Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Тема: обчислення суми ряда з заданою точністюЗавдання 1

За два дні зорано S га землі. За перший день зорано на A га більше, ніж за другий. Скільки га землі зорано за кожен день?

Математичне формулювання

Нехай за другий день зорано x2 га землі. Тоді за перший день зорано x1= (x2+A) га землі. За два дні зорано x2+(x2+A) га землі, що за умовою дорівнює S га.

x2+(x2+A)=S

x2= (S-A) / 2 x1= x2+A

Блок-схема

 
 

Програма

#include <stdio.h>

#include <conio.h>

#include <math.h>

void main()

{ float s, x1 , x2, A;

//S- зорано за два днi, x1- зорано за перший, x2-за другий,

// A- на скiльки у перший день зорано бiльше }

printf(" За два днi зорано S= ");

scanf("%f",&s);

printf("За 1-й день бiльше на = ");

scanf("%f",&A);

x2=(s-A)/2;

x1=x2+A;

printf("За 1-й день зорано x1= %6.2f га \n",x1);

printf("За 2-й день зорано x2= %6.2f га \n",x2);

}

Результати

Вхідні дані:

S=30

A=2

Відповідь:

x1=16

x2=14

Завдання

1 Дано два ненульових числа. Знайти їхню суму, різницю, добуток і частку.

2 Дано два числа. Знайти середнє арифметичне їх квадратів і середнє арифметичне їх модулів.

3 Швидкість човна в стоячій воді V км/год, швидкість плину ріки U км/год (U < V). Час руху човна по озеру T1 год, а по ріці (проти плину) — T2 год. Визначити шлях S, пройдений човном.

4 Швидкість першого автомобіля V1 км/год, другого — V2 км/год, відстань між ними S км. Визначити відстань між ними через T годин, якщо автомобілі віддаляються один від одного.

5 Швидкість першого автомобіля V1 км/год, другого — V2 км/год, відстань між ними S км. Визначити відстань між ними через T годин, якщо автомобілі спочатку рухаються назустріч один одному.

6 Знайти периметр і площу прямокутного трикутника, якщо дані довжини його катетів a і b.

7 Дано довжину ребра куба. Знайти площу грані, площу повної поверхні й об’єм цього куба.

8 Знайти довжину кола і площу круга заданого радіуса R. За значення p використовувати 3,14.

9 Знайти площу кільця, внутрішній радіус якого дорівнює R1, а зовнішній радіус дорівнює R2 (R1 < R2). За значення p використовувати 3,14.

10 Дано сторону рівностороннього трикутника. Знайти площу цього трикутника і радіуси вписаного та описаного кіл.

11 Дано довжину кола. Знайти площу круга, обмеженого цим колом. За значення p використовувати 3,14.12 Дано площу круга. Знайти довжину кола, що обмежує цей круг. За значення p використовувати 3,14.

13 Знайти периметр і площу рівнобедреної трапеції з основами a і b (a > b) і кутом alpha при більшій основі (кут даний у радіанах).

14 Знайти периметр і площу прямокутної трапеції з основами a і b (a > b) і гострим кутом alpha (кут даний у радіанах).

15 Знайти відстань між двома точками із заданими координатами (x1; y1) і (x2; y2).

16 Дано координати трьох вершин трикутника (x1; y1), (x2; y2), (x3; y3). Знайти його периметр.

17 Знайти корені квадратного рівняння A·x2 + B·x + C = 0, заданого своїми коефіцієнтами A, B, C (коефіцієнт A не дорівнює 0), якщо відомо, що дискримінант рівняння невід’ємний.


 

Лабораторна робота 2

Тема: Оператор присвоювання

За своїм варіантом самостійно скласти програму, що обчислює значення функції при заданих значеннях констант a, b, c і змінної x:

Функція Значення констант
1. a=3; b=4.6; c=7
2. a=7.4; b=-6.6; c=0.7
3. a=6; b=8; c=3.5
4. a=0.1; b=5.3; c=7
5. a=5; b=2.4; c=0.2
6. a=5; b=-3; c=4.5
7. a=4; b=-5.2; c=1.1
8. a=-6; b=6.4; c=8.8
9. a=-2; b=-5.2; c=6
10. a=1.5; b=8; c=0.5
11. a=0.4; b=3; c=0.7
12. a=4; b=6; c=7
13. a=-2; b=-5.2; c=6
14. a=6; b=11.3; c=4

 


Лабораторна робота 3

 

Записати вираз, що залежить від координат точки А(х,у) і приймає значення TRUE якщо точка належить заштрихованій області і FALSE, якщо не належить. Для данної точки обчислити цей вираз і результат надрукувати на екрані.Варіанти:

A(x,y) Область
1 (0.5,0.5)
2 (1.5,0.5)
3 (0.75,-0.3)
4 (0.2,0.45)
5 (0.5,-2.5)
6 (0,0)
7 (1.0,1.5)
8 (-0.5,0.9)
9 (1.5,1.9)
10 (1.5,-1)
11 (2,1.2)
12 (2.-1)
13 (3,2)
14 (2,3)
15 (-1,0.3)

Лабораторна робота 4

Тема: Цикли:

· оператор цикла з передумовою while...do...

· оператор цикла з післяумовою repeat..until...

· оператори цикла з параметром for...to...do...

Завдання:

Скласти блок-схеми і програми для обчислення значення функції у вузлах табулювання з використанням циклів for, repeat, while. Аргумент х змінюється від хmin до хmax з кроком x. Значення аргумента і функції виводити в дві колонки в форматі :4:2.

 

№ п/п Функція Діапазон зміни аргумента Крок
1. z=Sin2(x/2b) хmin=-3, хmax=1 x =0.2
2. z=Sin2(x)+ln(x) хmin=0, хmax=5 x =0.5
3. z=ln3(x) хmin=1, хmax=6 x =0.5
4. z=0.5ln3(x)+ax хmin=1, хmax=6 x =0.4
5. z=Sin(x)Cos(x)+a/x хmin=-1, хmax=5 x =0.5
6. z=x3+ln(x+3) хmin=-2, хmax=5 x =0.25
7. z=e3x+Cos(x) хmin=1, хmax=6 x =0.4
8. z=ex+tg(x) хmin=1, хmax=6 x =0.4
9. z=Sin(x)+Cos(x) хmin=1, хmax=6 x =0.5
10. z=(a+x)e3x хmin=6, хmax=10 x =0.4
11. z= Sin(x)/x3 хmin=1, хmax=8 x =0.5
12. z=Sin(x) ex + ln3(x) хmin=1, хmax=6 x =0.4
13. z=x3/(x3+0.5ln3(x)) хmin=-3, хmax=1 x =0.2
14. z=ln(Sin(x))+aCos(x) хmin=1, хmax=6 x =0.5

Лабораторна робота 5.

Тема: обчислення суми ряда з заданою точністю

Скласти програму обчислення суми ряду із заданою точністю . Членами, меншими за , знехтувати. Показати як отримана рекурсивна формула обчислення Uk+1 . Навести результати розрахунків.

 

Ном. вар. Ряд Рекурсивна формула Функція
…  

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!