Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


СТАДІЯ АПЕЛЯЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ1. Поняття, значення та загальні положення стадії апеля­ційного провадження.

2. Характеристика стадії апеляційного провадження.

2.1. Завдання стадії.

2.2. Учасники стадії.

2.3. Процесуальні засоби діяльності в стадії.

2.4. Етапи стадії.

2.5. Кінцеві рішення стадії.

1. ПОНЯТТЯ. ЗНАЧЕННЯ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СТАДІЇ АПЕЛЯЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Кожен, кого засуджено за будь-який злочин, має право на те, щоб його засудження і вирок було переглянуто судовою інстан­цією вищого рівня згідно із законом (ст. 5 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права).

В Україні судові рішення мають право переглядати апеляційні' та касаційний суди. Здійснюють вони це в межах стадій апеляцій­ного провадження, касаційного провадження та провадження з перегляду судових рішень у порядку виключного провадження.

Право учасників кримінального процесу на апеляційне оскар­ження судового рішення регламентовано п. 8 ч. З ст. 129 Конститу­ції України, ст. 12 Закону України "Про судоустрій України" та главами 29 і ЗО КПК.

Апеляційне провадження — це стадія кримінального процесу, змістом якої є перегляд за апеляціями сторін рішень місцевих судів, що не набрали чинності.

Світова практика знає два види апеляційною провадження: 1) повну; 2) неповну апеляцію.

Ознаки повної апеляції:

І) повторне дослідження доказів у повному обсязі;

" Згідно зч. 2 ст. 25 Закону України "Про судоустрій України" апеляційними сулами є: апеляційні суди областей, апеляційні суди міст Києва та Севастополя, Апеляційний суд Автономної Республіки Крим, військові апеляційні суди ре­гіонів та апеляційний суд Військово-Морських Сил України, а також Апеляцій­ний суд України. У разі необхідності замість апеляційного суду області можуть утворюватися апеляційні загальні суди, територіальна юрисдикція яких поши­рюється на декілька районів області.

308

2) надання суду нових доказів;

3) відсутність права на повернення справи до суду першої ін­станції;

4) ухвалення нового рішення або залишення рішення суду першої інстанції без зміни.

Для неповної апеляції притаманні такі ознаки:

1) заборона посилатися на нові докази, не розглянуті судом першої інстанції;

2) обмеженість дослідження доказів, яке в цілому грунтується на аналізові письмових доказів;

3) можливість повернення справи до суду першої Інстанції для нового розгляду справи по суті ухваленого рішення.

В Україні в 2001 р. запроваджено змішану форму апеляції, яка поєднує деякі риси повної та неповної, а також має ознаки, прита­манні тільки для неї:1) надання суду нових доказів;

2) ухвалення нового рішення або залишення рішення суду першої інстанції без зміни;

3) можливість повернення справи до суду першої інстанції для нового розгляду справи по суті ухваленого рішення;

4) можливість повернення справи прокуророві для провадження додаткового досудового слідства,

Апеляційне провадження не є обов'язковою стадією криміналь­ного процесу. Вона має місце, тільки якщо хтось із представників сторін реалізує своє диспозитивне право на оскарження рішення суду першої інстанції.

Ця стадія посідає проміжне становище між стадією судового роз­гляду кримінальної справи і однією із наступних стадій:

1) виконання вироку (якщо вирок або постанову апеляційного суду, постановлені ним в апеляційному порядку, не було оскар­жено в касаційному порядку — п. 1 ч. 1 ст. 383 КПК);

2) касаційного провадження (якшо зазначені рішення апеля­ційного суду було оскаржено в касаційному порядку).

Стадія апеляційного провадження має таке значення:

1) апеляційне провадження є додатковою гарантією справедли­вості рішення місцевого суду;

2) провадження в апеляційній інстанції є гарантією від неза­конного і необгрунтованого засудження підсудного або, навпаки, від залишення непокараними осіб, які вчинили злочини;

3) є гарантією прав і законних інтересів не тільки підсудного, а й потерпілого, цивільного позивача та інших учасників криміналь­ного процесу;

4) є формою судового контролю за діяльністю судів нижчого Рівня;

309

5) формує єдину судову політику, сприяючи підвищенню якості досудового провадження і судового розгляду кримінальної справи. Таке функціональне призначення буде реалізовано тоді, коли в державі діятиме Апеляційний суд України. Створення цього суду передбачено ч. 6 ст. 25 Закону України "Про судоустрій України";6) запобігає зверненню до виконання незаконних і необгрунто­ваних вироків;

7) забезпечує виправлення помилок, яких припустився суд першої інстанції.

Процесуальна діяльність у стадії апеляційного провадження від­повідає таким загальним положенням.

1. Свобода оскарження судових рішень.Зміст цього положення полягає в тому, що право на оскарження рішення суду першої інстанції є диспозитивним правом учасників (сторін), яким вони можіть вільно скористатися. Причому свобода учасників передба­чає самостійне вирішення питання як про подання апеляції, її зміну та доповнення, так і про її відкликання.

2. Перевірка як законності, так і обгрунтованості рішеннясуду першої інстанції.Суд апеляційної інстанції перевіряє:

• правильність встановлення фактичних обставин справи;

• правильність застосування кримінального закону;

• дотримання норм кримінальне-процесуального закону.

3. Перевірказаконності та обґрунтованості судового рішення тіль­ки в межахподаної апеляції.Це загальне положення має винятки:

• не перевіряють висновки суду першої інстанції щодо фактич­них обставин кримінальної справи, які ніхто в судовому засіданні не оспорював і стосовно яких докази не досліджували (згідно з ч. З ст. 299 КҐІК сторони в судовому засіданні про це було поперед­жено);

• якщо розгляд апеляції дає підстави для прийняття рішення на користь осіб, щодо яких апеляції не надійшли, апеляційний суд зобов'язаний прийняти таке рішення.

4. Активна позиція апеляційногосуду в доказуванні:

проведення цим судом судового слідства (п. 1 ч. 1 ст. 358 КПК);

— можливість витребування додаткових доказів (п. 2 ч. 1 ст. 358 КПК);

• можливість давання доручень суду першої інстанції (п. 4 ч. 1 ст. 358 КПК).

5. Заборона погіршенняце недопустимість погіршення стано-виша засудженого, виправданого порівняно із положенням, вста­новленим вироком.

Винятки із цього загального положення встановлено у:

• ч. 1 ст. 378 КПК, згідно з якою суд апеляційної інстанції, скасувавши вирок суду першої інстанції, вправі постановити свій вирок і:

— застосувати закон про більш тяжкий злочин, збільшити обсяг обвинувачення (за умови, що засудженому було пред'явлено об­винувачення у вчиненні такого злочину чи у вчиненні злочину в такому обсязі і від цього обвинувачення він захищався в суді першої інстанції);

— застосувати більш суворе покарання;

скасувати необгрунтований виправдувальний вирок суду першої інстанції;

— скасувати рішення суду першої інстанції про звільнення за­судженого від відбуття покарання;

• ч. 4 ст. 378 КПК, якою суду апеляційної інстанції надано право на скасування постанови про застосування примусових заходів ви­ховного чи медичного характеру і постановления своєї постанови у випадках:

— необхідності кваліфікації суспільне небезпечного діяння як більш тяжкого, якщо таке було зазначено у постанові слідчого про закриття справи і застосування примусових заходів виховного харак­теру або про направлення справи до суду для вирішення питання про застосування примусових заходів медичного характеру;

— застосування більш суворого виду примусових заходів вихов­ного чи медичного характеру;

— скасування необгрунтованої постанови суду про закриття спра­ви щодо неосудного або неповнолітнього з тих мотивів, що вони не вчинили суспільне небезпечне діяння.

Такі рішення суд апеляційної інстанції може прийняти тільки за умови, що в апеляції прокурора, потерпілого чи його представ­ника було поставлено питання про скасування вироку саме з цих підстав.

6. Короткостроковіапь термінів подання апеляції.Апеляцію пода­ють протягом 15 діб із моменту проголошення рішення суду першої інстанції, а засуджений, який перебуває під вартою, — в той самий строк із моменту вручення йому копії вироку.

7. Розгляд справ у суді апеляційної інстанції відбувається у відкри­тому засіданні(за винятком випадків, передбачених ст. 20 КПК.}.


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!