Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Тәжірибелік сабақтың әдістемелік өңдеу құрылымыОҚЫТУШЫНЫҢ БАСШЫЛЫҒЫМЕН СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

 

КОММУНАЛДЫ ГИГИЕНАСЫ

 

 

Мамандық 051102 «Қоғамдық денсаулық сақтауң

Курс – 4 Оқу семестрі – VІІ, VІІІ

Оқытушының басшылығымен студенттің өзіндік жұмысы – 120 сағат

Ж

 

 

Мамандық: «Қоғамдық денсаулық сақтауң

Коммуналдық гигиена және балалар мен жасөспірімдер гигиенасы кафедрасы

 

Тәжірибелік сабақтың әдістемелік өңдеу құрылымы

Тақырып:Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы Қазақстан Республикасының Кодексінің негізгі қағидалары. Коммуналды гигиенасы нысандарын тексеру актілерін, хаттамаларын және қорытындыларын және басқа құжаттарын толтыру тәртібі.

Курс: 4

 

 

Құрастырған:

доцент Арынова Г.А.

аға оқытушы Досмухаметов А.Т.

 

 

Алматы 2010 ж.

1. ТАҚЫРЫБЫ: Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы Қазақстан Республикасының Кодексінің негізгі қағидалары. Коммуналды гигиенасы нысандарын тексеру актілерін, хаттамаларын және қорытындыларын және басқа құжаттарын толтыру тәртібі.

2. Сабақтың мақсаты: Студенттерге Қазақстан Республикасының мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызметінің жүйесін, оның құрылысы мен қызметін, ҚР-ның нормативтік құжатын, коммуналдық гигиена бөлімінің құжаттарын таныстыру.

3. Оқыту міндеттері:

- студент білуге тиіс:

- «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы Қазақстан Республикасының Кодексініңң негізгі бөлімдерін;

- «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы Қазақстан Республикасының Кодексініңң қолданылу аумағын;- ҚР Денсаулық сақтау саласындағы заңнамаларын;

- ҚР мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялыққызмет жүйесі, оның құрылымы мен қызметін;

- халықтың санитарлық-эпидемиолгиялық салауаттылығы және қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы іс-әрекет.

- студент меңгеруі тиіс:

- «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы Қазақстан Республикасының Кодексінң пракатикада қолдана білуді;

- коммуанлдық гигиена саласындағы нормативтік құжаттарды санитарлық бақылау пракатикасында қолдана білуді;

- коммуналдық гигиена бөлімінің құжаттарын толтыра білуді.

4. Өткізу түрі: заңнамалық құжаттармен жұмыс істеу.

5. Тақырып бойынша тапсырма:

№1 тапсырма. Студенттерге Қазақстан Республикасының санитарлық заңнамаларын үйрету.

№2 тапсырма. Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы Қазақстан Республикасының Кодексімен танысу [21.10.2009].

№3 тапсырма. Кафедраның әдістемелік нұсқауымен танысу.

№4 тапсырма. Оқытушымен бірге «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы Қазақстан Республикасының Кодексің ұқұжатының мақсатын, санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің жүйесімен, Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық нормалау, санитарлық-эпидемиологиялық талаптармен танысу. 

6. Берілетін материалдар:

1. «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы Қазақстан Республикасының Кодексің.

2. Кафедраның әдістемелік нұсқауы

7. Әдебиеттер:

Негізгі әдебиеттер:

1. Неменко Б.А., Кенесариев У.И. «Коммунальная гигиенаң, Алматы 2003.

2. Неменко Б.А. «Коммуналдық гигиенаң Алматы, Ғылым, 2004, Б. 403-445.

3. Неменко Б.А. «Коммунальная гигиенаң, Алматы 2004.

4. «Коммунальная гигиенаң Акулов К.И., Москва, 2001 г.

5. Неменко Б.А., Бекказинова Д.Б., Арынова Г.А., Елгондина Г.Б. «Руководство к практическим занятиям по коммунальной гигиенең Алматы, 2008. – 430 с.

6. Қосымша әдебиеттер:

7. Основы предупредительного санитарного надзора. М., 1995.

8. «Положение о государственных санитарно-эпидемиологической службе Республики Казахстанң Алматы. 1995.

9. Ревич Б.А., Сидоренко В.Н. «Методика оценки экономического ущерба здоровью населения от загрязнения атмосферного воздухаң. Пособие по региональной экологической политике., М. 2006.

10. Хромченко О.М, Куценко Г.И., «Санитарно-эпидемиологическая службаң. М., 1990.

11. Большаков А.М., Крутько В.Н. «Оценка и управление рисками влияния окружающей среды на здоровье населенияң, М., 1999.

12. Воронов Н.В. «Экология общаяң, М., 1999.

 1. Королев А.А., Мазаев В.Т., Шлепнина Т.Г. Коммунальная гигиена, ч. 1 : учебник/ Под ред. В.Т. Мазаева. – М.: ГОЭТАР-Медиа, 2005. – 304 с.
 2. Мазаев В.Т., Гимадеев М.М., Королев А.А., Шлепнина Т.Г. Коммунальная гигиена, ч. 2 : учебник/ Под ред. В.Т. Мазаева. – М.: ГОЭТАР-Медиа, 2006. – 336 с.

15. А.Н.Марзеев, В.М.Жаботинский «Коммунальная гигиенаң М., «Медицинаң, 1979 г.

 1. Гигиена. / Под ред. акад. РАМН П.И. Румянцева. - М.: ГЭОТАР Медицина, 2000.
 2. Пивоваров Ю.Л. Гигиена и основы экологии человека: Учебник для студентов высших медицинских учебных заведений. - М.: "Академия", 2004.
 3. Пивоваров Ю.Л. Руководство к лабораторным занятиям по гигиене и экологии человека. - М.: ВУНМЦ МЗ РФ. - 1999.

8. Бақылау: ауызша сұрау(студент әдістемелік нұсқаудағы сұрақтарға дайын болуы қажет).

Сұрақтар:

1. ҚР Денсаулық сақтау саласындағы заңнамалар.

2. Санитарлық заңнамалар.

3. Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қыхмет жүйесі.

4. Қазақстанның санитарлық санитарлық қызметінің құрылымы мен қызметі.

5. Мемлекеттік санитарлық-эпидемиолгиялық нормалау.

6. ҚР нормативтік құжаттары.

7. Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитеті.

8. Ескертпелі санитарлық бақылау.

9. Күнделікті санитарлық бақылау.

10. Ұйымдастыру-әдістемелік жұмыстар.

11. Профилактиканың негізгі бағыттары (О.А. Александров (1983)).

12. «Комммуналдық гигиенаң пәні туралы түсінік.

13. Коммуналдық гигиена бөлімінің құжаттары.

14. Коммуанлық нысандарға санитарлық бақылау жүргізетін лауазымды адамдардың міндеттері мен құқұқтары.

15. Санитарлық-эпидемиологиялық сараптама, принциптері, міндеттері.

 

 

 

Мамандық: «Қоғамдық денсаулық сақтауң

Коммуналдық гигиена және балалар мен жасөспірімдер гигиенасы кафедрасы

 

Оқытушының жетекшілігімен студенттердің өзіндік жұмыстары (ОСӨЖ)

Тақырып:Ауыз судың органолепткалық қасиеттерін сипаттаушы көрсеткіштер.

Курс: 4

 

Құрастырған:

доцент Арынова Г.А.

аға оқытушы Досмухаметов А.Т.

 

 

Алматы 2010 ж.

1. ТАҚЫРЫБЫ: Ауыз судың органолепткалық қасиеттерін сипаттаушы көрсеткіштер.

2. Сабақтың мақсаты: Студенттерге ауыз судың органолептикалық қасиеттерін сипаттайтын қасиетерін таныстыру.

3. Оқыту міндеттері:

- студент білуге тиіс:

 • «Орталықтандырылған ауыз сумен жабдықтау жүйесінің сапасына қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптарң туралы санитарлық-эпидемиологиялық ережелер мен нормалар құжатының негізгі ережелерін;
 • Ауыз су сапасының органолептикалық қасиеттерін сипаттайтын көрсеткіштерін;
 • Ауыз су сапасының органолептикалық қасиеттерін неге негізделген;
 • Ауыз су сапасының органолептикалық қасиеттерін анықтау әдістемесі.

- студент меңгеруі тиіс:

· «Орталықтандырылған ауыз сумен жабдықтау жүйесінің сапасына қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптарң туралы санитарлық-эпидемиологиялық ережелер мен нормалар құжатын тұрғын мекендердің ішер су сапасын бағалау үшін қолдану;

· Ауыз су сапасының органолептикалық қасиеттерін анықтау;

· Ауыз су сапасының органолептикалық қасиеттерін бағалау.

 

4. Өткізу түрі: нормативтік құжаттармен жұмыс істеу, практикалық дағдыларды бағалу, жағдайлық есептерді шешу.

 

5. Тақырып бойынша тапсырма:

№1 тапсырма. «Орталықтандырылған ауыз суыз суымен жабдықтау жүйесінің сапасына қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптарң туралы санитарлық-эпидемиологиялық ереже мен нормалар құжаты бойынша ауыз судың органолептикалық қасиетерін анықтау.

№2 тапсырма.Ауыз судың органолептикалық қасиеттерін анықтау әдістемесімен танысу.

№3 тапсырма.Кафедраның әдістемелік нұсқауымен танысу.

№4 тапсырма.Есеп шығару.

6. Берілетін материалдар:

1. СанПиН 3.02.002-04 «Орталықтандырылған ауыз суыз суымен жабдықтау жүйесінің сапасына қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптарң туралы санитарлық-эпидемиологиялық ереже мен нормалар

2. Жағдайлыө есептер.

3. Көрнекі құралдар: Нормы качества питьевой воды при централизованном водоснабжении - №37 (1 тал.).

4. Қосымша.

7. Әдебиеттер:

Негізгі әдебиеттер:

1. Неменко Б.А. «Коммуналдық гигиенаң Алматы, Ғылым, 2004, Б. 403-445.

2. Неменко Б.А., Кенесариев У.И. «Коммунальная гигиенаң Алматы, Гылым, 2003, С. 403-445.

3. Неменко Б.А., Бекказинова Д.Б., Арынова Г.А., Елгондина Г.Б. «Руководство к практическим занятиям по коммунальной гигиенең Алматы, 2008. – 430 с.

4. «Руководство к лабораторным занятиям по коммунальной гигиенең Гончарук Е.И., Москва, 1990г., с. 368-403.

Қосымша әдебиеттер:

5. «Методические указания по гигиенической оценке объектов водоснабжения и организации деятельности санэпидслужбы в целях профилактики кишечных инфекций с водным фактором передачиң № 3.05.031-99, Алматы, 1999г., с. 16.

1. «Перечень материалов и реагентов разрешенных Главным санитарным врачом Республики Казахстан для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабженияң № 3.03.001-97

2. «Методические указания по осуществлению Государственного санитарного надзора за фторированием питьевой водың № 3.05.040-97.

3. «Руководство по гигиене водоснабженияң Черкинский С.А., Москва, 1975г., с. 23-61.

4. Новиков Ю.В. «Экологические проблемы безопасности питьевого водоснабженияң. /Вест. Рос. Акад. Мед. наук. 2007, №9.

 1. Королев А.А., Мазаев В.Т., Шлепнина Т.Г. Коммунальная гигиена, ч. 1 : учебник/ Под ред. В.Т. Мазаева. – М.: ГОЭТАР-Медиа, 2005. – 304 с.
 2. Мазаев В.Т., Гимадеев М.М., Королев А.А., Шлепнина Т.Г. Коммунальная гигиена, ч. 2 : учебник/ Под ред. В.Т. Мазаева. – М.: ГОЭТАР-Медиа, 2006. – 336 с.

7. А.Н.Марзеев, В.М.Жаботинский «Коммунальная гигиенаң М., «Медицинаң, 1979 г.

 1. Гигиена. / Под ред. акад. РАМН П.И. Румянцева. - М.: ГЭОТАР Медицина, 2000.
 2. Пивоваров Ю.Л. Гигиена и основы экологии человека: Учебник для студентов высших медицинских учебных заведений. - М.: "Академия", 2004.
 3. Пивоваров Ю.Л. Руководство к лабораторным занятиям по гигиене и экологии человека. - М.: ВУНМЦ МЗ РФ. - 1999.

8. Бақылау: ауызша сұрау(студент әдістемелік нұсқаудағы сұрақтарға дайын болуы қажет), жағдайлық есептердің шешуін тексеру.

Сұрақтар:

1) Ауыз судың органолептикалық көрсеткіштері.

2) Ауыз судың органолептикалық қасиеттеріне әсер ететін факторлар.

3) Ауыз судың органолептикалық қасиеттерінің өзгеруінің себептері..

4) Ауыз судың қандай органолептикалық қасиеттерінің нормадан ауытқуына рұқсат беріледі.

Есептер:

СИТУАЦИЯЛЫҚ ЕСЕП

 

Аксай аудандық СЭС-тің

Мемлекеттік Бас санитарлык

Дәрігері мырза, Ким Э.Д.

 

7 мың тұрғын халқы бар Ақсай поселкасындағы Ақсай өзенінен су алатын су құбырына ай сайын келесі нүктелерден лабораторлы-өндірістік бақылау жһргізеді:

- су жинау орнында;

- тарату торабына түсер алдында;

- тарату торабында.

Тарату торабына түсер алдында 1 мл судаӘы жалпы колиформды бактериялар, термотолерантты колиформды бактериялар және бактериялардың жалпы санын тексеру ұшін жыл бойына 10 күнде бір рет микробиологиялық анализге алынады.

Судың сапасына бақылау жүргізу жоспарына келісім беруіңізді сұраймын.

Су құбыры станциясының бастығы К.С.Сады«ов.

 

Тапсырма

Қажетті шараларды, толтырылатын тіркеу-есеп беру құжаттарын және қолданылатын санитарлық заңдылықтарды көрсетіп, негізделген жауап беріңіз.

 

Үлгі Су құбыры станциясының бастығы мырза, К.С.Садықовға

 

Әуезов аудандыҚ СЭС Сізге қарасты су құбыры станциясының су сапасының лабораторлық өндірістік бақылау жұргізу жоспарын қарап, хабарлайды:

СанПиН “Питьевая вода” құжатының талаптарына сәйкес

Сізге _____________Ақсай аудандық

Мемлекеттік Бас санитарлық дәрігер Ким Э.Д.

СИТУАЦИЯЛЫҮ ЕСЕП

 

5 мың тұрғын халқы бар үлкен елді мекенінде су құбыры станциясы су көзі ретінде Балхаш көлін пайдаланады. Су сапасы туралы лабораториялық өндірістік бақылау тарату торабына тұсер алдында жыл бойына аптасына бір рет микробиологиялық, паразитологиялық, химиялық, біріккен, радиологиялық және органолептикалық көрсеткіштері бойынша жүргізіледі. Су сағат сайын хлорланады. Анықтау нәтижелері - бос қалдық хлор – 0,2 – 0,3 мг/л (тәулік бойына сағат сайын анықтағандағы максималды және минималды мәні).

1. Тарату торабына түсер алдында су сапасына лабораторлық өндірістік бақылау қажетті көлемде және қажетті жиілікте жүргізіледі ме?

2. Суды хлорлау арқылы залалсыздандыруды бақылау үшін, тек бос қалдық хлорды анықтау жеткілікті ме?

3. Су көзін санитарлық тексеру әдістерін көрсетіңіз.

4. Есеп беру- тіркеу құжаттарының формалары.

5. Есепті шешу үшін қандай нормативті құҺжаттар қажет?

СИТУАЦИЯЛЫҮ ЕСЕП

 

Мемлекеттік санитарлық тәртіп бойынша Отрар аудандық СЭС лабораториясы су сынамасын 3 нұктеден алды. Суды тарату торабына берер алдындағы алынған сынама анализінің нәтижесі бойынша көрсеткіштер:


жалпы колиформды бактериялар – 0 коли-фагтар – 1

термотолеран. колиформды бакт. - 0 сульфаттар – 60 мг/л

микроб саны – 20 құрғақ қалдық - 960 мг/л

иісі, дәмділігі – 2 балл қалдық хлор – 0,5 мг/л

тһстілігі – 20 градус темір – 0,05 мг/л

нитраттар – 10 мг/л хлоридтер – 48 мг/л

полиакриламид – 1,0 мг/л жалпы кермектілігі – 6

фтор – 0,5 мг/л байланыс«ан хлор – 0,9 мг/л

 


Су құбыры станциясының жанындағы тұрғын үйдің су құбырынан алынған сынама анализі:

жалпы колиформды бактериялар – 5 жалпы микроб саны – 20

термотолеран. колиформды бакт. - 8 иісі, дәмділігі – 2 балл

түстілігі – 20 градус лайлылығы – 1,2 мг/л

Су құбыры станциясына алыс орналасқан су құбырынан алынған сынама анализі:

жалпы колиформды бактериялар – 8 жалпы микроб саны –30

термотолеран. колиформды бакт. - 20 иісі, дәмділігі – 3 балл

түстілігі – 35 градус лайлылығы – 1,2 мг/л

 

1. Су сапасы туралы қорытынды жазыңыз және су сапасының өзгеруінің мүмкіндік себептерін көрсетіңіз.

2. Қажетті қосымша шараларды және құжаттық формаларды атаңыз.

3. Осы есепті шешу үшін қандай нормативті құжаттар қажет

СИТУАЦИЯЛЫҮ ЕСЕП

 

Жер асты су көзімен қамтамасыз етілетін су құбыры суын лабораторлы-өндірістік бақылау жұргізу жоспарына келісім беруіңізді сұраймын.

Су құбыры 01.05.02. жылдан бері іске қосылған және 30 мың тұрғын халықты сумен қамтамасыз етеді. Су тарату торабына тазартылмай және залалсыздандырылмай беріледі.

Суды сынамаға алу үшін келесі нұктелер белгіленген:

1. Су жинау орнында анализ жылына 2 рет жүргізіледі, (күз-қыс және көктем-жаз мезгілдерінде).

2. Суды тарату торабына берер алдында (жалпы колиформды бактериялар, коли-фагтар, жалпы микроб саны, органолептикалык көрсеткіштер). Анализ айына 1 рет жүргізіледі.

3. Тарату торабында (жалпы колиформды бактериялар, жалпы микроб саны, лайлылығы, иісі, дәмі, сынама саны – айына 20).

Су құбыры станциясының бастығы Б.К. Сариев

 

Тапсырма

Лабораторлы-­ндірістік ба«ылауды жһргізу жоспарын «араыз және СанПиН “Питьевая вода. Контроль качества” 3.01.067-97 ҚР «Һжатыны талаптарына сәйкес жауап берііз. Санитарлық дәрігермен толтырылған оперативті құжаттарды және сумен қамтамасыз ету көзін тексеру жүргізу әдістемесін көрсетіңіз.

СИТУАЦИЯЛЫҚ ЕСЕП

 

Мемлекеттік санитарлық бақылау тәртібі бойынша Алматы қаласы Алмалы аудандық СЭС-тің санитарлық дәрігер көмекшісі және лаборанты Байзақов пен Шевченко көшесі «иылысынан 15.04.02. су сынамасы алынды. Тұрғын халық саны 15 мың адам. Су құбыры ашық су көзімен қамтамасыз етіледі. Осы нүктеден 29.04.02. су сынамасы қайта алынды.

Анализ нәтижесінде келесі к­рсеткіштер алынды:

15.04.02 29.04.02.

жалпы колиформды бактериялар – 1 жалпы колиформды бактериялар –жоқ

термотолеран. колиформды бакт. - 2 термотолеран. колиформды бакт.–жоқ

жалпы микроб саны – 110 жалпы микроб саны –1 мл-де 50

коли-фагтар – 2 коли-фагтар - 1

иісі, дәмі – 2,5 балл иісі, дәмі – 2 балл

тһстілігі – 15 градус тһстілігі – 15 градус

лайлылыӘы – 1,0 мг/л лайлылыӘы – 0,8 мг/л

нитраттар – 0,5 мг/л нитраттар –0 ,5 мг/л

қорғасын – 0 қорғасын - 0

хлоридтер – 358 мг/л хлоридтер – 300 мг/л

сульфаттар – 100 мг/л сульфаттар – 100 мг/л

құрғақ қалдық -500 мг/л құрғақ қалдық - 400 мг/л

жалпы кермектілігі - 6 мг-экв жалпы кермектілігі – 6 мг-экв

темір – 0,2 мг/л темір – 0

1. Су сапасы туралы «орытынды жазыыз.

2. Анықталған кемшіліктерді жою бойынша дәрігердің іс-әрекет жоспарын жазыңыз.

3. Тұрғындардың денсаулығына су факторының әсерін зерттеу әдістемесі.

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!