Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Жағдайлық есепті шешу мысалыН. қаласының Медеу аудандық МСЭББД

бастығы

А.О. Ахметов мырзаға

 

Су құбыры станциясы Сізге су сапсына зертханалық-өндірістік бақылау жүргізудің жоспарын келісуге ұсынады.

Су құбыры суды М.өзенінен алады, қызмет көрстетін халық саны 25 000 адам. Станцияда су күкірт қышқылды алюминиймен коагуляцияланады, полиакриламид қосылады, хлорланады, фторланады. Су сынамасын алы үшін келесі нүктелер белгіленген:

4) су алу орнында;

5) су торабына түсер алдында, онда анықталады: а) қалдық белсенді хлор сағатын 1 рет; б) полиакриламид, рН, кермектілік, фтор, дәмі, исі, түстілігі, лайлылығы аптасына 1 рет; в) арнайы ингредиенттержылына 2 рет;

6) тарату торабында (су құбыры станциясына жақын, тұйықталған және көтеріңкі келген нүктелерде, су тарту құбыры бар үйлерде), жалпы колиформды бактериялар, бактериялардың жалпы саны, лайлылық, түстілік, исі мен дәмділігі анықталады, сынаманың жалпы саны айына – 15..

Су құбыры станциясының бастығы Л.Т.Сулейменов

Су құбыры станциясының бастығы

Л.Т. Сулейменов мырзаға

 

Н. қаласының Медеу аудандық МСЭББД-і су сапасына зертханалық-өндірістік бақылау жүргізудің жоспарын қарастыра отып, су құбыры станциясының бастығы Сізге төмендегілерді хабарлайды:

4. СанЕмН ҚР 3.02.002.04 «Орталықтандырылған ауыз сумен жабдықтау жүйесінің сапасына қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптарң құжатына сәйкес су алу орнында зертхана талдайтын барлық көрстекштертізімін алып келу, су сынамасының жиілігін кем дегенде айына 1 рет алуды жоспарлау қажет;

5. Тарату торабына түсер алдында хлорлаудың тиімділігін бақылау үшін, суды микробиологиялық талдауды кем дегенде тәулігіне 1 рет жүргізу, судың күкірт қышқылды алюминиймен коагуляциялануына, полиакриламид қосылуына, фторлануына байланысты олардың қалдық мөлшерін кем дегенде ауысымына 1 рет жүргізу қажет.Органолептикалық көрсеткіштер СанЕмН ҚР 3.02.002.04 «Орталықтандырылған ауыз сумен жабдықтау жүйесінің сапасына қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптарң құжатының талаптарына сәйкес барлық сынамаларға талдау жүргізу қажет. Химиялық талдауды 2-қосымшаның 1-2 кестесіне сәйкес жүргізу қажет. СанЕмН ҚР 3.02.002.04 «Орталықтандырылған ауыз сумен жабдықтау жүйесінің сапасына қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптарң құжаты бойынша жылына 4 рет (мезгіл сайын) жүргізу қажет.

6. Халық санына байланысты тарату торабынан жоспарда көрсетілгендей, 15 сынаманың орнына 30 сынама алу қажет. .

Жоғарыда көрсетілген талаптарға сәйкес, су сапасын бақылаудың зертханалық өндірісті жоспарын терңдетіп, қайта қарастыруға алып келу керек.

Н. қаласының Медеу

аудандық МСЭББД

бастығы А.О. Ахметов.

Мамандық: «Қоғамдық денсаулық сақтауң

Коммуналдық гигиена және балалар мен жасөспірімдер гигиенасы кафедрасы

 

Оқытушының жетекшілігімен студенттердің өзіндік жұмыстары (ОСӨЖ)

Тақырып:Ауыз су сынамасын алу әдістемесі, талдау жүргізудің реті және нәтижелерді толтыру. Зертханалық зерттеуге ауыз судың сынамаларын алу, тасымалдау және жеткізу тәртібі.

Курс: 4

 

Құрастырған:доцент Арынова Г.А.

аға оқытушы Досмухаметов А.Т.

 

 

Алматы 2010 ж.

 

 

1. ТАҚЫРЫБЫ: Ауыз су сынамасын алу әдістемесі, талдау жүргізудің реті және нәтижелерді толтыру. Зертханалық зерттеуге ауыз судың сынамаларын алу, тасымалдау және жеткізу тәртібі.

2. Сабақтың мақсаты: Студенттерге ауыз су сынамасын алу әдістемесін, талдау жүргізудің реті және нәтижелерін толтыру тәртібін, зертханалық зерттеуге ауыз судың сынамаларын алу, тасымалдау және жеткізу тәртібін үйрету.

3. Оқыту міндеттері:

- студент білуге тиіс:

 • ауыз су сынамасын алу әдістемесін;
 • зертханалық зерттеуге ауыз судың сынамаларын алу, тасымалдау және жеткізу тәртібін;
 • талдау жүргізудің реті және нәтижелерін толтыру тәртібін;

- студент меңгеруі тиіс:

 • ауыз су сынамасын алуды;
 • зертханалық зерттеуге ауыз судың сынамаларын алу, тасымалдау және жеткізуді;
 • талдау жүргізудің реті және нәтижелерін толтыруды және бағалауды;

4. Өткізу түрі: нормативтік құжаттармен жұмыс істеу, практикалық дағдыларды бағалау.

 

5. Тақырып бойынша тапсырма:

№1 тапсырма. Ауыз су сынамасын алу әдістемесін үйрену.

№2 тапсырма.Зертханалық зерттеуге ауыз судың сынамаларын алу, тасымалдау және жеткізу тәртібімен танысу.

№3 тапсырма.Талдау жүргізудің реті және нәтижелерін толтыру тәртібін үйрену.

№4 тапсырма.Кафедраның әдістемелік нұсқауымен танысу.

 

6. Берілетін материалдар:

1. СанПиН 3.02.002-04 «Орталықтандырылған ауыз суыз суымен жабдықтау жүйесінің сапасына қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптарң

2. Қосымша.

7. Әдебиеттер:

Негізгі әдебиеттер:

1. Неменко Б.А. «Коммуналдық гигиенаң Алматы, Ғылым, 2004, Б. 403-445.

2. Неменко Б.А., Кенесариев У.И. «Коммунальная гигиенаң Алматы, Гылым, 2003, С. 403-445.

3. Неменко Б.А., Бекказинова Д.Б., Арынова Г.А., Елгондина Г.Б. «Руководство к практическим занятиям по коммунальной гигиенең Алматы, 2008. – 430 с.

4. «Руководство к лабораторным занятиям по коммунальной гигиенең Гончарук Е.И., Москва, 1990г., с. 368-403.

Қосымша әдебиеттер:

5. «Методические указания по гигиенической оценке объектов водоснабжения и организации деятельности санэпидслужбы в целях профилактики кишечных инфекций с водным фактором передачиң № 3.05.031-99, Алматы, 1999г., с. 16.

31. «Перечень материалов и реагентов разрешенных Главным санитарным врачом Республики Казахстан для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабженияң № 3.03.001-97

32. «Методические указания по осуществлению Государственного санитарного надзора за фторированием питьевой водың № 3.05.040-97.

33. «Руководство по гигиене водоснабженияң Черкинский С.А., Москва, 1975г., с. 23-61.

34. Новиков Ю.В. «Экологические проблемы безопасности питьевого водоснабженияң. /Вест. Рос. Акад. Мед. наук. 2007, №9.

 1. Королев А.А., Мазаев В.Т., Шлепнина Т.Г. Коммунальная гигиена, ч. 1 : учебник/ Под ред. В.Т. Мазаева. – М.: ГОЭТАР-Медиа, 2005. – 304 с.
 2. Мазаев В.Т., Гимадеев М.М., Королев А.А., Шлепнина Т.Г. Коммунальная гигиена, ч. 2 : учебник/ Под ред. В.Т. Мазаева. – М.: ГОЭТАР-Медиа, 2006. – 336 с.

37. А.Н.Марзеев, В.М.Жаботинский «Коммунальная гигиенаң М., «Медицинаң, 1979 г.

 1. Гигиена. / Под ред. акад. РАМН П.И. Румянцева. - М.: ГЭОТАР Медицина, 2000.
 2. Пивоваров Ю.Л. Гигиена и основы экологии человека: Учебник для студентов высших медицинских учебных заведений. - М.: "Академия", 2004.
 3. Пивоваров Ю.Л. Руководство к лабораторным занятиям по гигиене и экологии человека. - М.: ВУНМЦ МЗ РФ. - 1999.

8. Бақылау: ауызша сұрау(студент әдістемелік нұсқаудағы сұрақтарға дайын болуы қажет), жағдайлық есептердің шешуін тексеру.

Сұрақтар:

1. Шаруашылық ауыз суымен қамтамасыз ету үшін су көзінің жарамдылығы қалай анықталады?

2. Физика-химиялық талдау үшін су сынамасын алудың әдістемесі.

3. Бактериологиялық талдау үшін су сынамасын талдау әдістемесі.

4. Сынама алғаннан кейінгі құжат қалай толтырылады?

5. Су сынамасын сақтау, тасымалдау, консервациялау.

Аралық бақылау- коллоквиум (жазбаша жауабы арқылы ауызша сұрау).

Коллоквиумның сұрақтары:

 1. ҚР Денсаулық сақтау саласындағы заңнамалар.
 2. Санитарлық заңнамалар.
 3. Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қыхмет жүйесі.
 4. Қазақстанның санитарлық санитарлық қызметінің құрылымы мен қызметі.
 5. Мемлекеттік санитарлық-эпидемиолгиялық нормалау.
 6. ҚР нормативтік құжаттары.
 7. Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитеті.
 8. Ескертпелі санитарлық бақылау.
 9. Күнделікті санитарлық бақылау.
 10. Ұйымдастыру-әдістемелік жұмыстар.
 11. Профилактиканың негізгі бағыттары (О.А. Александров (1983)).
 12. «Комммуналдық гигиенаң пәні туралы түсінік.
 13. Коммуналдық гигиена бөлімінің құжаттары.
 14. Коммуанлық нысандарға санитарлық бақылау жүргізетін лауазымды адамдардың міндеттері мен құқұқтары.
 15. Санитарлық-эпидемиологиялық сараптама, принциптері, міндеттері.
 16. Санитарлық-гигиеналық лабораторияда жұмыс істеу кезіндегі техника қауіпсіздік негіздері.
 17. Реактивтер мен басқа да материалдарды сақтау ережелері.
 18. Қауіпті материалдармен (реактивтер, тез жанатын заттар) жұмыс істеудің қауіпсіз жағдайлары.
 19. Жарық жұтудың негізгі заңын құрастырыңыз.
 20. Оптикалық тығыздықтың заттар концентрациясына байланыстығы графикалық түрде қалай сипатталады?
 21. Калибрлік графикті құрастырудың реті қандай?

22. Қоршаған орта факторларын гигиеналық бағалау үшін қолданылатын әдістер.

23. Санитарлық сипаттау әдісі, артықшылығы және кемшілігі.

24. Органолептикалық зерттеу әдістері. Химиялық зерттеу әдістері қандай жағдайда қолданылады?

25. Биологиялық әдістерінің түрлері, олардың практикадағы маңызы.

26. Эпидемиологиялық зерттеу әдістері, көлденең және тік зерттеулер. Санитарлық-статистикалық зерттеу әдістері көмегімен тұрғындардың денсаулығын зерттеу.

27. Қоршаған ортаның әртүрлі факторларының әсерлерін анықтау кезінде, клиникалық әдістердің маңызы. Гигиеналық тәжірибелердің әдістері.

28. Санитарлық-гигиеналық шаралардың тиімділігін бағалау әдістері.

29. Фотометриялық әдіс, оның маңызы. Светофотометриялық талдау, фотокалориметрмен салыстырмалы сипаттамасы.

30. Фотокалориметрдің жұмыс істеу принципі неге байланысты? Спектрофотометрлік әдістің артықшылығы неге байлатысты? КФК-2 және СФ-46 аспаптарының жұмыс тәртібі қандай?

31. Нефелометрия, сандық талдау әдісі, жүргізу тәсілі;

32. Полярографиялық әдістің мәні, қолдану аймағы.

33. Газды хроматография әдісі, қолдану аймағы. Полярограф және хроматографтың жұмыс істеу принципі қандай?

34. Люминесценттік әдіс қандай жағдайда қолданылады? Флюориметр мен люмноскоптың жұмыс істеу принципі.

 1. Ауыз су сапасына қандай негізгі гигиеналық талаптар қойылады?
 2. Ауыз судың эпидемиологиялық сапасын қамтамасыз ететін нормалар.
 3. Ауыз судың химиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ететін нормалар.
 4. Ауыз судың органолептикалық қолайлылығын қамтамасыз ететін нормалар.
 5. Жер асты және жер беті су көздерімен орталықтан қамтамасыз етуде суды тарату торабына берер алдында лабораторлы-өндірістік бақылау қандай көрсеткіштер бойынша және қандай жиілікпен жүргізіледі?
 6. Тарату торабында лабораторлы-өндірістік бақылау қандай көрсеткіштер бойынша және қандай жиілікпен жүргізіледі?
 7. Орталықтандырылған сумен қамтамасыз ету түрінде су сапасының нормативтерінің сақталуын қандай ұйым жауап береді?
 8. Су сынамасын су көзінен алу жиілігі.
 9. Су сынамасын су тарату торабына берер алдында.
 10. Су сынамасын тарату торабынан алу жиілігі.
 11. Су көздерінің жіктелуі.
 12. Грунт суларының гигиеналық сипаттамасы.
 13. Жер асты пласт аралық суларының гигиеналық сипаттамасы.
 14. Жер беті суларының гигиеналық сипаттамасы.
 15. Жер асты суларының пайда болу жағдайы.
 16. Сумен қамтамасыз ету көздерінің салыстырмалы гигиеналық сипаттамасы.
 17. Жер асты суларының сапасына антропогенді ластану факторларының әсері.
 18. Жер беті суларының сапасына антропогенді ластану факторларының әсері.
 19. ГОСТ «Орталықтандырылған шаруашылық-ішер сумен қамтамасыз ететін су көздерің құжаты қандай бөлімдерден тұрады және қандай нысандарға таралады?
 20. Су көзі қандай ретте таңдалады және неге?
 21. Тұрғындарға шаққандағы орташа тәуліктік меншікті су тұтыну неге байланысты?
 22. Сумен қамтамасыз ету көзінен су сынамасын алу орны?
 23. Су сынамасын алуды қандай ұйым жүргізеді?
 24. Су сапсын бағалау үшін қанша анализ көрсетілуі керек?
 25. Су көзінің неше класы бар және қандай ұйым анықтайды?
 26. Сумен қамтамасыз ету көзін қолдану мүмкіндігі туралы СЭС қорытындысы қанша уақытқа жарамды?

 

Қосымша


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!