Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ПРИСВОЄНИХ СТУДЕНТАМДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

МОЗ УКРАЇНИ

“УКРАЇHСЬКА МЕДИЧHА СТОМАТОЛОГІЧHА АКАДЕМІЯ”

М Е Т О Д И Ч H І

Р О З Р О Б К И

ДЛЯ САМОСТІЙHОЇ РОБОТИ СТУДЕHТІВ ІІ КУРСУ МЕДИЧHОГО

ФАКУЛЬТЕТУ

З БІОЛОГІЧHОЇ ТА БІООРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ

(ІІ-V модулі)

Полтава – 2006

 


 

Автори: д.м.н., професор Л.М. Тарасенко, д.м.н., професор К.С. Непорада, к.б.н., доцент В.К. Григоренко, к.б.н., ст. викл. С.В. Харченко, к.м.н., доцент Л.Г. Нетюхайло, М.В. Білець, О.Є. Омельченко, Н.М. Прислопська.

 

 

Методичні розробки з біологічної та біоорганічної хімії (ІІ-V модулі) для самостійної роботи студентів медичного факультету. – Полтава, 2006. – 111 с. Українською мовою.

 

 

Методичні розробки для самостійної роботи студентів з біологічної та біоорганічної хімії (ІІ-V модулі) вищих медичних закладів освіти ІV рівня акредитації підготовлено у відповідності з програмою “Біологічна та біоорганічна хімія”, яка складена співробітниками опорної кафедри біоорганічної, біологічної та фармакологічної хімії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (завідувач кафедри – член-кореспондент АМН України, заслужений діяч науки і техніки України, професор Ю.І. Губський). Навчальний матеріал структуровано на 5 модулів, що відповідає стандартам навчання, згідно засад Болонського процесу, та сприяє підвищенню якості підготовки студентів. Навчальний посібник розрахований на 2-х годинні заняття, містить послідовність і вказівки до навчальних дій, перелік практичних навичок та видів індивідуальних, самостійних робіт а також список обов’язкової та додаткової літератури.

 

 

Рецензенти: завідувач кафедри нормальної фізіології ВНЗ України “Українська медич

на стоматологічна академія”, заслужений діяч науки і техніки України,

доктор медичних наук, професор Міщенко В.П.;

 

доктор медичних наук, професор кафедри експериментальної і клінічної

фармакології ВНЗ України “Українська медична стоматологічна

академія” Дев’яткіна Т.О.

 

ПАМ’ЯТКА СТУДЕНТУ!

Дисципліна “БІОЛОГІЧНА ТА БІООРГАНІЧНА ХІМІЯ”
структурована на 5 модулів:

Модуль 1. Біологічно важливі класи біоорганічних сполук.
Біополімери та їх структурні компоненти

Модуль 2. Загальні закономірності метаболізму

Модуль 3. Метаболізм вуглеводів, ліпідів, амінокислот та його регуляція.Модуль 4. Молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій.

Модуль 5. Біохімія тканин та фізіологічних функцій.

 

Навчальний план з дисципліни “Біологічна та біооргінічна хімія” для студентів медичних факультетів

Структура навчальної дисципліни Кількість годин, з них Рік навчання Види контролю
Всього Аудиторних СРС
Лек цій Практичних занять
  1-2  
Кредити ECTS 9,0          
Модуль 1   60год/2,0 кредити ECTS   Поточний та підсумковий (стандартизований)
Модуль 2   45год/1,5 кредити ECTS Поточний та підсумковий (стандартизований)
Модуль 3   60год/2,0 кредити ECTS Поточний та підсумковий (стандартизований)
Модуль 4   45год/1,5 кредити ECTS Поточний та підсумковий (стандартизований0
Модуль 5   60год/2,0 кредити ECTS Поточний та підсумковий (стандартизований)
В тому числі, підсумковий контроль засво єння 4 модулів 29год/1,0 кредити ECTS -    
Тижневе навантаження 6,75год / 0,23 кредити ECTS

 

Примітка: 1 кредит ECTS – 30 годин

Аудиторна робота - 74%, СРС – 26%

Модуль 1:

Біологічно важливі класи органічних сполук.Біополімери та їх структурні компоненти

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ПРИСВОЄНИХ СТУДЕНТАМ

Модуль 1 Кількість балів  
Тема 1  
Тема 2  
Тема 3  
Тема 4  
Тема 5  
Тема 6  
Тема 7  
Тема 8  
Тема 9  
Тема 10  
Тема 11  
Тема 12  
Тема 13  
Тема 14  
  Разом 112
  Самостійні індивідуальні завдання студентам: Створення запропонованих схем в електронному варіанті 8
  Підсумковий контроль засвоєння модуля 1, в тому числі: Контроль практичної підготовки; Тестовий контроль теоретичної підготовки. 80
  РАЗОМ сума балів: 200
         Примітка: при засвоєнні теми за традиційною системою студенту присвоюються бали „5” – 8 балів, „4” – 6 балів, „3” – 3 бали, „2” – 0 балів.

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120.

Студент допускається до підсумкового модульного контролю при виконанні умов навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 42 балів (14 · 3 = 42) .

Підсумковий тестовий контроль зараховується студенту, якщо він демонструє володіння практичними навичками та набрав при виконанні тестового контролю теоретичної підготовки не менше 50 балів.

 

 

 

 


Модуль 2:

Загальні закономірності метаболізму

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ПРИСВОЄНИХ СТУДЕНТАМ

Модуль 2 Кількість балів
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9
Тема 10
Тема 11
Тема 12
Разом
Індивідуальна СРС: Підготовка огляду наукової літератури з запропонованих тем
Підсумковий контроль засвоєння модуля 2, в тому числі: Контроль практичної підготовки; Тестовий контроль теоретичної підготовки
РАЗОМ сума балів за модуль 2


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!