Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Практикалық сабақтардың күнтізбелік-тақырыптық жоспарыАп Та Сабақтың және модульдің тақырыптары Сағ Саны Әдебиеттер және есеп-тер нөмір-лері Сабақты өткізу формасы Бақылау түрлері Білімгерлерде қалыптасатын білім мен дағдылары
      Түзу сызықты қозғалыстың кинематикасы..     [1] 1.1-1.40 [2] 1.1-1.60   Есеп шығару   жазбаша Түзу сызықты қозғалыс заңдарын есеп шығаруға қолдану.
Қисық сызықты қозғалыс кинематикасы.Ілгерілмелі қозғалыстың дина-микасы.       [1]1.41-1.64 [2] 6.1-6.25 1] 2.1-2.33 [2] 2.1-2.46   Пробле-малық есептер шығару Жеке есептер шығару     Бұрыштық шамалар мен сызықтық шамалар арасындағы байла-нысты меңгеру. Ньютонның заңда-рын дұрыс қолдана білуге үйрету.  
3 Айналмалы қозғалыстың динамикасы 2 [1] 3.1-3.47 [2] 2.1-2.46 жарыс тест Айналмалы қозға-лыс кезінде толық үдеу қорытқы күш бағытымен сәйкес келетінін білу керек.
  Жұмыс, энергия, қуат.Механикадағы сақталу заңдары. . 2 [1]2.47-2.79 [2] 4.1-4.41   Пробле-малық есептер шығару өзіндік жұмыс жасау Жұмыс пен механикалық энергияның байланысын ұғыну.Энергияның, импульстің сақталу заңдарын қолдануға үйрету  
5 Механикалық тербелістер.Газдар мен сұйықтар механикасы     [1] 4.6-4.20 [2] 10.1-10.45   Аналитикалық әдіс Тақтаға есептер шығару Жеке есептер шығару Тербелмелі процес-тер заңдылықтарын техникада қолда-нылуын үйрену.Архимед, Паскаль заңдарына, Бернулли теңдеуіне есептер шығару  
6 Идеал газ күйінің теңдеуі.Газ заңдары. 1] 5.25-5.33 [2] 12.41-12.51   Жеке карточкамен есеп шығару Ауызша сұрау Физика-лық диктант   Клапейрон- Менделеев теңдеу-ін қолдана білу. Идеал газдың қара-пайым моделі екен-дігін ұгынады.  
Молекула- кинети-калық теорияның теңдеуі. Термоди-намиканың бірінші және екінші бастамалары   1] 5.1-5.20 [2] 12.1-12.23   [1] 5.159-5.207 Тақтаға Есептер шығару Ауызша сұрау МКТ-нің негізгі теңдеуін қолдануға үйренеді. Ішкі энергия, жұмыс, жылу, циклді процесс, адиабаталық процестер туралы ұғындыру
8 8 Электростатистика Кулон заңы.Электр сиымдылық кон-денсаторлар. 2 [1] 5.129-5.207 [2] 13.1-13.23     Жеке карточка-лармен жұмыс Тест Зарядтың сақталу заңы, Кулон заңы, электр өрісінің кернеулігі, потен-циалы ұғымдары қалыптасады.
9 9 Тұрақты ток. Электромагнит-тердегі, газдардағы электр тогы   2 [1] 9.1-9.30 [2] 15.1-15. 11 Тақтаға есеп шығару Пробле-малық есеп шығару , Ом заңда-ры, Джоуль-Ленц заңдарын түсіну
10     10 Электр тогының магнит өрісі. Электромагниттік индукция құбылы-сы. 2 [1] 11.90-11.132 [2] 23.36-23.52 Өз бетінше есеп шығару Физика-лық диктант . Индукция Э.Қ.К. индукциялық ток бағытын анықтау дағдысы қалып-тасады.  
    Электромагниттік тербелістер және толқындар.   1] 9.53-9.76 [2] 17.1-17.40     Өз бетінше есеп шығару Пробле-малық есеп шығару Тербелмелі контур, Томсон формуласы және электрлік резонанстар туралы ұғым қалыптасады
  Геометриялық оптика. Жарықтың шағылу, сыну заңдары. [1] 15.1-15.11 [2] 26.1-26.50 Өз бетінше есеп шығару Пробле-малық есеп шығару Линзада кескін салу, фокус аралығын анықтау. Жарықтың сыну, шағылу заңдарына есеп шығаруға дағдылану.
  Фотометрия. [1] 15.12-15.18 [2] 27.1-27.17 Өз бетінше есеп шығару Пробле-малық есеп шығару Жарық күші, жарықталыну заңдарын қолданып есеп шығаруды үйрену.
Жарықтың интер-ференциясы және дифракциясы [1] 15.19-15.25 [2] 251-25.30 Өз бетінше есеп шығару Пробле-малық есеп шығару Интерференция, дифракция құбылысына есеп шығаруға үйрену.
Жарық кванты. Фотоэффект құбылысы. [1] 15.26-15.29 [2] 31,1-31,15 Өз бетінше есеп шығару Пробле-малық есеп шығару Квант энергиясы, Эйнштейн теңдеуіне есеп шығаруға үйрену
                 

БӨЖ арналған тапсырмалар

Сабақтың тақырыбы БӨЖ тапсырмалары және әдебиеттер Бақылау түрлері Өткізу мерзімі макс. балл Жұмысты орындау тәртібі
    Механика және молекулалық физика   [1] 1.1-5.207 Есептеу графикалық жұмыс   3-5   Жазбаша түрінде түсіндіру.
Электр және магнетизм   [1] 9.1-14.28   ЕГЖ 6-7 100 Жазбаша түрінде өткізу.
Оптика және атомдық физика   [1] 15.1-16.68   ЕГЖ   8-9   100 Жазбаша түрінде өткізу.
Кванттық физика негіздері   [1] 19.1-19.41   ЕГЖ   12-14 100 Жазбаша түрінде өткізу.

БӨЖ тапсырмаларын орындауға қойылатын талаптар. Физикадан есептер шығару практикумы пәні бойынша 1 семестрде 4 БӨЖ тапсырмасы беріледі. Бір есеп шығарғаны үшін 100 балл қойылады. Бұл пән бойынша 2 ағымды бақылау өткізіледі.Қорытынды баға 0-100 баллға дейін қойылады.

Аралық бақылау – емтихан түрінде өткізіледі.Емтиханның сұрақтары (есептері) алдын-ала беріледі және емтихан жазбаша түрде алынады.

Дебиеттер

Негізгі әдебиеттер:

1. Волькенштейн В.С. Жалпы физика курысының есептер жинағы. Алматы. 1974

2. Гольдфарб Н.И. Сборник вопросов и задач по физике. М., Просвещение, 1987

3. Балаш В.А. Задачи по физике и методы их решения. М., Просвещение, 1974

4. Демкович В.П., Демкович Л.П. Сборник задач по физике для 8-10 классов средней школы. М., Просвещение, 1981

5. Зайцева А.М. Задачник-практикум по общей физике. Механика /Ред. Н.В. Александрова М., Просвещение, 1972

6. Каменецкий С.Е., Орехов В.П. Методика решения задач по физике в средней школе. М., Просвещение, 1987

7. Лукашик В.И. Сборник вопросов и задач по физие. М., Просвещение, 1988

Қосымша әдебиеттер:

8. В.И. Кем, Б.А. Кронгарад Сборник задач и упражнении. 7 кл. Алматы Атамура 2003

9. В.И. Кем, Б.А. Кронгарад Сборник задач и упражнении. 8 кл. Алматы Атамура 2003

10. Рымкевич А.П., Рымкевич П.А. Физика есептерінің жинағы. Алматы., 1992

11. Сахаров Д.И. Сборник задач по физике. М., Просвещение, 1970

12. Цедрик М.С. Сборник задач по физике. Минск, 1976

13. Родина Н.А и др. Самостоятельные работы учащихся по физике в 7-8 классах. М., Просвещение, 1991

14. Шаскольская М.П., Эльцин И.А. Сборник избранных задач по физике. М., Просвещение, 1987

15. Хижнякова Л.С и др. Самостоятельные работы учащихся по физике в 9 классе средней щколы. М., Просвещение, 1993

16. Тульчинский М.Е. Качественные задачи по физике., Самостоятельные работы учащихся по физике в 7-8 классах. М., Просвещение, 1970


Просмотров 1142

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!