Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Тема. Модель «витрати-випуск» Леонтьєва. Розрахунок параметрів звітного балансу 

Мета роботи:набути навичок знаходження основних показників міжгалузевого балансу.

 

Завдання:

Задача 1. Економіка країни поділяється на дві виробничі галузі (промисловість та сільське господарство). За минулий рік повний випуск промислових виробництв у вартісній формі мав таку структуру:

800 млн. грн. для виробничих потреб промисловості;

400 млн. грн. для виробничих потреб сільського господарства;

800 млн. грн. для споживання населення (відповідно до попиту на цю продукцію).

Повний випуск сільськогосподарської продукції (у вартісній формі) розподілився таким чином:

- 300 млн. грн. для виробничих потреб промисловості;

- 350 млн. грн. для виробничих потреб сільського господарства;

- 600 млн. грн. для споживання населення (відповідно до попиту на цю продукцію).

На наступний рік прогнозується зростання попиту населення на вітчизняну продукцію, в тому числі на промислові вироби – до 1 000 млн. грн., а на сільськогосподарську продукцію – до 800 млн. грн. Який повний випуск промислової продукції та повний випуск сільськогосподарської продукції зможуть задовольнити новий попит?

Задача 2.Для умовної двогалузевої економіки відомі міжгалузеві потоки продукції та обсяги кінцевої продукції галузей за звітний період (табл. 3.1):

 

Таблиця 3.1 – Вхідні данні

Галузі-виробники Галузі-споживачів Кінцева продукція

 

У плановому періоді необхідно отримати кінцеву продукцію першої галузі в обсязі У1=120, валову продукцію другої галузі в обсязі Х2=300. Побудувати МБГ на плановий період (обчислити міжгалузеві потоки продукції планового МГБ, обсяг валової продукції першої галузі, обсяг кінцевої продукції другої галузі, обсяги умовно чистої продукції галузі).

 

Завдання для самостійної роботи:

Задача 1.Для умовної економіки, що складається із 5 галузей, у звітний період задано міжгалузеві потоки (табл. 2) та величини кінцевої продукції (табл. 3) по галузям. Необхідно розрахувати:

1) валовий випуск продукції;

2) матрицю коефіцієнтів прямих затрат;

3) побудувати таблицю звітного міжгалузевого балансу;

4) величину чистої продукції по галузях;

5) матрицю коефіцієнтів повних матеріальних затрат.

 

Таблиця 3.2 –Величини міжгалузевих потоків засобів виробництва

Варіант (N) Галузі виробництва Галузі споживання
1 2 3 4 5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Продовження табл. 21
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

 Таблиця 3.3 – Величини кінцевої продукції

Галузі виробництва Галузі споживання
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
2
3
4
5

 

Література: 5, 6, 7, 10, 11, 16.

Теоретичні відомості

 

Математична модель міжгалузевого балансу виробництва і розподілу продукції дає можливість на основі математичних співвідношень зіставляти виробничі ресурси з випуском продукції, встановлювати пропорції щодо розвитку окремих галузей народного господарства, визначати міжгалузеві потоки засобів виробництва.

Існують наступні припущення до моделі:

1. Лінійний характер залежності між затратами та об’ємами виробленої продукції.

2. Кожна галузь виробляє лише один вид продукції, кожен вид продукції виробляється лише одним способом, в межах одного способу виробництва продукція є однорідною.

Основу інформаційного забезпечення балансових моделей становить технологічна матриця — таблиця міжгалузевого балансу, що складається з коефіцієнтів (нормативів) прямих витрат на виробництво одиниці продукції в натуральному вираженні (табл. 3.4).

 

Таблиця 3.4 – Схема міжгалузевого балансу виробництва і розподілу продукції в народному господарстві

Галузі виробники Галузі-споживачі Кінцева продукція Валова продукція
1 2 j n
1
2
i
n
Чистий продукт    
Валовий продукт    
                 

Примітка:

– індекс галузі-виробника;

– індекс галузі-споживача;

– обсяг продукції і-ої галузі, використаний при виробництві всієї продукції j-ої галузі;

– обсяг валового випуску продукції і-ої галузі;

– обсяг кінцевої продукції і-ої галузі (включаючи всі статті розподілу і-ої галузі, крім обсягів продукції, спрямованих у вигляді матеріальних потоків у інші галузі).

 

Методичні рекомендації до виконання завдань:

Задача 1. Розвязування задачі починається з формування звітного балансу:

х111121 – промисловість, (1)

х221222 – сільське господарство. (2)

х11=800; х12=400; у1=800;

х21=300; х22=350; у2=600;

Підстановка вхідних данних до (1) та (2) дозволяє отримати наступні значення:

х1=2000, х2=1250.

Коефіцієнти матеріальних витрат обчислюються за формулою:

(3)

Отже, технологічна матриця має вигляд:

.

Відповідно до отриманих даних сформовано наступну модель Леонтьєва:

. (4)

Знайдемо розв’язок моделі (4) при у1=1000; у2=800, тобто необхідно розв’язати наступну систему:

.

Отже, х1=2541,7 млн. грн., х2= 1640,6 млн. грн. (рис. 3.1)

 

Рисунок 3.1 – Розвязок задачі

 

Задача 2. Обчислимо обсяг валової продукції кожної галузі як суму матеріальних витрат галузей, які споживають її продукцію, і кінцевої продукції даної галузі:

Отже, обсяг валової продукції галузей:

Х1=40+50+110=200,

Х2=60+20+170=250.

Коефіцієнти прямих матеріальних витрат за формулою визначаються за формулою:

.

Отже, матриця коефіцієнти прямих матеріальних витрат:

.

Складемо систему рівнянь, яка в матричному записі має вигляд:

Х=АХ+У.

Підставивши вхідні дані, отримаємо систему рівнянь відносно невідомих змінних Х1, У2:

х1=0,2х1+0,2*300+120,

300=0,3х1+0,08*300+У2.

Розв’язок системи рівнянь:Х1=225, У2=208,5.

Знайдемо міжгалузеві потоки продукції планового МГБ за формулою: :

Х11=0,2*225=45; Х12=60;

Х21=67,5; Х22=24

Обсяг умовно чистої продукції обчислюють як різницю між обсягом валової продукції та сумою елементів відповідного стовпчика першого квадранта. Результати обчислень подано у вигляді таблиці (рис. 3.2)

 

Питання для самоконтролю:

1. На яких припущеннях базується балансова модель Леонтьєва?

2. Які галузі виробництва називаються чистими?

3. Опишіть зміст квадратнів таблиці міжгалузевого балансу.

 

Рисунок 3.2. – Результати розв’язання задачи 2

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 4


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!