары), тазарту қондырғыларына арналған жер учаскесін таңдау комиссиясының актісі.

Түсіндірме қағаздан тұрғын мекенді канализациялауды негіздеу анықталады. Канализациялау шекаралары және оның даму перспективасы, сондай-ақ қабылданған канализациялау жүйесі бағаланады.

Жобаға талдау жүргізгенде ағызылатын ағынды судың мөлшеріне көңіл бөлу, суды ағызу нормасының суды тұтыну нормасына сәйкестігін салыстыру, тазарту қондырғыларының есептелген қуаттылығының өнімділігін бағалау қажет.

Түсіндірме қағаздан және сызбалардан, ағынды суды зерттеу мәліметтерін ескере отырып, тазарту қондырғыларының схемасы бағаланады.

Содан соң ағынды суды тазарту қондырғыларына беру технологиясынан бпастап, жекелеген қондырғылардың құрылымымен танысу қажет. Механикалық тазарту кешенін таңдағанда – торларға, құм ұстағыштарға, тұндырғыштарға, олардың түрлеріне, іске қосу жағдайына , тұнбаны алып кету және зарарсыздандыру әдістеріне; биологиялық тазарту қондырғылары үшін – түрлеріне, хлорлау жағдайына, хлор дозасына, хлордың сумен жанасу уақытына көңіл бөлу қажет. Егер жобамен насостық станция қарастырылған болса, тұнбаны айдауға және оған ауаны беруге арналған қондырғылардың болуы және құрылымы бағаланады.

Тазарту қондырғыларының орналасатын орнын санитарлық бағалауда, «жел розасынң, жер рельефін, СҚЗ-ның болуын және оның 2.07.01-89 СНиП «Градостроительствоң құжатына сәйкестілігін ескере отырып, оның тұрғын мекен жоспарында орналасуын анықтайды.

Келесі сатысында ағынды суларды ағызу жағдайына санитарлық бағалау жүргізеді: су объектісінің сипаты, ағындарды сұйылту деңгейі, жақын орналасқан су пайдалану орнына дейінгі ара-қашықтық, оның категориясы (СанПиН 3.01.053-97 «Охрана поверхностных вод от загрязненияң құжатына сәйкес).

Содан соң канализациялау жобасын өз беттерімен қарастырып, қорытынды жазады.

 

 

 

 

Мамандық: «Қоғамдық денсаулық сақтауң

Коммуналдық гигиена және балалар мен жасөспірімдер гигиенасы кафедрасы

 

 

Оқытушының жетекшілігімен студенттердің өзіндік жұмыстары (ОСӨЖ)

Тақырып:Суаттарға іркінді суларды жіберудің санитарлық жағдайын анықтау.

Курс: 4

 

Құрастырған:

доцент Арынова Г.А.

аға оқытушы Досмухаметов А.Т.

 

 

Алматы 2010 ж.

 

1. ТАҚЫРЫБЫ: Суаттарға іркінді суларды жіберудің санитарлық жағдайын анықтау.

2. Сабақтың мақсаты: Студенттерді санитарлық бақылау кезінде суаттарға ағынды суларды ағызу жағдайын есептеу әдістемесімен және шекті рұқсат етілген құю (ШРЕҚ) туралы түсінікпен таныстыру .

3. Оқыту міндеттері:

- студент білуге тиіс:

 • Жер беті суларын ластанудан қорғаудың санитарлық ережелері мен нормаларының негізгі жағдайлары;
 • Ағынды сулардың салыстырмалы сипаттамасы және олардың су нысандарын латаудағы мәні;
 • Су нысандарындағы өзін-өзі тазарту үрдістерінің маңызы;
 • ШРЕҚ жобасын қарастыру және келісу;

· Суаттар суындағы экзогендік химиялық заттарды нормалау.

- студент меңгеруі тиіс:

 • Санитарлық бақылауда суаттарға ағынды суды құю жағдайын есептеу әдістемесін пайдалана білу;
 • Ағынды суларды ағызу жағдайын анықтауда нормативтік құжаттарды пайдалану;
 • Су тұтыну категорияларын анықтау;
 • Шекті рұқсат етілген құюды есептеу;
 • ШРЕҚ жобасын қарастыру;
 • ШРЕҚ жобасын қарастыру кезінде нормативтік құжаттарды пайдалана білуді;
 • су нысандарының ластану критериін бағалауды.

 

4. Өткізу түрі: нормативтік құжаттармен жұмыс істеу, практикалық дағдыларды бағалау, жағдайлық есептерді шешу.

 

5. Тақырып бойынша тапсырма:

№1 тапсырма. Студенттер өз бетінше "Методические указания по рассмотрению проектов предельно допустимых сбросов (ПДС) веществ, поступающих в водные объекты со сточными водами" құжатымен танысады.

№2 тапсырма. Студенттер есептердің үлгісіне қарап, жағдайлық есептерді шешеді (қосымшаны қараңыз).

№3 тапсырма. Ағынды суларды құю жағдайы бойынша қорытынды жазады. Оқытушы есептердің шешуі бойынша қорытындыны талдап, студенттердің өзінді жұмысын тексеріп, жалпы кеткен қателіктерді талдайды.

 

6. Берілетін материалдар:

1. СНиП «Канализация. Наружные сети и сооруженияң.

2. СНиП «Внутренний водопровод и канализация зданийң.

3. СНиП 1.02-01-2001 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооруженийң.

4. Методические указания по рассмотрению проектов предельно допустимых сбросов (ПДС) веществ, поступающих в водные объекты со сточными водами.

5. СанПиН № 3.02.003.-04 «Санитарно-эпидемиологические требования по охране поверхностных вод от загрязненияң

6. Методические указания по гигиенической оценке малых рек и санитарному контролю в местах водопользования. 3.05.017.97.

7. СанПиН 3.01.055.97 Санитарные правила проектирования, строительства и эксплуатации водохранилищ.

8. ҚР ҚНжЕ 3.01-01-2002 «Қала құрылысы. Қалалық және ауылдық мекендерді жоспарлау және құрылыстарын салуң.

9. «Санитарно-эпидемиологические требования к земледельческим полям орошенияң, Астана-2006.

10. Елді мекеменің канализация жобасы.

11. Көрнекті құралдар: Общие требования к составу и свойству воды водоемов в зависимости от их использования – №18. Мероприятия по санитарной охране водоемов – №19. Предельно допустимые концентрации некоторых вредных веществ в водоемах санитарно-бытового водопользования- №20. Бактериальное самоочищение водоемов -№21. Санитарная охрана водоемов -№22. Кислородный режим водоемов – №41. Станция биологической очистки – №42. Эффективность очистки хозяйственно фекальных сточных вод на сооружения различных типов – №45. Поля орошения - №46. Повторное использование сточных вод –№47. Мероприятия по санитарной охране водоемов –№48. Загрязнение и самоочищение рек – №50.


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!